education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

(תשעו) 4.3-1  יח"ל אחת בפיזיקה - הפחתת מספר פרקי בחינה בשנת הלימודים התשע"ו
 

בשנת הלימודים התשע"ו תתאפשר ההיבחנות בבחינת בגרות חיצונית בפיזיקה בהיקף של יחידת לימוד אחת. החל משנת הלימודים התשע"ז תהיה הבחינה על יחידת לימוד זו בחינה פנימית בלבד.

כפי שפורסם בשנה שעברה, בשנת הלימודים התשע"ו תכיל בחינת הבגרות בשאלון זה פרקים ונושאים אלה:

1.     ב"מערכות טכנולוגיות"

-          חשמל בבית

-          מנוע המכונית

-          טילים ולווינים

-          דוד שמש

2.     ב"פעימ"ה"

-          אופטיקה

-          מכניקה

-          חשמל.

לא תופענה שאלות בנושאים שאינם רשומים לעיל (גם אם הופיעו בשאלונים בשנים קודמות).


 

בשאלות אפשר לפנות אל מר מיכאל סבין, מדריך מרכז בלימודי פיזיקה יח"ל אחת, טל' 050-6282205.


 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/4, כ"ה בכסלו התשע"ו, 07 בדצמבר 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  10/12/2015