education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.1 בחינות ארציות ובין-לאומיות

(תשעב) 4.1-1  ראמ"ה – מערך המבחנים והסקרים הארציים לשנה"ל התשע"ב
 

להלן יפורט מידע על מבחני המיצ"ב (חיצוניים ופנימיים) לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים ועל סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית. מידע זה כולל את פירוט המועדים והבהרות על אודות מבחנים וסקרים אלו. כמו כן יוצגו מידע והנחיות בנוגע למבחני החמ"ד, למבדקים פנימיים בית-ספריים, מחקרי הערכה ופרויקטים אחרים שתערוך ראמ"ה בשנת הלימודים התשע"ב, וכן מידע בעניין מבחני מפמ"ר ומשימות הערכה מטעם מטה משרד החינוך.  

להלן רשימת הנושאים שיפורטו בהמשך:

1.      מבחנים וסקרים ארציים - המיצ"ב ומבחני החמ"ד: מבחני המיצ"ב ומועדיהם, סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, מבחני החמ"ד ומועדיהם.

2.      פירוט ודגשים על מבחני המיצ"ב ועל מבחני החמ"ד: מפרטי המבחנים, היערכות מקדימה, קטע ההשמעה במבחן באנגלית, חובת ההיבחנות בכיתות האם, המיצ"ב הפנימי, התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

3.      מידע על מבדקים פנימיים בית-ספריים: מבדק עמי"ת (בעברית ובערבית), משימות מבחן בהבעה שבעל-פה לתלמידי כיתות ז'-ח' בשפת-אם עברית.

4.      מחקרי הערכה ומבחני משוב: סקרי אקלים וסביבה פדגוגית לחטיבות העליונות, הערכת פרויקטים והתערבויות חינוכיות, משוב ארצי מדגמי בגיאוגרפיה (לכיתות ט') – מחקר חלוץ מצומצם.

5.       מבחני מפמ"ר ומשימות הערכה מטעם מטה משרד החינוך

 

 

בהתאם להוראות בחוזר "הוראות קבע" ס"ג/10(ג), סעיף 34 –3.7, נספח 3, לא יתקיימו בבית הספר מבחנים מחוזיים, מבחנים של רשויות מקומיות ושל גופים מתערבים וכל מבחן חיצוני אחר שלא יאושר מראש עלידי ראמ"ה ועל ידי הנהלת המשרד.

 

 

1.      מבחנים וסקרים ארציים: המיצ"ב ומבחני החמ"ד

1.1     המיצ"ב

א.      כללי

המיצ"ב - "מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית" – כולל מבחני הישגים לתלמידים וסקרי אקלים וסביבה פדגוגית המועברים לתלמידים, למורים ולמנהל בית הספר. המיצ"ב נערך בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים ומשלב הערכה בית-ספרית חיצונית (מיצ"ב חיצוני) והערכה פנימית (מיצ"ב פנימי). מתכונת זו, המשלבת הערכה חיצונית והערכה פנימית, נועדה לחזק את עבודת המורים והמנהלים ולמזער את ההיבטים השליליים בחלק מבתי הספר, כמו הכנה מוגברת על חשבון לימוד החומר השוטף במקצועות הבחינה ועל חשבון שעות לימוד במקצועות אחרים,השתתפות חלקית של תלמידים בבחינות ועוד.

המיצ"ב מספק למנהלי בתי הספר ולצוותי ההוראה כלי לתכנון משאבים ולניצולם כדי להביא למיצוי היכולת של התלמידים, לשפר את האקלים הפדגוגי ולייעל את מערך ההוראה בבית הספר. ברמה המערכתית המיצ"ב מאפשר לקבל תמונה על רמת השליטה של התלמידים בתכנית הלימודים בארבעה מקצועות ליבה ומשמש את הגורמים המקצועיים במשרד ואת מקבלי ההחלטות במערכת החינוך בקביעת מדיניות-על בסוגיות חינוכיות שונות, ובכללן אקלים וסביבה פדגוגית.

יודגש כי כל המבחנים נבנים בהלימה לתכנית הלימודים בכל תחום דעת ובכל דרגת כיתה, לכן אין לפגוע בשגרת הלימודים כדי להכין את התלמידים לקראת המבחנים. הוראה טובה של תחום הדעת היא דרך ההיערכות הנכונה.

ב.      מבחני ההישגים

מבחני ההישגים במיצ"ב נערכים במקצועות האלה: שפת-אם (עברית/ערבית), מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה. דרגות הכיתה הנבחנות בכל ארבעת תחומי הדעת הן ה' ו-ח'. בשפת-אם (עברית וערבית) נערך מבחן גם בכיתות ב'

ההשתתפות במבחני המיצ"ב (חיצוני ופנימי לסירוגין) היא חובה לכל בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים (פרט לבתי הספר של החינוך המיוחד) ולכל התלמידים (פרט לתלמידים בחינוך המיוחד ולעולים חדשים הנמצאים בארץ פחות משנה). כל התלמידים בדרגות הכיתה שצוינו ייבחנו בכל ארבעת מבחני המיצ"ב, חלקם במתכונת פנימית וחלקם במתכונת חיצונית, בהתאם לאשכול המיצ"ב שבית ספרם משתייך אליו. בטבלה 1 שלהלן מפורטים המועדים של מבחני המיצ"ב, החיצוני והפנימי, בכל תחום דעת לפי דרגות הכיתה והאשכולות.

בתי הספר החרדיים ייבחנו בעברית (לכיתות ב' ו-ה') ובמתמטיקה (לכיתות ה'), חלקם במתכונת חיצונית וחלקם במתכונת פנימית, בהתאם לקבוצה שאליה משתייך בית הספר. בטבלה 2 שלהלן מפורטים המועדים לשתי קבוצות המגזר החרדי.

מועדי המבחנים אחידים ומחייבים את כל בתי הספר. המבחנים יתקיימו בו בזמן בכל בתי הספר, ואי-אפשר לשנות את מועדיהם, לכן אין לקבוע או לאפשר במועד המבחן פעילויות כלשהן בהשתתפות התלמידים האמורים להיבחן בו בכלל זה אין לאפשר טיולים וסיורים, לימודים במסגרות שונות (לרבות בבתי ספר ובחוגים למחוננים), חוגים, ימי כיף, תחרויות ספורט, טקסים ואירועים, הצגות וביקורים במוזיאונים, מבחנים אחרים, חידונים, תחרויות ידע שונות ותרגילי ביטחון ובטיחות.

רשימת השיוך של בתי הספר הנבחנים במיצ"ב לאשכולות (ובמגזר החרדי לקבוצות) מוצגת באתר האינטרנט של ראמ"ה, בחלונית "מיצ"ב". שימו לב: השיוך לאשכולות או לקבוצות אינו משתנה משנה לשנה ונותר כפי שהוגדר בשנת הלימודים התשס"ז.

פירוט ודגשים נוספים על מבחני המיצ"ב החיצוני והפנימי מוצגים בחוזר זה בסעיף קטן 2.

(ראה להלן) ובאתר האינטרנט של ראמ"ה, בחלונית "מיצ"ב".

 

טבלה 1: המועדים של מבחני המיצ"ב לשנת התשע"ב

 

תחום הדעת

מועד מבחן                        המיצ"ב החיצוני

מועד מבחן                        המיצ"ב הפנימי * 

דרגות הכיתה

הנבחנות

אנגלית

יום שני, 26 במרס 2012

ג' בניסן התשע"ב

בשעה 10:00

(אשכול ב')

יום שלישי, 1 במאי 2012

ט' באייר התשע"ב

 

 

(אשכולות א', ג', ד')

 

ה', ח'

מדע וטכנולוגיה

יום שני, 30 באפריל 2012

ח' באייר התשע"ב

בשעה 10:00

(אשכול ב')

יום רביעי, 9במאי 2012

י"ז באייר התשע"ב

 

 

(אשכולות א', ג', ד')

 

ה', ח'

שפת-אם

(עברית וערבית)

יום רביעי, 16 במאי 2012

כ"ד באייר התשע"ב

בשעה 10:00

(אשכול ד')

יום שלישי,29 במאי 2012

ח' בסיוון התשע"ב

 

 

(אשכולות א',ב', ג')

 

ב', ה', ח'

מתמטיקה

יום שלישי, 22 במאי 2012

א' בסיוון התשע"ב

בשעה 10:00

(אשכול ד')

יום רביעי,6 ביוני 2012

ט"ז בסיוון התשע"ב

 

 

(אשכולות א', ב', ג')

 

ה', ח'

______________

  * יש לקיים את מבחני המיצ"ב הפנימי במועד המצוין בטבלה. במקרים חריגים  ביותר יורשו מנהלים שימצאו זאת לנכון  לערוך את מבחני המיצ"ב הפנימי עד חמישה ימי לימודים לאחר המועד הנ"ל. אין לערוך את מבחני המיצ"ב הפנימי לפני המועד המצוין בטבלה.  

 

 

טבלה 2: המועדים של מבחני המיצ"ב למגזר החרדי לשנת התשע"ב (לפי קבוצות)

 

תחום הדעת

מועד מבחן
המיצ"ב החיצוני

מועד מבחן
המיצ"ב הפנימי
*

דרגות הכיתה
הנבחנות

 

שפת-אם
(עברית)

 

 

יום רביעי, 16 במאי 2012
כ"ד באייר התשע"ב
בשעה 10:00

(קבוצה 2)

יום שלישי,29 במאי 2012
ח' בסיוון התשע"ב

(קבוצה 1)

 

ב', ה'

 

מתמטיקה

יום שלישי, 22 במאי 2012
א' בסיוון התשע"ב
בשעה 10:00

(קבוצה 2)

 

יום רביעי,6 ביוני 2012
ט"ז בסיוון התשע"ב

(קבוצה 1)

 

ה'

______________

 * יש לקיים את מבחני המיצ"ב הפנימי במועד המצוין בטבלה. במקרים חריגים ביותר יורשו מנהלים שימצאו זאת לנכון  לערוך את מבחני המיצ"ב עד חמישה ימי לימודים לאחר המועד הנ"ל. אין לערוך את מבחני המיצ"ב הפנימי לפני המועד המצוין בטבלה.  

 

ג.      סקרי אקלים וסביבה פדגוגית במיצ"ב (לתלמידים, למורים ולמנהלי
בתיה"ס)

סקרים אלו הם חלק בלתי נפרד מהמיצ"ב. הם נועדו לסייע לבתי הספר לזהות נקודות חוזק ונקודות חולשה בתחומי האקלים והתהליכים הפדגוגיים ולסייע למשרד החינוך ללמוד את התהליכים הבית-ספריים כדי לשפר את המערכת בכללותה. 

הסקרים ייערכו בשנת הלימודים התשע"ב לתלמידים, למורים ולמנהלים בבתי ספר המשתתפים במיצ"ב החיצוני (אשכולות ב' ו-ד'). מועדי  הסקרים מפורטים להלן בטבלה 3.

סקרי המיצ"ב לתלמידים

–       הסקרים יועברו לתלמידים בכיתות ה' עד ט' בבתי הספר המשתייכים לאשכולות ב' ו-ד' באמצעות סוקר מטעם ראמ"ה.

–       הסקרים יאפשרו לתלמידים להביע את עמדתם במגוון של נושאים ובכך להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות בבית ספרם ובמערכת כולה.

–       התלמידים יתבקשו להשיב על שאלות הנוגעות לאקלים הבית-ספרי (בנושאים כגון תחושה כללית כלפי בית הספר, יחסים בין תלמידים לבין חבריהם, יחסים בין תלמידים למורים, תחושת המוגנות של התלמידים בבית הספר וכד'), ועל שאלות הנוגעות לסביבה הלימודית (בנושאים כגון רמת המוטיבציה של התלמידים, תחושת המסוגלות הלימודית שלהם, השימוש באמצעים מתוקשבים לצורכי למידה, אופן בדיקת שיעורי הבית, הסתייעות בשיעורים פרטיים וכד').

–       בעת העברת השאלונים תהיה בכיתות הקפדה מלאה על הפרטיות של התלמידים. השאלונים אנונימיים לחלוטין (זהותו של התלמיד ופרטיו האישיים לא יוצגו על גבי השאלון).

–       באחריות בית הספר לוודא כי בעת העברת הסקרים בקרב התלמידים יהיה בכיתה, נוסף על הסוקר, גם מורה שתפקידו יהיה לשמור על סדר ומשמעת.

–       המורה הנוכח בכיתה לא יורשה לעבור בין התלמידים בעת מילוי השאלונים, והוא יתבקש לכבד את פרטיות המידע הנרשם בידי התלמידים.

 

סקרי המיצ"ב למורים ולמנהלים

–        ייערכו ראיונות טלפוניים למורים ולמנהלים בנוגע לתכנית הפעילות, דרכי ההוראה וההערכה, אקלים בית הספר, סביבת העבודה בבית הספר, הסביבה הלימודית ועוד.

–        הראיונות ייערכו למחנכי כיתות א' עד ט' ולמורים מקצועיים המלמדים את מקצועות המיצ"ב (שפת-אם, מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה) בכיתות א' עד ט'.

–       מועד הריאיון יתואם מראש בטלפון עם המורים ועם המנהלים המשתתפים בסקר.

–       הנתונים שייאספו מהמורים ומהמנהלים יישמרו חסויים בראמ"ה ולא יועברו לשום גורם בבית הספר או מחוצה לו.

השתתפותם של כל המורים והמנהלים בסקר חיונית לצורך השלמת התמונה הבית-ספרית, ולפיכך היא חובה.

 

טבלה 3: מועדי ההעברה של סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב

 

מועד הסקרים*

סוג הסקר

דרגות הכיתה

תלמידים

 

 

ינואר-מרס 2012

טבת-ניסן התשע"ב

 

(אשכולות ב', ד')

 

 

שאלון אנונימי המועבר בכיתה

ה' עד ט'

מורים

ריאיון טלפוני

 

א' עד ט'

מנהלים

ריאיון טלפוני

 

___

______________

   * המועד המדויק ייקבע בתיאום בטלפון, ישירות עם בתיה"ס, עם המורים ועם המנהלים.

 

מידע נוסף על אודות סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, הכולל את הנושאים הנשאלים וכן דוגמאות להיגדים, אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב".

 

1.2    מבחני החמ"ד (בבתי הספר של החינוך הממלכתי-דתי בלבד)

מבחני החמ"ד מיועדים לתלמידי החינוך הממלכתי-דתי. מטרתם לבדוק באיזו מידה תלמידי בתי הספר היסודיים הממלכתיים-דתיים עומדים ברמת הדרישות המצופה על פי תכניות הלימודים במקצועות הבחינה.

מבחני החמ"ד נערכים בשני מקצועות: תורה–ספר במדבר (כיתות ד') ותושב"ע (כיתות ה').

 

טבלה 4: המועדים של מבחני החמ"ד בתורה ובתושב"ע

תחום הדעת

מועד המבחן*

דרגות הכיתה

הנבחנות

תורה

(ספר במדבר)

יום שלישי, 12 ביוני 2012

כ"ב  בסיוון התשע"ב

בשעה 10:00

 (אשכולות ב', ד')

 

ד'

תושב"ע

 

יום שלישי, 12 ביוני 2012

כ"ב  בסיוון התשע"ב

בשעה 10:00

 (אשכולות ב', ד')

 

 

ה'

______________

    * מבחני החמ"ד מתקיימים במתכונת חיצונית בלבד.

 

פירוט נוסף בנושא מבחני החמ"דבהתשע"ב מובא להלן בסעיף קטן 2.

מידע נוסף אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בנושא "מבחני חמ"ד", בחלונית "מבחנים ארציים".

 

2.      פירוט ודגשים על מבחני המיצ"ב ועל מבחני החמ"ד

2.1    פרסום המפרטים של מבחני המיצ"ב ומבחני החמ"ד באתר האינטרנט של ראמ"ה

המפרטים של מבחני המיצ"ב (הפנימי והחיצוני) לשנת הלימודים התשע"ב יפורסמו בסוף חודש אוקטובר 2011 באתר האינטרנט של ראמ"ה, בחלונית "מיצ"ב". המפרטים של מבחני החמ"ד יפורסמו באותו המועד בחלונית "מבחנים ארציים",בנושא "מבחני חמ"ד".  

2.2    היערכות מקדימה למבחני המיצ"ב ולמבחני החמ"ד התשע"ב

במהלך חודש נובמבר 2011 יישלחו אל מנהלי בתי הספר מכתבי היערכות לקראת המיצ"ב (הפנימי והחיצוני) ומבחני החמ"ד בהתשע"ב (מבחני החמ"ד ייערכו במתכונת חיצונית בלבד). המכתב יכלול מידע מפורט בדבר נוהלי המבחנים, אופן העברת הסקרים, ההיערכות הנדרשת והטפסים למילוי. על המנהלים מוטלת האחריות לוודא שהטפסים מולאו כראוי והגיעו ליעדם. היערכות זו חשובה כיוון שללא טפסים אלו לא תתאפשר פתיחת כיתות מותאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ולא יתאפשר עיבוד ציונים נפרד לקבוצת תלמידים זו (פירוט בדבר התאמות ראה להלן בסעיף 2.6).

2.3    קטע ההשמעה במבחן המיצ"ב באנגלית לכיתות ה' ו-ח'

במבחן באנגלית (החיצוני והפנימי) יקבלו בתי הספר תקליטור (דיסק) להשמעת הקטע המוקלט למשימה בהבנת הנשמע, ולכן יש להעמיד מבעוד מועד נגן תקליטורים תקין לרשות כל כיתה שנבחנת באנגלית.

2.4    חובת ההיבחנות בכיתות-האם במבחני המיצ"ב החיצוני ובמבחני החמ"ד

במבחני המיצ"ב החיצוני ייבחנו התלמידים, ובכלל זה תלמידי כיתות ח', בכיתות-האם שלהם, ולא בהקבצות או בקבוצות לימוד כלשהן (פרט לתלמידים הזקוקים להתאמות, אלה ייבחנו בכיתות מותאמות במתמטיקה, במדע וטכנולוגיה, באנגלית ובמבחני החמ"ד). לא ייפתחו כיתות מותאמות במבחן בשפת-אם. פירוט נוסף בדבר הכיתות המותאמות מובא להלן בסעיף 2.6.

2.5     המיצ"ב הפנימי

המיצ"ב הפנימי נועד בראש ובראשונה לקדם ולטפח תרבות הערכה פנים בית-ספרית שתוביל להעצמה ולפיתוח מקצועי של צוות בית הספר. לפיכך ציוני המיצ"ב הפנימי נועדו לשמש את הנהלת בית הספר וצוותו, ובית הספר לא יידרש לדווח עליהם לגורם חיצוני.

    

יש לשים לב לנושאים האלה:

–        מאחר שתהליכי ההוראה-למידה אינם זהים בבתי ספר שונים, ומאחר שמבחן המיצ"ב הוא סטנדרטי ואחיד, מומלץ כי הנהלת בית הספר תפעיל שיקול דעת בדבר אופן השימוש במיצ"ב הפנימי, באופן שייתן מענה לצרכיו הפרטניים של בית הספר.

–       בית הספר רשאי לעשות שימוש בציונים כהבנתו, ובכלל זה להשתמש בהם כתחליף למבחן סיום שנה בתחום הדעת הרלוונטי.

–       חוברת ההנחיות המלווה את חוברות המבחן כוללת הצעות לאופני שימוש שונים במיצ"ב הפנימי ואפשרויות להגמשתו. אפשר לעיין בחוברות ההנחיות משנים קודמות המופיעות באתר האינטרנט של ראמ"ה בנושא "מבחני מדף" (ערכת המבחן), בחלונית "הערכה בית ספרית".

–       ראמ"ה מעמידה לרשות בתי הספר כמה כלי עזר ממוחשבים שיסייעו בניתוח תוצאות המבחנים: מִמשק למיצ"ב פנימי במנב"ס ובמנבסון וכלים מבוססי תכנת אקסל ("מיצבית כיתתית" ו"מיצבית שכבתית").

–       חוברות המבחנים וחוברת ההנחיות בכל תחום דעת יועברו לבתי הספר באמצעות שליח במהלך ארבעת ימי הלימודים שלאחר מבחן המיצ"ב החיצוני. את המיצ"ב הפנימי יש לקיים במועד שנקבע לכך והמצוין בטבלה 1 לעיל.

מידע נוסף על המיצ"ב הפנימי אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בנושא "מיצ"ב פנימי", בחלונית "הערכה בית ספרית".

 

2.6    התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במבחני המיצ"ב ובמבחני החמ"ד

–        לצורך המבחנים הארציים, תלמידים המשתייכים לאחת משלוש הקבוצות האלה: עולים חדשים, לקויי למידה, ותלמידים המקבלים תמיכה מסל השילוב – מוגדרים "תלמידים בעלי צרכים מיוחדים".

–       פירוט ההתאמות הניתנות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת מבחני המיצ"ב והחמ"ד מופיע בסעיף 4.1-3 בחוזר הוראות הקבע סח/3(א) , "התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במבחנים ארציים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים". אפשר לעיין בחוזר זה באתר האינטרנט של ראמ"ה, בחלונית "מיצ"ב".

       לא יינתנו התאמות כלשהן במבחן המיצ"ב בשפת-אם,  חוץ מתוספת זמן של עד 15 דקות לתלמיד הזקוק לכך. הסיבה היא שמבחני שפת-האם מיועדים לבדוק את שליטתם של התלמידים בהפקת משמעות מטקסט כתוב ללא כל תיווך חיצוני. הקראת המבחנים במקרה כזה תפגע במהות המדידה.

–        על בתי הספר להקפיד כי טופסי הדיווח על התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ימולאו במדויק, ובכלל זה שמות התלמידים ומספרי תעודות זהות מדויקים. תלמידים ששמם לא ייכלל בדיווח או שפרטיהם יהיו שגויים לא יוכלו להיבחן בכיתה המותאמת. עדכונים של רשימת התלמידים יתקבלו עד 30 יום לפני מועד העברת המבחן החיצוני הראשון בבית הספר. אחרי מועד זה לא יתקבלו עדכונים.

 

3.      מידע על מבדקים פנימיים בית-ספריים

3.1          מבדק עמי"ת

מבדק עמי"ת הוא כלי למיפוי כישורי התלמידים במיומנויות שפת-האם (עברית וערבית) בראשית כיתה ז'. המבדק פותח על ידי ראמ"ה כדי לסייע לבתי הספר לאתר תלמידים המתקשים במיומנויות יסוד בהבנת הנקרא ובהבעה בכתב ולמפות את כלל תלמידי הכיתה לפי ההישגים המצופים בראשית כיתה ז'. רכיבי המבדק משקפים את תכנית הלימודים ומתאימים להישגים בשפת-אם הנדרשים עד סוף כיתה ו'. בשנת הלימודים התשע"ב יקבלו כ-300 חטיבות ביניים את מבדק עמי"ת בעברית (חטיבות הביניים המשתתפות בתכנית אל"ה, חטיבות הביניים מן המינהל לחינוך התיישבותי וחטיבות הביניים שנכנסו השנה לאופק חדש). כמו כן יקבלו כ-60 חטיבות ביניים את מבדק עמי"ת בערבית.                                                                                   

מבדק עמי"ת הוא כלי לשימוש בית-ספרי פנימי: המבדק יגיע לבתי הספר הנוגעים בדבר בשבוע הראשון של ספטמבר 2011, יועבר לתלמידים על ידי המורים וייבדק על ידיהם. מבדק עמי"ת בעברית כולל שני חלקים. החלק הראשון ייערך בשבוע הראשון או השני של חודש ספטמבר, והחלק השני ייערך בשבועיים שלאחר מכן. המבדק בערבית כולל חלק אחד, והוא ייערך בשבוע הראשון או השני של חודש ספטמבר 2011. מידע נוסף אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בנושא "מבדקי שפה", בחלונית "הערכה בית ספרית". 

 

3.2     משימות המבחן בהבעה שבעל-פה לתלמידי כיתות ז'-ח' בשפת-האם עברית

החל משנת הלימודים התשע"א הפכו משימות המבחן בהבעה שבעל-פה לחלק בלתי נפרד מהערכת הכשירות הלשונית של כל תלמידי כיתות ז'-ח' בעברית כשפת-אם. המשימות פותחו ככלי להערכה פנים בית-ספרית, והן מושתתות על עקרונות תכנית הלימודים בעברית (התשס"ג) לבתי הספר העל-יסודיים הממלכתיים והממלכתיים-דתיים. בתי הספרמתבקשים להסתייע במשימות אלו במהלך שנת התשע"ב לשם הערכת הישגי התלמידים בתחום ההבעה שבעל-פה. המיצ"בית שתועמד לרשות בתי הספר במסגרת המיצ"ב הפנימי בשפת-האם עברית לכיתות ח' תכלול גם עמודה ייעודית לציון במשימות המבחן בהבעה שבעל-פה.  

 

4.      מחקרי הערכה ומבחני משוב

4.1     סקרי אקלים וסביבה פדגוגית לחטיבות העליונות

כדי לספק למשרד החינוך, למקבלי ההחלטות ולציבור מידע עדכני ואובייקטיבי על האקלים והסביבה הפדגוגית גם בחטיבות העליונות, מועברים סקרים ושאלונים בקרב מדגם של בתי-ספר, תלמידים ומורים בחטיבה העליונה. השאלונים מספקים לתלמידים ולמורים הזדמנות להביע את דעתם במגוון נושאים ולהשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות במערכת.

הסקרים ייערכו במהלך ינואר-מרס 2012 בקרב מדגם של תלמידי כיתות י'-י"ב ובקרב מורים המלמדים בכיתות אלה. בבתי הספר שנדגמו יועברו גם שאלונים למנהלים. המועד ייקבע בתיאום ישיר בטלפון עם בתי הספר. נוהל העברת הסקרים והשאלונים בכיתות, איסוף השאלונים והטיפול בהם יהיה זהה לנוהל בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים (ראו לעיל סעיף 1.1-ג).

 

4.2     הערכת פרויקטים והתערבויות חינוכיות

כדי לסייע לקובעי המדיניות בקבלת החלטות מושכלת ומבוססת על נתונים בנוגע לתכניות ופרויקטים מרכזיים במערכת החינוך, ראמ"ה מבצעת מחקרי הערכה של תכניות ופרויקטים הנמצאים במרכז העשייה החינוכית. למטרה זו יועברו שאלונים וסקרים למנהלים, למורים ולתלמידים בנוגע לתכניות שונות המופעלות בבתי הספר, ובהן חינוך אישי בחטיבות הביניים, אמירים, תעודת בגרות חברתית ועוד. הודעה מפורטת על מועד ההעברה של הסקרים, על האוכלוסייה הנדגמת ועל נוהלי ההעברה תישלח מבעוד מועד למנהלי בתי הספר שיעלו במדגם.

דוגמאות למחקרי הערכה שיופעלו בשנת הלימודים התשע"ב

       הערכת תכניות לקידום ההישגים של תלמידי חטיבות הביניים במקצועות מתמטיקה, שפת-אם ומדע וטכנולוגיה: הערכה תלת-שנתית של אופן הטמעת התכניות בבתי הספר ובחינת האפקטיביות של תכניות אלו. מבדק הישגים ייערך למדגם אקראי ומייצג של תלמידי כיתות ט', וייכללו בו גם שאלות הקשורות לתחומי הדעת הנבחנים. המבדק ייערך במהלך חודש מרס - המועד המדויק ייקבע בתיאום טלפוני ישיר עם בתי הספר שיידגמו. כמו כן יועברו שאלונים וסקרים למדגם אקראי של מנהלים, מורים ורכזי מקצוע.  

       הערכת התכנית לשילוב טכנולוגיות תקשוב בהוראה: מחקר הערכה הבוחן את הטמעתן של תכניות מרכזיות לשילוב טכנולוגיות תקשוב בהוראה. סקרים ושאלונים יועברו למדגם אקראי ומייצג של מנהלים, מורים ותלמידים. כמו כן ייערכו תצפיות במדגם של כיתות  כדי ללמוד על מאפייניה של הוראה המשלבת טכנולוגיה.

–       הערכת הרפורמה "עוז לתמורה" בחטיבות העליונות: מחקר הערכה זה נועד ללוות את הרפורמה לאורך שנים, מראשית התהוותה. במחקר יועברו שאלונים וייערכו ראיונות פנים אל פנים עם מנהלים ומורים המשתתפים ברפורמה ועם מנהלים ומורים שאינם משתתפים בה.

 

4.3   משוב ארצי מדגמי בגיאוגרפיה בכיתות ט' - מחקר חלוץ מצומצם

בשנת הלימודים התשע"ב ייצא לדרך פרויקט המשוב הארצי המדגמי שנועד לספק מידע על הישגים חינוכיים במערכת החינוך בישראל בתחומי דעת אחדים. המשוב הארצי המדגמי הוא מחקר שייערך במדגם אקראי ומייצג של בתי ספר ויכלול מבחני הישגים ושאלונים המיועדים לתלמידים, למורים ולמנהלים. מערך המחקר יאפשר לאסוף ממדגם קטן יחסית של תלמידים מידע על עולם רחב של תכנים, על מיומנויות בתחום הדעת ועל מיומנויות כלליות ולעקוב אחרי מגמות לאורך זמן.

תחום הדעת הראשון שבו ייערך המחקר הוא גיאוגרפיה בכיתות ט'. בשנת הלימודים התשע"ב (במהלך חודש מאי 2012) ייערך מחקר חלוץ מצומצם של המשוב הארצי המדגמי בגיאוגרפיה. לצורך השתתפות במחקר החלוץ יידגמו כיתות מבתי ספר שונים (כיתה אחת מכל בית ספר). בתי הספר שבהם תידגם כיתה יקבלו הודעה על כך במהלך החודשים מרס-אפריל 2012. מועד  קיום המחקר יתואם ישירות עם כל בית ספר.

גרסה ראשונית של מסמך המסגרת של המחקר בגיאוגרפיה תפורסם בחודש דצמבר 2011 באתר ראמ"ה, בנושא "משוב ארצי" בחלונית "מבחנים ארציים". 

 

5.      מבחני מפמ"ר ומשימות הערכה מטעם מטה משרד החינוך

בשנת הלימודים התשע"ב ייערכו מבחני מפמ"ר במתמטיקה בכיתות ז' ו-ט', מבחני מפמ"ר במדע וטכנולוגיה בכיתות ז' ומשימות הערכה בשפת-אם עברית בכיתות ג', ד', ה', ז' ו-ח'. הציונים שיתקבלו במשימות בעברית ישוקללו עם פרמטרים נוספים (כגון כתיבה ארוכת טווח, שיח דָבוּר ועוד) לכדי ציון סופי בתעודה.

כל המבחנים או המשימות של המפמ"רים נועדו לשימוש פנים בית-ספרי, ובתי הספר לא יידרשו לדווח על הציונים של התלמיד או של הכיתה לגורם חיצוני כלשהו.

להלן טבלת המועדים:

 

טבלה 5: המועדים של מבחני מפמ"ר ושל משימות ההערכה

 

תחום הדעת

מועד המבחן

הכיתה

הערות

מבחן מפמ"ר במדע וטכנולוגיה

יום רביעי,23 במאי 2012

ב' בסיוון התשע"ב

 

 

ז'

המבחן והמחוון יועברו למורי המקצוע על ידי מפקחי המקצוע במחוזות לקראת מועד המבחן באמצעות הדוא"ל ובאחריות המפמ"ר.

 

 

יום שני, 7 במאי 2012

ט"ו באייר התשע"ב

ט'

המבחן והמחוון יועברו למורי המקצוע על ידי מפקחי המקצוע במחוזות לקראת מועד המבחן באמצעות הדוא"ל ובאחריות המפמ"ר.

 

מבחן מפמ"ר

במתמטיקה

יום רביעי, 30 במאי 2012

ט' בסיוון התשע"ב

ז'

המבחנים והמחוונים יועברו למורי המתמטיקה על ידי המדריכים לקראת מועדי המבחנים באמצעות הדוא"ל ובאחריות המפמ"ר.

יום שני, 14 במאי 2012

כ"ב באייר התשע"ב

 

ט'

 

משימות הערכה בעברית

סוף דצמבר 2011–

תחילת ינואר 2012

סוף כסלו - תחילת טבת התשע"ב

 

 

ג', ד', ה', ז', ח'

 

 

 

משימת הערכה זו תפותח על ידי צוות העברית בבית הספר. לשם פיתוחה יקבל בית הספר (מן המטה) תבנית בחינה הכוללת אפיון של הטקסטים והשאלות כפי שנעשה בשנה"ל התשע"א.

 

 

 

 

אמצע מאי 2012

סוף  אייר התשע"ב

 

ג', ד', ז'

 

*כיתות ה'

 ו- ח' ייבחנו בסוף שנה"ל במבחני המיצ"ב (החיצוני או הפנימי)

משימת הערכה זו תישלח מן המטה  באותה תבנית שצוינה למעלה. המשימה תועבר במתכונת פנים בית-ספרית.

 

לכיתות ג' ו-ד': המשימה והמחוונים לבדיקתה יועלו לאתר של האגף לחינוך יסודי לקראת מועדי המבחנים. כמו כן יהיה אפשר לקבלם באמצעות המדריכות הבית-ספריות לעברית.

 

 לכיתות ז': המשימות יישלחו למדריכות הבית-ספריות, והן יפיצו אותן לרכזי המקצוע בבתי הספר באמצעות הדוא"ל סמוך למועדי המבחנים.

 


 

בשאלות אפשר לפנות לראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך,
טל' 03-7632888, פקס' 03-7632889, או בדוא"ל 
rama@education.gov.il
כתובת אתר האינטרנט של ראמ"ה:
http://rama.education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/1, ב' באלול התשע"א, 01 בספטמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014