education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.1 בחינות ארציות ובין-לאומיות

(תשעג) 4.1-2  ראמ"ה - מחקרים בין-לאומיים בשנה"ל התשע"ג
 

מחקר טאליס (TALIS)

בשנת הלימודים הנוכחית תשתתף ישראל לראשונה במחקר בין-לאומי על הוראה ולמידה – מחקר טאליס (TALIS -Teaching and Learning International Survey), שמקיים  ארגון ה-OECD (אותו ארגון שמקיים גם את מחקר ה PISA). המחקר מתמקד בסגל ההוראה והמנהלים ונועד לבדוק תפיסות של מורים ומנהלים בנוגע להוראה ולמידה, שיטות הוראה בכיתה והתפתחותם המקצועית של המורים.

מחקר טאליס יאפשר ללמוד על ההבדלים בין מדינות מבחינת המדיניות החינוכית ושיטות ההוראה, על השפעתה של המדיניות החינוכית על התפתחותם המקצועית של מנהלים ומורים ועל סביבת הלמידה של בתי הספר.

המחקר ייערך בקרב מדגם של מורים ומנהלים בבתי ספר שבהם לומדים תלמידים בשכבות ז', ח' ו/או ט', ובכלל זה בתי ספר יסודיים שבהם כיתות ז' ו-ח' וחטיבות ביניים וחטיבות עליונות שבהן כיתות ט'. ההשתתפות של המורים שיעלו במדגם בהם הִנָּהּ חלק מפעילות משרד החינוך והיא אינה נתונה לבחירה.

מחקר זה, כשאר המחקרים הבין-לאומיים, אינו מכוון להערכת מורים או בתי ספר יחידים, אלא מכוון לרמה הארצית והמגזרית בלבד. לא יינתן דיווח או משוב ברמת המורה או בית הספר.

בתי הספר שיידגמו לצורך השתתפות במחקר זה יקבלו על כך הודעה מראש בסמיכות למועד המחקר, בצירוף פרטים והסברים על אודות נוהלי ההשתתפות.

לצורך הבהרת החשיבות של ההשתתפות במחקר יתקיימו מפגשי היערכות למנהלים ולאנשי קשר מבתי הספר שיידגמו. על מנהל בית ספר שיידגם לבחור איש צוות בכיר לשמש כאיש קשר. כמו כן יוצגו באתר האינטרנט של ראמ"ה חומרי הסברה והנחיה שונים בנוגע המחקר.

המידע למחקר ייאסף באמצעות שאלון למורים ושאלון למנהלים:

א.    שאלון למורה: שאלון זה מיועד למורים המלמדים בשכבות הגיל הרלוונטיות בבתי הספר שיידגמו. השאלון יכלול שאלות על עבודת המורה בכיתה ועל הפיתוח המקצועי ויועבר באמצעות האינטרנט.

ב.     שאלון למנהל: שאלון זה מיועד למנהלים של בתי הספר שיידגמו. השאלון יכלול שאלות על בית הספר ועל המדיניות הבית-ספרית ויועבר באמצעות האינטרנט.

ראמ"ה מקפידה על פרטיותם של משתתפי המחקרים הבין-לאומיים. נתוני השאלונים ישמשו לצורכי המחקר בלבד ויישמרו בראמ"ה תוך הפרדה מלאה בין הפרטים המזהים של המשתתפים במחקר לבין שאר המידע. הנתונים המזהים לא יועברו לכל גורם שהוא, ובכלל זה לגוף הבין-לאומי.

 

מועדי המחקר וגודל המדגם 

להשתתפות במחקר טאליס יידגמו באופן אקראי 200 בתי ספר, ובכל אחד מהם יידגמו באופן אקראי כ-20 מורים מקרב מורי כיתות ז'-ט'.

בטבלה שלהלן מפורט מועד המחקר בהתשע"ג וגודל המדגם. 

מועדי המחקרים הבין-לאומיים שייערכו בשנה"ל התשע"ג

שם המחקר

המועד*

הכיתה

מדגם ארצי מייצג

טאליס 2013

אפריל 2013

ניסן-אייר התשע"ג

מנהלים ומורים לתלמידים בכיתות ז', ח' ו-ט'

20 מורים מכל אחד מ-200 בתי ספר שיידגמו

*     בתי הספר שיעלו במדגם לצורך המחקר יקבלו הודעה על כך כחודשיים לפני קיום המחקר. המועד המדויק של קיום המחקר בבית הספר ייקבע בתיאום ישיר עם בית הספר.

 

מחקר אייסילס (ICILS)

מחקר החלוץ  של אייסילס  (ICILS) התקיים בשנת הלימודים התשע"ב.  המחקר לא ימשך בשנת הלימודים התשע"ג.

 


 

בשאלות אפשר לפנות לראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, טל' 03-7632888, פקס' 03-7632889, דוא"ל  rama@education.gov.il מידע נוסף על המחקרים הבין-לאומיים אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה  בכתובת http://rama.education.gov.il בלשונית "מחקרים בין-לאומיים".

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/1, ט' באלול התשע"ב, 27 באוגוסט 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014