education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

(תשעז) 4.3-1  בחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה
 

החממה הפדגוגית עוסקת בגיוון דרכי הוראה, למידה והערכה, בטיפוח מיומנויות חשיבה, בחינוך לערכים ובעידוד מעורבות אישית של הלומדים, תוך הקניית מיומנויות מתקדמות והתאמתה של מערכת החינוך למאה ה-21.

במסגרת זו המזכירות הפדגוגית בשיתוף עם המינהל הפדגוגי, ראמ"ה ומינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע מובילים מהלך הכולל הרחבה, פיתוח והפעלה של בחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה.

הבחינות המתוקשבות משלבות פריטים עתירי מדיה, כגון סרטונים, מפות שכבתיות וסימולציות ומזמנות למידה רב-חושית, חווייתית ומשמעותית ללומדים. מטרת המעבר להערכה מתוקשבת היא לעודד שימוש מיטבי בטכנולוגיה במסגרת ההוראה והלמידה.

המהלך הבשיל בעקבות ניסיון שנצבר בהפעלת בחינות מתוקשבות ברמה חלקית בביולוגיה, בגיאוגרפיה ובכימיה וכן במקצועות בחירה טכנולוגיים.

בשנת הלימודים התשע"ז יופעלו בבתי ספר שיבחרו להצטרף לתכנית בחינות מתוקשבות מלאות במקצועות החובה והבחירה האלה: היסטוריה בבתי הספר הממלכתיים, תנ"ך בבתי הספר הממלכתיים, עברית לדוברי עברית*, עברית לדוברי ערבית, גיאוגרפיה, ביולוגיה ומקצועות הטכנולוגיה.

מנהלי בתי הספר מוזמנים להוביל את המהלך ולעודד את המורים במקצועות אלה להירשם לבחינות המתוקשבות.

בתי ספר המעוניינים להצטרף לתכנית ואשר עומדים בדרישות הסף הטכנולוגיות להתקנה ולהפעלה של בחינות מתוקשבות כפי שהן מפורטת  באתר של מט"ח מתבקשים למלא את טופס ההרשמה.

*ייתכן כי בחינת הבגרות המתוקשבת בעברית לדוברי עברית תופעל רק בשנת הלימודים התשע"ח.


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' דליה פניג, סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית, מנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, טל' 02-5603760.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/1, כ"ח באב התשע"ז, 01 בספטמבר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/09/2016