education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.1 בחינות ארציות ובין-לאומיות

(תשעא) 4.1-1  ראמ"ה – מערך המבחנים והסקרים לשנת הלימודים התשע"א
 

להלן מפורטים המועדים של מבחני המיצ"ב (חיצוניים ופנימיים) שייערכו בבתי הספר היסודיים ובחטיבות-הביניים,  סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית  ומידע נוסף והבהרות על אודות מבחנים וסקרים אלה. כמו כן מוצגים מידע והנחיות לגבי מבדקים פנים-בית-ספריים, מחקרי הערכה ופרויקטים אחרים שייערכו על-ידי ראמ"ה בשנת הלימודים התשע"א וכן מידע לגבי מבחני מפמ"ר.  

הודעה זו עוסקת בנושאים האלה:

1.   מבחנים וסקרים ארציים: המיצ"ב ומבחני החמ"ד

2.   פירוט ודגשים בנוגע למבחני המיצ"ב והחמ"ד: מפרטי המבחנים; היערכות מקדימה; קטע ההשמעה במבחן באנגלית; חובת ההיבחנות בכיתות האם; המיצ"ב הפנימי; התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים

3.   מידע הנוגע למבדקים פנים בית-ספריים ולמחקרי הערכה המתוכננים להתשע"א: מבדק עמי"ת, משימות מבחן בהבעה  שבעל-פה לתלמידי כיתות ז'-ח' בשפת-אם עברית; סקרי אקלים וסביבה פדגוגית לחטיבות העליונות; הערכת פרויקטים

4.    מבחנים ומשימות מפמ"ר.

 

בהתאם להוראות בחוזר "הוראות קבע" ס"ג/10(ג), סעיף 34 –3.7, נספח 3,  לא יתקיימו בבית הספר מבחנים מחוזיים, מבחנים של רשויות מקומיות ושל גופים מתערבים וכל מבחן חיצוני אחר שלא יאושר מראש על-ידי ראמ"ה והנהלת המשרד.

 

 

1.   מבחנים וסקרים ארציים: המיצ"ב ומבחני החמ"ד

1.1  המיצ"ב

א.   כללי

      המיצ"ב – "מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית" – כולל מבחני הישגים לתלמידים וסקרי אקלים וסביבה פדגוגית (המועברים למנהל, למורים ולתלמידים). המערכת מיועדת לשמש את מנהלי בתי הספר ואת צוותי ההוראה ככלי לתכנון משאבים ולניצולם, כדי להביא למיצוי הפוטנציאל של תלמידיהם, לשפר את האקלים הפדגוגי ולייעל את מערך ההוראה בבית הספר. ברמה המערכתית המיצ"ב נועד לספק תמונה על רמת השליטה של תלמידי ישראל בתכנית הלימודים בארבעה מקצועות ליבה ולשמש את הגורמים המקצועיים במשרד ואת מקבלי ההחלטות במערכת החינוך בקביעת מדיניות-על בסוגיות חינוכיות שונות, ובכלל זה אקלים וסביבה פדגוגית. המיצ"ב מועבר בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים.

      ב.   מבחני ההישגים

מבחני ההישגים במיצ"ב נערכים במקצועות האלה: שפת-אם (עברית/ערבית), מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה. דרגות הכיתה הנבחנות בכל ארבעת תחומי הדעת הן ה' ו-ח'. בשפת-אם (עברית וערבית) נערכת בחינה גם בכיתות ב'. ההשתתפות במבחני המיצ"ב (חיצוני ופנימי לסירוגין) היא חובה לכל בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים (פרט לבתי הספר של החינוך המיוחד) ולכל התלמידים (פרט לתלמידים הלומדים בכיתות של החינוך המיוחד ולעולים חדשים הנמצאים בארץ פחות משנה).

בטבלה 1 להלן מפורטים המועדים של מבחני המיצ"ב החיצוני והפנימי בכל תחום דעת לפי דרגות הכיתה והאשכולות, ובטבלה 2 מפורטים המועדים הללו בעבור שתי קבוצות המגזר החרדי.

מועדי המבחנים הם אחידים ומחייבים לכל בתי הספר. המבחנים יתקיימו בו-זמנית בכל בתי הספר,  ואי אפשר לשנות את מועדיהם. לפיכך אין לקבוע או לאפשר במועד המבחן פעילויות כלשהן בהשתתפות תלמידים האמורים להיבחן במבחן חיצוני.  בכללן של פעילויות אלו אין לאפשר טיולים וסיורים, לימודים במסגרות שונות (לרבות בבתי ספר ובחוגים למחוננים), חוגים, ימי כיף, תחרויות ספורט, טקסים ואירועים, הצגות וביקור במוזיאונים, חידונים ותחרויות ידע שונות ותרגילי ביטחון ובטיחות.

רשימת שיוך של בתי הספר הנבחנים במיצ"ב לאשכולות (ובמגזר החרדי  לקבוצות) מופיעה באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית מיצ"ב תשע"א. השיוך לאשכולות (לקבוצות) אינו משתנה משנה לשנה ונותר כפי שהוגדר החל משנת הלימודים התשס"ז.

פירוט ודגשים נוספים על אודות מבחני המיצ"ב המופיעים בסעיף קטן 2 להלן בחוזר זה ובאתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית מיצ"ב תשע"א.

 

טבלה 1: המועדים של מבחני המיצ"ב לשנת התשע"א

תחום הדעת

מועדי מבחני

המיצ"ב החיצוני

מועדי מבחני

המיצ"ב הפנימי *

דרגות הכיתה

הנבחנות

 

אנגלית

יום שני, 4 באפריל 2011

כ"ט באדר ב' התשע"א

בשעה 10:00

(אשכול א')

יום שלישי, 3 במאי 2011

כ"ט בניסן התשע"א

 

 

(אשכולות ב', ג', ד')

 

ה', ח'

 

מדע וטכנולוגיה

יום רביעי, 4 במאי 2011

ל' בניסן התשע"א

בשעה 10:00

(אשכול א')

יום חמישי, 12 במאי 2011

ח' באייר התשע"א

 

 

(אשכולות ב', ג', ד')

 

ה', ח'

 

שפת-אם

(עברית וערבית)

יום שלישי, 17  במאי 2011

י"ג באייר התשע"א

בשעה 10:00

(אשכול ג')

יום חמישי, 26 במאי 2011

כ"ב באייר התשע"א

 

 

(אשכולות א', ב', ד')

 

ב', ה', ח'

 

מתמטיקה

יום שלישי, 24 במאי 2011

כ' באייר התשע"א

בשעה 10:00

(אשכול ג')

יום שלישי, 31 במאי 2011

כ"ז באייר התשע"א

 

 

(אשכולות א', ב', ד')

 

ה', ח'

 

* יש לקיים את מבחני המיצ"ב הפנימי במועד המצוין בטבלה. במקרים חריגים  מנהלים שימצאו זאת לנכון רשאים להעביר את מבחני המיצ"ב בטווח של עד חמישה ימי לימודים לאחר המועד הנ"ל. אין לקיים את מבחני המיצ"ב הפנימי לפני המועד הרשום בטבלה.  

 

טבלה 2: המועדים למגזר החרדי (לפי קבוצות)

תחום הדעת

מועדי מבחני

המיצ"ב החיצוני 

מועדי מבחני

המיצ"ב הפנימי *

דרגות  הכיתה

הנבחנות

 

שפת-אם

(עברית)

 

 

 

 

יום שלישי, 17  במאי 2011

י"ג באייר התשע"א

בשעה 10:00

(קבוצה 1)

יום חמישי, 26 במאי 2011

כ"ב באייר התשע"א

 

(קבוצה 2)

 

ה'

 

מתמטיקה

יום שלישי, 24 במאי 2011

כ' באייר התשע"א

בשעה 10:00

(קבוצה 1)

יום שלישי, 31 במאי 2011

כ"ז באייר התשע"א

 

(קבוצה 2)

 

ה'

 

*  יש לקיים את מבחני המיצ"ב הפנימי במועד המצוין בטבלה. במקרים חריגים  מנהלים שימצאו זאת לנכון רשאים להעביר את מבחני המיצ"ב בטווח של עד חמישה ימי לימודים לאחר המועד הנ"ל. אין לקיים את מבחני המיצ"ב הפנימי לפני המועד הרשום בטבלה.

 

      ג.   סקרי אקלים וסביבה פדגוגית (לתלמידים, למורים ולמנהלי בתי הספר)

סקרים אלה הם חלק מהמיצ"ב והם נועדו לסייע לבתי הספר בזיהוי נקודות חוזק וחולשה בתחומי האקלים והתהליכים הפדגוגיים ולסייע למשרד החינוך בלימוד התהליכים הבית-ספריים  כדי לשפר את המערכת בכללותה.

הסקרים יועברו בהתשע"א לתלמידים, למורים ולמנהלים בבתי ספר המשתתפים במיצ"ב החיצוני (אשכולות א' ו-ג'). הנתונים הפרטניים שייאספו מן התלמידים, מהמורים ומהמנהלים יישמרו חסויים בראמ"ה ולא יועברו לשום גורם בבית הספר או מחוצה לו. מועדי  הסקרים מפורטים בטבלה 3 להלן.

            הסקרים לתלמידים

–       הסקרים יועברו לתלמידים מכיתות ה'-ט' בבתי הספר באמצעות סוקר מטעם ראמ"ה.

–       הסקרים יאפשרו לתלמידים להביע את עמדתם במגוון של נושאים ובכך להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות בבית-ספרם ובמערכת כולה.

      –       התלמידים יתבקשו להשיב על שאלות הנוגעות לאקלים הבית-ספרי (בנושאים כגון תחושה כללית כלפי בית הספר, יחסים בין תלמידים לחבריהם, יחסים בין תלמידים למורים, תחושת המוגנות של התלמידים בבית הספר וכד'), ולסביבה הלימודית (בנושאים כגון רמת המוטיבציה של התלמידים, תחושת המסוגלות הלימודית של התלמידים, השימוש בתקשוב לצורכי למידה, אופן בדיקת שיעורי הבית, הסתייעות בשיעורים פרטיים וכד').

            –       במהלך העברת השאלונים בכיתות תהיה הקפדה מלאה על הפרטיות של התלמידים.  זהותו של התלמיד לא תופיע על גבי השאלון.

      –       באחריות בית הספר לוודא כי במהלך העברת הסקרים בקרב התלמידים יהיה נוכח בכיתה - בנוסף על הסוקר - גם מורה, שתפקידו יהיה לשמור על סדר ומשמעת

      –       המורה הנוכח בכיתה לא יורשה לעבור בין התלמידים בעת מילוי השאלונים, והוא יתבקש לכבד את פרטיות המידע הנרשם על-ידי התלמידים.

הסקרים למורים ולמנהלים

ייערכו ראיונות טלפוניים עם מורים ועם מנהלים בנוגע לתכנית הפעילות, לדרכי ההוראה וההערכה, לאקלים בית הספר, לסביבת העבודה בבית הספר, לסביבה הלימודית ועוד. המורים שירואיינו יהיו מחנכי כיתות א' עד ט' ומורים מקצועיים המלמדים את מקצועות המיצ"ב (שפת-אם, מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה) בכיתות א'-ט'. מועד הריאיון יתואם מראש טלפונית עם המורים ועם המנהלים המשתתפים בסקר.

 

טבלה 3: מועדי ההעברה של סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב

 

 

מועד ההעברה *

סוג הסקר

דרגות הכיתה

תלמידים

 

 

ינואר-מרס 2011

טבת-אדר ב' התשע"א

 

(אשכולות א' ו-ג')

 

 

שאלון המועבר בכיתה

ה'-ט'

מורים

ריאיון טלפוני

 

א'-ט'

מנהלים

ריאיון טלפוני

 

___

 

* המועד המדויק ייקבע  בתיאום טלפוני ישיר עם בתי-הספר, עם המורים ועם המנהלים.

 

מידע נוסף בנושא סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, הכולל את התכנים הנשאלים ודוגמאות להיגדים, אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית "מיצ"ב תשע"א".

 

1.2  מבחני החמ"ד (בבתי הספר של החינוך הממלכתי-דתי בלבד)

 

טבלה 4: מועדי מבחני החמ"ד בתורה ובתושב"ע

 

תחום הדעת

מועד המבחן

דרגות הכיתה

הנבחנות

תורה

(ספר במדבר)

יום שלישי, 14 ביוני 2011

י"ב  בסיוון התשע"א

בשעה 10:00  (אשכולות א' ו-ג')

 

ד'

תושב"ע

("הבוגר")

 

יום שלישי, 14 ביוני 2011

י"ב  בסיוון התשע"א

בשעה 10:00 (אשכולות א' ו-ג')

 

 

ה'

 

 

פירוט נוסף בנושא מבחני החמ"ד בהתשע"א מובא בסעיף קטן 2 להלן.

מידע נוסף אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית מבחני חמ"ד.

 

 

2.   פירוט ודגשים בנוגע למבחני המיצ"ב והחמ"ד

2.1 פִרסום המפרטים של מבחני המיצ"ב והחמ"ד באתר האינטרנט של ראמ"ה

מפרטי מבחני המיצ"ב (הפנימי והחיצוני) לשנת הלימודים התשע"א יפורסמו במהלך חודש אוקטובר 2010 באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית מיצ"ב תשע"א. מפרטי מבחני החמ"ד יפורסמו באותו המועד בלשונית מבחני חמ"ד.  

2.2 היערכות מקדימה למבחני המיצ"ב ולמבחני החמ"ד בהתשע"א  

–   במהלך חודש נובמבר 2010 יקבלו  מנהלי בתי הספר מכתב היערכות לקראת המיצ"ב (הפנימי והחיצוני) ומבחני החמ"ד בהתשע"א. המכתב יכלול מידע מפורט על נוהלי המבחנים, על אופן העברת הסקרים, על ההיערכות הנדרשת ועל הטפסים למילוי. האחריות לוודא שהטפסים מולאו כראוי  והגיעו ליעדם מוטלת  על  מנהלי בתי הספר. היערכות זו  חשובה, מכיוון שללא טפסים אלו לא תתאפשר פתיחת כיתות מותאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ולא יתאפשר עיבוד ציונים  נפרד לקבוצת תלמידים זו (פירוט לגבי ההתאמות ראה ב-2.6 להלן).

 –   יודגש כי מבחני המיצ"ב נבנים בהלימה לתכנית הלימודים בכל תחום דעת ובכל דרגת כיתה. לכן אין לפגוע בשגרת הלימודים  כדי להכין את התלמידים למבחני המיצ"ב. הוראה טובה של תחום הדעת היא הדרך הנכונה להיערך למיצ"ב.

2.3 קטע ההשמעה במבחן המיצ"ב באנגלית

לאור בקשות מבתי ספר רבים הוחלט לעבור השנה  מהשמעת הקטע המוקלט במבחן באנגלית באמצעות קלטת להשמעה באמצעות תקליטור (דיסק). במסגרת המיצ"ב החיצוני יקבלו השנה בתי הספר באופן חריג הן קלטות והן תקליטורים להשמעה. במסגרת המיצ"ב הפנימי יימסרו לבתי הספר תקליטורים בלבד. מומלץ לבתי הספר להצטייד בנגן תקליטורים לכל כיתה, מכיוון שהחל משנת הלימודים התשע"ב תתבצע ההשמעה אך ורק באמצעות תקליטורים.

2.4 חובת ההיבחנות בכיתות האם במבחני המיצ"ב החיצוני

במבחני המיצ"ב החיצוני ייבחנו התלמידים, ובכלל זה תלמידי כיתות ח', בכיתות האם שלהם ולא בהקבצות או בקבוצות לימוד כלשהן (פרט לתלמידים הזקוקים להתאמות שייבחנו בכיתות מותאמות במתמטיקה, במדע וטכנולוגיה, באנגלית ובמבחני החמ"ד). לא ייפתחו כיתות מותאמות במבחן בשפת-אם.

2.5 המיצ"ב הפנימי

המיצ"ב הפנימי נועד בראש ובראשונה לקדם ולטפח תרבות הערכה פנים-בית-ספרית שתוביל להעצמה ולפיתוח מקצועי של צוות בית הספר. לפיכך ציוני המיצ"ב הפנימי נועדו לשימוש הנהלת בית הספר וצוותו, ובית הספר לא יידרש לדווח עליהם לגורם חיצוני.                                     

        יש לשים לב לנושאים האלה:

–    מאחר שתהליכי ההוראה-למידה אינם זהים בבתי ספר שונים, ומאחר שמבחן המיצ"ב הוא סטנדרטי ואחיד, מומלץ כי הנהלת בית הספר תפעיל שיקול דעת בדבר אופן השימוש במיצ"ב הפנימי, באופן שייתן מענה לצרכיו הפרטניים של בית הספר.                                      

–    בית הספר רשאי לעשות שימוש בציונים כהבנתו, ובכלל זה להשתמש בהם כתחליף למבחן סיום שנה בתחום הדעת הרלוונטי.

–    חוברת ההנחיות המלווה את חוברות המבחן כוללת הצעות לאופני שימוש שונים במיצ"ב הפנימי ואפשרויות להגמשתו. אפשר לעיין בחוברות הנחיות משנים קודמות המופיעות באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית "מבחני מדף".

–    חוברות המבחנים וחוברת ההנחיות בכל תחום דעת יועברו לבתי הספר באמצעות שליח במהלך ארבעת ימי הלימודים שלאחר מבחן המיצ"ב החיצוני.

2.6 התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במבחני המיצ"ב ובמבחני החמ"ד

–    תלמידים בעלי צרכים מיוחדים הם תלמידים השייכים לאחת מ-3 הקבוצות האלה: עולים חדשים, לקויי למידה ותלמידים המקבלים תמיכה מסל השילוב.

–    לפירוט ההתאמות הניתנות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת מבחני המיצ"ב והחמ"ד יש לקרוא בעיון את סעיף 4.1-3 בחוזר הוראות הקבע סח/3(א), "התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במבחנים ארציים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים". אפשר לעיין בחוזר זה באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית מיצ"ב תשע"א.

    לא תינתנה התאמות כלשהן במבחן המיצ"ב בשפת-אם, למעט תוספת זמן של עד 15 דקות לתלמיד. מבחני שפת-האם מיועדים לבדוק את שליטתם של התלמידים בהפקת משמעות מטקסט כתוב ללא כל תיווך חיצוני. הקראת המבחנים במקרה כזה תפגע במהות המדידה.

–    על בתי הספר להקפיד על מילוי מדויק של טופסי הדיווח על התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים, ובכלל זה שמות ומספרי תעודות זהות מדויקים. תלמידים ששמם לא יופיע בדיווח או שפרטיהם יהיו שגויים לא יוכלו להיבחן בכיתה המותאמת. כמו כן לא יתקבלו עדכונים לטפסים הללו לאחר העברת המבחנים.

 

 

3.   מידע הנוגע למבדקים פנים-בית-ספריים ולמחקרי הערכה המתוכננים להתשע"א

3.1    מבדק עמי"ת

מבדק עמי"ת הוא כלי למיפוי כישורי  התלמידים במיומנויות שפת-אם (עברית וערבית) בראשית כיתה ז'. המבדק פותח על-ידי ראמ"ה  כדי לסייע לבתי הספר  לאתר  תלמידים המתקשים במיומנויות יסוד בהבנת הנקרא ובהבעה בכתב. רכיבי המבדק משקפים את תכנית הלימודים ומתאימים להישגים בשפת-אם הנדרשים עד סוף כיתה ו'. הממצאים המתקבלים ממבדק עמי"ת מאפשרים להנהלת בית הספר ולצוות המורים להפיק תובנות – הן ברמת התלמיד והן ברמת הכיתה והשכבה – המשמשות תשתית לתכנון ההוראה בדרך שתתרום לשיפור הישגי התלמידים ברמות השונות.< בשנת הלימודים התשע"א יעבירו כ-300 חטיבות ביניים את מבדק עמי"ת בעברית (חטיבות הביניים המשתתפות בתכנית אל"ה, חטיבות הביניים מן המינהל לחינוך התיישבותי וחטיבות הביניים מן העיר תל אביב). כמו כן יעבירו 12 חטיבות ביניים את מבדק עמי"ת בערבית. מבדק עמי"ת הוא כלי לשימוש בית-ספרי פנימי: המבדק יגיע לבתי הספר בשבוע הראשון של ספטמבר, יועבר על-ידי המורים וייבדק על-ידם. מידע נוסף אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית "מבדקי שפה". 

3.2    משימות מבחן בהבעה  שבעל-פה לתלמידי כיתות ז'-ח' בשפת-אם עברית

   לאחרונה פותחו בראמ"ה  משימות מבחן להערכת ההבעה שבעל-פה בעברית כשפת-אם לתלמידי כיתות ז'-ח'. המטרה היא שמשימות אלה יהפכו להיות, החל משנת הלימודים התשע"א, חלק בלתי נפרד מהערכת הכשירות הלשונית בעברית כשפת-אם של כל תלמידי כיתות ז'-ח'. המשימות פותחו ככלי להערכה  פנימית בית-ספרית והן מושתתות על עקרונות  תכנית הלימודים בעברית (התשס"ג) לבתי הספר העל-יסודיים הממלכתיים  והממלכתיים-דתיים. בשנים התשס"ט והתש"ע נוסו משימות המבחן ב-120 בתי ספר  שהשתתפו  בתכנית  ההבעה שבעל-פה. בשנת התשע"א יקבלו כ-350 בתי ספר  את הערכות למשימות המבחן מהמדריכות המחוזיות ויעשו בהן שימוש פנימי במהלך השנה.  

3.3    סקרי אקלים וסביבה פדגוגית לחטיבות העליונות

במטרה לספק למשרד החינוך, למקבלי ההחלטות ולציבור מידע עדכני ואובייקטיבי על האקלים ועל הסביבה הפדגוגית בחטיבות העליונות, מועברים שאלונים באופן מחזורי זו השנה השנייה  בקרב מדגם מייצג של תלמידים. השאלונים מזמנים הזדמנות לתלמידי החטיבות העליונות להביע את דעתם במגוון של נושאים ולהשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות במערכת. בשנת הלימודים התשע"א יועברו שאלוני אקלים וסביבה פדגוגית למדגם ארצי מייצג של בתי ספר בחטיבה העליונה. סקרים אלו יועברו בקרב מדגם של תלמידי כיתות י'-י"א בחודשים ינואר-מרס 2011. המועד ייקבע בתיאום טלפוני ישיר עם בתי הספר. נוהל העברת השאלונים בכיתות וכן איסוף השאלונים והטיפול בהם יהיה זהה לנוהל בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים (ראו ב- 1.1-ג לעיל).

3.4    הערכת פרויקטים

במטרה לסייע לקובעי המדיניות בקבלת החלטות מושכלת ומבוססת נתונים באשר לתכניות ולפרויקטים מרכזיים במערכת החינוך, ראמ"ה מבצעת מחקרי הערכה של פרויקטים ותכניות הנמצאים במרכז העשייה החינוכית. שאלונים, סקרים ומבחני הישגים יועברו באופן מדגמי במסגרת של הערכת פרויקטים שונים במדגם של בתי ספר. הודעה מפורטת על מועד ההעברה, על האוכלוסייה הנסקרת ועל נוהלי ההעברה תישלח למנהלי בתי הספר שבמדגם מבעוד מועד.

   דוגמאות לפרויקטים מרכזיים שייערכו במהלך שנת הלימודים התשע"א

–    הערכת תכניות לקידום ההישגים של תלמידי חטיבות הביניים במקצועות   מתמטיקה, שפה ומדע וטכנולוגיה: הערכה תלת-שנתית של אופן ההטמעה של התכניות בבתי הספר וכן בחינת האפקטיביות של התכניות. מבחני הישגים יועברו למדגם אקראי ומייצג של תלמידי כיתות ט', וייכללו בהם גם שאלות הקשורות בתחומי הדעת הנבחנים. כמו כן יועברו שאלונים וסקרים  למדגם אקראי של מנהלים, מורים ורכזי מקצוע.  

–    שילוב טכנולוגיות תקשוב בהוראה: מחקר הערכה הבוחן את הטמעתן של תכניות מרכזיות לשילוב טכנולוגיות תקשוב בהוראה. סקרים ושאלונים יועברו למדגם אקראי של מנהלים, מורים ותלמידים. כמו כן ייערכו תצפיות במדגם של כיתות  כדי ללמוד על מאפייניה של הוראה המשלבת טכנולוגיה.

–    מיפוי והערכה של תכניות להעלאת זכאות לבגרות: מיפוי התכניות המרכזיות הפועלות במשרד ואשר מטרתן לקדם את אחוזי הזכאות לבגרות ובחינת יעילותן. במסגרת ההערכה ייערכו ראיונות טלפוניים  וראיונות פנים-אל-פנים עם מדגם אקראי של מנהלים.

–    הערכת ההשלכות של פרסום שיעור הזכאות הבית-ספרי לבגרות: בחינת העמדות כלפי פרסום המדדים, היקף המדדים ואופן השימוש בהם, ההשפעה על אופן בחירת בתי הספר על-ידי התלמידים וההורים  והשפעת הפרסום על הסביבה הפדגוגית הבית-ספרית. שאלונים וסקרים יועברו בקרב מדגם אקראי של מנהלים, מורים והורים.  כמו כן, לצורך ביצוע הערכה זו ייעשה שימוש בשאלוני אקלים וסביבה פדגוגית לחטיבות העליונות המועברים בקרב התלמידים (ראו פירוט ב-3.3 לעיל).  

–    הערכת תכנית החינוך האישי לתלמידי חט"ב המיושמת במסגרת "אופק חדש": בחינת תהליכי יישום התכנית והעמדות כלפי התכנית וכן בדיקה השוואתית של האקלים הפדגוגי והחברתי בבתי הספר. שאלונים וסקרים יועברו בקרב מדגם אקראי של מנהלים, מורים, הורים ותלמידים. כמו כן ייערכו ראיונות פנים-אל-פנים עם מדגם אקראי של מנהלים ומחנכים.

 

 4.   מבחנים ומשימות מפמ"ר

בשנה"ל התשע"א יתקיימו מבחני מפמ"ר במתמטיקה בכיתות ז' ו-ט' ומבחני מפמ"ר במדע וטכנולוגיה בכיתות ז' ומשימות הערכה בשפת-אם עברית בכיתות ג', ד', ז' ו-ח'. הציונים שיתקבלו במשימות בעברית ישוקללו עם פרמטרים נוספים (כגון כתיבה ארוכת-טווח, שיח דבור ועוד) לכדי ציון סופי בתעודה.

כל המבחנים נועדו לשימוש פנים-בית-ספרי, ובתי הספר לא יידרשו לדווח על הציונים ברמת התלמיד/הכיתה לכל גורם חיצוני שהוא.

להלן טבלת מועדי המבחנים:

 

טבלה 5: מועדי המבחנים ומשימות המפמ"ר

תחום הדעת

מועד המבחן

דרגות הכיתה

הערות

מבחן מפמ"ר במדע וטכנולוגיה

יום רביעי, 18 במאי 2011

י"ד באייר התשע"א

 

ז'

המבחן והמחוון יועברו למורי המקצוע באמצעות הדוא"ל על-ידי מפקחי המקצוע במחוזות לקראת מועד המבחן.

 

 

 

 

מבחן מפמ"ר במתמטיקה

יום רביעי, 25 במאי 2011

כ"א באייר התשע"א

ז'

המבחנים והמחוונים יועברו למורי המתמטיקה באמצעות הדוא"ל על-ידי המדריכים לקראת מועדי המבחנים.

 

יום חמישי, 19 במאי 2011

ט"ו באייר התשע"א

 

ט'

 

 

 

משימות מפמ"ר בעברית

סוף דצמבר 2010-תחילת ינואר 2011

סוף חודש טבת התשע"א

 

 

ג', ד', ז', ח'

 

 

 

זוהי משימת הערכה שתפותח על-ידי צוות העברית בבית הספר. לשם פיתוח משימה זו יקבל בית הספר (מן המדריכים) תבנית בחינה הכוללת אפיון של הטקסטים והשאלות כפי שנעשה בשנת התש"ע.

 

סוף מאי 2011

סוף חודש אייר התשע"א

 

ג', ד', ז'

 

(כיתות ח' תיבחנה בסוף שנה"ל במבחני המיצ"ב חיצוני או הפנימי.)

זוהי משימת הערכה שתישלח מטעם המפמ"ר בשיתוף צוות המטה, על-פי אותה התבנית. המשימה תועבר במתכונת פנים-בית-ספרית, ובתי הספר לא יידרשו לדווח על הציונים לכל גורם חיצוני שהוא. המשימה והמחוונים לבדיקתה יישלחו למורי העברית באמצעות הדוא"ל לקראת מועדי המבחנים.

 

 


 

בשאלות אפשר לפנות לראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך,
טל' 03-7632888, פקס'  03-7632889,
 או דוא"ל 
rama@education.gov.il.
כתובת אתר האינטרנט של ראמ"ה:
http://rama.education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/1, כ"ב באלול התש"ע, 01 בספטמבר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014