education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.1 בחינות ארציות ובין-לאומיות

(תשעה) 4.1-2  ראמ"ה - מערך המבחנים, המחקרים והסקרים הארציים לשנת הלימודים התשע"ה
 

 בהודעה זו מידע על המבחנים, המחקרים והסקרים שייערכו בבתי הספר על ידי  ראמ"ה בשנת הלימודים התשע"ה.

  להלן רשימת הנושאים שיפורטו בהמשך.

1.       מבחנים וסקרים ארציים חיצוניים: (1.1) הערכה בית-ספרית חיצונית – המיצ"ב; (1.2) סקרי אקלים וסביבה פדגוגית בחטיבות העליונות; (1.3) הערכה מדגמית: (1.3.1.) מחקר מדגמי בעברית כשפה שנייה לתלמידים דוברי ערבית; (1.3.2.) מחקר חלוץ מדגמי של כלי למיפוי כישורי תלמידים; (1.3.3.) סקר עמדות הורים כלפי מערכת החינוך; (.1.3.4) סקר ניטור אלימות בקרב תלמידים ומורים.

2.       מבדקים, משימות ומבחנים פנימיים בית-ספריים: (2.1) המיצ"ב הפנימי בכיתות ב'    (2.2) המיצ"ב הפנימי בכיתות ה' ו-ח' (2.3) מבחני החמ"ד לכיתות ו' (2.4) כלי הערכה מעצבת.

3.       סקרים ומחקרי הערכה: (3.1) סקר לאומדן הגודל היחסי של תנועות הנוער; (3.2) הערכת פרויקטים והתערבויות חינוכיות.

 

בהתאם להוראות בחוזר "הוראות קבע" ס"ג/10(ג), סעיף 3.7-34, נספח 3, לא יתקיימו בבית הספר מבחנים מחוזיים, מבחנים של רשויות מקומיות ושל גופים מתערבים וכל מבחן חיצוני אחר שלא יאושר מראש על ידי ראמ"ה או על ידי הנהלת המשרד.

 

1.      מבחנים וסקרים ארציים חיצוניים

1.1     הערכה בית ספרית חיצונית – המיצ"ב

א.      כללי

המיצ"ב – מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית – הוא מערכת מדדים בית-ספריים שמטרתה לספק מידע למנהל ולצוותים הפדגוגיים על תפקוד בתי הספר במגוון של נושאים. לפיכך מודל המיצ"ב החיצוני בנוי כך שהוא כולל מבחני הישגים שמשקפים את התוצרים הקוגניטיביים של הלמידה וסקרי אקלים וסביבה פדגוגית שמשקפים את ההיבטים החברתיים-רגשיים-פדגוגיים. מידע רחב זה (לצד מידע ממקורות נוספים) נועד לסייע לבתי הספר לבצע ניטור של התהליך הלימודי הבית-ספרי במקצועות הליבה, ושל האקלים הבית-ספרי הרגשי-חברתי שבו מתרחשת הלמידה.

החל משנת הלימודים התשע"ה יועבר המיצ"ב במתכונת חדשה, שתמשיך ותשלב הערכה חיצונית סטנדרטית (מיצ"ב חיצוני) אחת ל-3 שנים והערכה פנימית איכותית (מיצ"ב פנימי - ראו פירוט בסעיפים 2.1 ו-2.2). מתכונת זו נקבעה בעקבות דיונים של ועדה מקצועית שמינה שר החינוך כחלק מהמהלך של למידה משמעותית.

המיצ"ב החיצוני ייערך בכל בתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים המשתייכים לחינוך הממלכתי (דוברי עברית ודוברי ערבית), לחינוך הממלכתי-דתי ולחינוך החרדי. כל בית ספר ישתתף במיצ"ב החיצוני אחת לשלוש שנים.

לשם כך, חולקו בתי הספר  מחדש לשלוש "קבוצות" (1, 2, 3) אשר מחליפות את ארבעת "אשכולות המיצ"ב" שהיו בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי ואת שתי הקבוצות שהיו נהוגות עד כה בחינוך החרדי. כל קבוצה מהווה מדגם מייצג של כלל בתי הספר בארץ.

רשימת השיוך של בתי הספר הנבחנים במיצ"ב לקבוצות הינה קבועה ולא תשתנה משנה לשנה. בכל שנה תיבחן קבוצה אחת במיצ"ב החיצוני. בשנת הלימודים התשע"ה ישתתפו במיצ"ב החיצוני כל בתי הספר המשתייכים לקבוצה 1.  

טבלת החלוקה לקבוצות מוצגת באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב".

ההשתתפות במיצ"ב החיצוני היא חובה לכל בתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים, פרט לבתי הספר של החינוך המיוחד, ולכל התלמידים, פרט לתלמידים הלומדים בכיתות של החינוך המיוחד ולעולים חדשים הנמצאים בארץ פחות משנה.

 

ב.      מבחני ההישגים במיצ"ב

מבחני ההישגים של המיצ"ב החיצוני ייערכו בכיתות ה' בשלושת המקצועות האלה: אנגלית, שפת-אם (עברית או ערבית) ומתמטיקה, ובכיתות ח' בארבעת המקצועות האלה: אנגלית, מדע וטכנולוגיה, שפת-אם (עברית או ערבית) ומתמטיקה.

בטבלה 1 שלהלן מפורטים המועדים של מבחני המיצ"ב החיצוני בכל תחום דעת לפי דרגות הכיתה, בבתי הספר המשתייכים לקבוצה 1.

 

טבלה 1: המועדים של מבחני המיצ"ב החיצוני בשנת הלימודים התשע"ה

תחום הדעת

מועד מבחן המיצ"ב החיצוני

דרגות הכיתה

קבוצה במיצ"ב

אנגלית

יום שני, כ"ה באדר התשע"ה

16 במרס 2015

בשעה 10:00

 

 

 

ה', ח'

1

מדע וטכנולוגיה

יום שני, א' באייר התשע"ה

20 באפריל 2015

בשעה 10:00

ח'

1

שפת-אם עברית

יום שני, כ"ב באייר התשע"ה

11 במאי 2015

בשעה 10:00

ה', ח'

1

שפת-אם ערבית

יום שלישי, כ"ג באייר התשע"ה

12 במאי 2015

בשעה 10:00

ה', ח'

1

מתמטיקה

יום רביעי, ב' בסיוון התשע"ה

20 במאי 2015

בשעה 10:00

ה', ח'

1

 

להלן דגשים הנוגעים למבחני המיצ"ב החיצוני:

-    מועדי המבחנים – המועדים של המבחנים החיצוניים הם אחידים ומחייבים את כל בתי הספר המשתייכים לקבוצה 1. המבחנים יתקיימו בו בזמן בכל בתי הספר, ואי-אפשר לשנות את מועדיהם. לכן אין לקבוע או לאפשר במועד המבחן כל פעילות בהשתתפות התלמידים האמורים להיבחן. בכלל זה אין לאפשר טיולים וסיורים, לימודים במסגרות שונות (לרבות בבתי ספר ובחוגים למחוננים), תחרויות ספורט, טקסים ואירועים, הצגות וביקורים במוזיאונים, תחרויות ידע שונות ותרגילי ביטחון ובטיחות.

-    פרסום מפרטי המבחנים באתר האינטרנט של ראמ"ה – מפרטי המיצ"ב (הפנימי והחיצוני) לשנת הלימודים התשע"ה יפורסמו בחודש נובמבר 2014 באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב".

-    היערכות מקדימה – במהלך חודש דצמבר 2014 יישלח אל מנהלי בתי הספר המשתייכים לקבוצה 1 מכתב היערכות לקראת המיצ"ב החיצוני. המכתב יכלול מידע מפורט בדבר נוהלי המבחנים, אופן העברת סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, ההיערכות הנדרשת וטפסים למילוי. המנהלים מתבקשים לוודא שהטפסים ימולאו כראוי ויגיעו ליעדם. היערכות זו חשובה כיוון שללא טפסים אלו לא תתאפשר פתיחת כיתות מותאמות לתלמידים הזקוקים לכך, ולא יתאפשר עיבוד ציונים נפרד לקבוצת תלמידים זו (לפירוט בדבר התאמות ראה להלן).

-    שמירה על טוהר הבחינות – התלמידים יענו על המבחנים באופן עצמאי וללא כל שיתוף פעולה ביניהם. המורה הנוכח בכיתה לא יהיה מורה המלמד את תחום הדעת. המורה בכיתה לא יוכל להסתובב בין התלמידים, להשיב לשאלותיהם, להבהיר להם עניינים הנוגעים לתוכן השאלות במבחן, לבדוק או לתקן תשובות שניתנו על-ידיהם, לבדוק אם השיבו לכל השאלות או לסייע להם בדרך כלשהי. כל פעולה כמתואר לעיל תיחשב פגיעה מצד המורה בטוהר הבחינות ותטופל בהתאם. 

-    קטע ההשמעה במבחן המיצ"ב באנגלית לכיתות ה' ו-ח' – במבחן באנגלית יקבלו בתי הספר תקליטור (דיסק) להשמעת הקטע המוקלט למשימה בהבנת הנשמע, ולכן על בית הספר להעמיד מבעוד מועד נגן תקליטורים תקין לרשות כל כיתה שנבחנת באנגלית ולוודא כי המורה הנוכח בכיתה בקיא באופן הפעלת המכשיר. 

-    חובת ההיבחנות בכיתות האם – התלמידים הנבחנים במבחנים הארציים, ובכלל זה תלמידי כיתות ח', ייבחנו בכיתות האם שלהם, ולא בהקבצות או בקבוצות לימוד כלשהן. יוצאי דופן הם התלמידים הזקוקים להתאמות, אשר ייבחנו בכיתות מותאמות באנגלית ובמתמטיקה (כיתות ה' ו-ח') ובמדע וטכנולוגיה (כיתה ח' בלבד). במבחן בשפת-אם לא ייפתחו כיתות מותאמות.

-    כיתות מותאמות   

 •      תלמידים המשתייכים לאחת משלוש הקבוצות האלה:   (1) עולים חדשים (2) תלמידים לקויי למידה הלומדים במסגרות החינוך הרגיל ואינם זכאים לתמיכה מתכנית השילוב ו- (3) כלל התלמידים עם הצרכים המיוחדים הלומדים במסגרות החינוך הרגיל וזכאים לתמיכה מתכנית השילוב – יוכלו להיבחן בכיתות נפרדות, שבהן תינתן האפשרות של הקראת המבחן או חלקים ממנו על ידי מורה. כיתות אלו מכונות "כיתות מותאמות"
 •      פירוט ההתאמות הניתנות במסגרת מבחני המיצ"ב מופיע בסעיף 4.1-3 בחוזר הוראות הקבע סח/3(א), "התאמות לתלמידים עם צרכים מיוחדים במבחנים ארציים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים". אפשר לעיין בחוזר זה באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב".
 •     לא יינתנו התאמות כלשהן במבחן המיצ"ב בשפת-אם חוץ מתוספת זמן של עד 15 דקות לתלמיד הזקוק לכך. הסיבה היא שהמבחנים בשפת-האם מיועדים לבדוק את שליטתם של התלמידים בהפקת משמעות מטקסט כתוב ללא כל תיווך חיצוני. הקראת המבחנים במקרה כזה תפגע במהות המדידה.
 •      בתי הספר יקפידו כי טופסי הדיווח על התלמידים הזקוקים להתאמות ימולאו במדויק ויישלחו במהלך חודש דצמבר 2014. יש לשלוח עדכונים לרשימת התלמידים הזקוקים להתאמות, עד תאריך י' באדר התשע"ה, 1.3.2015. לאחר מועד זה לא יתקבלו עדכונים. תלמידים ששמם לא ייכלל בדיווח או שפרטיהם יהיו שגויים לא יוכלו להיבחן בכיתה המותאמת.

ג.       סקרי אקלים וסביבה פדגוגית במיצ"ב (לתלמידים, למורים ולמנהלי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים)

סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית יורחבו החל משנה"ל התשע"ה ויעסקו גם בהיבטים של הטמעת עקרונות הלמידה המשמעותית ואופני היישום שלה בתהליכי הוראה-למידה-הערכה (הל"ה). הסקרים יעסקו בטווח רחב של נושאים  מחיי בית הספר המשקפים את מגוון התהליכים החינוכיים והלימודיים החיוניים לעשייה החינוכית המיטבית וללמידה משמעותית. 

הסקרים ייערכו בשנת הלימודים התשע"ה בקרב תלמידים, מורים ומנהלים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים המשתייכים לקבוצה 1 (למעט בתי הספר בחינוך החרדי).

גם השנה יכללו הסקרים פרק ובו שאלות בדבר השתייכותו ופעילותו של התלמיד בתנועות הנוער. פירוט מובא להלן בסעיף 3.1.

מועדי הסקרים מפורטים להלן בטבלה 2.

טבלה 2: מועדי ההעברה של סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב התשע"ה

 

מועד הסקרים*

סוג הסקר

הכיתות

תלמידים

 

 

טבת - ניסן התשע"ה

ינואר-מרס 2015

 (קבוצה 1)

 

 

שאלון אנונימי המועבר בכיתה

ה' עד ט'

מורים

ריאיון טלפוני

א' עד ט'

מנהלים

ריאיון טלפוני

 

___

*   המועד המדויק ייקבע בתיאום בטלפון, ישירות עם בתי הספר, עם המורים ועם המנהלים

 

הסקרים לתלמידים

-   הסקר יועבר בקרב תלמידים בכיתות ה' עד ט' בבתי הספר המשתייכים לקבוצה 1.

-   הסקר יאפשר לתלמידים להביע את עמדתם במגוון של נושאים ובכך להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות בבית ספרם ובמערכת כולה.

-   הסקר יתבצע באמצעות שאלונים אנונימיים שיועברו לתלמידים. התלמידים יתבקשו להשיב על שאלות הנוגעות לאקלים הבית-ספרי (בנושאים כגון תחושה כללית כלפי בית הספר, יחסים בין תלמידים לבין חבריהם, יחסים בין תלמידים לבין מורים, תחושת המוגנות של התלמידים בבית הספר, תרומה לקהילה, מעורבות חברתית וכד'), ועל שאלות הנוגעות לסביבה הלימודית (בנושאים כגון רמת המוטיבציה של התלמידים ללמידה, תחושת המסוגלות הלימודית שלהם, השימוש באמצעים מתוקשבים לצורכי למידה, אופן בדיקת שיעורי הבית, הסתייעות בשיעורים פרטיים וכד'). בעת ביצוע הסקר תהיה בכיתות הקפדה מלאה על הפרטיות של התלמידים. המורה הנוכח בכיתה לא יורשה לעבור בין התלמידים בעת  מילוי שאלוני הסקר, והוא יתבקש לכבד את פרטיות המידע הנרשם בידי התלמידים.

-   לא תיפתח כיתה מותאמת לסקר האקלים. במקרים שבהם תלמיד יתקשה בקריאת הסקר, יסייע בידו הבוחן בכיתה במידת האפשר.

-   באחריות בית הספר לוודא כי בעת ביצוע הסקר בקרב התלמידים יהיה נוכח בכיתה, נוסף על הסוקר, גם מורה שתפקידו יהיה לשמור על סדר ומשמעת.

 

הסקרים למורים ולמנהלים

-   ייערכו ראיונות טלפוניים למורים ולמנהלי בתי הספר בנוגע לתכנית הפעילות, דרכי ההוראה וההערכה, אקלים בית הספר, סביבת העבודה בבית הספר, הסביבה הלימודית ועוד.

-   הראיונות ייערכו למחנכי כיתות א' עד ט' ולמורים מקצועיים המלמדים את המקצועות הנבדקים במיצ"ב, בבתי הספר המשתייכים לקבוצה 1.

-   מועד הריאיון יתואם מראש בטלפון עם המורים ועם המנהלים המשתתפים בסקר.

-   התשובות שייאספו מהמורים ומהמנהלים תישמרנה חסויות בראמ"ה ולא יועברו לשום גורם בבית הספר או מחוצה לו. בדוח שתפיק ראמ"ה יינתן דיווח מסכם שלא יאפשר את זיהוי המשיב.

השתתפותם של כל המורים והמנהלים בסקר חיונית לצורך השלמת התמונה הבית-ספרית והארצית ולפיכך היא חובה.

מידע נוסף על אודות סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, הכולל את הנושאים הנשאלים וכן דוגמאות להיגדים, אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב".

 

1.2     סקרי אקלים וסביבה פדגוגית בחטיבות העליונות

כדי לספק לבתי הספר בחטיבה העליונה, למשרד החינוך, למקבלי ההחלטות ולציבור מידע עדכני ואובייקטיבי על האקלים והסביבה הפדגוגית גם בחטיבות העליונות, יועברו השנה סקרים בקרב תלמידים בכיתות י-י"א, בקרב מורים ובקרב מנהלים בחטיבות העליונות בבתי הספר המשתייכים לקבוצה 1. הסקרים מספקים לתלמידים, למורים ולמנהלים הזדמנות להביע את דעתם במגוון נושאים ולהשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות במערכת. לבתי הספר הנסקרים יופק דוח בית ספרי. הדוחות הבית ספריים נועדו לסייע לבתי הספר לזהות נקודות חוזק ונקודות חולשה בתחומי האקלים והתהליכים הפדגוגיים. הסקרים לתלמידים מתבצעים באמצעות שאלונים אנונימיים. ממצאי הסקר יוצגו בדוח הכולל נתונים ארציים.

מועדי  הסקרים מפורטים להלן בטבלה 3.

השתתפותם של כל התלמידים, המורים והמנהלים בסקר חיונית לצורך השלמת התמונה הבית-ספרית והארצית ולפיכך היא חובה.

נוהל העברת הסקרים לתלמידים, כמו גם נוהל סקירת המורים והמנהלים, יהיו זהים לנוהל הקיים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים (ראו סעיף 1.1 לעיל).


 

 

טבלה 3: מועדי ההעברה של סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית בחטיבות העליונות

 

מועד הסקרים*

סוג הסקר

הכיתות

תלמידים

 

 

שבט- אדר התשע"ה

ינואר-מרס 2015

 (קבוצה 1)

 

 

שאלון אנונימי המועבר בכיתה

י' עד י"א

מורים

ריאיון טלפוני

מורי החטיבה העליונה

מנהלים

ריאיון טלפוני

 

___

*   המועד המדויק ייקבע בתיאום בטלפון, ישירות עם בתיה"ס, עם המורים ועם המנהלים

 

1.3     הערכה מדגמית

1.3.1 מחקר מדגמי בעברית כשפה שניה לתלמידים דוברי ערבית

מחקר זה החל בשנת הלימודים התשע"ד והוא ייערך גם בשנת הלימודים הנוכחית בקרב מדגם של תלמידים הלומדים בכיתות ו' בבתי ספר דוברי ערבית. מטרת המחקר היא ללמוד על מידת השליטה בשפה העברית לאחר שלוש שנים וחצי של למידה רשמית על פי תכנית הלימודים ועל התנהלות לימודי העברית בבתי הספר.

כלי המחקר הם:

-    מבחני הישגים לתלמידים. מבחני ההישגים עוסקים בתחומים שונים (האזנה, הבעה בכתב, הבנת הנקרא, ידע לשוני), במגוון של סוגות ובמגוון של מיומנויות הבנה. כל אלה בהלימה לתכנית הלימודים וליעדי המקצוע.

-    שאלונים לתלמידים ולמורי העברית בבית הספר. השאלונים עוסקים במגוון היבטים של ההקשר הפדגוגי שבו מתנהל תחום הדעת, הן ברמה הכיתתית והן ברמה הבית-ספרית. למשל, תהליכי הוראה-למידה-הערכה הנהוגים בכיתה, פיתוח מקצועי של מורים בתחום (במסגרת הבית-ספרית ומחוצה לה), מדיניות בית-ספרית לגבי תחום הדעת ועוד.

מאחר שהמבחן נועד להעריך את הרמה הארצית והמגזרית בלבד ואינו מיועד להערכת הביצועים של תלמיד, של כיתה או של בית ספר מסוימים, לא יימסר משוב על תוצאות המבחן לבתי הספר המשתתפים, אלא יפורסם דו"ח ארצי המתאר את הממצאים ברמה הארצית בלבד. כמו כן, הממצאים לא יעובדו באופן שעלול לזהות תלמידים, מורים או בתי ספר באופן פרטני.

בשנת הלימודים התשע"ה יידגם מדגם אקראי ומייצג של בתי ספר, ובכל בית ספר תידגם באופן אקראי כיתה ו' אחת או שתיים. בתי ספר שכיתות שלהם יעלו במדגם יקבלו על כך הודעה במהלך חודש דצמבר 2014. לא  יהיה אפשר להחליף בית ספר או כיתות שנדגמו בכיתות אחרות. יש לשים לב לכך שמדגם זה אינו קשור לקבוצות המיצ"ב.

בטבלה 4 שלהלן מפורט המועד של המחקר המדגמי בעברית כשפה שנייה לתלמידים דוברי ערבית.

 

טבלה 4: מועד המחקר המדגמי בעברית כשפה שניה לתלמידים דוברי ערבית

מועד המבחן

דרגת הכיתה המשתתפת

הכיתות הנבחנות

יום שני, י"א באדר  התשע"ה,

 2 במרס 2015

בשעה 10:00

 

ו'

כיתה ו' אחת או שתיים בכל בית ספר דובר ערבית שיעלה במדגם הארצי

 

דוגמאות של משימות מבחן אפשר למצוא באתר ראמ"ה בחלונית "מבחנים וסקרים ארציים". במהלך חודש נובמבר 2014 יפורסם באותו המקום מפרט המבחן המעודכן.  

1.3.2 מחקר חלוץ מדגמי של כלי למיפוי כישורי תלמידים

ראמ"ה בשיתוף השירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י) עוסקים בפרויקט לאומי של פיתוח מבדקים רב-גיליים שיסייעו במיפוי כישורי חשיבה של ילדים ובני נוער. המבדקים נועדו לשימוש עתידי של הפסיכולוגים החינוכיים בבתי הספר. כחלק מפיתוח המבדקים ייערך השנה מחקר חלוץ שמטרתו לבדוק את איכות הפריטים. לצורך ההשתתפות במחקר יידגמו על ידי ראמ"ה באופן אקראי ומייצג תלמידים משכבות גיל שונות, החל מגיל גן ועד כיתה י"א, במגזרי השפה השונים (דוברי עברית ודוברי ערבית). לכל תלמיד שיעלה במדגם יועבר אוסף של מבדקים באופן פרטני על-ידי בוחן בחדר נפרד בבית הספר. ההעברה לכל תלמיד תפוצל לשניים או שלושה מפגשים שכל אחד מהם יימשך שיעור או שניים. הניסיון מראה כי המבדקים הללו נתפסים כמהנים וחווייתיים על-ידי התלמידים. בתי הספר שבהם יידגמו תלמידים יקבלו על כך הודעה במהלך החודשים פברואר-מרס 2015. שיתוף הפעולה של צוות בית הספר חיוני לצורך תיאום והפעלת המחקר.

1.3.3 סקר עמדות הורים כלפי מערכת החינוך

במהלך החודשים פברואר-מאי 2015 יתקיים סקר ארצי בנושא עמדות הורים כלפי מערכת החינוך. מטרת הסקר היא לבחון את עמדות ההורים כלפי מערכת החינוך בנושאים שונים,  ובתוכם שביעות רצון כללית ממערכת החינוך ומבית הספר, התמקדות מערכת החינוך ובית הספר בהישגים ובערכים, יחסים בין המורים לתלמידים, תפיסת ההוראה בכיתות, סביבה פיזית של בית הספר, אלימות בין תלמידים, שיעורים פרטיים ומעורבות הורים  בבית הספר. לא יימסר דיווח ברמה בית ספרית.  ממצאי הסקר יוצגו בדוח הכולל נתונים ארציים. הסקר יועבר באמצעות ריאיון טלפוני למדגם מייצג של הורים לתלמידים בכיתות א'-י"ב בכלל בתי הספר בארץ, כולל בתי הספר של החינוך המיוחד.

1.3.4 סקר ניטור אלימות בקרב תלמידים ומורים

במהלך החודשים ינואר – מרס 2015 יתקיים סקר מדגמי ארצי בקרב תלמידי כיתות ד'-י"א  ובקרב מורים המלמדים בבתי"ס יסודיים, בחט"ב ובחט"ע. הסקר נועד לבחון את דיווחי התלמידים והמורים באשר להיקף תופעות האלימות בבתי הספר, התנהגויות בסיכון בקרב תלמידים, תחושת המוגנות של מורים ושל תלמידים ועוד. נתוני סקר זה יושוו לנתונים שנאספו בשנים קודמות (2009, 2011, 2013), מתוך כוונה לתת מענה מבוסס נתונים  בנושא של רמת האלימות במערכת לאורך השנים. התלמידים מהכיתות שיידגמו ימלאו שאלונים בכיתות תוך תיאום עם בית הספר, ואילו המורים יתבקשו למלא שאלונים שיישלחו לבית הספר ולהחזיר אותם מלאים לסוקר שיגיע לבית הספר. הנתונים שיעלו מהשאלונים יוותרו אנונימיים, חסויים ובלתי ניתנים לזיהוי. ממצאי הסקר יוצגו בדוח הכולל נתונים ארציים.

 

2.      מבדקים, משימות, ומבחנים פנימיים בית-ספריים

2.1     המיצ"ב הפנימי בכיתות ה' ו-ח'

א.      כללי

ראמ"ה מאפשרת לכל בתי הספר המשתייכים לקבוצות 2 ו-3 לעשות שימוש פנימי מיטבי במבחנים המועברים במסגרת המיצ"ב החיצוני. כחלק מהגברת האוטונומיה וההעצמה של בתי הספר החל משנת הלימודים התשע"ה, המיצ"ב הפנימי לכיתות ה' ו-ח' הוא  רשות ונתון לבחירת בית הספר. כל בית ספר שימצא לנכון להעביר לתלמידיו את המבחנים יוכל לפנות לראמ"ה ולקבל עותקים מודפסים. פירוט נוהל הפנייה לראמ"ה מובא בסעיף ב' להלן.

למיצ"ב הפנימי יתרון בכך שהוא מאפשר לבתי הספר לעשות שימוש בכלי הערכה איכותי ולקבל משוב פרטני וקבוצתי על מידת השליטה של התלמידים בתחומי הדעת הנבדקים. ממצאי המיצ"ב הפנימי יוכלו לסייע לבתי הספר, בשילוב עם כלי הערכה פנימיים נוספים, לזהות את הפער בין הביצועים המצופים לבין הביצועים בפועל, לזהות תלמידים שאינם שולטים בתכנים ובמיומנויות הנדרשים, לקבל החלטות ברמת תלמיד, כיתה ושכבה בהקשר של תכנון לימודים ולגבש תובנות פדגוגיות לקידום הלמידה. בנוסף יוכל המיצ"ב הפנימי לשמש לתכנון ההתפתחות המקצועית של הצוות הבית-ספרי ולשמש מקור ללמידה משותפת.

יש לראות במבחני המיצ"ב הפנימי כלי הערכה המקדמים את היעדים הפדגוגיים של בית הספר והמתווספים לכלי ההערכה האחרים שבהם עושה בית הספר שימוש במהלך השנה.

להלן דגשים הנוגעים למיצ"ב הפנימי:

 • המבחנים יישלחו על-ידי ראמ"ה לבתי הספר המעוניינים בכך ויגיעו בליווי המחוונים לבדיקה. 
 • מומלץ כי המורה הממלא את תפקיד רכז ההערכה בבית הספר יסייע לצוותי ההוראה בתהליכים הנוגעים  למיצ"ב הפנימי.
 • מאחר שמדובר בכלֵי הערכה פנימיים בית-ספריים, ומאחר שקיימת שונות בין בתי הספר בתהליכי הוראה-למידה ובתכניות הלימודים הבית ספריות, ייתכן שחלק מן המבחנים אינם נמצאים בהלימה מלאה עם התהליכים המתקיימים בפועל בבית הספר (בחלק מן הכיתות בשכבה או בכולן). מסיבה זו יוכל הצוות החינוכי בבית הספר, בסיוע רכז ההערכה, להתאים את תוכן המבחן, אופן העברתו, אופן הערכתו ואופן חישוב הציונים לצרכים הייחודיים של בית הספר. לשם כך חשוב שצוות בית הספר יעיין בשאלות המבחן ויכיר אותן עוד טרם העברת המבחן לתלמידים. כדאי לעיין גם במפרט המבחן שבו מפורטים התכנים והמיומנויות הנבדקים. מורים  שיבחרו יוכלו להנחות את התלמידים שלא להשיב על שאלות העוסקות בנושאים שלא נלמדו בכיתה, ובכך להתאים את המבחן ללמידה בכיתה.
 • מומלץ לצוות ההוראה בבית הספר לבצע ניתוח איכותני של תשובות התלמידים ולנסות לזהות דפוסים שכיחים של תשובות שגויות. רצוי לבצע את הניתוח על בסיס המחוון המצורף למבחן (ואפשר לבצע בו התאמות אם אלו נדרשות). מהלך כזה הוא הזדמנות ללמידה שיתופית של צוותים מתחומים שונים בבית הספר, והוא עשוי לתרום משמעותית לשיפור תהליכי הלמידה, ההוראה וההערכה של תלמידים ושל מורים בבית הספר.
 • בית הספר רשאי לעשות שימוש בציונים כהבנתו, ובכלל זה להשתמש בהם כתחליף למבחן סיום שנה בתחום הדעת הרלוונטי. חשוב לזכור כי מומלץ לתת לתלמידים משוב מקדם למידה מפורט ומנחה בעל-פה או בכתב, ולא רק ציון מספרי.
 • ראמ"ה תעמיד לרשות בתי הספר כלי עזר מבוססי אקסל המסייעים בחישוב הציונים ובקבלת תמונה כיתתית ושכבתית ("מיצבית כיתתית" ו"מיצבית שכבתית"). כלים אלה יתפרסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה כמה ימים לאחר המועדים הנקובים בטבלה שלהלן.
 • לאחר פרסום תוצאות המיצ"ב החיצוני יהיה אפשר לשלב את הממוצעים הארציים (נורמות) בכלי המיצבית כדי שבתי הספר שירצו יוכלו להשוות את הישגיהם להישגים הארציים (השוואה כזו תהיה תקפה רק במצב שבו התלמידים השיבו על המבחן במתכונתו המלאה והוא נבדק לפי המחוון).
 • תוצאות המיצ"ב הפנימי יישארו בידי בית הספר וישמשו אותו לצרכים פנימיים, כחלק  ממדיניות כוללת של הגדלת האוטונומיה הפדגוגית לבתי הספר. הדיווח לגורמים חיצוניים על תוצאות המיצ"ב הפנימי יהיה בהתאם לשיקול הדעת של בית הספר, כנהוג בכל כלי הערכה פנימי אחר  שבית הספר משתמש בו.

ב.      נוהל הזמנת המיצ"ב הפנימי מראמ"ה

במהלך חודש נובמבר 2014 יישלח אל מנהלי בתי הספר המשתייכים לקבוצות 2 ו-3 מכתב היערכות לקראת המיצ"ב הפנימי. המכתב יכלול מידע מפורט בדבר נוהלי המבחנים הפנימיים, אופן קבלת המבחנים בבתי הספר, ההיערכות הנדרשת וטופס למילוי. בטופס זה תינתן אפשרות למנהל בית הספר להזמין מחברות עבור שכבת כיתות ה' ו/או ח' במקצועות הנבדקים. המנהלים יקפידו לוודא שהטופס ימולא כראוי ויגיע ליעדו.

ג.       מועדי המיצ"ב הפנימי

כיוון שמבחני המיצ"ב הפנימיים שיישלחו לבתי הספר זהים למבחנים החיצוניים שבהם ייבחנו תלמידי קבוצה 1, מומלץ לקיים את המבחנים הפנימיים בתאריכים המצויינים בטבלה 5 שלהלן. בית הספר רשאי לשנות מועד זה, אך יש לקחת בחשבון את האפשרות שהמבחן ייחשף לתלמידים עוד בטרם העברתו. התופעה התרחשה בשנים עברו ופגעה בחלק מבתי הספר שבחרו להעביר את המבחנים במועדים מאוחרים מאלו שהומלצו על ידי ראמ"ה.

 

טבלה 5: מועדים מומלצים להעברת מבחני המיצ"ב הפנימי בשנת הלימודים התשע"ה בבתי הספר המשתייכים לקבוצות 2 ו-3

תחום הדעת

מועד המיצ"ב הפנימי המומלץ

דרגות הכיתה

קבוצות במיצ"ב

אנגלית

יום שלישי,  ד' בניסן התשע"ה

 24 במרס 2015

ה', ח'

2 ו-3

מדע וטכנולוגיה

יום שלישי,  ט"ז באייר התשע"ה

 5 במאי 2015

ח'

2 ו-3

שפת-אם

 (עברית וערבית)

יום חמישי,  ג' בסיוון התשע"ה

 21 במאי 2015

 ה', ח'

2 ו-3

מתמטיקה

יום רביעי,  ט"ז בסיוון התשע"ה

 3 ביוני 2015

ה', ח'

2 ו-3

מידע נוסף על המיצ"ב הפנימי אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בנושא "מיצ"ב פנימי" בחלונית "הערכה בית ספרית".

 

2.2     המיצ"ב הפנימי בכיתות ב'

מבחן המיצ"ב הפנימי בכיתות ב' יסייע למורים לאתר חוזקות וקשיים בשלב זה של הלמידה, לכוון את ההוראה הכיתתית ו/או הפרטנית ולצמצם פערים בין תלמידים בראשית דרכם. המטרה היא להבטיח שהתלמידים רכשו את מיומנויות הקריאה והכתיבה המצופות בשלב זה, והם מוכנים לאתגרים הלימודיים הצפויים להם בהמשך.

בשל החשיבות הרבה שיש לרכישת מיומנויות שפת האם, מבחני המיצ"ב הפנימי לכיתות ב' יישלחו לכל בתי הספר היסודיים (קבוצות 3,2,1), והעברתם לתלמידים היא בגדר חובה.

כמו בכל מבחן פנימי גם במבחן זה חשוב לתת לתלמידים משוב מקדם למידה בעל-פה או בכתב. המשוב יינתן באקלים תומך וישקף גישה חיובית ללמידה משגיאות ומטעויות. ההתייחסות אל הטעויות תהיה כאל שלב התפתחותי ברכישת השפה.

אין ללוות משוב זה בציון מספרי או בציון מילולי (כמו טוב מאוד, טוב, כמעט טוב, כאמור  בחוזר מנכ"ל תשעג/1(ב), סעיף 3.1-44 - מבחנים פנימיים כחלק מהערכה על פני הרצף החינוכי).

ראמ"ה תעמיד לרשות בתי הספר כלי עזר ממוחשב מבוסס אקסל לצורך קבלת תמונה כיתתית ושכבתית ("מיצבית כיתתית" ו"מיצבית שכבתית"). אמנם בכלי זה מופקים ציונים מספריים פרטניים, אולם אין לדווח עליהם לתלמידים. הציונים הללו ישמשו רק לצורך למידה מערכתית בית-ספרית.

בטבלה 6 מצוין המועד להעברת המיצ"ב הפנימי בכיתות ב'. המבחנים יגיעו לבתי הספר לפני מועד ההעברה, כך שהצוות הפדגוגי יוכל לעיין במבחנים מבעוד מועד ולהיערך אליהם בהתאם. המיצבית הכיתתית והשכבתית יתפרסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה כמה ימים לאחר המועד המצוין בטבלה.

 

טבלה 6: מועד העברת מבחן המיצ"ב הפנימי בשפת-אם לכיתות ב' בכל בתי הספר*

תחום הדעת

מועד המיצ"ב הפנימי

דרגת הכיתה

קבוצות במיצ"ב

שפת-אם

(עברית / ערבית)

יום חמישי,  ג' בסיוון התשע"ה

 21 במאי 2015

ב'

1, 2, 3

*     מומלץ לקיים את המיצ"ב הפנימי בכיתות ב' במועד המצוין בטבלה. בתי ספר שימצאו לנכון רשאים להעביר את המבחן במועד מאוחר יותר.

תוצאות המיצ"ב יישארו בידי בתי הספר וישמשו אותו לצרכים פנימיים. הדיווח לגורמים חיצוניים יהיה בהתאם למדיניות בית הספר, כנהוג בכל כלי פנימי אחר שבית הספר  משתמש בו.

 

2.3     מבחני החמ"ד לכיתות ו' 

החל  משנת התשע"ה יועברו מבחני החמ"ד לתלמידי כיתות ו' בכל בתי הספר המשתייכים לחינוך הממלכתי-דתי. המבחנים יערכו במתכונת פנימית בלבד בשני תחומים: תורה (ספר דברים) ותושב"ע. מבחנים אלו מחליפים את מבחני החמ"ד שהיו נהוגים עד כה בכיתות ד' (ספר "במדבר") ובכיתות ה' (תושב"ע), והועברו במתכונת חיצונית.

כל מבחני החמ"ד מפותחים בהלימה לתכניות הלימודים ובהתאם לדרישות מהתלמידים כפי שהוגדרו על ידי מובילי תחום הדעת במשרד החינוך.

עקרונות המתכונת הפנימית הם:

-    חוברות המבחנים והמחוונים לבדיקה יועברו לבתי הספר באמצעות שליחים  לקראת המועדים המפורטים בטבלה שלהלן

-    העברת המבחנים לתלמידים, בדיקתם וניתוח תוצאותיהם ייערכו על ידי הצוות הבית-ספרי.

-    מומלץ לנתח באופן מעמיק את התשובות הניתנות במבחנים, ולאחר מכן לתת לתלמידים משוב אינטגרטיבי ובונה. במשוב כזה כדאי להתייחס לנקודות החוזק ולנקודות שבהן דרוש שיפור, וכן להמליץ על הדרכים לשיפור.

-    ראמ"ה תעמיד לרשות בתי הספר כלי עזר מבוססי אקסל המסייעים בחישוב הציונים ובקבלת תמונה כיתתית ושכבתית ("מחמדית"). כלים אלה יפורסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה כמה ימים לאחר המועדים הנקובים בטבלה 7 שלהלן.

-    תוצאות המבחנים יישארו בידי בית הספר. בית הספר לא יתבקש לדווח עליהן לגורם חיצוני כלשהו.

 

טבלה 7: המועדים המומלצים של מבחני החמ"ד לשנת הלימודים התשע"ה

תחום הדעת

מועד מומלץ להעברת המבחן

כיתות

תורה

(ספר דברים)

יום שני, כ"ז בשבט התשע"ה

16 בפברואר 2015

(קבוצות 1, 2, 3)

 

ו'

תושב"ע

 

יום חמישי, ז' באדר התשע"ה

26 בפברואר 2015

(קבוצות 1, 2, 3)

 

ו'

 

מפרטי המבחנים יפורסמו במהלך חודש אוקטובר 2014 בחלונית "מבחנים וסקרים ארציים"  בנושא "מבחני חמ"ד".

 

2.4     כלים להערכה מעצבת

לרשות המורים עומד אוסף של כלים להערכת הישגים פנים-בית ספריים המערבים איסוף ראיות על כישורים מגוונים של לומדים, באופן שיתמוך בעיצוב תהליכי הלמידה וההוראה בכיתה.

עם מגוון הכלים הללו נמנים בין השאר הכלים הבאים:

-    מבדק עמית בשפת אם (עברית וערבית) לראשית כיתה ז'

-    מבדק הקריאה והכתיבה (עברית וערבית) לכיתה א'

-    ערכה לשפה דבורה בעברית לכיתה ח'

-    ערכה לשפה דבורה באנגלית לכיתות ז' עד ט'

-    ערכה לרכישת הקריאה באנגלית לכיתה ה' (ABLE)

-    מאגרי משימות.

פירוט על כל אחד מן הכלים הללו אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "הערכה בית ספרית". מרבית הכלים מופצים לבתי הספר על ידי אגפי הגיל במשרד החינוך ולא ישירות על ידי ראמ"ה.

 

שימו לב כי המבדק לרכישת הקריאה והכתיבה בעברית לכיתה א' עבר לאחרונה עדכון ונכללות בו כעת כמה משימות חדשות. שתי המשימות הראשונות (שיום אותיות ומודעות פונולוגית) מיועדות להעברה בראשית שנת הלימודים (בחודש ספטמבר). משימות המבדק הנוספות יועברו לקראת סוף שנת הלימודים. המבדק יופץ על ידי האגף לחינוך יסודי.

 

הערה: ראמ"ה מקדמת פיתוח מודל להערכה עצמית בית ספרית במטרה לסייע לבתי הספר בתהליכי קבלת החלטות, הקצאת משאבים והתפתחות בית ספרית. בשנה"ל התשע"ה תתמקד ראמ"ה בפיתוח המסגרת הקונספטואלית.

 

3.      סקרים ומחקרי הערכה

3.1     סקר לאומדן הגודל היחסי של תנועות הנוער

במהלך שנה"ל התשע"ה יימשך סקר לאומדן הגודל היחסי של תנועות הנוער שהחל בשנה"ל התשע"ד.

הסקר יכלול השנה כמה מרכיבים:

1.     סקר שיועבר לתלמידי כיתות ה'-י"א יחד עם סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית בבתי הספר המשתתפים במיצ"ב החיצוני (קבוצה 1)

2.     סקר שיועבר כסקר ייעודי עצמאי בבתי ספר מסוימים (עפ"י רשימה שהוכנה מראש) בבתי ספר שאינם מתוכננים לבצע השנה את סקר האקלים והסביבה הפדגוגית (בין בתי ספר אלו ייכללו בתי ספר מקבוצות 2,3 אשר לא בוצע בהם סקר תנועות הנוער בהתשע"ד, בתי ספר של משרד הכלכלה ובתי"ס חרדיים של בנות מרשת חסידי גור)

3.     סקר טלפוני למדריכי תנועות נוער צעירים וכן למדריכים בוגרים ולמדריכי שנת שירות.

 

3.2     הערכת פרויקטים והתערבויות חינוכיות

כדי לסייע לקובעי המדיניות בקבלת החלטות מושכלת ומבוססת נתונים בנוגע לתכניות ולפרויקטים מרכזיים במערכת החינוך, ראמ"ה מבצעת מחקרי הערכה מדגמיים של תכניות ופרויקטים הנמצאים במרכז העשייה החינוכית. למטרה זו יועברו שאלונים וסקרים למנהלים, למורים, להורים ולתלמידים בנוגע לתכניות שונות המופעלות בבתי הספר. הודעה מפורטת על מועד ההעברה של הסקרים, על האוכלוסייה הנדגמת ועל נוהלי ההעברה תישלח מבעוד מועד למנהלי בתי הספר שיעלו במדגם.

יש להדגיש כי דיווח על הנתונים בפרויקטים השונים ייעשה אך ורק ברמה הארצית, לא ברמת בית הספר ולא ברמת המורים או התלמידים. המידע שייאסף במסגרת ההערכות לא יועבר לשום גורם מחוץ לראמ"ה וישמש אך ורק לצרכים מחקריים, ללא זיהוי המשתתפים במחקר. בתי הספר מתבקשים לשתף פעולה ולסייע ככל  האפשר לעורכי הסקרים ולסוקרים שיגיעו לבתי הספר לצורך עריכת המחקרים.

דוגמאות למחקרי הערכה שיופעלו בשנת הלימודים התשע"ה:

-    הערכת הלמידה המשמעותית במסגרת "ישראל עולה כיתה": החל משנה"ל התשע"ה אמורה מערכת החינוך לעבור ללמידה משמעותית – למידה המדגישה את הקשר בין המורה לתלמיד, מקדמת את התלמיד כלומד עצמאי, סקרן ובעל מוטיבציה פנימית, מקדמת למידת חקר ולמידה מבוססת פרויקטים ועוד. עבור מהלך זה מתוכנן מערך הערכה רב-שנתי, המתבסס על כלים (שאלונים) ייעודיים שפותחו במיוחד. שאלונים אלו מועברים בקרב מנהלים, מורים ותלמידים במדגם מייצג של בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות. השאלונים בודקים שורה ארוכה של מאפייני למידה משמעותית במהלך השיעורים בכיתה, באינטראקציות בין מורים לתלמידים, בתרבות הבית ספרית ועוד.  המטרה היא לעקוב אחרי הנתונים לאורך שנים ולבדוק האם קיימת התקדמות במדדים אלו.

-    הערכת תהליכים במסגרת המדיניות ללמידה המשמעותית: החל משנה"ל התשע"ה אמורה מערכת החינוך ליישם את המדיניות ללמידה משמעותית – למידה בעלת ערך ללומד ולמלמד, רלוונטית, מערבת את הלומדים, מדגישה את הקשר בין המורה לתלמיד, מקדמת את התלמיד כלומד עצמאי, סקרן ובעל מוטיבציה פנימית, מקדמת עבודת צוות ומיומנויות של המאה ה-21, מקדמת למידת חקר ולמידה מבוססת פרויקטים ועוד. עבור מהלך זה מתוכנן מערך הערכה רב שנתי,  המתבסס על כלים (שאלונים) ייעודיים שפותחו במיוחד עבור תפיסה זו. שאלונים אלו יועברו בקרב מנהלים, מורים ותלמידים במדגם מייצג של בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות במערכת. השאלונים בודקים שורה ארוכה של מאפייני למידה משמעותית במהלך השיעורים בכיתה, באינטראקציות בין מורים לתלמידים, בתרבות הבית ספרית ועוד.  המטרה היא לעקוב אחרי הנתונים לאורך שנים ולבדוק האם קיימת התקדמות במדדים אלו.

-    הערכת התכניות לשילוב טכנולוגיות תקשוב בהוראה (התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21, תכנית הספרים הדיגיטאליים ו"ישראל דיגיטאלית"): מחקר הערכה הבוחן את הטמעתן של תכניות מרכזיות לשילוב טכנולוגיות תקשוב בהוראה. סקרים ושאלונים יועברו למדגם אקראי ומייצג של מנהלים, מורים ותלמידים. כמו כן ייערכו תצפיות במדגם של כיתות כדי ללמוד על מאפייניה של הוראה המשלבת טכנולוגיה.

-    הערכת הרפורמה "עוז לתמורה" בחטיבות העליונות: מחקר הערכה זה נועד ללוות את הרפורמה לאורך שנים, מראשית התהוותה. במסגרת המחקר יועברו שאלונים, ייערכו ראיונות פנים-אל-פנים ויתקיימו קבוצות מיקוד עם מנהלים ומורים המשתתפים ברפורמה ועם מנהלים ומורים שאינם משתתפים בה. כמו כן יועברו שאלונים בכיתות לתלמידים אשר לומדים בבתי ספר שהצטרפו לרפורמה.

-    הערכת התכנית למעבר בתי ספר לניהול עצמי: מחקר הערכה זה נועד לתת מידע למובילי התכנית במשרד החינוך בנוגע לאופן היישום וההטמעה של התכנית ולאיכותה. ייבדקו העמדות כלפי התכנית וכיצד נתפסות התוצאות וההשפעות שלה על המעורבים בה. במחקר הערכה זה יועברו שאלונים, ייערכו ראיונות פנים-אל-פנים ויתקיימו קבוצות מיקוד עם מדגם אקראי של מורים, מנהלים, מפקחים ומזכירות בית הספר.

-    הערכת התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית: מחקר הערכה זה מבקש לתת למובילי התכנית במשרד החינוך מידע בנוגע לאופן היישום וההטמעה של התכנית ולאיכותה ובנוגע לעמדות כלפיה בקרב בעלי העניין. במסגרת המחקר יועברו סקרים למנהלים, לרכזים ולמחנכים ושאלונים בכיתות לתלמידים. כמו כן ייערכו ראיונות וקבוצות מיקוד למחנכים.

-    הערכת תכנית ציל"ה (צהרי יום להעשרה) בגנים ובבתי הספר: מטרת מחקר הערכה זה לתאר את התפיסות והעמדות בקרב הגורמים המעורבים בהפעלת התכנית ובקרב בעלי עניין מרכזיים: מנהלים, מורים, גננות, הורים ותלמידים.

-    הערכת אופק חדש בגנים: מחקר הערכה זה נועד ללוות את הרפורמה בגנים לאורך שנים, מראשית התהוותה. במסגרת המחקר יועברו שאלונים, ייערכו ראיונות פנים-אל-פנים ויתקיימו קבוצות מיקוד עם גננות, סייעות והורים.

-    הערכת התכניות "בית ספר של החופש הגדול" ו"קיץ אחר": מחקר הערכה זה מבקש ללוות את התכניות השונות במסגרת התפיסה הכללית "מחנכים סביב השעון" ולבחון את תפיסות המנהלים, המורים, התלמידים וההורים כלפי היישום וההטמעה של התכניות וכן את עמדות המעורבים כלפיהן.

-    הערכת התכנית המערכתית לערכים והתכנית "נוער בוחר ערך כדרך": התפיסה החינוכית העומדת בבסיס החינוך הערכי דוגלת ביצירת קשר בין הידע הרחב והמעמיק שנרכש בתחומי הדעת לבין חינוך לערכים, למוסר ולמידות טובות. מחקרי הערכה אלו מבקשים לבחון את עמדות המנהלים, המורים והתלמידים כלפי התכניות השונות בשאלונים טלפוניים ובראיונות פנים אל פנים.

-    הערכת התכנית "אורח חיים בריא": מחקר הערכה זה מבקש לבחון את היישום וההטמעה של התכנית וכן את השינויים בדפוסי התנהגות ועמדות של תלמידים בתחום התזונה ובתחום הפעילות הגופנית. במסגרת ההערכה  ייערכו ראיונות פנים אל פנים ויועברו שאלונים לתלמידים, למורים ולמנהלים.

-    הערכת תכניות לעידוד קריאה בגנים ובבתי הספר: מחקר הערכה זה נועד ללוות בהערכה מעצבת תכניות לעידוד קריאה (כדוגמת "ספריית פיג'מה") בבתי הספר ובגנים כדי לבדוק את היישום של התכניות השונות והטמעתן ולבדוק את העמדות והתפיסות כלפיהן. במחקר הערכה זה יועברו שאלונים טלפוניים לגננות, למורים ולהורים. כמו כן ייערכו ראיונות פנים אל פנים ותצפיות בגנים ובבתי הספר (בכיתות א'-ב').

-   הערכת המהלך לפתיחה מבוקרת של איזורי רישום: במסגרת מהלך זה רשויות מקומיות מאפשרות להורים לרשום את ילדיהם לבתי ספר על פי העדפתם. בו בזמן בתי הספר עוברים תהליך של בניית ייחודיות ושל התמחות כדי להרחיב את המגוון המוצע להורים ולילדים, מתוך כוונה לשפר את החינוך ביישוב באופן כללי. במהלך שנת הלימודים התשע"ה תלווה ראמ"ה את התכנית בהערכה שבמסגרתה ירואיינו מנהלים, מורים והורים בריאיון טלפוני.

-    הערכת תכנית אמירים: במסגרת תכנית זו מורים מבתי ספר יסודיים עוברים הכשרה לעבודה עם תלמידים מצטיינים  בהתאם לתחום העניין או להתמחות של המורה. במהלך העבודה בכיתות המורים מנחים את התלמידים בלמידת חקר או בלמידה מונחית פרויקטים. במסגרת ההערכה תעביר ראמ"ה שאלונים בקרב מורים ובקרב תלמידים במטרה לבדוק את תהליכי ההוראה והלמידה בכיתות, את המידה שבה התלמידים הופכים להיות לומדים עצמאיים ובעלי הכוונה עצמית ואת המידה שבה הם חשים שהם מצליחים להביע את כישרונותיהם בעזרת התכנית.

-    הערכת תכנית מצויינות 2000: תכנית זו פועלת במערכת החינוך החל משנת הלימודים התשס"ט (1999) והיא מתמקדת בקידום לימודי המדעים והמתמטיקה בקרב תלמידי כיתות ד'-ט'. בכל בית ספר שמצטרף לתכנית מתבצע הליך בחירה של תלמידים מצטיינים על פי הגדרת בית הספר, והם משתתפים בשיעורים תוספתיים בהיקף של 4 ש"ש. השיעורים מתמקדים בתחומי המדעים, החשיבה המתמטית והטכנולוגיה. במסגרת ההערכה תצבע ראמ"ה  תחילה ראיונות פנים אל פנים עם מנהלים, עם מורים ועם קבוצות של תלמידים במספר מצומצם של בתי ספר, ובהמשך תעביר שאלונים בקרב תלמידים בכיתות ותבצע ראיונות טלפוניים עם מורים ומנהלים.

-    הערכת תכנית קרב: במסגרת זו בוחרים בתי הספר, בשיתוף עם נציגי הורים ועם הרשויות המקומיות, תכניות של העשרה המופעלות על ידי תכנית קרב. במסגרת ההערכה תבחן ראמ"ה  עמדות של מנהלים ושל מורים כלפי התכנית ותרומתה לבית הספר ולתלמידים, תפיסות של מדריכים בתכנית קרב בנוגע להדרכה ולליווי שהם מקבלים מטעם התכנית וכן תפיסות של תלמידים בנוגע לתרומה של התכנית  בעיניהם. במסגרת ההערכה ירואיינו טלפונית מורים, מנהלים ומדריכי תכנית קרב ויועברו שאלונים בקרב תלמידים בכיתות שיידגמו לשם כך. בנוסף, במסגרת ההערכה, תבצע ראמ"ה  ראיונות פנים אל פנים עם מנהלים, מורים ומדריכי קרב במספר מצומצם של בתי ספר וכן תקיים קבוצות מיקוד קצרות עם תלמידים המשתתפים בתכנית.


 

 

בשאלות אפשר לפנות לראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, טל' 03-5205555, פקס' 03-5205509, או בדוא"ל  rama@education.gov.il כתובת אתר האינטרנט של ראמ"ה: http://rama.education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/1, ו' באלול התשע"ד, 01 בספטמבר 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/09/2014