education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

(תשעא) 4.3-21  עדכון בחינות הבגרות במחשבת ישראל, ממ"ד
 

1.    החל משנת הלימודים התשע"ב תהיה יחידת הלימוד החדשה - "אמונה וגאולה" - היחידה הראשונה. סוגיית "עם ישראל עם סגולה" וסוגיית "תורה ומצוות", שהן כיום חלק מהיחידה הראשונה, תעבורנה ליחידה השנייה. סוגיית "אמונה" לא תהיה חלק מתכנית הלימודים.

2.    לאור  השינוי הנ"ל יהיה מבנה יחידות הלימוד כדלהלן:

2.1   יחידה ראשונה: "אמונה וגאולה" (הפרקים: "אדם מחפש את עצמו", אני מאמין", "אמונה ומידות", "אמונה בשעת משבר", "אמונה תרבות ויצירה", "גאולה וימות המשיח", "החיים והמוות").

2.2  יחידה שנייה: הסוגיות "תפילה", "בחירה והשגחה", "אמונת חכמים", "דת ומדע", "עם ישראל עם סגולה", "תורה ומצוות".

3.    תלמידים ותלמידות הנבחנים ביחידה הראשונה ייבחנו על יחידת "אמונה וגאולה" בלבד. תלמידים הנבחנים ביחידה השנייה ייבחנו על שתי סוגיות בלבד.

4.    במתכונתן של יחידות הלימוד האחרות אין שינוי.


 

בשאלות אפשר  לפנות אל המפמ"ר למחשבת ישראל בחינוך הדתי, הרב ד"ר יוחאי רודיק, טל' 050-6283216.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/7, כ"ה באדר א' התשע"א, 01 במרץ 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014