education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

(תשע) 4.3-11  שינוי שאלוני בחינת הבגרות במתמטיקה
 

1.    שלבים בהחלת מבנה בחינת הבגרות החדש

החל משנת הלימודים התשע"א יוחל מבנה בחינת הבגרות החדש על כל החטיבות העליונות בארץ  באופן מדורג, כדלקמן:

1.1.   להלן מספרי השאלונים שתלמידי כיתה י' בהתשע"א ייבחנו על פיהם וחלקם  היחסי בציון הכולל:

   –     תלמידי 3 יח"ל:   35801 (25%),   35802 (35%),   35803 (40%)

   –     תלמידי 4 יח"ל:   35804 (65%),   35805 (35%)

   –     תלמידי 5 יח"ל:   (35806 (60%),   35807 (40%).

1.2    מועד חורף התשע"ג יהיה המועד האחרון שבו יהיו קיימים שאלוני הצבירה שמספריהם: 35001, 35002, 35003, 35004, 35005, 35006,  35007.

1.3    החל ממועד קיץ התשע"ג לא יוכר הציון בשאלון 35003 כחלק מרמת 4 יח"ל גם לתלמיד שנבחן בו בעבר, ולכן ציון כזה לא ישוקלל כחלק מציון הבגרות ברמת 4 יח"ל.

1.4    החל ממועד קיץ התשע"ג יוכלו תלמידים שנבחנו במבנה הצבירה לשפר את ציוניהם כנבחני משנה באמצעות השאלונים החדשים על פי טבלאות ההמרה המובאות להלן.

 

הנחיות מפורטות לגבי הדרישות בשאלונים השונים מופיעות באתר של המפמ"ר למתמטיקה, בכתובת זו:
/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/
Matematika/ChativaElyona/

באתר של אגף הבחינות אפשר למצוא את שאלוני הבגרות במבנה החדש החל ממועד קיץ התשס"ח, בכתובת זו:
http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut.

 

2.    טבלאות המרה

המרת שאלוני 5 יח"ל עבור נבחני משנה שנבחנו בשיטת הצבירה

צירוף השאלונים החסרים

צירוף השאלונים להשלמה

35005 + 35006 + 35007

35806 + 35807

35005 + 35006

35806

35006 + 35007

35886 + 35807

35005 + 35007

35885 + 35807

35005

35885

35006

35886

35007

35807

הערות

-        הבחינה בשאלון 35885 תתקיים באותו זמן שתתקיים בו הבחינה בשאלון 35806 ותכלול מתוך שאלון 35806 את השאלות באלגברה, בסדרות, בהסתברות ובגיאומטרייה. עשויה להיות שאלה נוספת, שאינה מופיעה בשאלון 35806, כדי להגיע לסך של 5 שאלות.

-        הבחינה בשאלון 35886 תתקיים באותו זמן שתתקיים בו הבחינה בשאלון 35806 ותכלול מתוך שאלון 35806 את השאלות בטריגונומטרייה ובחדו"א. עשויה להיות שאלה נוספת, שאינה מופיעה בשאלון, 35806 כדי להגיע לסך של 5 שאלות.

המרת שאלוני 4 יח"ל עבור נבחני משנה שנבחנו בשיטת הצבירה

צירוף השאלונים החסרים

צירוף השאלונים להשלמה

35003 + 35004 + 35005

35804 + 35805

35004 + 35005

35804 + 35805

35003 + 35004

35884 + 35803

35003 + 35005

35885א + 35803

35003

---

35004

35884

35005

35885א

הערות

-        הבחינה בשאלון 35884 תתקיים באותו זמן שתתקיים בו הבחינה בשאלון 35804 ותכלול מתוך שאלון 35804 את השאלות בטריגונומטרייה ובחדו"א. הבחינה תכלול שאלה נוספת שאינה מופיעה בשאלון 35804 כדי להגיע לסך של 5 שאלות בנושאים הבאים (או בחלקם): גדילה ודעיכה, אלגברה, חדו"א של פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות.

-        הבחינה בשאלון 35885א תתקיים באותו זמן שתתקיים בו הבחינה בשאלון 35804 ותכלול מתוך שאלון 35804 את השאלות באלגברה, בהסתברות ובגיאומטרייה. עשויה להיות שאלה נוספת, שאינה מופיעה בשאלון, 35804 כדי להגיע לסך של 5 שאלות.

השאלון החסר

השאלון להשלמה

35001

35801

35002

35802

35003

35803עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/7, ט"ז באדר התש"ע, 02 במרץ 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014