education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.1 בחינות ארציות ובין-לאומיות

(תשעז) 4.1-4  ראמ"ה – מערך המבחנים, המחקרים והסקרים הארציים לשנת הלימודים התשע"ח
 

בהודעה זו מידע על המבחנים, המחקרים והסקרים הארציים שייערכו בבתי הספר על ידי ראמ"ה בשנת הלימודים התשע"ח.

להלן רשימת הנושאים שיפורטו בהמשך. 

1.       מבחנים וסקרים ארציים חיצוניים: (1.1) הערכה בית-ספרית חיצונית - המיצ"ב, (1.1.1) כללי, (1.1.2) מבחני ההישגים במיצ"ב, (1.1.3) סקרי האקלים וסביבה פדגוגית במיצ"ב, (1.2) סקרי אקלים וסביבה פדגוגית במיצ"ב בחטיבות העליונות,   (1.3) הערכה ארצית מדגמית, (1.3.1) מחקר בעברית כשפה שנייה לתלמידים דוברי ערבית, (1.3.2) מחקר להערכת רפורמת הכיתה הקטנה, (1.3.3) איסוף נתוני נורמות של כלי הבודק יכולות חשיבה, (1.3.4) סקר עמדות הורים כלפי מערכת החינוך

2.       מבדקים, משימות ומבחנים בית-ספריים פנימיים: (2.1) המיצ"ב הפנימי בכיתות ה' ו-ח', (2.2) מבחני החמ"ד לכיתות ו', (2.3) כלים להערכה מעצבת

3.       הערכת פרויקטים והתערבויות חינוכיות

בהודעה מצוינים מהותם של המבחנים, המחקרים והסקרים, מטרותיהם, האוכלוסייה הנמדדת (תלמידים, מורים, מנהלים, הורים), מועדי העברתם ואופן ההתארגנות לקראתם.

1.      מבחנים וסקרים ארציים חיצוניים

1.1     הערכה בית-ספרית חיצונית – המיצ"ב

1.1.1 כללי

המיצ"ב – מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית – הוא מערכת מדדים בית-ספריים שמטרתה לספק מידע למנהלים ולצוותים הפדגוגיים על תפקוד בתי הספר במגוון של נושאים. לפיכך מודל המיצ"ב כולל מבחני הישגים שמשקפים את התוצרים הקוגניטיביים של הלמידה וסקרי אקלים וסביבה פדגוגית שמשקפים את ההיבטים החברתיים-רגשיים-פדגוגיים. מידע רחב זה (לצד מידע ממקורות נוספים) נועד לסייע לבתי הספר לבצע ניטור של התהליך הלימודי הבית-ספרי במקצועות הליבה ושל האקלים הבית-ספרי הרגשי-חברתי שבו מתרחשת הלמידה.

מתכונת המיצ"ב משלבת הערכה חיצונית סטנדרטית (מיצ"ב חיצוני) והערכה פנימית איכותית (מיצ"ב פנימי – ראו פירוט בסעיף 2.1).

המיצ"ב החיצוני נערך בכל בתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים המשתייכים לחינוך הממלכתי (דוברי עברית ודוברי ערבית) ולחינוך הממלכתי-דתי ובחלק מבתי הספר היסודיים בחינוך החרדי. כל בית ספר משתתף במיצ"ב החיצוני אחת לשלוש שנים.

בתי הספר המשתתפים במיצ"ב מחולקים לשלוש קבוצות (1, 2, 3). רשימת השיוך של בתי הספר לקבוצות היא קבועה ומפורסמת באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב". בכל שנה משתתפת קבוצה אחת מבין שלוש הקבוצות במיצ"ב החיצוני. בשנת הלימודים התשע"ח ישתתפו במיצ"ב החיצוני כל בתי הספר המשתייכים לקבוצה 1.  

ההשתתפות במיצ"ב החיצוני היא חובה לכל בתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים, פרט לבתי הספר של החינוך המיוחד, ולכל התלמידים, פרט לתלמידים הלומדים בכיתות של החינוך המיוחד ולעולים חדשים הנמצאים בארץ פחות משנה.

1.1.2 מבחני ההישגים במיצ"ב

מבחני ההישגים של המיצ"ב החיצוני ייערכו בכיתות ה' בשלושת תחומי הדעת האלה: אנגלית, שפת-אם (עברית או ערבית) ומתמטיקה, ובכיתות ח' בארבעת תחומי הדעת האלה: אנגלית, שפת-אם (עברית או ערבית) מתמטיקה ומדע וטכנולוגיה.

בטבלה 1 שלהלן מפורטים המועדים של מבחני המיצ"ב החיצוני בכל תחום דעת בשנת הלימודים התשע"ח.

טבלה 1: המועדים של מבחני המיצ"ב החיצוני בשנת הלימודים התשע"ח

תחום הדעת

מועד מבחן המיצ"ב החיצוני

דרגות הכיתה

אנגלית

יום רביעי, 7 במרץ 2018,

כ' באדר התשע"ח

ה', ח'

שפת-אם עברית

יום שלישי, 24 באפריל 2018,

ט' באייר התשע"ח

ה', ח'

שפת-אם ערבית

יום שני, 30 באפריל 2018,

ט"ו באייר התשע"ח

ה', ח'

מתמטיקה

יום שלישי, 8 במאי 2018,

כ"ג באייר התשע"ח

ה', ח'

מדע וטכנולוגיה

יום רביעי, 16 במאי 2018,

   ב'  בסיוון התשע"ח

ח'

 

להלן דגשים הנוגעים למבחני המיצ"ב החיצוני:

-     מועדי המבחנים – המועדים של המבחנים החיצוניים הם אחידים ומחייבים את כל בתי הספר הנבחנים במיצ"ב החיצוני. המבחנים יתקיימו בו בזמן בכל בתי הספר, ואי-אפשר לשנות את מועדיהם. לכן בבתי ספר הנבחנים במיצ"ב החיצוני אין לקבוע או לאפשר במועד המבחן כל פעילות בהשתתפות התלמידים האמורים להיבחן. בכלל זה אין לאפשר טיולים וסיורים, לימודים במסגרות שונות (לרבות בבתי ספר ובחוגים למחוננים), תחרויות ספורט, טקסים ואירועים, הצגות וביקורים במוזיאונים, תחרויות ידע שונות ותרגילי ביטחון ובטיחות.

-     פרסום מפרטי המבחנים באתר האינטרנט של ראמ"ה – המפרטים של מבחני המיצ"ב (הפנימיים והחיצוניים) לשנת הלימודים התשע"ח יוצגו במהלך חודש נובמבר 2017 באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב".

-     היערכות מקדימה – במהלך חודש דצמבר 2017 יישלח אל מנהלי בתי הספר המשתייכים לקבוצה 1 מכתב היערכות לקראת המיצ"ב החיצוני. המכתב יכלול מידע מפורט בדבר נוהלי המבחנים, אופן העברת סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, ההיערכות הנדרשת וטפסים מקוונים למילוי. המנהלים מתבקשים לוודא שהטפסים ימולאו כראוי ובזמן. היערכות זו חשובה כיוון שללא טפסים אלו לא תתאפשר פתיחת כיתות מותאמות לתלמידים הזקוקים לכך ולא יתאפשר עיבוד ציונים נפרד לתלמידים אלו (לפירוט בדבר התאמות ראו להלן).

-     שמירה על טוהר הבחינות – התלמידים יענו על המבחנים באופן עצמאי וללא כל שיתוף פעולה ביניהם. המורה הנוכח בכיתה לא יהיה מורה המלמד את תחום הדעת (יוצא מכלל זה המורה המקריא בכיתה המותאמת באנגלית). המורה בכיתה אינו רשאי לעבור בין התלמידים, להשיב לשאלותיהם, להבהיר להם עניינים הנוגעים לתוכן השאלות במבחן, לבדוק או לתקן תשובות שניתנו על-ידיהם, לבדוק אם השיבו לכל השאלות או לסייע להם בדרך כלשהי. כל פעולה כמתואר לעיל תיחשב פגיעה מצד המורה בטוהר הבחינות ותטופל בהתאם. 

-     קטע ההשמעה במבחן המיצ"ב באנגלית לכיתות ה' ו-ח' – במבחן באנגלית יקבלו בתי הספר תקליטור (דיסק) להשמעת קטע מוקלט למשימה בהבנת הנשמע, ולכן על בית הספר להעמיד מבעוד מועד נגן תקליטורים תקין לרשות כל כיתה שנבחנת באנגלית ולוודא כי המורה הנוכח בכיתה בקיא באופן הפעלת המכשיר. 

-     ההיבחנות בכיתות האם – התלמידים הנבחנים במבחני המיצ"ב החיצוני, הן בכיתות ה', הן בכיתות ח', ייבחנו בכיתות האם שלהם ולא בהקבצות או בקבוצות לימוד כלשהן. יוצאים מהכלל הם התלמידים הזקוקים להתאמות, אשר ייבחנו בכיתות מותאמות באנגלית, במתמטיקה  ובמדע וטכנולוגיה.

-     כיתות מותאמות  

הכיתות המותאמות הן כיתות נפרדות, שבהן תינתן האפשרות של הקראת המבחן או חלקים ממנו על ידי מורה. ההקראה תתקיים בהתאם לבקשת התלמידים בקבוצה של עד חמישה תלמידים או באופן פרטני.

כיתות מותאמות תיפתחנה בהתאם לצורך במבחני המיצ"ב באנגלית, במתמטיקה ובמדע וטכנולוגיה.

      במבחן המיצ"ב בשפת-אם לא תיפתחנה כיתות מותאמות ולא יינתנו התאמות כלשהן מלבד מתן תוספת זמן של עד 15 דקות לכל התלמידים הזקוקים לכך. הסיבה היא שהמבחנים בשפת האם מיועדים לבדוק את שליטתם של התלמידים בהפקת משמעות מטקסט כתוב ללא כל תיווך חיצוני. הקראת המבחנים במקרה כזה תפגע במטרה שלשמה נועדו המבחנים, שכן היא הופכת את הטקסט הכתוב לטקסט מושמע.

תלמידים המשתייכים לאחת משלוש הקבוצות האלה יוכלו להיבחן בכיתות מותאמות:

1.       עולים חדשים הנמצאים בארץ משנה אחת ועד שלוש שנים

2.       תלמידים בעלי לקויות למידה הלומדים במסגרות החינוך הרגיל ואינם זכאים לתמיכה במסגרת תוכנית השילוב

3.       תלמידים הלומדים בכיתות הרגילות וזכאים לתמיכה במסגרת תוכנית השילוב, כפי שנקבע בוועדת שילוב.

על בתי הספר להפנות לכיתות המותאמות רק תלמידים הזקוקים לכך.

כדי לשייך תלמידים לכיתה מותאמת יש לדווח את פרטיהם במדויק בטפסים מקוונים ייעודיים, כמפורט במכתב שיישלח לבתי הספר במהלך חודש דצמבר 2017.

אם יש שינויים ברשימת התלמידים המיועדים להיבחן בכיתה מותאמת, יש לעדכן את הרשימה בטפסים המקוונים לא יאוחר מכ"ב בשבט התשע"ח, 7.2.2018. לאחר מועד זה לא יתקבלו עדכונים. תלמידים ששמם לא ייכלל בדיווח או שפרטיהם יהיו שגויים לא יוכלו להיבחן בכיתה מותאמת.

פירוט ההתאמות הניתנות במסגרת מבחני המיצ"ב מפורסם בסעיף 4.1-3 בחוזר הוראות הקבע סח/3(א), "התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במבחנים ארציים בבתי-הספר היסודיים ובחטיבות הביניים". אפשר לעיין בחוזר זה באתר האינטרנט של ראמ"ה.

1.1.3  סקרי אקלים וסביבה פדגוגית במיצ"ב

סקרי אקלים וסביבה פדגוגית במיצ"ב עוסקים בטווח רחב של נושאים מחיי בית הספר המשקפים את מגוון התהליכים החינוכיים והלימודיים החיוניים לעשייה החינוכית המיטבית וללמידה משמעותית.

בשנת הלימודים התשע"ח ייערכו הסקרים בקרב תלמידים, מורים ומנהלים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים המשתייכים לקבוצה 1 (למעט בתי הספר בחינוך החרדי).

מועדי הסקרים מפורטים להלן בטבלה 2.

טבלה 2: מועדי הביצוע של סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית

במיצ"ב התשע"ח

 

מועד הסקרים*

סוג הסקר

הפירוט

תלמידים

 

 

טבת-ניסן התשע"ח,

ינואר-מרס 2018

 (קבוצה 1)

 

 

שאלון אנונימי המועבר בכיתה

כיתות ה' עד ט'

מורים

ריאיון טלפוני

מורים מבתי הספר היסודיים ומחטיבות הביניים

מנהלים

ריאיון טלפוני

מנהלי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים

*     המועד המדויק ייקבע בתיאום בטלפון ישירות עם בתי הספר, עם המורים ועם המנהלים.

הסקרים לתלמידים

-     הסקר יועבר בקרב תלמידים בכיתות ה' עד ט' בבתי הספר המשתייכים לקבוצה 1.

-     הסקר יאפשר לתלמידים להביע את עמדותיהם במגוון של נושאים ובכך להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות בבית ספרם ובמערכת כולה.

-     הסקר יתבצע באמצעות שאלונים אנונימיים שיועברו לתלמידים. התלמידים יתבקשו להשיב על שאלות הנוגעות לאקלים הבית-ספרי (בנושאים כגון תחושה כללית כלפי בית הספר, יחסים בין תלמידים לבין חבריהם, יחסים בין תלמידים לבין מורים, תחושת המוגנות של התלמידים בבית הספר, תרומה לקהילה, מעורבות חברתית וכד'), ועל שאלות הנוגעות לסביבה הלימודית (בנושאים כגון רמת המוטיבציה והסקרנות ללמידה בקרב התלמידים, פרקטיקות הוראה ולמידה מתקדמות בכיתות, השימוש באמצעים מתוקשבים לצורכי למידה, אופן בדיקת שיעורי הבית, הסתייעות בשיעורים פרטיים וכד').

בעת ביצוע הסקר תהיה בכיתות הקפדה מלאה על פרטיות התלמידים. המורה הנוכח בכיתה לא יורשה לעבור בין התלמידים בעת מילוי שאלוני הסקר, והוא יתבקש לכבד את פרטיות המידע הנרשם על ידי התלמידים.

-     לא תיפתח כיתה מותאמת לסקר האקלים. במקרים שבהם תלמיד יתקשה בקריאת הסקר, הבוחן בכיתה יסייע בידו במידת האפשר.

-     באחריות בית הספר לוודא כי בעת ביצוע הסקר בקרב התלמידים יהיה נוכח בכיתה, בנוסף על הסוקר, גם מורה שתפקידו יהיה לשמור על הסדר והמשמעת.

הסקרים למורים ולמנהלים

-     ייערכו ראיונות טלפוניים למורים ולמנהלי בתי הספר בנוגע לתוכנית הפעילות, לדרכי ההוראה וההערכה, לאקלים בית הספר, לסביבת העבודה בבית הספר, לסביבה הלימודית ועוד.

-     מועד הריאיון יתואם מראש בטלפון עם המורים ועם המנהלים המשתתפים בסקר.

-     התשובות שייאספו מהמורים ומהמנהלים תישמרנה חסויות. בדוח שתפיק ראמ"ה יינתן דיווח מסכם שלא יאפשר את זיהוי המשיב.

השתתפותם של כל המורים והמנהלים בסקר חיונית לצורך השלמת התמונה הבית-ספרית והארצית ולפיכך היא חובה.

מידע נוסף על אודות סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, הכולל את הנושאים הנשאלים, אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב".

 

1.2     סקרי אקלים וסביבה פדגוגית במיצ"ב (לתלמידים, למורים ולמנהלים) בחטיבות העליונות

כדי לספק לבתי הספר בחטיבה העליונה, למשרד החינוך, למקבלי ההחלטות ולציבור מידע עדכני ואובייקטיבי על האקלים והסביבה הפדגוגית גם בחטיבות העליונות, יועברו גם השנה סקרים בקרב תלמידים בכיתות י'-י"א, בקרב מורים ובקרב מנהלים בחטיבות העליונות בבתי הספר המשתייכים לקבוצה 1. הסקרים מספקים לתלמידים, למורים ולמנהלים הזדמנות להביע את דעתם במגוון נושאים ולהשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות במערכת. לבתי הספר הנסקרים יופק דוח בית-ספרי. הדוחות הבית-ספריים נועדו לסייע לבתי הספר לזהות נקודות חוזק ונקודות חולשה בתחומי האקלים והתהליכים הפדגוגיים.

הסקרים לתלמידים מתבצעים באמצעות שאלונים אנונימיים. התשובות שתיאספנה מהמורים ומהמנהלים תישמרנה חסויות ובדוחות הארציים והבית-ספריים יינתן דיווח מסכם שאינו מאפשר את זיהוי המשיבים.

מועדי הסקרים מפורטים להלן בטבלה 3.

השתתפותם של כל התלמידים, המורים והמנהלים בסקר חיונית לצורך השלמת התמונה הבית-ספרית והארצית ולפיכך היא חובה.

נוהל העברת הסקרים לתלמידים, כמו גם נוהל סקירת המורים והמנהלים, יהיו זהים לנהלים הקיימים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים (ראו סעיף 1.1 לעיל).

טבלה 3:  מועדי הביצוע של סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב בחטיבות העליונות

 

מועד הסקרים*

סוג הסקר

הפירוט

תלמידים

 

 

טבת - ניסן התשע"ח,

ינואר - מרס 2018

 (קבוצה 1)

 

שאלון אנונימי המועבר בכיתה

תלמידי כיתות י' ו-י"א

מורים

ריאיון טלפוני

מורים מהחטיבות העליונות

מנהלים

ריאיון טלפוני

מנהלי החטיבות העליונות

*   המועד המדויק ייקבע בתיאום בטלפון ישירות עם בתי הספר, עם המורים ועם המנהלים.

 

1.3     הערכה ארצית מדגמית

1.3.1    מחקר בעברית כשפה שנייה לתלמידים דוברי ערבית

המחקר ייערך בשנת הלימודים התשע"ח בקרב תלמידים הלומדים בכיתות ו' בבתי ספר דוברי ערבית ובקרב מורים המלמדים עברית בכיתות א' עד ו'. מטרת המחקר היא ללמוד על רמת השליטה בשפה העברית של התלמידים דוברי הערבית ועל אופן התנהלות לימודי העברית בבתי הספר.

במחקר ישתתף מדגם אקראי ומייצג של בתי ספר, ובכל בית ספר שיעלה במדגם יידגמו באופן אקראי כיתה אחת או שתיים משכבת כיתות ו' בבית הספר. בתי ספר שיעלו במדגם יקבלו על כך הודעה במהלך חודש דצמבר 2017. לא תינתן אפשרות להחליף את הכיתה שנדגמה בכיתה אחרת.

 כלי המחקר הם:

-    מבחני הישגים הבודקים את שליטתם של התלמידים במיומנויות שפה שונות: קריאה, כתיבה והבנת הנשמע

-    שאלונים לתלמידים ולמורי העברית בבית הספר: השאלונים עוסקים בעמדות כלפי לימוד השפה ובהיבטים של ההקשר הפדגוגי שבו מתנהלת הוראת תחום הדעת (למשל תהליכי ההוראה הנהוגים בכיתה, פיתוח מקצועי של מורים בתחום ועוד). השאלונים למורים מיועדים לכל המורים המלמדים עברית בבית הספר בכיתות א' עד ו'.

בטבלה 4 שלהלן מפורטים מועדי העברת המחקר על חלקיו השונים.

טבלה 4: מועדי העברת המחקר בעברית כשפה שנייה לדוברי ערבית

 

המועד

 

דרגת הכיתה המשתתפת במחקר

 

אוכלוסיית המחקר

אופן ההעברה

 

מבחן ההישגים

והשאלון לתלמידים

 

יום רביעי, ו' באדר התשע"ח,

21 בפברואר 2018,

בשעה 10:00

 

ו'

 

כיתה ו' אחת או שתיים בכל בית ספר שיעלה במדגם

 

מבחן מודפס ולאחריו שאלון המועברים בכיתה

 

השאלון למורי העברית

 

מרס - מאי 2018,

אדר - סיוון התשע"ח

 

א'– ו'

 

כל מורי העברית בכיתות א'-ו' בכל בית ספר שיעלה במדגם

 

ראיון טלפוני

 

להלן דגשים הנוגעים למחקר:

-          ההשתתפות במחקר היא חובה לכל בתי הספר שיעלו במדגם. לא תהיה אפשרות להחליף בית ספר או כיתות שנדגמו.

-          כל תלמידי הכיתה שתעלה במדגם ישתתפו במחקר.

-          כל מורי בית הספר המלמדים עברית בכיתות א'-ו' בכל בית ספר שיעלה במדגם ישתתפו במחקר. מורים אלו יתבקשו להשיב על שאלון המורים שיועבר באמצעות ריאיון טלפוני.

-          מבחן ההישגים והשאלון לתלמיד יועברו באותו היום, במועד המופיע בטבלה 4.

-          במהלך המבחן יושמע תקליטור (דיסק) במשימה של הבנת הנשמע, ולכן על בית הספר להעמיד מבעוד מועד נגן תקליטורים תקין לרשות כל כיתה שנבחנת ולוודא כי המורה הנוכח בכיתה בקיא באופן הפעלת המכשיר.

-         במבחנים אלה לא תיפתחנה כיתות מותאמות ולא תתאפשר הקראה לתלמידים.

-          מאחר שהמבחן נועד להעריך את הרמה הארצית והמגזרית בלבד, ואינו מיועד להערכת הביצועים האישיים של תלמיד, של כיתה או של בית ספר מסוימים -  לא יימסר משוב על תוצאות המבחן לבתי הספר המשתתפים, אלא יפורסם דוח המתאר את הממצאים ברמה הארצית בלבד. הממצאים יעובדו באופן שלא יאפשר לזהות תלמידים, מורים או בתי ספר באופן פרטני.

-          במהלך חודש נובמבר 2017 יפורסם באתר ראמ"ה מפרט המבחן המעודכן.  

-          דוגמאות של משימות מבחן אפשר למצוא באתר ראמ"ה בחלונית "מבחנים וסקרים ארציים".

 

1.3.2    מחקר להערכת רפורמת הכיתה הקטנה 

כהשלמה למחקר ההערכה של רפורמת הכיתה הקטנה, ייערך המחקר בשנת הלימודים התשע"ח באותם בתי הספר שנדגמו למחקר בשנה הקודמת. גם השנה ייערך מבדק במתמטיקה ובשפת-אם (עברית או ערבית) בקרב כיתה אחת מתוך שכבת כיתות ג'.

מבדק זה הוא חלק ממחקר שממנו יופקו תובנות ברמה הארצית בלבד, והוא אינו מיועד להערכת הביצועים האישיים של תלמיד, של כיתה או של בית ספר מסוימים. מסיבה זו לא יימסר לבתי הספר המשתתפים משוב על ביצועי התלמידים. הממצאים יעובדו באופן שלא יאפשר לזהות תלמידים, מורים או בתי ספר באופן פרטני.

בתי הספר שבמדגם יקבלו מכתב תזכורת והבהרה במהלך חודש ספטמבר 2017. בשל שיקולי המחקר לא תתאפשר החלפת בתי ספר או כיתות שנדגמו. יש לשים לב לכך שמדגם זה אינו קשור לקבוצות המיצ"ב.

מועד המחקר מצוין בטבלה 5 שלהלן.

טבלה 5: מועד המחקר המדגמי בשפת-אם ובמתמטיקה לתלמידי כיתות ג'

מועד המבחן

דרגת הכיתה

המשתתפת

הכיתות הנבחנות

יום שני, ט' בכסלו התשע"ח,

 27 בנובמבר 2017,

בשעה 10:00

 

ג'

כיתה ג' אחת בלבד בכל בית ספר שיעלה במדגם הארצי

 

1.3.3    איסוף נתוני נורמות של כלי הבודק יכולות חשיבה

ראמ"ה והשירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י) מקדמים בשנים האחרונות פרויקט ראשון מסוגו בארץ של פיתוח כלי הבודק יכולות חשיבה של ילדים ובני נוער. הכלי פותח בשפות עברית וערבית והוא מיועד לעבודת הפסיכולוגים החינוכיים העובדים בגני הילדים ובבתי הספר לצורך ביצוע אבחונים לצרכים שונים. הכלי אינו מיועד לצוותי ההוראה.

שלב איסוף נתוני הנורמות החל בשנת הלימודים התשע"ז והוא יימשך בשנת התשע"ח. בשלב זה מועברים המבדקים בקרב מדגם ארצי של תלמידים במערכת החינוך (גני ילדים ובתי ספר) במטרה לחשב את הממוצעים של כלל אוכלוסיית התלמידים שישמשו כנורמות של הכלי. שלב זה הוא חלק בלתי נפרד מפיתוח כלים מסוג זה, ובלעדיו אי אפשר יהיה לעשות כל שימוש בכלי בעתיד.

לצורך השתתפות בשלב זה של הפרויקט יידגמו על ידי ראמ"ה באופן אקראי ומייצג תלמידים אחדים בשכבות גיל שונות מכל מוסד חינוכי, החל מגיל הגן ועד כיתה י"ב, במגזרי השפה השונים (דוברי עברית ודוברי ערבית), בסוגי הפיקוח השונים (ממלכתי, ממלכתי דתי, חרדי) ובסוגי החינוך השונים (כולל חינוך מיוחד).

בכל מוסד חינוכי שיעלה במדגם יידגם מספר מועט של תלמידים משכבות גיל שונות. לכל תלמיד שיעלה במדגם יועבר באופן פרטני אוסף של מבדקים על-ידי בוחן/ת שעבר/ה הכשרה מקיפה על ידי ראמ"ה. ההעברה היא העברה פרטנית שתתבצע במפגש בין בוחן לתלמיד. המבדקים יועברו לכל תלמיד בשני מפגשים בדרך כלל, כאשר כל מפגש יימשך כשני שיעורים. לא יינתן ציון או משוב לתלמידים המשתתפים בפרוייקט או לבית הספר שבו הם לומדים. הניסיון מלמד כי המבדקים הללו נתפסים על-ידי התלמידים כמהנים וחווייתיים.

הודעה על התלמידים שעלו במדגם תישלח למוסדות החינוך במהלך שנת הלימודים. שיתוף הפעולה של צוות בית הספר או הגן חיוני לצורך הפעלת המהלך, ובפרט לצורך תיאומים, קבלת אישורי ההורים (באחריות בית הספר) ועידוד התלמידים לעשות כמיטב יכולתם במבדקים.

 

1.3.4 סקר עמדות הורים כלפי מערכת החינוך

במהלך החודשים ינואר-אפריל 2018 יתקיים סקר ארצי בנושא עמדות הורים כלפי מערכת החינוך. מטרת הסקר היא לבחון את עמדות ההורים של תלמידי בתי הספר כלפי מערכת החינוך בנושאים שונים, כמו שביעות רצון כללית ממערכת החינוך, התמקדות מערכת החינוך בהישגים ובערכים, יחסים בין צוות ההוראה לתלמידים, תפיסת ההוראה בכיתות, הסביבה הפיזית של המוסד החינוכי, אלימות בין תלמידים, שיעורים פרטיים ומעורבות הורים.

לא יימסר דיווח ברמה בית ספרית או ברמת הגן. ממצאי הסקר יוצגו בדוח הכולל נתונים ארציים. הסקר יועבר באמצעות ריאיון טלפוני למדגם מייצג של הורים לתלמידים בכיתות א'-י"ב בכלל בתי הספר בארץ. שיתוף הפעולה של צוות בית הספר חיוני לצורך הפעלת המחקר, ובעיקר בהעברת נתוני ההתקשרות עם ההורים שיידגמו למחקר ועדכון ההורים בדבר סקר זה.

 

2.      מבדקים, משימות ומבחנים פנימיים בית-ספריים

2.1       המיצ"ב הפנימי בכיתות ה' ו-ח'

א.      כללי

כחלק מהתפיסה המצדדת בצורך להגביר את האוטונומיה ולהעצים את בתי הספר, ראמ"ה מאפשרת לכל בתי הספר שאינם משתתפים במיצ"ב החיצוני (קבוצות 2 ו-3) לעשות שימוש פנימי במבחני ההישגים (להלן "מיצ"ב פנימי").

למיצ"ב הפנימי יתרון בכך שהוא מאפשר לבתי הספר להשתמש בכלי הערכה איכותי ולקבל מידע על הישגי התלמידים ברמה הפרטנית, הכיתתית והשכבתית בתחומי הדעת הנבדקים.

ממצאי המיצ"ב הפנימי יוכלו לסייע לבתי הספר, בשילוב עם כלי הערכה פנימיים נוספים, לזהות את הפער בין הביצועים המצופים לבין הביצועים בפועל, לזהות תלמידים שאינם שולטים בתכנים ובמיומנויות הנדרשים, לקבל החלטות ברמת התלמיד, הכיתה והשכבה לצורך תכנון לימודים וגיבוש תובנות פדגוגיות לקידום הלמידה.

ההשתתפות במיצ"ב הפנימי היא רשות ונתונה לבחירת בית הספר. כל בית ספר המעוניין להעביר לתלמידיו את המבחנים יוכל לפנות לראמ"ה. מבחנים מודפסים כמספר התלמידים וחומרים נלווים (מחוון, מדריך למורה וכו') יישלחו על-ידי ראמ"ה לבתי הספר המבקשים להשתתף במיצ"ב הפנימי. פירוט נוהל הפנייה לראמ"ה מובא בסעיף ב' להלן.

להלן דגשים הנוגעים למבחני המיצ"ב הפנימי:  

·         מאחר שהמבחנים הם כלֵי הערכה פנימיים בית-ספריים, ומאחר שקיימת שונות בין בתי הספר בתהליכי ההוראה-למידה-הערכה ובתוכניות הלימודים הבית-ספריות, ייתכן שחלק מן המבחנים אינם נמצאים בהלימה מלאה עם תהליכים אלו. במקרים אלו, הצוות החינוכי בבית הספר יוכל להתאים את תוכן המבחן, אופן העברתו, אופן הערכתו ואופן חישוב הציונים לצרכים הייחודיים של בית הספר. לשם כך חשוב שצוות בית הספר יעיין בשאלות המבחן, במפרט המבחן ובמחוון ויכיר אותם לפני העברת המבחן לתלמידים.

·         ראמ"ה תעמיד לרשות בתי הספר גם כלי עזר מבוססי אקסל המסייעים בחישוב הציונים ובקבלת תמונה כיתתית ושכבתית ("מיצבית כיתתית" ו"מיצבית שכבתית"). כלים אלה יתפרסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה כמה ימים לאחר המועדים הנקובים בטבלה שלהלן. הצוות הבית-ספרי יבדוק את המבחנים וינתח את תוצאותיהם. 

·         לאחר פרסום תוצאות המיצ"ב החיצוני של שנת התשע"ח יועלו הממוצעים הארציים (להלן "הנורמות") לאתר האינטרט של ראמ"ה בקבצים ייעודיים. בתי הספר יוכלו להזין נורמות אלו לכלי המיצבית באופן שיאפשר להשוות את הישגי בית הספר במיצ"ב הפנימי להישגים הארציים במיצ"ב החיצוני. השוואה כזו תהיה תקפה רק אם תלמידי בית הספר השיבו על המבחנים במתכונתם המלאה, בתנאי העברה זהים למיצ"ב החיצוני ובתנאי שהם נבדקו לפי המחוונים שנשלחו לבתי הספר.

·         תוצאות המיצ"ב הפנימי תישארנה בידי בית הספר ותשמשנה לצרכים פנימיים. בית הספר אינו נדרש לדווח על הממצאים לגורמים מחוץ לבית הספר.

·         מידע נוסף והמלצות לשימוש מיטבי במיצ"ב הפנימי אפשר למצוא באתר ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב".

 

ב.       נוהל הזמנת המיצ"ב הפנימי מראמ"ה

במהלך חודש דצמבר 2017 יישלח אל מנהלי בתי הספר המשתייכים לקבוצות 2 ו-3 מכתב היערכות לקראת המיצ"ב הפנימי. המכתב יכלול מידע מפורט על אופן קבלת המבחנים בבתי הספר, על ההיערכות הנדרשת, על הטופס המקוון שיש למלא וכדומה. בטופס שיש למלא תינתן אפשרות למנהל בית הספר להזמין מחברות עבור שכבת כיתות ה' ו/או ח' בתחומי הדעת הנבדקים. בתי ספר שיש בהם כיתות של החינוך המיוחד יכולים להזמין, לפי שיקול דעתם, מבחני מיצ"ב פנימי גם בעבור התלמידים הלומדים בכיתות אלו (לכל תלמידי הכיתה או לחלקם).

 

ג.       מועדי המיצ"ב הפנימי

בטבלה 6 מופיעים המועדים המומלצים להעברת מבחני המיצ"ב הפנימי בשנת הלימודים התשע"ח. בתי הספר המשתתפים במיצ"ב הפנימי רשאים לבחון במועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתם, אך עליהם לקחת בחשבון את האפשרות שהמבחן ייחשף לתלמידים עוד בטרם העברתו. אירועים כאלה התרחשו בשנים עברו ופגעו בחלק מבתי הספר שבחרו להעביר את המבחנים במועדים מאוחרים מהמועדים המומלצים.

טבלה 6: מועדים מומלצים להעברת מבחני המיצ"ב הפנימי בשנת הלימודים התשע"ח בבתי הספר המשתייכים לקבוצות 2 ו-3

תחום הדעת

מועד המיצ"ב הפנימי המומלץ

דרגות הכיתה

אנגלית

יום שני, 19 במרס 2018,

ג' בניסן התשע"ח

ה', ח'

שפת-אם עברית וערבית

יום חמישי, 10 במאי 2018,

כ"ה באייר התשע"ח

ה', ח'

מתמטיקה

יום רביעי, 23 במאי 2018,

ט' בסיוון התשע"ח

ה', ח'

מדע וטכנולוגיה

יום רביעי, 30 במאי 2018,

ט"ז בסיוון התשע"ח

ח'

 

2.2       מבחני החמ"ד לכיתות ו' 

מבחני החמ"ד לתלמידי כיתות ו' מתקיימים בכל בתי הספר המשתייכים לחינוך הממלכתי-דתי במתכונת פנימית ומועברים ונבדקים על ידי הצוות הבית ספרי. המבחנים מתקיימים בשני תחומי דעת: תורה (ספר דברים) ותורה שבעל-פה. המבחנים מצויים בהלימה לתוכניות הלימודים ובהתאם למדיניות הפדגוגית של מובילי תחום הדעת במשרד החינוך. העברת המבחנים לתלמידים היא חובה. מועדי המבחנים מפורטים בטבלה 7.

להלן דגשים הנוגעים למבחני החמ"ד:

-     מפרטי המבחנים יפורסמו במהלך חודש ספטמבר 2017 בחלונית "הערכה פנימית בית ספרית" בנושא "מבחני החמ"ד".

-     במהלך חודש דצמבר 2017 יישלח אל מנהלי בתי הספר מכתב היערכות לקראת מבחני החמ"ד. המכתב יכלול מידע מפורט על אופן קבלת המבחנים בבתי הספר, על ההיערכות הנדרשת, על הטופס המקוון שיש למלא ועוד.

-     חוברות המבחנים והמחוונים לבדיקה יועברו לכל בתי הספר באמצעות שליחים לקראת המועדים המפורטים בטבלה שלהלן.

-     מומלץ כי בתי הספר יעבירו את המבחנים במועדים המצוינים בטבלה. בתי הספר רשאים לבחון את התלמידים במועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתם, אך במקרה כזה קיימת אפשרות של חשיפה מוקדמת של המבחן לתלמידים עוד בטרם העברתו. 

-     ההחלטה אם להעביר את המבחן ברציפות או בחלקים, תוך מתן הפסקה ביניהם, נתונה בידי בית הספר. 

-    ראמ"ה תעמיד לרשות בתי הספר כלי עזר מבוססי אקסל המסייעים בחישוב הציונים ובקבלת תמונה כיתתית ושכבתית. כלים אלה יתפרסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה ימים אחדים לאחר המועדים הנקובים בטבלה  שלהלן.

-    מומלץ כי צוות בית הספר הבודק את המבחנים ינתח את התשובות הניתנות במבחנים באופן מעמיק וייתן לתלמידים משוב אינטגרטיבי ובונה. כדאי להתייחס במשוב לנקודות החוזק ולנקודות שבהן דרוש שיפור ולהמליץ על דרכים להתקדמות וללמידה.

-    תוצאות המבחנים תישארנה בידי בית הספר ותשמשנה לצרכים פנימיים. בית הספר לא יידרש לדווח על הממצאים לגורם חיצוני כלשהו.

 

טבלה 7: המועדים המומלצים להעברת מבחני החמ"ד לשנת הלימודים התשע"ח

תחום הדעת

המועד המומלץ להעברת המבחן

הכיתה

תורה

(ספר דברים)

 

יום שלישי, כ"א בשבט התשע"ח,

6 בפברואר 2018

 

ו'

 

תורה שבעל-פה (תושב"ע)

 

יום רביעי, ו' באדר התשע"ח,

21 בפברואר 2018

 

ו'

 

2.3       כלים להערכה מעצבת

לרשות בתי הספר והמורים עומד אוסף של כלים להערכת הישגים פנים בית-ספריים המזמנים איסוף מידע ונתונים באופן שיתמוך בעיצוב תהליכי הלמידה וההוראה בכיתה. הכלים העיקריים הם מבדקים במיומנויות יסוד ומשימות ביצוע במגוון תחומי דעת. להלן הכלים שיופצו השנה לבתי הספר:

·         מבדק קריאה וכתיבה בשפת אם (עברית או ערבית) לכיתה א'

·         מבדק בשפת אם* (עברית או ערבית) לכיתה ב'

·         מבדק מא"ה במתמטיקה לכיתה ג'. המבדק יופץ במסגרת השתלמויות מורים במרכזי פסג"ה.

·         מבדק קריאה באנגלית לראשית כיתה ה' (ABLE)

·         מבדק עמי"ת בשפת אם (עברית או ערבית) לראשית כיתה ז'. המבדק  יופץ לבתי ספר שלוקחים חלק בתוכנית אל"ה.

כלים נוספים מפורסמים באתר ראמ"ה בחלונית "הערכה פנימית בית ספרית".

 

3.      הערכת פרויקטים והתערבויות חינוכיות

כדי לסייע לקובעי המדיניות במערכת החינוך בקבלת החלטות מושכלת המבוססת על נתונים לגבי תוכניות ופרויקטים מרכזיים במערכת החינוך, ראמ"ה מבצעת מחקרי הערכה מדגמיים של תוכניות ופרויקטים הנמצאים במרכז העשייה החינוכית. למטרה זו יועברו שאלונים וסקרים למנהלים, למורים, להורים ולתלמידים בנוגע לתוכניות שונות המופעלות בבתי הספר. הודעה מפורטת על מועד קיום הסקרים, על האוכלוסייה הנדגמת ועל נוהלי הביצוע של הסקרים תישלח מבעוד מועד למנהלי בתי הספר שיעלו במדגם.

יש להדגיש כי דיווח על הנתונים בפרויקטים השונים ייעשה אך ורק ברמה הארצית, לא ברמת בית הספר, ובאופן שלא יאפשר זיהוי ברמת המורים או התלמידים. המידע שייאסף במסגרת ההערכות לא יועבר לשום גורם מחוץ לראמ"ה וישמש אך ורק לצרכים מחקריים, ללא זיהוי המשתתפים במחקר. בתי הספר מתבקשים לשתף פעולה ולסייע ככל האפשר לעורכי הסקרים ולסוקרים שיגיעו לבתי הספר לצורך עריכת המחקרים.

דוגמאות למחקרי הערכה שיופעלו בשנת הלימודים התשע"ח:

-     הערכת התוכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית – תוכנית בחטיבה העליונה המבקשת לשלב התנסות מעשית במעורבות חברתית עם למידה עיונית, ערכית ורגשית בכיתה ובקבוצה יחד עם שיח רפלקטיבי ועיבוד ההתנסות. התוכנית מלווה במחקר הערכה החל מראשיתה בשנת הלימודים התשע"ה ומבקשת לתת למובילי התוכנית במשרד החינוך מידע על אופן היישום וההטמעה של התוכנית, על איכותה ועל העמדות כלפיה בקרב בעלי העניין. במסגרת המחקר יועברו סקרים למנהלים, לרכזים, ליועצות החינוכיות ולמחנכים ושאלונים לתלמידים. כמו כן ייערכו ראיונות וקבוצות מיקוד למחנכים ולתלמידים.

-     הערכת תוכנית ניצנים בגני הילדים ובבתי הספר – ניצנים היא מסגרת לימודית מסובסדת בשעות אחר הצהריים לילדי הגן וכיתות א'-ב', המציעה העשרה וסיוע בלימודים לתלמידים אחרי שעות פעילות המוסד החינוכי. מטרת מחקר הערכה זה היא לתאר את התפיסות והעמדות בקרב הגורמים המעורבים בהפעלת התוכנית ובקרב בעלי עניין מרכזיים: מנהלים, מורים, גננות, הורים ותלמידים וכן לאתר מודלים שונים להפעלה מיטבית של התוכנית.

-     הערכה של התוכנית "עברית על הרצף" – התוכנית "עברית על הרצף" מופעלת  החל משנת הלימודים התשע"ו במערכת החינוך במגזר הערבי (דרוזי, בדואי וערבי) במטרה לשפר ולקדם את שליטת התלמידים בשפה העברית הדבורה. ראמ"ה מלווה את התוכנית במחקר שבמסגרתו ייבחנו במהלך כמה שנים שורה של מדדי תוצאה המשקפים את השינויים שהתוכנית שואפת לחולל בקרב התלמידים ובתי הספר. לצד בדיקה זו תתבצע הערכת עומק איכותנית אשר מטרתה לייצר הבנה מעמיקה ורוחבית של דרכי הפעולה של התוכנית כדי לספק למקבלי ההחלטות ולאנשי השדה מידע מעצב ושימושי. איסוף הנתונים יתבצע באמצעות שאלוני עמדות שיועברו לתלמידים, למורים, למנהלים ולהורים. כמו כן ייערכו תצפיות בשיעורים, קבוצות מיקוד עם תלמידים וכן ראיונות עומק עם מורים, מנהלים ואנשי מטה במשרד החינוך.

-     תקצוב דיפרנציאלי ותוכנית "מרום" – משרד החינוך גיבש מודל תקצוב דיפרנציאלי לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים, במטרה לקדם שוויון הזדמנויות. יישום מודל התקצוב החדש החל בשנת הלימודים התשע"ה ויתפרס על פני חמש שנים, עד ליישום מלא בשנת הלימודים התשע"ט. המודל מגדיר סל בסיס שעות תקן שוויוני ואחיד לכל כיתה, ועל גביו תקצוב נוסף לפי צרכיו של כל תלמיד, בהתאם למדד הטיפוח. התוספת באה לידי ביטוי בהגדלת היקף שעות הטיפוח בהתאמה למצב החברתי-כלכלי של בית הספר. בחלק מסלי השעות התוספתיות לבתי הספר חל שינוי, ונוספו או נגרעו שעות בהתאמה למודל.

בד בבד עם שינוי מודל התקצוב לשעות הטיפוח מופעלת החל משנת הלימודים התשע"ו תוכנית "מרום" אשר מציעה מעטפת ליווי ותמיכה לבתי ספר במדד טיפוח גבוה, במטרה לסייע להם למצות באופן מיטבי את שעות הלימוד, לשפר את הישגיהם ואת האקלים החינוכי ולצורך צמיחה בית ספרית. ראמ"ה מלווה את הרפורמה זו השנה השלישית ובוחנת עמדות של מנהלים ומורים כלפי התוכנית ויישומה במדגם מייצג של בתי ספר.

-     התוכנית הלאומית לקידום האנגלית - התוכנית הלאומית לקידום האנגלית החלה בשנת הלימודים התשע"ז. מטרת התוכנית היא הנגשת השפה האנגלית לתלמידי ישראל, ללא קשר להשתייכות המגזרית ולמקום מגוריהם, וקידום שליטתם בשפה למטרות שונות: פרטיות, ציבוריות, תעסוקתיות ואקדמיות. ראמ"ה מלווה את התוכנית בהערכה זו השנה השנייה ובוחנת עמדות כלפי יישומה בקרב מנהלים, מורים, תלמידים ובעלי עניין נוספים.

 -    מלקויות ללמידה – תוכנית מערכתית כוללנית המדגישה את תהליך העבודה המתמשך עם תלמידי חטיבת הביניים שאותרו כמתקשים ו/או שקיים לגביהם חשד ללקות למידה. התוכנית מדגישה  את מרכזיותו של המורה המלמד בכיתה ואת הצורך בהקניית כלים ומיומנויות שיסייעו לו בהתאמת דרכי ההוראה. התוכנית כוללת יישום של תוכניות התערבות מצליחות, תוך מעקב והפעלת מהלכי בקרה שיטתיים לצד רגולציה בנושא האבחונים והגורמים המאבחנים תלמידים עם לקות למידה והפרעת קשב במערכת החינוך. ראמ"ה מלווה את התוכנית בהערכה החל מיישומה בשנת הלימודים התשע"ח ובוחנת עמדות ותפיסות המעורבים ביחס אליה מצד מנהלים, מורים, תלמידים והורים.

-     חוג לכל ילד – התוכנית "חוג לכל ילד" היא תוכנית העשרה המיועדת לכלל תלמידי כיתות ד'-ה' המתגוררים במחוז הצפון. התוכנית  עתידה להתחיל לפעול בשנת הלימודים התשע"ח והיא מציעה לכל תלמיד בכיתות ד'-ה' (כולל תלמידי החינוך המיוחד) להשתתף במהלך שנת הלימודים בחוג אחד לבחירתו לאחר שעות הלימודים. ראמ"ה מלווה את התוכנית בהערכה זו השנה הראשונה ותבחן את עמדות המשתתפים בה: מדריכים, תלמידים והורים, הן בהשוואה לתלמידים שאינם משתתפים בתוכנית, הן בהשוואה למדגם כלל ארצי מייצג.

-     קורסים מקוונים ממירי למידה - בשנת הלימודים התשע"ח יתקיימו ניסויים ב"למידה מקוונת ממירה בגרות" בכמה מקצועות חובה בבתי ספר שנענו לקולות הקוראים של משרד החינוך ובחרו לקחת חלק בתהליך (כחמישים כיתות בתחומים שונים). חמשת תחומי הדעת שבהם יתקיימו הניסויים הם: תנ"ך לחינוך הממלכתי, לשון, היסטוריה לחינוך הממלכתי ולחמ"ד וספרות לחמ"ד. בתחומי הדעת הללו ייעשה שימוש בחומרים שיפותחו באמצעות מערכות מתוקשבות שונות. הניסוי כולל תהליכי הוראה–למידה ותהליכי הערכה. כשליש מתהליכי ההוראה–למידה מנוהלים על ידי המורה בכיתה, וכשני שלישים מהזמן התלמידים לומדים באמצעות החומר המתוקשב, כאשר המורה עוקב אחר התקדמותם, מציע למתקדמים אפשרויות הרחבה, מסייע למתקשים ומעביר משוב פרטני. ראמ"ה מלווה ניסוי זה בהערכה ובוחנת את העמדות והתפיסות של המורים, התלמידים ובעלי העניין בתוכנית.

-     מורים מובילים – במסגרת תוכנית זו מורים מנחים תהליכי למידת עמיתים בבית ספרם לשם שיפור ההוראה והלמידה. מטרת התוכנית היא לשפר את הפיתוח המקצועי של המורים בקנה מידה רחב. בכל בית ספר יהיו לפחות שני מורים מובילים שיקבלו הקצאת שעות במערכת לביצוע תפקידם. המורים הלומדים במסגרת התוכנית יקבלו שעות לפיתוח מקצועי ללמידה. ראמ"ה מעריכה את התוכנית זו השנה השנייה. במסגרת ההערכה ירואינו מורים המשתתפים בתוכנית ומנהלי בתי ספר.

-           מבחני בגרות מתוקשבים – במסגרת ה"חממה הפדגוגית", המזכירות הפדגוגית, המינהל הפדגוגי ומינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע יצאו במהלך של הרחבה, פיתוח והפעלה של בחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה. הבחינות המתוקשבות משלבות פריטים עתירי מדיה, כגון סרטונים, מפות שכבתיות וסימולציות ובאופן זה מזמנות למידה רב חושית, חווייתית ורלוונטית ללומדים. מטרת המעבר להערכה מתוקשבת היא לעודד שימוש מיטבי בטכנולוגיה בלמידה ובהוראה כחלק מהתאמת מערכת החינוך למאה ה-21. ראמ"ה מלווה את המהלך זו השנה השנייה. במסגרת הערכה זו ייבחנו עמדות תלמידים, מורים ומנהלים כלפי הטמעה של בחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה.

 

 

*בתאריך 22/08/2017 בוצע תיקון בסעיף זה. הנוסח הקודם היה: "מבדק קריאה וכתיבה בשפת אם (עברית או ערבית) לכיתה ב'"


 

בשאלות אפשר לפנות לראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך,
טל' 03-5205555, פקס' 03-5205509, או בדוא"ל rama@education.gov.il.
כתובת אתר האינטרנט של ראמ"ה: http://rama.education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/12, כה' באב תשע"ז, 17 באוגוסט 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  25/08/2017