education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.1 בחינות ארציות ובין-לאומיות

4.1-2  מתכונת ההערכה הארצית ומידע על המיצ'ב החיצוני והפנימי

 
1. מבוא

1.1
תמצית

חוזר זה מבוטל

לחוזר המעודכן

 

בשנת הלימודים התשס"ז עודכנה מתכונת ההערכה הארצית. המתכונת החדשה גובשה על-ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), בשיתוף עם הגורמים השונים במשרד החינוך ובהתייעצות עם מנהלי בתי-ספר ועם מורים רבים. מתכונת זו נועדה לתת מענה מקצועי הולם בתחום המדידה וההערכה החינוכית לכל בעלי העניין במערכת החינוך: לבתי-הספר ולגורמים השונים מחוצה להם. חוזר זה מתאר את מתכונת ההערכה החדשה ומציג את הרציונל העומד מאחוריה. החוזר מאגד את המידע שפורסם בשנת הלימודים התשס"ז בכמה חוזרי מנכ"ל (כמפורט ב-1.2 ד).

 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 בנובמבר 2007

ב. התחולה: 

כל בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים בחינוך הרשמי והמוכר שאינו רשמי בכל המגזרים


ג. הסטטוס: חדש

ד.  חוזרים קודמים בנושא

    1. סעיף 4.1-1 בחוזר "הודעות ומידע" סז/1, "עדכון במתכונת ההערכה הארצית" - בתוקף
    2. סעיף 4.1-2 בחוזר "הודעות ומידע" סז/2 , "מתכונת המיצ"ב החדש ומועדי בחינות המיצ"ב, החומש והמורשת בהתשס"ז" - בתוקף
    3. סעיף 4.1-4 בחוזר "הודעות ומידע" סז/6, "מתכונת המיצ"ב החדש - תיקון לסעיף 4.1-2 בחוזר 'הודעות ומידע' סז/2" - בתוקף
    4. סעיף 4.1-3 בחוזר "הודעות ומידע" סז/6, "מתכונת המיצ"ב הפנימי" - בתוקף
    5. סעיף 4.1-5 בחוזר "הודעות ומידע" סז/8(א), "מתכונת המיצ"ב הפנימי - הבהרה לסעיף קטן 3.2.2 של סעיף 4.1-3 בחוזר 'הודעות ומידע' סז/6" - בתוקף


ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים

    1. נספח 3 של סעיף 3.7-34 בחוזר הוראות הקבע סג/10(ג), "תקצוב מערכת החינוך היסודי - מעבר לתקן דיפרנציאלי לתלמיד" - בתוקף
    2. חוזר מיוחד ד', התשנ"ו, "מבחנים והערכה בבית הספר היסודי: המשוב הארצי והמשוב הבית-ספרי" - מבוטל

 
1.3
המשנה החינוכית

בין יעדי העל של מערכת החינוך נכללים היעד של מיצוי הפוטנציאל הלימודי, היצירתי והערכי של כל תלמיד והיעד החשוב לא פחות של צמצום פערים. בכדי לנטר את השגתם של היעדים הללו נדרשים כלים מגוונים: מבחנים, שאלונים וכלי מדידה תקפים, הנבנים בצורה המקצועית ביותר. מדידה היא סוגיה לא פשוטה במגזר העסקי והציבורי, ובתחום החינוך היא קשה שבעתיים: תהליך הלמידה מורכב, השונות בין הילדים רבה, וקיימות גישות פדגוגיות שונות להשגת יעדי החינוך. גישות אלה מזמינות בהתאמה צורות שונות של מדידה והערכה.

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) הוקמה כדי לתת מענה מקצועי לנושאי המדידה וההערכה במערכת החינוך. ראמ"ה נוקטת מיום היווסדה אידיאולוגיה הנשענת על שני צירים מרכזיים: א. מדידה בשירות הלמידה; ב. בניית תמהיל של פתרונות מקצועיים שישלבו באופן אפקטיבי בין מרכיבים שונים של מדידה והערכה.

 
1.4
התפוצה

מנהלי המחוזות, המפקחים, מנהלי בתי-הספר, המורים, רכזי המקצוע (במקצועות הרלוונטיים) והמדריכים.

 
1.5
יישום ומעקב

 

 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל: 

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה)


ב. בעל התפקיד: 

מנכ"ל ראמ"ה


ג. מספר הטלפון: 

03-7632888


ד. כתובת הדוא"ל: 

meitzav@education.gov.il.

 
1.7
נספחים
 

2.  מתכונת ההערכה הארצית
2.1 כללי

המתכונת החדשה נועדה לנצל את היתרונות של מערכת ההערכה הנוכחית ובד בבד לתת מענה לחסרונותיה, והיא מבוססת על העקרונות האלה:
  • הטעמת תרבות של "מדידה בשירות הלמידה" - מדידה המיועדת לתמוך בשיפור מתמיד של הלמידה, תוך הלימה ליעדים הלימודיים ולחזון הבית-ספרי, וזאת בהתבסס על ההבנה שמבחנים אינם מטרה לעצמה אלא כלי בשירות הלמידה
  • שילוב מושכל בין הערכה פנימית להערכה חיצונית, כמו גם בין הערכה מעצבת להערכה מסכמת
  • ביזור מרבי של ההערכה תוך שימוש בכלים מרכזיים מקצועיים
  • העצמה של מנהלי בתי-הספר והמורים
  • הפחתת הלחץ והכמות של הבחינות החיצוניות.
המבחנים החיצוניים היחידים שיועברו בבתי-הספר הם המבחנים שבאחריות ראמ"ה, ובכלל זה מבחני המיצ"ב, "מאה מושגים", מבחני החמ"ד, המבחנים הבינלאומיים והמשוב המדגמי. בהתאם להוראות בחוזר "הוראות קבע" סג/10(ג), סעיף 3.7-34 - "תקצוב מערכת החינוך היסודי - מעבר לתקן דיפרנציאלי לתלמיד" - נספח 3, לא יתקיימו בבתי הספר מבחנים מחוזיים, מבחנים של רשויות מקומיות ושל גופים מתערבים וכל מבחן אחר שלא יאושר מראש על ידי ראמ"ה והנהלת המשרד.
2.2 הערכה בית-ספרית פנימית

ראמ"ה תסייע בחיזוק ההערכה הפנימית המתקיימת באורח שוטף בבתי-הספר, וזאת באמצעות העמדת מאגרי משימות ופריטים, "בחינות מדף", מבדקים דיאגנוסטיים, שאלונים וכלים נוספים. כלים אלו נועדו לשיפור תהליכי ההוראה-למידה בבית הספר, והטמעתם תלווה בהדרכה של מורים ומנהלים ובהכשרתם.
2.3 הערכה ארצית מדגמית

ייבנה משוב מדגמי לניטור מגמות ארציות רב-שנתיות אשר יועבר למדגם ארצי מייצג שיקיף מספר קטן של כיתות לימוד. המשוב הארצי יכלול שאלונים במגוון של נושאים חינוכיים ומבחנים בתחומי דעת שונים שיהיה בהם כיסוי רחב ומעמיק של תכניות הלימודים.
2.4 המיצ"ב החדש - שילוב של הערכה בית-ספרית חיצונית והערכה פנימית

המיצ"ב - "מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית" - יחזור להתמקד בייעודו המקורי, מתן משוב בית ספרי, כמפורט להלן:
2.4.1 המיצ"ב יתקיים לקראת סוף שנת הלימודים, והבחינות תקפנה חומר שנלמד עד לאותה נקודת זמן (חומר הלימודים עשוי להיות מאותה שנת לימודים ומשנים קודמות; מפרטים מדויקים אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה).
2.4.2 המיצ"ב יתקיים כל שנה בארבעה תחומי דעת - שפת-אם (עברית/ערבית), מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה וטכנולוגיה - וילווה בשאלוני אקלים בית-ספרי, סביבה פדגוגית ועוד (להלן - "שאלוני האקלים").
2.4.3 דרגות הכיתה הנבחנות בכל ארבעת תחומי הדעת הן ה' ו-ח'. בשפת-אם (עברית/ערבית) תתקיים בחינה גם בכיתה ב'.
2.4.4 מיצ"ב חיצוני: בכל אחד מתחומי הדעת יתקיים מבחן חיצוני אחד בתקופה של ארבע שנים. המבחנים החיצוניים יועברו בשני מקבצים: כל שנה שנייה תתקיים בחינה בזוג אחר של מקצועות לסירוגין (פירוט ב-2.6 להלן). שאלוני האקלים הבית-ספרי ילוו כל העברה של מיצ"ב חיצוני. כתוצאה מכך יקבל כל בית ספר פעם בשנתיים דוח על ההישגים בשני מקצועות לימוד ועל האקלים והסביבה הפדגוגית בבית-הספר.
2.4.5 מיצ"ב פנימי: מבחני המיצ"ב הפנימי יתקיימו כל שנה בכל בתי הספר, בתחומי הדעת של המיצ"ב שלא יתקיימו בהם מבחני מיצ"ב חיצוני באותה שנה בבית הספר. דהיינו, בכל בית ספר יתקיים מיצ"ב פנימי, בכל תחום דעת, במשך שלוש מתוך ארבע שנים. המטרה היא שהמיצ"ב הפנימי יהפוך לחלק משגרת ההערכה הפנימית בבתי הספר וישמש השלמה לכלי הערכה בית-ספריים פנימיים אחרים. בית ספר לא יידרש לדווח על תוצאות המיצ"ב הפנימי לשום גורם חיצוני, והן תישארנה פנימיות (פירוט ב-3 להלן).
2.5 מטרת העדכון ויתרונותיו

בחלק מבתי הספר נצפו תופעות בלתי רצויות הקשורות במיצ"ב (כמפורט ב-3.2.4 להלן).

מתכונת ההערכה הארצית המעודכנת נועדה לחזק את עבודת המורים והמנהלים ולמזער היבטים שליליים אלו, כמפורט להלן:
2.5.1 שילוב של מיצ"ב חיצוני ומיצ"ב פנימי יאפשר לכל בית ספר לוודא כל שנה שההוראה מותאמת לציפיות והולמת את הסטנדרטים לכל מקצוע.
2.5.2 יתאפשר מעקב כל שנה אחר השינויים ברמת בית הספר יחסית לנורמות הארציות.
2.5.3 יתאפשר למורים לעשות שימוש פנימי בכלי הערכה מקצועיים לצורכי תכנון ובקרה (ובכלל זה אימוץ מבחני מיצ"ב שונים כחלק מהפעלה שגרתית של כלי הערכה פנימיים בבית הספר).
2.5.4 המתכונת החדשה נועדה להעצים את המורים ואת המנהלים כדי שיוכלו לקבל תמונה מהימנה ותקפה יותר של העשייה החינוכית באמצעות מבחנים ומחוונים מקצועיים והנחיות לאיתור שגיאות טיפוסיות.
2.5.5 באמצעות המיצ"ב הפנימי יתאפשר לתת משוב מיידי ברמת כל ילד.
2.5.6 המתכונת החדשה תאפשר להתחיל בהנחלת תרבות של "מדידה בשירות הלמידה".
2.6 מחזוריות המיצ"ב החיצוני והפנימי

בתי-הספר בארץ חולקו על ידי ראמ"ה לארבע קבוצות שוות ומייצגות, המכונות "אשכולות". כל בית-ספר משויך לאחד מארבעת האשכולות. רשימת סמלי המוסד לפי השיוך לאשכולות, שנקבעה על ידי ראמ"ה, מופיעה באתר הבית של ראמ"ה באינטרנט: http://rama.education.gov.il.

בטבלה הבאה מוצג מערך בחינות המיצ"ב החיצוני והמיצ"ב הפנימי במחזור בן ארבע שנים, לפי אשכולות בתי-הספר ולפי תחומי הדעת. לפי מערך זה ייבחן כל בית-ספר בתחום דעת נתון בבחינות חיצוניות פעם בשנתיים, בכל פעם בשני תחומי דעת אחרים: מתמטיקה ושפת-אם או אנגלית ומדע וטכנולוגיה. כתוצאה מכך ייבחן כל בית-ספר בבחינה חיצונית בכל תחום דעת פעם בארבע שנים ובבחינת מיצ"ב פנימי באותו תחום בשלוש שנים האחרות.

מחזוריות המיצ"ב החיצוני והמיצ"ב הפנימי לפי אשכולות בתי-הספר ושנות הלימוד

אשכול
בתי-הספר

תחום הדעת

התשס"ח

התשס"ט

התש"ע

התשע"א

א

מדע וטכנולוגיה

פנימי

פנימי

פנימי

חיצוני

אנגלית

פנימי

פנימי

פנימי

חיצוני

מתמטיקה

פנימי

חיצוני

פנימי

פנימי

שפת-אם

פנימי

חיצוני

פנימי

פנימי

ב

מדע וטכנולוגיה

חיצוני

פנימי

פנימי

פנימי

אנגלית

חיצוני

פנימי

פנימי

פנימי

מתמטיקה

פנימי

פנימי

חיצוני

פנימי

שפת-אם

פנימי

פנימי

חיצוני

פנימי

ג

מדע וטכנולוגיה

פנימי

חיצוני

פנימי

פנימי

אנגלית

פנימי

חיצוני

פנימי

פנימי

מתמטיקה

פנימי

פנימי

פנימי

חיצוני

שפת-אם

פנימי

פנימי

פנימי

חיצוני

ד

מדע וטכנולוגיה

פנימי

פנימי

חיצוני

פנימי

אנגלית

פנימי

פנימי

חיצוני

פנימי

מתמטיקה

חיצוני

פנימי

פנימי

פנימי

שפת-אם

חיצוני

פנימי

פנימי

פנימי
3.  מתכונת המיצ"ב הפנימי
3.1 המיצ"ב הפנימי מושתת על שילוב של המרכיבים האלה:
3.1.1 בחינה ארצית אובייקטיבית, שפותחה על ידי ראמ"ה בשיתוף ועדות מקצועיות והמפמ"רים, בעלת איכויות פסיכומטריות של מהימנות ותוקף, המשקפת את תכנית הלימודים ואת הסטנדרטים של ידע והבנה שהתלמידים אמורים להגיע אליהם בכל תחום דעת
3.1.2 בדיקה פנימית על-ידי צוות בית-הספר (בסיוע מחוון המצורף לבחינה), המאפשרת להפיק משוב אישי וקבוצתי מהיר על מידת השליטה של התלמידים בכל תחום דעת
3.1.3 השוואת הישגי התלמידים בבית הספר לנורמות ארציות שתתקבלנה בתחילת שנת הלימודים הבאה מעיבוד בחינות המיצ"ב החיצוני.
3.2 התועלת שבית-הספר יוכל להפיק מהמיצ"ב הפנימי כוללת, בין השאר:
3.2.1 שימוש אפקטיבי במדידה ככלי לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה. תמונת המצב שתתקבל מדי שנה, בכל תחום דעת בנפרד ובכולם יחד, תסייע במיפוי נקודות החוזק והחולשה של התלמידים, המורים ודרכי ההוראה כבסיס לקביעת תכנית הפעילות הבית ספרית.
3.2.2 עיבוי תהליכי ההערכה הפנימיים המתקיימים בבית הספר ושילובם עם הממצאים ועם המסקנות העולים מהמיצ"ב הפנימי. בית הספר יוכל לעשות שימוש כהבנתו בציוני המיצ"ב הפנימי, למשל כחלק מההערכה השנתית של תלמידיו.
3.2.3 קבלת החלטות המבוססות על נתונים. הנהלת בית הספר וצוות המורים יוכלו להפיק מתהליך בדיקת המבחנים וממצאיהם תובנות שתסייענה להם להתמקד ביעדים החינוכיים והלימודיים המתאימים לחזון הבית-ספרי.
3.2.4 הפחתת התופעות השליליות שהתלוו בכמה מקרים למיצ"ב; למשל: הסטת משאבים (זמן לימוד וכוח הוראה) על-חשבון נושאים אחרים, הרחקת תלמידים חלשים והעדר מוטיבציה של חלק מהתלמידים להיבחן במבחן שלא מתקבל בו ציון אישי.
3.3 הדרכה להטמעת המיצ"ב הפנימי

הטמעת המיצ"ב הפנימי נעשית בשיתוף פעולה בין ראמ"ה, אגפי הגיל במינהל הפדגוגי, המפמ"רים בתחומי הדעת הרלוונטיים והמינהל להכשרה, להשתלמויות ולהדרכה לעובדי הוראה של משרד החינוך. מטרת תהליך ההטמעה היא להקנות לבית הספר כלים לשימוש בתוצאות המיצ"ב הפנימי לתועלתן ולשיפורן של ההוראה והלמידה, לעיבוי תהליכים של הערכה פנימית ולהסקת מסקנות ברמת הארגון והניהול של בית הספר. פירוט תוכני ההטמעה ומסגרותיה יפורסם בנפרד.


4.  מידע והנחיה בנוגע למיצ"ב החיצוני והפנימי

באתר האינטרנט של ראמ"ה אפשר למצוא מידע עדכני נוסף על המיצ"ב החיצוני והפנימי: החלוקה לאשכולות, מועדי הבחינות, פורום לשאלות ולהערות, הבהרות ודיונים, מבחני המיצ"ב, מפרטים ומחוונים משנים עברו, רשימת אנשי קשר לתמיכה ולהנחיה בכל תחום דעת במבחני המיצ"ב הפנימי, מענה לשאלות שכיחות ועוד.

 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/3(א), כ' במרחשוון התשס'ח, 01 בנובמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  10/10/2014