education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.1 בחינות ארציות ובין-לאומיות

(תשעג) 4.1-1  ראמ"ה - מערך המבחנים, המחקרים והסקרים הארציים לשנת הלימודים התשע"ג
 

בהודעה זו מידע על מבחני המיצ"ב (חיצוניים ופנימיים) לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים ועל סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית. המידע כולל את פירוט המועדים והבהרות על אודות מבחנים וסקרים אלו. כמו כן בהודעה מידע והנחיות בנוגע למבחני החמ"ד, למבדקים פנימיים בית-ספריים, מחקרי הערכה, משוב ארצי מדגמי ופרויקטים אחרים שתערוך ראמ"ה בשנת הלימודים התשע"ג.

להלן רשימת הנושאים שיפורטו בהמשך.

1.     מידע כללי על מבחנים וסקרים ארציים: מבחני המיצ"ב ומועדיהם, סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב, מבחני החמ"ד ומועדיהם, מבחן בעברית לדוברי ערבית.

2.     פירוט ודגשים על המבחנים הארציים: פרסום מפרטי המבחנים, היערכות מקדימה, שמירה על טוהר הבחינות, קטע ההשמעה במבחן באנגלית, חובת ההיבחנות בכיתות-האם, המיצ"ב הפנימי, התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

3.     מידע על מבדקים פנימיים בית-ספריים: מבדק עמי"ת (בעברית ובערבית), משימות מבחן בהבעה שבעל-פה לתלמידי כיתות ז'-ח' בשפת-אם עברית.

4.     סקרים ומחקרי הערכה: סקר לניטור רמת האלימות במערכת, סקרי אקלים וסביבה פדגוגית לחטיבות העליונות, סקר תנועות הנוער, הערכת פרויקטים והתערבויות חינוכיות.

5.     משוב ארצי מדגמי בגאוגרפיה: מחקר חלוץ בכיתות ט' - מידע והסבר.

 

בהתאם להוראות בחוזר מנכ"ל תשס"ח/3 (א), סעיף 4.1-2 "מתכונת ההערכה הארצית ומידע על המיצ"ב הפנימי והחיצוני", לא יתקיימו בבתי הספר מבחנים מחוזיים, מבחנים של רשויות מקומיות ושל גופים מתערבים וכל מבחן חיצוני אחר שלא יאושר מראש על ידי ראמ"ה ועל ידי הנהלת המשרד.

 

 

1.    מידע כללי על מבחנים וסקרים ארציים

1.1     המיצ"ב

א.    כללי

        המיצ"ב – "מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית" – כולל מבחני הישגים לתלמידים וסקרי אקלים וסביבה פדגוגית המועברים לתלמידים, למורים ולמנהל בית הספר. המיצ"ב נערך בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים ומשלב הערכה בית-ספרית חיצונית (מיצ"ב חיצוני) והערכה פנימית (מיצ"ב פנימי). מתכונת זו, המשלבת הערכה חיצונית והערכה פנימית, נועדה לחזק את עבודת המורים והמנהלים ולמזער את ההיבטים השליליים הנצפים בחלק מבתי הספר, כמו השתתפות חלקית של תלמידים במבחנים, הכנה מוגברת למבחן על חשבון לימוד החומר השוטף במקצועות הנבחנים ועל חשבון שעות לימוד במקצועות אחרים ועוד.

        המיצ"ב מספק למנהלי בתי הספר ולצוותי ההוראה כלי לתכנון ולניצול משאבים כדי להביא למיצוי מרבי של יכולות התלמידים, לשיפור האקלים הבית-ספרי והסביבה הפדגוגית ולייעול מערך ההוראה בבית הספר. ברמה המערכתית המיצ"ב מאפשר לקבל תמונה על רמת השליטה של התלמידים בתכנית הלימודים בארבעה מקצועות ליבה, ומשמש את הגורמים המקצועיים במשרד ואת מקבלי ההחלטות במערכת החינוך בקביעת מדיניות-על בסוגיות חינוכיות שונות, ובכללן אקלים וסביבה פדגוגית.

        יודגש כי כל המבחנים נבנים בהלימה לתכנית הלימודים בכל תחום דעת ובכל דרגת כיתה, ולכן הוראה טובה של תחום הדעת היא דרך ההיערכות הנכונה למבחנים. אין לפגוע בשגרת הלימודים לצורך תרגול מיוחד לקראת המבחנים.

ב.     מבחני ההישגים

מבחני ההישגים במיצ"ב נערכים במקצועות האלו: שפת-אם (עברית/ערבית), מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה. דרגות הכיתה הנבחנות בכל ארבעת תחומי הדעת הן ה' ו-ח'. בשפת-אם (עברית וערבית) נערך מבחן גם בכיתות ב'

ההשתתפות במיצ"ב, חיצוני ופנימי לסירוגין, היא חובה לכל בתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים, פרט לבתי הספר של החינוך המיוחד, ולכל התלמידים, פרט לתלמידים בכיתות של החינוך המיוחד ולעולים חדשים הנמצאים בארץ פחות משנה. מתכונת ההיבחנות (פנימית או חיצונית) היא בהתאם לאשכול המיצ"ב שבית הספר משתייך אליו. בטבלה 1 שלהלן מפורטים המועדים של מבחני המיצ"ב, החיצוני והפנימי, בכל תחום דעת לפי דרגות הכיתה והאשכולות.

בתי הספר החרדיים ייבחנו בעברית (לכיתות ב' ו-ה') ובמתמטיקה (לכיתות ה'), חלקם במתכונת חיצונית וחלקם במתכונת פנימית, בהתאם לקבוצה שאליה משתייך בית הספר. בטבלה 2 שלהלן מפורטים המועדים לשתי קבוצות המגזר החרדי.

 

טבלה 1: המועדים של מבחני המיצ"ב לשנת התשע"ג

תחום הדעת

מועד מבחן המיצ"ב

החיצוני

מועד מבחן המיצ"ב הפנימי *

הכיתות

הנבחנות

אנגלית

יום שלישי, 12 במרץ 2013

א' בניסן התשע"ג

בשעה 10:00

(אשכול ג')

יום שלישי, 23 באפריל 2013 **

י"ג באייר התשע"ג

(אשכולות א', ב', ד')

ה', ח'

מדע וטכנולוגיה

יום שני, 22 באפריל 2013

י"ב באייר התשע"ג

בשעה 10:00

(אשכול ג')

יום שלישי, 7 במאי 2013

כ"ז באייר התשע"ג

(אשכולות א', ב', ד')

ה', ח'

שפת-אם

עברית

יום חמישי, 2 במאי 2013

כ"ב באייר התשע"ג

בשעה 10:00

(אשכול א')

יום חמישי, 23 במאי 2013

י"ד בסיוון התשע"ג

(אשכולות ב', ג', ד')

ב', ה', ח'

שפת-אם ערבית (מעודכן)

יום שני, 13 במאי 2013

ד' בסיוון תשע"ג

בשעה 10:00

(אשכול א')

יום חמישי, 23 במאי 2013

י"ד בסיוון תשע"ג

(אשכולות ב', ג', ד')

ב', ה', ח'

מתמטיקה

יום רביעי, 22 במאי 2013

י"ג בסיוון התשע"ג

בשעה 10:00

(אשכול א')

יום חמישי, 30 במאי 2013

כ"א בסיוון התשע"ג

(אשכולות ב', ג', ד')

ה', ח'

* יש לקיים את מבחני המיצ"ב הפנימי במועד המצוין בטבלה. במקרים חריגים ביותר יורשו מנהלים שימצאו זאת לנכון לערוך את מבחני המיצ"ב הפנימי עד חמישה ימי לימודים לאחר המועד הנ"ל. אין לערוך את מבחני המיצ"ב הפנימי לפני המועד המצוין בטבלה.

** בתי ספר המשתייכים למגזר הדרוזי (אשכולות א', ב', ד') יקיימו את המיצ"ב הפנימי באנגלית ביום שני, י"ב באייר התשע"ג, 22 באפריל 2013, בשל חופשת חג הנביא שועייב המתקיימת החל מיום ה-23 באפריל 2013.

 

טבלה 2: המועדים של מבחני המיצ"ב במגזר החרדי לשנת התשע"ג (לפי קבוצות)

תחום הדעת

מועד מבחן

המיצ"ב החיצוני 

מועד מבחן

המיצ"ב הפנימי *

  הכיתות

הנבחנות

 

שפת-אם

(עברית)

 

 

 

 

יום חמישי, 2 במאי 2013

כ"ב באייר התשע"ג

בשעה 10:00

 (קבוצה 1)

יום חמישי, 23 במאי 2013

י"ד בסיוון התשע"ג

(קבוצה 2)

ב', ה'

 

מתמטיקה

יום רביעי, 22 במאי 2013

י"ג בסיוון התשע"ג

בשעה 10:00

 (קבוצה 1)

יום חמישי, 30 במאי 2013

כ"א בסיוון התשע"ג

(קבוצה 2)

ה'

  * יש לקיים את מבחני המיצ"ב הפנימי במועד המצוין בטבלה. במקרים חריגים ביותר יורשו מנהלים שימצאו זאת לנכון לערוך את מבחני המיצ"ב עד חמישה ימי לימודים לאחר המועד הנ"ל. אין לערוך את מבחני המיצ"ב הפנימי לפני המועד המצוין בטבלה.  

 

מועדי המבחנים אחידים ומחייבים את כל בתי הספר. המבחנים יתקיימו בו בזמן בכל בתי הספר, ואי-אפשר לשנות את מועדיהם, לכן אין לקבוע או לאפשר במועד המבחן כל פעילות בהשתתפות התלמידים האמורים להיבחן. בכלל זה אין לאפשר טיולים וסיורים, לימודים במסגרות שונות (לרבות בבתי ספר ובחוגים למחוננים), חוגים, ימי כיף, תחרויות ספורט, טקסים ואירועים, הצגות וביקורים במוזיאונים, מבחנים אחרים, חידונים, תחרויות ידע שונות ותרגילי ביטחון ובטיחות.

רשימת השיוך של בתי הספר הנבחנים במיצ"ב לאשכולות (במגזר החרדי לקבוצות) מוצגת באתר האינטרנט של ראמ"ה, בחלונית "מיצ"ב". השיוך לאשכולות או לקבוצות אינו משתנה משנה לשנה ונותר כפי שהוגדר בשנת הלימודים התשס"ז.

 פירוט ודגשים נוספים על מבחני המיצ"ב החיצוני והפנימי מוצגים בחוזר זה (ראה להלן) ובאתר האינטרנט של ראמ"ה, בחלונית "מיצ"ב".

ג.     סקרי אקלים וסביבה פדגוגית במיצ"ב (לתלמידים, למורים ולמנהלי בתי הספר)

סקרים אלו הם חלק בלתי נפרד מהמיצ"ב. הם נועדו לסייע לבתי הספר לזהות נקודות חוזק ונקודות חולשה בתחומי האקלים והתהליכים הפדגוגיים ולסייע למשרד החינוך ללמוד את התהליכים הבית-ספריים כדי לשפר את המערכת בכללותה.    

הסקרים ייערכו בשנה"ל התשע"ג לתלמידים, למורים ולמנהלים בבתי ספר המשתתפים במיצ"ב החיצוני (אשכולות א' ו-ג'). מועדי  הסקרים מפורטים להלן בטבלה 3.

 

סקר המיצ"ב לתלמידים

-    הסקר יועבר לתלמידים בכיתות ה' עד ט' בבתי הספר המשתייכים לאשכולות א' ו-ג' באמצעות סוקרים מטעם ראמ"ה.

-    הסקר יאפשר לתלמידים להביע את עמדותיהם במגוון של נושאים ובכך להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות בבית ספרם ובמערכת כולה.

-    הסקר מתבצע באמצעות שאלון אנונימי שיועבר לתלמידים. התלמידים יתבקשו להשיב על שאלות הנוגעות לאקלים הבית-ספרי (בנושאים כגון תחושה כללית כלפי בית הספר, יחסים בין תלמידים לבין חבריהם, יחסים בין תלמידים למורים, תחושת המוגנות של התלמידים בבית הספר וכד'), וכן על שאלות הנוגעות לסביבה הלימודית (בנושאים כגון רמת המוטיבציה של התלמידים, תחושת המסוגלות הלימודית שלהם, השימוש באמצעים מתוקשבים לצורכי למידה, אופן בדיקת שיעורי הבית, הסתייעות בשיעורים פרטיים וכד'). השנה יכלול השאלון גם שאלות אחדות על אודות השתייכות התלמיד לתנועת נוער ועל פעילותו בה.

-    בעת ביצוע הסקר תהיה בכיתות הקפדה מלאה על פרטיות התלמידים. המורה הנוכח בכיתה לא יורשה לעבור בין התלמידים בעת ההשבה על השאלון, והוא יתבקש לכבד את פרטיות המידע הנרשם בידי התלמידים.

-    באחריות בית הספר לוודא כי בעת ביצוע הסקר בקרב התלמידים יהיה נוכח בכיתה, בנוסף על הסוקר, גם מורה שתפקידו יהיה לשמור על סדר ומשמעת.

             

סקרי המיצ"ב למורים ולמנהלים

-    ייערכו ראיונות טלפוניים למורים ולמנהלים על תכנית הפעילות, דרכי ההוראה וההערכה, אקלים בית הספר, סביבת העבודה בבית הספר, הסביבה הלימודית ועוד.

-    הראיונות ייערכו למחנכי כיתות א' עד ט' ולמורים מקצועיים המלמדים את מקצועות המיצ"ב (שפת-אם, מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה) בכיתות אלה.

-    מועד הריאיון יתואם מראש בטלפון עם המורים ועם המנהלים המשתתפים בסקר.

-    הנתונים שייאספו מהמורים ומהמנהלים יישמרו חסויים בראמ"ה ולא יועברו לשום גורם בבית הספר או מחוצה לו.

השתתפותם של כל המורים והמנהלים בסקרים חיונית לצורך השלמת התמונה הבית-ספרית, ולפיכך היא חובה.

 

טבלה 3: מועדי ההעברה של סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב

 

מועד הסקרים*

סוג הסקר

הכיתות

תלמידים

 

 

טבת-ניסן התשע"ג

ינואר-מרס 2013

 (אשכולות א', ג')

 

 

שאלון אנונימי המועבר בכיתה

ה' עד ט'

מורים

ריאיון טלפוני

א' עד ט'

מנהלים

ריאיון טלפוני

 

___

*    המועד המדויק ייקבע בתיאום בטלפון, ישירות עם בתיה"ס, עם המורים ועם המנהלים.

 

מידע נוסף על אודות סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, הכולל את הנושאים הנשאלים וכן דוגמאות להיגדים, אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב".

 

1.2     מבחני החמ"ד (בבתי הספר של החינוך הממלכתי-דתי בלבד)

מבחני החמ"ד מיועדים לתלמידי החינוך הממלכתי-דתי. מטרתם לבדוק באיזו מידה תלמידי בתי הספר היסודיים הממלכתיים-דתיים עומדים ברמת הדרישות המצופה על פי תכניות הלימודים במקצועות הבחינה.

מבחני החמ"ד יערכו בשני מקצועות בבתי ספר המשתייכים לאשכולות א' ו-ג': תורה – ספר  במדבר (כיתות ד') ותושב"ע (כיתות ה').

 

טבלה 4: המועדים של מבחני החמ"ד בתורה ובתושב"ע

תחום הדעת

מועד המבחן *

הכיתות

הנבחנות

תורה

(ספר במדבר)

יום שלישי, 11 ביוני 2013

ג'  בתמוז התשע"ג

בשעה 10:00

 (אשכולות א', ג')

 

ד'

תושב"ע

 

יום שלישי, 11 ביוני 2013

ג'  בתמוז התשע"ג

בשעה 10:00

 (אשכולות א', ג')

 

ה'

 * מבחני החמ"ד מתקיימים במתכונת חיצונית בלבד.

 

פירוט בנושא מבחני החמ"ד בהתשע"ג מובא להלן בסעיף 2. מידע נוסף אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בנושא "מבחני חמ"ד", בחלונית "מבחנים ארציים".

 

1.3     מבחן בעברית לדוברי ערבית (בבתי ספר דוברי ערבית) 

מבחן זה הוא מבחן חדש המיועד לתלמידים הלומדים בבתי ספר דוברי ערבית.  המטרה היא לבדוק את רמת השליטה של תלמידים אלה בשפה העברית בתום שלוש שנים של למידה ואת עמידתם ברמת הדרישות המצופה על-פי תכנית הלימודים במקצוע. בשנת הלימודים התשע"ג ייערך המבחן למדגם של כ-40 כיתות ה' מ-40 בתי ספר שונים, כיתה בכל בית ספר.

החל משנה"ל התשע"ד יועבר המבחן בכל שנה במחצית מבתי הספר דוברי הערבית, לתלמידי כיתות ו', בחודשים נובמבר/דצמבר.

 

טבלה 5: מועד המבחן בעברית לדוברי ערבית

תחום הדעת

מועד המבחן

הכיתות

הנבחנות

המדגם שייבחן

עברית (לדוברי ערבית)

 

יום שלישי, י"ט בסיוון התשע"ג,

28 במאי 2013

בשעה 10:00

 

 

ה'

אחת מכיתות ה' (שתידגם מראש על ידי ראמ"ה) בכל אחד     מ-40 בתי  הספר היסודיים שיידגמו (מאשכולות ב' ו-ד')

נובמבר-דצמבר, 2013

מועד מדויק יתפרסם בראשית שנה"ל  התשע"ד

 

ו'

כיתות ו' בבתי ספר המשתייכים לאשכולות א' ו-ג'

 

 

2.     פירוט ודגשים על המבחנים הארציים: מיצ"ב, חמ"ד, עברית לדוברי ערבית

2.1     פרסום המפרטים באתר האינטרנט של ראמ"ה

המפרטים של מבחני המיצ"ב (הפנימי והחיצוני) לשנת הלימודים התשע"ג יפורסמו בסוף חודש אוקטובר 2012 באתר האינטרנט של ראמ"ה, בחלונית "מיצ"ב". המפרטים של מבחני החמ"ד יפורסמו באותו המועד בחלונית "מבחנים ארציים", בנושא "מבחני חמ"ד". מפרט המבחן בעברית לדוברי ערבית יפורסם בחלונית "מבחנים ארציים"  במהלך חודש דצמבר 2012.  

 

2.2     היערכות מקדימה

במהלך חודש נובמבר 2012 יישלחו אל מנהלי בתי הספר מכתבי היערכות לקראת המיצ"ב (הפנימי והחיצוני) ומבחני החמ"ד בהתשע"ג (מבחני החמ"ד ייערכו במתכונת חיצונית בלבד). המכתב יכלול מידע מפורט בדבר נוהלי המבחנים, אופן העברת סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, ההיערכות הנדרשת והטפסים למילוי. על המנהלים מוטלת האחריות לוודא שהטפסים מולאו כראוי והגיעו ליעדם. היערכות זו חשובה כיוון שללא טפסים אלו לא תתאפשר פתיחת כיתות מותאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ולא יתאפשר עיבוד ציונים נפרד לקבוצת תלמידים זו (פירוט בדבר התאמות ראה להלן בסעיף 2.7).

 

2.3     שמירה על טוהר הבחינות

על התלמידים  לענות על המבחנים באופן עצמאי וללא כל שיתוף פעולה ביניהם. המורה הנוכח בכיתה לא יהיה מורה המלמד את תחום הדעת. המורה בכיתה אינו רשאי להסתובב בין התלמידים, להשיב לשאלות, להבהיר להם עניינים הנוגעים לתוכן השאלות במבחן, לבדוק או לתקן תשובות שניתנו על-ידיהם, לבדוק אם השיבו לכל השאלות או לסייע להם בדרך כלשהי. כל פעולה כמתואר לעיל תיחשב פגיעה מצד המורה בטוהר הבחינות ותטופל בחומרה.

 

2.4     קטע ההשמעה במבחן המיצ"ב באנגלית לכיתות ה' ו-ח'

במבחן באנגלית (החיצוני והפנימי) יקבלו בתי הספר תקליטור (דיסק) להשמעת הקטע המוקלט למשימה בהבנת הנשמע, ולכן יש להעמיד מבעוד מועד נגן תקליטורים תקין לרשות כל כיתה שנבחנת באנגלית. 

 

2.5     חובת ההיבחנות בכיתות-האם

התלמידים הנבחנים במבחנים הארציים, ובכלל זה תלמידי כיתות ח', ייבחנו בכיתות-האם שלהם, ולא בהקבצות או בקבוצות לימוד כלשהן. יוצאי דופן הם התלמידים הזקוקים להתאמות, אשר ייבחנו בכיתות מותאמות במתמטיקה, במדע וטכנולוגיה, באנגלית ובמבחני החמ"ד. במבחן בשפת-אם לא ייפתחו כיתות מותאמות. פירוט נוסף בדבר הכיתות המותאמות מובא להלן בסעיף 2.7.

 

2.6     המיצ"ב הפנימי

בנושא המיצ"ב הפנימי יש לפעול בהתאם להנחיות בחוזר  הוראות הקבע סח/3(א), סעיף 4.1-2 "מתכונת ההערכה הארצית ומידע על המיצ"ב הפנימי והחיצוני" וחוזר הוראות הקבע  עג/1(ב), סעיף  3.1-44 "מבחנים פנימיים כחלק מהערכה על פני הרצף החינוכי".

נדגיש כי המיצ"ב הפנימי נועד בראש ובראשונה לקדם ולטפח תרבות הערכה פנים בית-ספרית שתוביל להעצמה ולפיתוח מקצועי של צוות בית הספר. לפיכך נועדו ציוני המיצ"ב הפנימי  לשמש את הנהלת בית הספר וצוותו, ובית הספר לא יידרש לדווח עליהם לגורם חיצוני.            

יש לשים לב לנושאים האלה:

-    מאחר שתהליכי ההוראה-למידה אינם זהים בבתי ספר שונים, ומאחר שמבחן המיצ"ב הוא סטנדרטי ואחיד, מומלץ כי הנהלת בית הספר תפעיל שיקול דעת בדבר אופן השימוש במיצ"ב הפנימי, באופן שייתן מענה לצרכיו הפרטניים של בית הספר.

-    בית הספר רשאי לעשות שימוש בציונים כהבנתו, ובכלל זה להשתמש בהם כתחליף למבחן סיום שנה בתחום הדעת הרלוונטי.

-    דפי ההנחיות המלווים את חוברות המבחן כוללים הצעות לאופני שימוש שונים במיצ"ב הפנימי ואפשרויות להגמשתו. אפשר לעיין בחוברות ההנחיות משנים קודמות המופיעות באתר האינטרנט של ראמ"ה בנושא "מבחני מדף", בחלונית "הערכה בית ספרית".

-    ראמ"ה מעמידה לרשות בתי הספר כלי עזר מבוססי תכנת אקסל המסייעים בחישוב הציונים ובקבלת תמונה כיתתית ושכבתית ("מיצבית כיתתית" ו"מיצבית שכבתית").

-    חוברות המבחנים וחוברת ההנחיות בכל תחום דעת יועברו לבתי הספר באמצעות שליח במהלך ארבעת ימי הלימודים שלאחר מבחן המיצ"ב החיצוני. את המיצ"ב הפנימי יש לקיים במועד שנקבע לכך והמצוין בטבלאות 1 ו-2 לעיל.

מידע נוסף על המיצ"ב הפנימי אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בנושא "מיצ"ב פנימי", בחלונית "הערכה בית ספרית".

 

2.7     התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים

-    תלמידים המשתייכים לאחת משלוש הקבוצות האלה – עולים חדשים, לקויי למידה ותלמידים המקבלים תמיכה מסל השילוב – מוגדרים לצורך המבחנים הארציים "תלמידים בעלי צרכים מיוחדים".

-    פירוט ההתאמות הניתנות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת מבחני המיצ"ב והחמ"ד, מופיע בסעיף 4.1-3 בחוזר הוראות הקבע סח/3(א), "התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במבחנים ארציים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים". אפשר לעיין בחוזר זה באתר האינטרנט של ראמ"ה, בחלונית "מיצ"ב".

-    לא יינתנו התאמות כלשהן במבחן המיצ"ב בשפת-אם חוץ מתוספת זמן של עד 15 דקות לתלמיד הזקוק לכך. הסיבה היא שמבחני שפת-האם מיועדים לבדוק את שליטתם של התלמידים בהפקת משמעות מטקסט כתוב ללא כל תיווך חיצוני. הקראת המבחנים במקרה כזה תפגע במהות המדידה.

-    על בתי הספר להקפיד כי טופסי הדיווח על התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ימולאו במדויק, ובכלל זה שמות התלמידים ומספרי תעודות זהות מדויקים. עדכונים של רשימת התלמידים יתקבלו עד י"ט באדר התשע"ג, 1.3.2013. לאחר מועד זה לא יתקבלו עדכונים. תלמידים ששמם לא ייכלל בדיווח או שפרטיהם יהיו שגויים לא יוכלו להיבחן בכיתה המותאמת.

 

3.     מידע על מבדקים פנימיים בית-ספריים

3.1     מבדק עמי"ת

מבדק עמי"ת הוא כלי למיפוי כישורי התלמידים במיומנויות שפת-האם (עברית וערבית) בראשית כיתה ז'. המבדק פותח על ידי ראמ"ה כדי לסייע לבתי הספר לאתר תלמידים המתקשים במיומנויות יסוד בהבנת הנקרא ובהבעה בכתב, ולמפות את כלל תלמידי הכיתה לפי ההישגים המצופים בראשית כיתה ז'. רכיבי המבדק משקפים את תכנית הלימודים ומתאימים להישגים בשפת-אם הנדרשים עד סוף כיתה ו'. בשנת הלימודים התשע"ג יקבלו כ-350 חטיבות ביניים את מבדק עמי"ת בעברית (חטיבות הביניים המשתתפות בתכנית אל"ה, חטיבות הביניים מן המינהל לחינוך התיישבותי, חטיבות ביניים ממחוז דרום, וחטיבות הביניים שנכנסו לאופק חדש). כמו כן יקבלו כ-120 חטיבות ביניים את מבדק עמי"ת בערבית.

מבדק עמי"ת הוא כלי לשימוש בית-ספרי פנימי: המבדק יגיע לבתי הספר הנוגעים בדבר בשבוע הראשון של ספטמבר 2012, יועבר לתלמידים על ידי המורים וייבדק על ידם. מבדק עמי"ת בעברית כולל שני חלקים. החלק הראשון ייערך בשבוע הראשון של חודש ספטמבר 2012, והחלק השני ייערך כשבועיים לאחר מכן. המבדק בערבית כולל שני חלקים שיועברו באותו יום, והוא ייערך בשבוע הראשון או השני של חודש ספטמבר 2012. מידע נוסף אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בנושא "מבדקי שפה", בחלונית "הערכה בית ספרית".

 

3.2     משימות המבחן בהבעה שבעל-פה לתלמידי כיתות ז'-ח' בשפת-האם עברית

החל משנת הלימודים התשע"א הפכו משימות המבחן בהבעה שבעל-פה לחלק בלתי נפרד מהערכת הכשירות הלשונית של כל תלמידי כיתות ז'-ח' בעברית כשפת-אם. המשימות פותחו

ככלי להערכה פנים בית-ספרית, והן מושתתות על עקרונות תכנית הלימודים בעברית (התשס"ג) לבתי הספר העל-יסודיים הממלכתיים והממלכתיים-דתיים. בתי הספר מתבקשים להסתייע במשימות אלו במהלך שנת התשע"ג לשם הערכת הישגי התלמידים בתחום ההבעה שבעל-פה. המיצ"בית שתועמד לרשות בתי הספר במסגרת המיצ"ב הפנימי בשפת-האם עברית לכיתות ח' תכלול גם עמודה ייעודית לציון במשימות המבחן בהבעה שבעל-פה.  

                    לקבלת פרטים נא לפנות אל הגב' עדנה יובינר, אגף א' לחינוך  על-יסודי, 

                     טל' 050-6283528, דוא"ל ednay@cet.ac.il

 

4.     סקרים ומחקרי הערכה

4.1     סקר לניטור רמת האלימות במערכת

רמת האלימות בבתי הספר הינה נושא מרכזי העומד על סדר היום הציבורי בישראל בעשורים האחרונים. כדי לספק למשרד החינוך, למקבלי ההחלטות ולציבור מידע עדכני, מייצג ואובייקטיבי ככל האפשר על רמת האלימות בבתי הספר, הוחלט על העברת שאלונים למילוי עצמי בקרב מדגם מייצג של תלמידים (כיתות ד'-י"א) ומורים (מחנכים ביסודי, בחט"ב ובחט"ע).

השאלונים יועברו בחודשים ינואר-מרץ 2013 במדגם מייצג של בתי ספר, כאשר בכל בית ספר שיידגם יתבקשו למלא את השאלונים התלמידים והמחנכים של 3-2 כיתות בלבד. במסגרת השאלונים יתבקשו התלמידים והמורים לדווח על שורה של תופעות אלימות שהם חוו או שהיו עדים להן בבית הספר, ובנוסף על  כמה שאלות העוסקות באקלים החברתי בבית הספר. השאלונים לתלמידים הם אנונימיים. בעת העברת השאלונים תהיה בכיתות הקפדה מלאה על פרטיותם של התלמידים.   

הנתונים שייאספו מהמורים יישמרו חסויים בראמ"ה ולא יועברו לשום גורם בבית הספר או מחוצה לו. הדוחות שיופקו מתוך השאלונים יהיו מערכתיים בלבד ולא יופקו דוחות ברמה הבית ספרית.

 

4.2     סקרי אקלים וסביבה פדגוגית לחטיבות העליונות

כדי לספק למשרד החינוך, למקבלי ההחלטות ולציבור מידע עדכני ואובייקטיבי על האקלים והסביבה הפדגוגית גם בחטיבות העליונות, מועברים סקרים ושאלונים בקרב מדגם של בתי-ספר, תלמידים ומורים בחטיבה העליונה. השאלונים מספקים לתלמידים ולמורים הזדמנות להביע את דעתם במגוון נושאים ולהשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות במערכת.  

הסקרים ייערכו במהלך דצמבר 2012 - מרץ 2013 בקרב מדגם של תלמידי כיתות י'-י"ב ובקרב מורים המלמדים בכיתות אלה. השאלונים לתלמידים הם אנונימיים.

בבתי הספר שיידגמו יועברו גם שאלונים למנהלים. המועד ייקבע בתיאום ישיר בטלפון עם בתי הספר. נוהל העברת הסקרים והשאלונים בכיתות, איסוף השאלונים והטיפול בהם יהיה זהה לנוהל בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים (ראו לעיל סעיף 1.1-ג).

 

4.3     סקר תנועות נוער

השנה יועבר לתלמידי כיתות ה'-ט' סקר אנונימי שיעסוק בנושא השתייכות התלמיד לתנועת נוער ופעילותו בה. הסקר מיועד לתלמידים בחינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי והחרדי.

הסקר ייערך במהלך החודשים ינואר-מרץ 2013 בבתי ספר המשתייכים לאשכולות א' ו-ג' (בבתי ספר אלה הסקר ישולב עם סקרי המיצ"ב), ובבתי ספר המשתייכים לקבוצה 1 במגזר החרדי.

 

4.4     הערכת פרויקטים והתערבויות חינוכיות

כדי לסייע לקובעי המדיניות בקבלת החלטות מושכלת ומבוססת על נתונים בנוגע לתכניות ופרויקטים מרכזיים במערכת החינוך, ראמ"ה מבצעת מחקרי הערכה של תכניות ופרויקטים הנמצאים במרכז העשייה החינוכית. למטרה זו יועברו שאלונים וסקרים למנהלים, למורים, להורים ולתלמידים בנוגע לתכניות שונות המופעלות בבתי הספר. הודעה מפורטת על מועד ההעברה של הסקרים, על האוכלוסייה הנדגמת ועל נוהלי ההעברה תישלח מבעוד מועד למנהלי בתי הספר שיעלו במדגם.

דוגמאות למחקרי הערכה שיופעלו בשנת הלימודים התשע"ג:

-    הערכת התכנית לשילוב טכנולוגיות תקשוב בהוראה: מחקר הערכה זה בוחן את הטמעתן של תכניות מרכזיות לשילוב טכנולוגיות תקשוב בהוראה. סקרים ושאלונים יועברו למדגם אקראי ומייצג של מנהלים, מורים ותלמידים. כמו כן ייערכו תצפיות במדגם של כיתות כדי ללמוד על מאפייניה של הוראה המשלבת טכנולוגיה.

-    הערכת הרפורמה "עוז לתמורה" בחטיבות העליונות: מחקר הערכה זה נועד ללוות את הרפורמה לאורך שנים, מראשית התהוותה. במחקר הערכה זה יועברו שאלונים וייערכו ראיונות פנים-אל-פנים וכן קבוצות מיקוד עם מנהלים ומורים המשתתפים ברפורמה ומנהלים ומורים שאינם משתתפים בה. כמו כן יועברו שאלונים בכיתות לתלמידים אשר לומדים בבתי ספר אשר הצטרפו לרפורמה. 

-    ניהול עצמי: מחקר הערכה זה נועד לתת מידע למובילי התכנית במשרד החינוך באשר לאופן ולאיכות יישומה והטמעתה של התכנית, באשר לעמדות הנוגעים בדבר כלפי התכנית, וכן באשר להשפעות של התכנית כפי שהן נתפסות בעיני המעורבים בה. במחקר הערכה זה יועברו שאלונים וייערכו ראיונות פנים-אל-פנים כמו גם קבוצות מיקוד עם מדגם אקראי של מורים, מנהלים, מפקחים ומזכירות בית הספר.

-    אורח חיים בריא: מחקר הערכה זה נועד לבחון את אופן היישום של התכניות השונות המקדמות אורח חיים בריא, את עמדות הנוגעים בדבר כלפי התכניות הללו ואת השפעותיהן של התוכניות על התנהגות התלמידים בתחומי התזונה, פעילות הפנאי והפעילות הגופנית כפי שהן נתפסות על ידי צוות בית הספר, תלמידים וחברי קהילה. במחקר הערכה זה יועברו שאלונים וייערכו ראיונות פנים-אל-פנים כמו גם קבוצות מיקוד עם מורים ועם הורים שיידגמו באופן אקראי. כמו כן יועברו שאלונים בכיתות לתלמידים.

-    בגרות חברתית: מחקר הערכה זה מבקש לתת למובילי התכנית במשרד החינוך מידע באשר לאופן ואיכות היישום וההטמעה של התכנית והעמדות כלפיה בקרב בעלי העניין. במסגרת המחקר יועברו סקרים למנהלים, לרכזים ולמחנכים ושאלונים בכיתות לתלמידים. כמו כן ייערכו ראיונות וקבוצות מיקוד למחנכים.

-    הערכת פעילויות של מכון הכשרת המנהלים 'אבני ראשה': מחקר זה מבקש לספק מידע בידי קובעי המדיניות באשר לפעילויות המכון להכשרת מנהלים 'אבני ראשה'. במסגרת המחקר יועברו סקרים לבוגרי תכניות ההכשרה וההדרכה, למנהלים מכהנים ולמורים המלמדים בבתי הספר של בוגרי תכניות אלה.

 

5.     משוב ארצי מדגמי בגאוגרפיה בכיתות ט' - מחקר חלוץ

5.1     כללי

המשוב הארצי המדגמי הוא מערך מחקר שראמ"ה תשיק בשנה"ל התשע"ג, שיתמקד בכל פעם בתחום דעת מסוים. המטרה היא לספק מידע על הישגים חינוכיים בתחום הדעת במערכת החינוך בישראל ברמה המערכתית, וכן לתאר את מאפייני ההקשר הפדגוגי שבו מתנהל תחום הדעת. המשוב הארצי בתחום דעת מסוים ייערך במחזוריות של שנים אחדות. כל תחום ייבדק במחזוריות משלו כדי לעקוב אחר המגמות המסתמנות לאורך זמן. 

המחקר ייערך במדגם קטן יחסית של תלמידים ויכלול מבחן הישגים במגוון של תכנים, מיומנויות ואסטרטגיות חשיבה וכן שאלונים העוסקים בלימודי תחום הדעת  המיועדים לתלמידים, למורים ולמנהלים.

תחום הדעת הראשון שבו ייערך המשוב הארצי המדגמי הוא גאוגרפיה בכיתות ט'. בשנת הלימודים התשע"ג ייערך מחקר חלוץ שנועד לבדוק את טיב כלי המחקר. המשוב הארצי בגאוגרפיה יכלול:

א.    מבחן ממוחשב לתלמידים: המבחן יעריך ידע מצטבר, מיומנויות גאוגרפיות ואסטרטגיות חשיבה שתלמידים אמורים לרכוש במסגרת לימודי הגאוגרפיה עד כיתה ט' בהתאם לתכנית הלימודים לכיתות ז'-ט'.

ב.     שאלון לתלמיד: השאלון יכלול בין היתר שאלות על אודות עמדות ותפיסות התלמיד כלפי תחום הדעת גאוגרפיה ולמידתו.  השאלון יועבר אף הוא באמצעות המחשב יחד עם המבחן.

ג.     שאלון למורה: שאלון זה מיועד למורים המלמדים גאוגרפיה בחטיבות הביניים שיידגמו. השאלון יעסוק בתפיסות ובעמדות המורה כלפי תחום הדעת גאוגרפיה והוראתו, בהכשרה ובפיתוח מקצועי בתחום, במשאבים בית-ספריים המוקצים להוראת הגאוגרפיה ועוד. השאלון יועבר באופן מקוון.

ד.     שאלון למנהל: שאלון זה מיועד למנהלים של בתי הספר שיידגמו. השאלון יכלול שאלות על בית הספר, על המדיניות שלו בהקשר לתחום הגאוגרפיה, על המשאבים העומדים לרשותו לצורך כך ועוד. השאלון למנהלים יועבר באופן מקוון.

מסמך מפורט של מסגרת המשוב הארצי בגאוגרפיה נמצא באתר ראמ"ה, בנושא "משוב ארצי מדגמי" בחלונית "מבחנים ארציים".

 

5.2     מדגם מחקר החלוץ

לשם השתתפות במחקר החלוץ יידגמו באופן מייצג כ-60 בתי ספר, ובכל אחד מהם יידגמו באופן אקראי כ-30 תלמידים מקרב תלמידי כיתות ט'. כמו כן בכל בית ספר שבמדגם יידגמו  גם מורים אחדים מקרב המורים המלמדים גאוגרפיה בשכבות ז'-ט', והם יתבקשו להשיב על שאלון למורה. המנהל יתבקש להשיב על שאלון למנהל.

בתי הספר שיידגמו למחקר יקבלו הודעה על כך במהלך החודשים דצמבר-ינואר 2013. המחקר ייערך בסוף חודש פברואר 2013 ויתואם ישירות עם כל בית ספר.

 


 

בשאלות אפשר לפנות לראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, טל' 03-7632888, פקס' 03-7632889, דוא"ל  rama@education.gov.il כתובת אתר האינטרנט של ראמ"ה: http://rama.education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/1, ט' באלול התשע"ב, 27 באוגוסט 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014