education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.1 בחינות ארציות ובין-לאומיות

(תשעז) 4.1-3  ראמ"ה - המחקרים הבין-לאומיים שייערכו בישראל בשנת הלימודים התשע"ח
 

בהודעה זו מידע על המחקרים הבין-לאומיים שייערכו בבתי הספר בישראל באמצעות ראמ"ה בשנת הלימודים התשע"ח.

להלן רשימת הנושאים שיפורטו בהמשך.

1.       מידע כללי: רקע - ביצוע המחקרים הבין-לאומיים בישראל

2.       המחקרים הבין-לאומיים שייערכו בישראל בשנת הלימודים התשע"ח:

2.1  מידע כללי, 2.2  מחקר פיזה 2018, 2.3  מחקר טאליס , 2.4  מחקר טאליס בגני הילדים, 2.5 מחקר החלוץ של טימס, 2.6 מועדי המחקרים בשנת הלימודים התשע"ח וגודל המדגמים.

 

1.      מידע כללי

         רקע - ביצוע המחקרים הבין-לאומיים בישראל

מדינת ישראל משתתפת במחקרים בין-לאומיים בתחום החינוך. המחקרים נועדו להעריך את מערכת החינוך הישראלית מנקודת מבט בין-לאומית ולאפשר מעקב אחר השינויים לאורך זמן. את המחקרים עורכים הגופים הבין-לאומיים האלה: ארגון ה-OECD העורך בין היתר את המחקרים פיזה, טאליס, טאליס בגני הילדים וארגון ה-IEA העורך בין היתר את המחקרים טימס ופירלס. המחקרים מתמקדים בתוצרים לימודיים בתחומי דעת שונים (שפת-אם, מתמטיקה, מדעים) ו/או בפרקטיקות חינוכיות, באוכלוסיות שונות (תלמידים, מורים, מנהלים, צוותי הוראה בגנים) ובדרגות כיתה שונות (ד', ח', ט', י').

במסגרת המחקרים הבין-לאומיים המתמקדים בתוצרים לימודיים, התלמידים ניגשים למבחני הישגים שאליהם נלווים שאלונים המיועדים לתלמידים ושאלונים המיועדים לגורמים נוספים בבית הספר ומחוצה לו - מורים, מנהלים והורים. המחקרים נערכים בקרב מדגם אקראי ומייצג של בתי ספר, של כיתות ושל תלמידים ברחבי המדינה. בכל מחקר משתתפים כ-5% מכלל בתי הספר, ובכל אחד מהם נדגמת בדרך כלל כיתה אחת בשכבת הגיל הרלוונטית למחקר או קבוצת תלמידים בגיל מסוים.

מחקרים אלה אינם מכוונים להערכת הביצועים של תלמיד, כיתה או בית ספר מסוימים, אלא להערכת רמה ארצית כוללת המאפשרת גם השוואה בין קבוצות גדולות באוכלוסייה, כמו על בסיס מגדר, רקע חברתי-כלכלי ומגזר. התוצאות משמשות את קובעי המדיניות במשרד החינוך ללימוד על נקודות החוזק ועל נקודות החולשה של המערכת כמכלול ושל קבוצות גדולות בתוכה. לפיכך במחקרים אלו לא מעובד ולא מדווח כל מידע העלול לזהות תלמידים, מורים או בתי ספר באופן פרטני, ולא ניתן משוב על תוצאות המבחן ברמת התלמידים, המורים, הכיתות או בתי הספר המשתתפים בהם.

המחקרים הבין-לאומיים המתמקדים בפרקטיקות חינוכיות מבוססים על שאלוני עמדות ותפיסות של צוותי ההוראה (אין בהם מבחנים). השאלונים מועברים למדגם מייצג של מורים, מנהלים וצוותי חינוך בגני הילדים והם מתמקדים בפדגוגיה ובפרקטיקות הוראה הנהוגות בבתי הספר או בגני הילדים. 

בכל אחד מהמחקרים שהוזכרו עורכים הגופים הבין-לאומיים מחקר חלוץ בשנה שלפני המחקר עצמו. מחקר החלוץ, שנערך במתכונת מצומצמת, נועד לבדוק את טיב השאלות ואת התאמתן למשתתפי המחקר, הן ברמה הבין-לאומית, הן ברמה הלאומית. בשנת הלימודים הנוכחית תשתתף ישראל במחקר החלוץ של טימס, כפי שיפורט בהמשך.

המחקרים הבין-לאומיים, כמו יתר הסקרים והמבחנים הנערכים על ידי ראמ"ה, הם חלק אינטגרלי מפעילות משרד החינוך, ולפיכך ההשתתפות בהם היאּ חובה.

ראמ"ה מקפידה על פרטיותם של משתתפי המחקרים הבין-לאומיים. פרטי התלמידים, ההורים, המורים, המנהלים, וצוותי החינוך בגני הילדים שישתתפו במחקרים יהיו חסויים, ופרסום הנתונים ייעשה באופן שימנע את זיהוים של המשיבים, המוסד החינוכי שבו הם עובדים ופרטים אחרים. התשובות ברמה האישית, כמו גם התוצאות לפי מוסד, יישמרו בראמ"ה, תוך הפרדה מלאה בין הפרטים המזהים של המשתתפים במחקר לבין שאר המידע, וזיווג בין מידע אישי לנתונים ייעשה רק לצורכי מחקר סטטיסטי ועל ידי מי שיוסמך לכך מטעם מנכ"לית ראמ"ה.

 

2.      המחקרים הבין-לאומיים שייערכו בישראל בשנת הלימודים התשע"ח

2.1     מידע כללי

בשנה הקרובה תשתתף מדינת ישראל בארבעה מחקרים בין-לאומיים: מחקר פיזה, מחקר טאליס, מחקר טאליס בגני ילדים, וכן במחקר החלוץ של טימס כמפורט להלן.

2.2     מחקר פיזה 2018

(PISA- Programme for International Student Assessment)

מחקר פיזה, הנערך על ידי ארגון ה-OECD, נועד לבחון את האוריינות בקריאה, במתמטיקה ובמדעים בקרב מדגם מייצג של תלמידים בני 16-15. המחקר נערך במחזוריות של אחת לשלוש שנים ומאפשר לעקוב אחר מגמות השינוי בהישגים לאורך זמן. במחקר משתתפות למעלה מ-80 מדינות מכל רחבי העולם. בכל מחזור מחקר מודגש תחום דעת אחד מהשלושה, והוא נבדק בהרחבה יחסית לשני התחומים האחרים. במחזור המחקר הנוכחי מושם דגש על תחום הקריאה. לצד שלושת התחומים הקבועים בכל מחזור מחקר נבחר תחום אורח. במחקר פיזה 2018 התחום האורח הוא כישורים להתמודדות בהצלחה עם עולם גלובלי (להלן: "כישורים גלובליים"). מחקר פיזה יועבר במתכונת  ממוחשבת (מבחנים ושאלונים). הסברים מפורטים על תחומי הדעת הנכללים במחקר אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית "מחקרים בין-לאומיים".

עבור מחקר פיזה יידגמו כ-200 בתי ספר, ובכל בית ספר יידגמו באופן אקראי כ-46 תלמידים בני 16-15 מתוך כלל ילידי 2002 בבית הספר. התלמידים שיידגמו יכולים להיות משכבות גיל שונות ומכיתות אם שונות בתוך אותן שכבות גיל.

במסגרת המחקר יועברו מבחנים לתלמידים, וכן יועברו שאלונים לתלמידים הנבחנים ולמנהלי בתי הספר שיידגמו, כמפורט להלן:

א.      מבחן הישגים לתלמידים: המבחן יכלול שאלות בקריאה, במתמטיקה, במדעים ובכישורים גלובליים. המבחן יימשך 120 דקות.

ב.      שאלון לתלמיד: השאלון יועבר בתום המבחן. השאלון יכלול שאלות על אודות התלמיד ודעותיו, על סביבתו הלימודית בבית (כגון מספר הספרים בבית, הימצאותם של מכשירים כגון מחשב וטלוויזיה בבית), על הוריו (כגון השכלתם ועיסוקם) ועל מעורבותם בלימודיו, על אקלים הכיתה ובית הספר, על הזמן שהוא מקדיש ללימודים בבית הספר ומחוצה לו (כגון שיעורי בית ושיעורים פרטיים), על עמדותיו כלפי קריאה בכלל וכלפי לימודי שפה בבית הספר בפרט. דוגמת שאלון אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בלשונית "מחקרים בין-לאומיים". מילוי השאלון יימשך כ-45 דקות.

ג.       שאלון למנהל: מנהלי בתי ספר שיידגמו למחקר יתבקשו גם הם למלא שאלון. השאלון יהיה אינטרנטי ויכלול שאלות על בית הספר ועל המדיניות הבית-ספרית הנהוגה.

בתי הספר שיידגמו להשתתף במחקר יקבלו על כך הודעה מראמ"ה בסמיכות למועד המחקר. ההודעה תכלול  מידע  והסברים על אודות נוהלי ההשתתפות. בית ספר שנדגם יידרש למנות איש קשר שיסייע לראמ"ה בארגון יום המבחן בבית הספר ובארגון היבחנות התלמידים.

לצורך הבהרת החשיבות של ההשתתפות במחקר ולשם היכרות עקרונית עם כלי המחקר (המבחן והשאלונים), יתקיים מפגש היערכות למנהלים ולאנשי הקשר מבתי הספר שיידגמו.

בתי הספר אינם נדרשים להיערכות מיוחדת מבחינה פדגוגית ואין צורך להכין את התלמידים למבחן מבחינה לימודית. עם זאת חשוב להפנות את תשומת לבם של התלמידים שיידגמו לחשיבותם של השתתפות רצינית במחקר ושל ייצוג נאמן של רמת הידע והשליטה שלהם בחומר המבחן. חשוב שהתלמידים יגלו מוטיבציה גבוהה במבחן, כדי שידיעותיהם בנושאים הנבדקים יבואו לידי ביטוי.

מכיוון שאין במחקרים הבין-לאומיים התאמות לתלמידים עם צרכים מיוחדים, תלמידים שיידגמו להשתתף במחקר ואשר בדרך כלל נבחנים בתנאים מותאמים בבית ספרם, ייבחנו בתנאים רגילים. יוצאים מכלל זה תלמידים שקשייהם או הלקות שעמה הם מתמודדים היא קיצונית וחריגה במידה שאינה מאפשרת להם להיבחן כלל במבחן. תלמידים אלו יקבלו פטור מהשתתפות במבחן.

עם קבלת ההודעה על ההשתתפות במדגם יעבירו בתי הספר לראמ"ה נתונים על תלמידים עם לקות קיצונית וחריגה, שאינה מאפשרת להם להיבחן כלל. ההחלטה על מתן פטור לתלמיד מהשתתפות במחקר  תהיה של ראמ"ה. מועד המבחן המדויק ייקבע בתיאום עם כל בית ספר שיידגם.

 

2.3     מחקר טאליס

(TALIS - Teaching and Learning International Survey)

מדינת ישראל תשתתף בשנת 2018 במחקר טאליס, שגם הוא פרי יוזמה של ארגון ה-OECD. מחקר זה נערך במחזוריות של אחת לחמש שנים. המחקר מתמקד בסגלי הוראה ומנהלים ונועד לבדוק תפיסות של מורים ומנהלים בנוגע להוראה ולמידה, פרקטיקות הוראה בכיתה והתפתחותם המקצועית של המורים. המחקר מאפשר ללמוד על ההבדלים בין מדינות מבחינת המדיניות החינוכית ופרקטיקות ההוראה הנהוגות במדינות השונות, וכן על השפעתה של המדיניות החינוכית על התפתחותם המקצועית של מנהלים ומורים ועל סביבת הלמידה של בתי הספר.  

המחקר נערך בקרב מדגם מייצג של מורים ומנהלים בבתי ספר שבהם לומדים תלמידים בשכבות הגיל ז', ח' ו/או ט', ובכלל זה בתי ספר יסודיים (כיתות א'-ח'), וחטיבות עליונות (כיתות ט'-י"ב). המידע ייאסף באמצעות שאלונים אינטרנטיים:

א.      שאלון למורה: מיועד למורים בכל תחומי הדעת המלמדים בשכבות הגיל הרלוונטיות בבתי הספר שיידגמו.

ב.      שאלון למנהל: מיועד למנהלים של בתי הספר שבהם שכבות הגיל הרלוונטיות. השאלון יכלול שאלות על בית הספר ועל המדיניות הבית-ספרית.

המחקר יועבר למנהלים ולמורים בכ-200 בתי ספר. בכל בית ספר יידגמו באופן אקראי 20 מורים. בתי הספר שיידגמו להשתתף במחקר יקבלו על כך הודעה בסמיכות למועד המחקר. ההודעה תכלול מידע והסברים על אודות נוהלי ההשתתפות. בית ספר שיידגם יתבקש למנות איש קשר שיסייע לראמ"ה בהעברת המחקר בבית הספר.

לצורך הבהרת החשיבות של ההשתתפות במחקר ולשם היכרות עקרונית עם המחקר יתקיים מפגש היערכות למנהלים ולאנשי הקשר מבתי הספר שיידגמו.

מחקר זה, כשאר המחקרים הבין-לאומיים, אינו מכוון להערכת מורים או בתי ספר מסוימים, אלא לרמה הארצית והמגזרית בלבד. לא יינתן לשום גורם, ובכלל זה לבית הספר המשתתף, כל דיווח ברמת המורה, המנהל, או בית הספר.

 

2.4     מחקר טאליס בגני הילדים

(TALIS – Starting Strong Survey)

בשנת הלימודים התשע"ח תשתתף מדינת ישראל לראשונה במחקר טאליס בגני הילדים, מחקר חדש פרי יוזמת ארגון ה-OECD. המחקר מתמקד בצוותי החינוך בגני הילדים שבהם רשומים ילדים בגילאי 6-3 (טרום טרום חובה, טרום חובה וחובה). המחקר יאפשר ללמוד על ההבדלים בין מדינות מבחינת המדיניות החינוכית בשלב החינוך הקדם-יסודי, על ההכשרה המקצועית וההתפתחות המקצועית של צוותי החינוך בגנים, על המוטיבציה לעסוק במקצוע והאטרקטיביות שלו ועל תפיסות בנוגע להליך החינוכי, לאיכות הטיפול בילדים, ללמידה במסגרות חינוך אלו ועוד.

במחקר זה ישתתפו כ-420  גני ילדים. בכל גן שיידגם להשתתף במחקר, יתבקש כלל הצוות החינוכי להשיב על שאלונים אינטרנטיים. גני הילדים שיידגמו להשתתף במחקר יקבלו על כך הודעה מסודרת בסמיכות למועד המחקר.

מחקר זה, כשאר המחקרים הבין-לאומיים, אינו מכוון לצוות החינוכי בגן מסוים, אלא לרמה הארצית והמגזרית בלבד. לא יינתן דיווח ברמת הגננת, הסייעת או הגן.

 

2.5     מחקר החלוץ של טימס

(TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study)

מחקר טימס נערך על ידי ארגון ה-IEA מאז שנת 1995, והוא בודק את רמת הידע במתמטיקה ובמדעים  בקרב תלמידי כיתות ח'. המחקר מאפשר מעקב אחר מגמות השינוי בהישגים לאורך זמן, ונערך במחזוריות של אחת לארבע שנים. בישראל נערך המחקר במתכונת מלאה בחמשת מחזורי מחקר טימס הקודמים שנערכו בשנים 1999, 2003, 2007, 2011 ו-2015. לצד ישראל משתתפות במחקר זה עשרות מדינות מכל רחבי העולם.

מחקר החלוץ של טימס יתקיים בשנת הלימודים התשע"ח. המחקר יהיה במתכונת ממוחשבת ויועבר באמצעות מחשבים לכל התלמידים המשתתפים בו. במתכונת זו, חלק מפריטי המבחן יהיו דומים לפריטי מבחן רגילים אשר יוצגו על הצג, והנבחן יסמן את תשובותיו באמצעות העכבר או יקליד אותן באמצעות המקלדת. לצד פריטים אלו ישולבו פריטים המבוססים על סימולציות המדמות מצבים אמיתיים של חקר ופתרון בעיות.

במחקר החלוץ של טימס יידגמו כ-30 בתי ספר, ובכל בית ספר שיידגם יידגמו באופן אקראי שתי כיתות ח'.  

הסברים מפורטים על המחקר אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בלשונית "מחקרים בין-לאומיים".

המחקר כולל את מבחני ההישגים ואת השאלונים האלה:

א. מבחן הישגים: המבחן יועבר במתכונת ממוחשבת ויכלול שאלות במתמטיקה (בתחומים האלה: מספרים, אלגברה, גיאומטריה, נתונים והסתברות) ושאלות במדעים (בתחומים  האלה: ביולוגיה, כימיה, פיזיקה ומדעי כדור-הארץ). משך המבחן 90 דקות.

ב. שאלון לתלמיד: השאלון יועבר עם תום המבחן ויהיה במתכונת ממוחשבת. השאלון כולל שאלות על אודות התלמיד ודעותיו; שאלות על סביבתו הלימודית בבית (כגון מספר הספרים בבית, הימצאותם של מכשירים כגון מחשב וטלוויזיה בבית); על הוריו (כגון השכלת ההורים) ומעורבותם בלימודיו; על אקלים הכיתה ובית הספר; שאלות על לימודי מקצועות המתמטיקה והמדעים וכן שאלות על עמדותיו כלפי מקצועות אלו. דוגמה של שאלון אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית "מחקרים בינלאומיים".

ג. שאלון למורי המתמטיקה ושאלון למורי המדעים: השאלון יועבר למורי המתמטיקה והמדעים של התלמידים המשתתפים במחקר. השאלון יהיה אינטרנטי ויכלול שאלות על הכשרת המורים ועל הוראת המקצוע.

ד. שאלון למנהל בית הספר: השאלון יועבר לכל מנהל בבית ספר שתלמידיו משתתפים במחקר. השאלון יהיה אינטרנטי ויכלול שאלות על בית הספר, על המדיניות הבית-ספרית ועל הוראת המתמטיקה והמדעים בבית הספר.

בתי הספר שיידגמו להשתתף במחקר יקבלו על כך הודעה מראמ"ה בסמיכות למועד המחקר. ההודעה תכלול מידע  והסברים על אודות נוהלי ההשתתפות. בית ספר שנדגם ייתבקש למנות איש קשר שיסייע לראמ"ה בארגון יום המבחן בבית הספר ובארגון היבחנות התלמידים.

לצורך הבהרת החשיבות של ההשתתפות במחקר ולשם היכרות עקרונית עם כלי המחקר (המבחן והשאלונים), יתקיים מפגש היערכות לאנשי קשר מבתי הספר שיידגמו, וכן יוצגו באתר האינטרנט של ראמ"ה חומרים שונים המיועדים להסברה ולהנחיה לתלמידים.

בתי הספר אינם נדרשים להיערכות מיוחדת מבחינה פדגוגית ואין צורך להכין את התלמידים למבחן מבחינה לימודית. עם זאת חשוב להפנות את תשומת לבם של התלמידים שיידגמו לחשיבותם של השתתפות רצינית במחקר ושל ייצוג נאמן של רמת הידע והשליטה שלהם בחומר המבחן. חשוב שהתלמידים יגלו מוטיבציה גבוהה במבחן, כדי שידיעותיהם בנושאים הנבדקים יבואו לידי ביטוי.

מכיוון שאין במחקרים הבין-לאומיים התאמות לתלמידים עם צרכים מיוחדים, תלמידים שיידגמו להשתתף במחקר ואשר בדרך כלל נבחנים בתנאים מותאמים בבית ספרם ייבחנו בתנאים רגילים. יוצאים מכלל זה תלמידים שקשייהם והלקות שעמה הם מתמודדים היא קיצונית וחריגה במידה שאינה מאפשרת להם להיבחן כלל במבחן. תלמידים אלו יקבלו פטור מהשתתפות במבחן.

עם קבלת ההודעה על ההשתתפות במדגם יעבירו בתי הספר לראמ"ה נתונים על תלמידים עם לקות קיצונית וחריגה, שאינה מאפשרת להם להיבחן כלל. ההחלטה על מתן פטור לתלמיד מהשתתפות במחקר  תהיה של ראמ"ה. מועד המבחן המדויק ייקבע בתיאום עם בית הספר.

 

2.6     מועדי המחקרים בשנת הלימודים התשע"ח וגודל המדגמים

בטבלה שלהלן מפורטים המועדים שבהם יתקיימו המחקרים הבין-לאומיים במהלך שנת התשע"ח ומספר בתי הספר וגני הילדים שישתתפו בהם. בתי הספר וגני הילדים שיעלו במדגם יקבלו על כך הודעה כחודשיים לפני קיום המחקר.

 

טבלה: מועדי המחקרים הבין-לאומיים שייערכו בשנה"ל התשע"ח (המחקרים מופיעים לפי סדר המועדים שבהם הם מתוכננים להיערך)

שם המחקר

מועד המחקר

אוכלוסיית המחקר

המדגם

טאליס

פברואר 2018,

שבט-אדר

התשע"ח

מורים המלמדים בכיתות ז'-ט'

כ- 200 בתי ספר, כ-20 מורים בכל בית ספר שיידגם

פיזה

מרץ 2018,

אדר-ניסן

התשע"ח

בני 16-15

כ-200 בתי ספר, כ-46 תלמידים בכל בית ספר שיידגם

טאליס בגני הילדים

 אפריל - מאי 2018, ניסן-סיוון התשע"ח

צוותי חינוך בגנים

כ-420 גני ילדים, בכל גן ילדים שיידגם - כל אנשי הצוות

חלוץ טימס

מאי 2018,

אייר-סיוון

התשע"ח

כיתה ח'

כ-30 בתי ספר, שתי כיתות בכל בית ספר שיידגם וכל מורי המדעים והמתמטיקה של הכיתות הנדגמות

 

מידע נוסף על המחקרים הבין-לאומיים אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בלשונית "מחקרים בין-לאומיים".


 

בשאלות אפשר לפנות לראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך,
טל' 03-5205555, פקס' 03-5205509, דוא"ל rama@education.gov.il.
כתובת אתר האינטרנט של ראמ"ה: http://rama.education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/12, כה' באב תשע"ז, 17 באוגוסט 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  20/08/2017