education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

(תשעא) 4.3-17  מבנה בחינת הבגרות בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה התשע"א
 

החל מקיץ התשע"א ישתנה המבנה הפנימי של שאלוני הבחינה הללו:

שאלון  012113 - מימי הצלבנים ועד ימינו

שאלון  012114 - ירושלים מראשיתה ועד סוף התקופה המוסלמית הקדומה.

יחידת המבוא מבוטלת כולה, והיחידות הפנימיות תחולקנה על פי תכנית הלימודים  החדשה. 

מבנה השאלונים

חלק א' - 40 נקודות

על התלמיד לבחור שאלה אחת מתוך שתי שאלות (שאלת אחת "שאלת רוחב" והשנייה "שאלת חתך", כפי שהיה עד כה). כל שאלה בחלק זה כוללת משימה בדרגת חשיבה גבוהה שמשקלה  10 נקודות.

חלק ב' - 20 נקודות

על התלמיד לבחור שאלה אחת מתוך שתי שאלות ברמה קושי בינונית (בשאלון 113 תהיה בחירה של שאלה אחת מתוך שלוש, כפי שהיה).

חלק ג' - 20 נקודות

על התלמיד לבחור שאלת שטח אחת מתוך שלוש (בשאלון 115 יהיו רק שתי שאלות שמתוכן יש לבחור אחת).

חלק ד' - 20 נקודות

הסבר מושגים (כפי שהיה עד כה).

המיקוד

המיקוד שיתפרסם הוא על פי התכנית החדשה ולא על פי ספר הלימוד. בתכנית החדשה מודגשים המושגים שעל התלמיד להכיר.

שאלות שטח

האתרים ייבחרו מתוך רשימה נבחרת שמתפרסמת מדי שנה באתר האינטרנט של המפמ"ר. יידרש ידע נרחב על תקופות האתר, גם אם חלקן אינו מופיע במיקוד.


 

בשאלות אפשר לפנות לד"ר מיכאל גרינצויג, מפמ"ר לימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה, טל' 02-5601091, 050-6282070.

 

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/6, כ"ז בשבט התשע"א, 01 בפברואר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014