education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

4.3-41  נהלים חדשים בבחינות הבגרות לנבחנים צעירים, מחוננים ומצטיינים מאותרים

 

הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

                                             למעבר להוראה  

 

תוקף ההוראה: החל מ-4 באפריל 2017

תאריך הפרסום: ח' בניסן התשע"ז, 4 אפריל 2017

התחולה: תלמידים במוסדות חינוך רשמיים ומוכרים שאינם רשמיים יסודיים ועל-יסודיים.

תמצית ההוראה

מטרת סעיף זה היא להתוות נהלים לאישור זכאות לנבחנים צעירים, שהם תלמידים מחוננים ומצטיינים מאותרים, להיבחן בבחינות הבגרות במקצועות המפורטים בס"ק 3.2 להלן, אף שטרם הגיע מועד ההיבחנות של הכיתה שהם לומדים בה, בהתאם לתכנית ללמידה משמעותית.

שינויים מהוראה קודמת באותו נושא

סעיף זה מעדכן את תחומי ההיבחנות, אופן הרישום למבחן, מתן הציונים השנתיים ומקום ההיבחנות.

הסטטוס: החלפה

- הוראות קודמות שהוראה זאת מבטלת: סעיף 4.3-30 בחוזר הוראות הקבע סז/3(א), "נהלים חדשים לנבחנים צעירים בבחינות הבגרות" – מבוטל.

- הוראות תקפות בנושאים קשורים: סעיף 4.3-40 בחוזר הוראות הקבע עו/12(א), "אישור תכניות האצה לתלמידים מחוננים ומצטיינים ולתלמידי החינוך הטכנולוגי הלומדים לקראת הסמכה על-תיכונית של טכנאים והנדסאים במהלך לימודי התיכון".


הגורם האחראי

א. שם היחידה: האגף למחוננים ולמצטיינים

ב. בעל התפקיד: מרכז/ת פניות וטיפול בפרט

ג. מספר הטלפון: 02-5603051

ד. כתובת האתר:

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/gifted

תוכן העניינים

  • רציונאל
  • הגדרות
  • הזכאות להיבחנות
  • הליך הגשת הבקשות
  • סדרי ההיערכות לקיום הבחינה
  • פרסום ציוני הבחינות

 

1.    רציונאל

תפקידה המרכזי של מערכת החינוך הוא לסייע לכל תלמיד לפתח את יכולותיו ולמצות את כישוריו. קידום ההצטיינות והמצוינות הוא אחד היעדים החשובים שמערכת החינוך הציבה לעצמה.

האצה לימודית היא אחת מהאסטרטגיות הלימודיות המתאימות לתלמידים מחוננים ומצטיינים, בנוסף על העשרה והעמקה. האצה לימודית מבוססת על ההכרה שיכולת החשיבה והלמידה וקצב ההתפתחות הקוגניטיבית מוגברים אצל תלמידים בטווח העליון של הכושר הקוגניטיבי הכללי. כאשר לתלמידים מחוננים ומצטיינים יש רצון עז להתפתח בתחום העניין שלהם, יש לתכנן את הלמידה וההיבחנות באופן המותאם לקצב הלמידה ולמוטיווציה האישיים של התלמיד, ועל כן יש לאפשר למידה הכוללת היבחנות מוקדמת יותר בבחינות הבגרות, כאמור בחוזר זה.

התכנית לנבחנים צעירים מאפשרת לתלמידים המחוננים והמצטיינים שאותרו על ידי האגף למחוננים ולמצטיינים אשר מעוניינים בכך, להאיץ חלקית את מסלול הלימודים לקראת בחינות הבגרות בכפיפות להוראות חוזר זה.

 

2.    הגדרות

2.1 מבחן איתור: מבחן הבודק יכולת קוגניטיבית כללית בהתאם לתבחינים שנקבעו על ידי האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, ומטרתו לאתר תלמידים מחוננים ומצטיינים. המבחן מתקיים במכון שנבחר במכרז מטעם האגף למחוננים ולמצטיינים.

2.2 מסגרת לימודים ייחודית: כיתת מחוננים בבית הספר הפועלת בחסות האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים ובאישורו או מרכז העשרה למחוננים ולמצטיינים שפועל מטעם האגף.

2.3 נבחן צעיר: תלמיד שאותר כמחונן או כמצטיין במבחן האיתור אשר לומד במוסד חינוכי מוכר בכל כיתת לימוד עד כיתה י', אשר קיבל אישור מהאגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים להיבחנות מוקדמת בבחינות הבגרות.

 

3.    הזכאות להיבחנות

3.1 הזכאות להיבחנות מוקדמת לנבחנים צעירים שקיבלו אישור לכך, תחול מכיתה י' ומטה.

3.2 נבחן צעיר זכאי להיבחן בבחינות בגרות אך ורק במקצועות הלימוד המוכרים בבית הספר העל-יסודי: אנגלית, ביולוגיה, כימיה, מדעי המחשב, מתמטיקה ופיזיקה בלבד, וזאת אך ורק ברמה מוגברת של חמש יחידות לימוד, בהתאם לנהלים ולהנחיות של אגף הבחינות במינהל הפדגוגי.

3.3 תלמיד זכאי להיבחן בבחינות הבגרות כנבחן צעיר אם הוא עומד בכל התבחינים האלה:

א. התלמיד אותר כמחונן או מצטיין על ידי האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.

ב. אם התלמיד לא הוכר בעבר כמחונן או כמצטיין, עליו לעבור את מבחן האיתור במכון שנבחר על ידי האגף למחוננים ולמצטיינים.

ג. התלמיד קיבל אישור להיבחנות מוקדמת על ידי מנהל המוסד החינוכי שהוא לומד בו.

ד. ממוצע ציוניו של התלמיד במקצוע שהוא מבקש להיבחן בו בשנת הלימודים הנוכחית הוא 90 לפחות.

ה. התלמיד השלים את תכנית הלימודים הנדרשת במקצוע שבו הוא מבקש להיבחן.

ו. מחנכת הכיתה שבה התלמיד לומד סבורה כי ביכולתו להיבחן בהיבחנות מוקדמת.

ז. יועצת בית הספר סבורה כי בקשת ההיבחנות היא על-פי רצונו של התלמיד ולפי חוות דעתה התלמיד מסוגל לעמוד במשימה זו מבחינה רגשית.

3.4 נבחן צעיר הזקוק להתאמות בדרכי ההיבחנות בשל לקויות למידה זכאי לקבל את ההתאמות האלה בהתאם לנהלים הכלליים החלים בעניין זה.

3.5 נבחן צעיר יוכל לגשת לבחינת הבגרות במועד החורף במקצועות שפורטו בסעיף 3.2 בלבד אם במועד זה מתקיימת היבחנות במקצוע.

3.6 נבחן צעיר יהיה רשאי להיבחן בחלק מהשאלונים (פיצול שאלונים) בכל מועד או להיבחן בכל השאלונים באותו מועד, והכל בהתאם למידת מוכנותו לבחינה.

3.7 נבחן צעיר יוכל לגשת למועדים נוספים לשיפור ציון כמו כל תלמיד במערכת החינוך. אם הוא עדיין מוגדר נבחן צעיר – יש להגיש בקשה מחודשת להיבחנות מוקדמת מדי שנה.

3.8 נבחן צעיר הלומד מקצוע מסוים בכיתה הניגשת לבחינות בגרות שבה תלמידים משכבות גיל בוגרות ממנו, ייחשב לכל דבר ועניין כתלמיד בכיתה שבה הוא לומד את מקצוע הבחינה, לרבות לעניין מתן הציון השנתי, הערכה חלופית והאפשרות להיבחן בבחינות הבגרות.

3.9 נבחן צעיר שאינו לומד את מקצוע ההיבחנות במסגרת בית הספר יוכל לגשת עם ציון שנתי שייקבע על ידי בית הספר בתנאי שהוא עומד בשני התבחינים האלה:

- בשנה שבה הוא מבקש להיבחן, הוא לומד בבית ספר שיש לו הכרה למתן ציונים שנתיים בהתאם לחוזר מנכ"ל.

- התלמיד נבחן במקצוע שבו הוא מבקש לגשת לבחינת הבגרות לפחות בשתי בחינות שנתיות שקיים בית הספר.

 

4.    הליך הגשת הבקשות

4.1 הבקשות תוגשנה על ידי מנהל המוסד החינוכי ובחתימתו בלבד.

4.2 את הבקשה להיבחן כנבחן צעיר יש להגיש בצירוף כל המסמכים האלה:

1) תיעוד ציוני התלמיד במקצוע שבו הוא מבקש להיבחן במהלך שנת הלימודים הנוכחית (בתנאי שממוצע הציונים הוא 90 לפחות).

לתלמיד הלומד באופן עצמאי אין צורך להציג תיעוד של הציונים.

2) אישור של מורה המקצוע הרלוונטי שלפיו התלמיד השלים את תכנית הלימודים הנדרשת במקצוע שבו הוא מבקש להיבחן.

3) המלצה של מחנכת הכיתה על יכולתו של התלמיד להיבחן בהיבחנות מוקדמת.

4) אישור מיועצת בית-הספר כי בקשת ההיבחנות תואמת את רצונו המלא של התלמיד וכי על פי חוות דעתה התלמיד מסוגל לעמוד במשימה זו מבחינה רגשית.

4.3 מנהל המוסד החינוכי יגיש לאגף למחוננים ומצטיינים את כלל הבקשות לנבחנים הצעירים העונים על התבחינים הלומדים עד כיתה ט' (כולל), בצירוף כל המסמכים שפורטו לעיל בסעיף 4.2.

כל אלו יומצאו כמסמכים רשמיים ומחייבים לוועדה לאישור נבחנים צעירים באגף למחוננים ולמצטיינים.

4.4 בבקשות עבור תלמידי כיתה י' המוגדרים "נבחנים צעירים" – בעקבות סעיף 4.3-40 בחוזר הוראות עו/12(א), "אישור תכניות האצה לתלמידים מחוננים ומצטיינים ולתלמידי החינוך הטכנולוגי הלומדים לקראת הסמכה על-תיכונית של טכנאים והנדסאים במהלך לימודי התיכון", אין צורך להגיש את כל המסמכים שפורטו לעיל, למעט אישור שהתלמיד אותר כמחונן או כמצטיין. את הבקשות להיבחנות התלמידים יש לשלוח בדואר האלקטרוני לאגף למחוננים ולמצטיינים.

4.5 את הבקשות להיבחנות במועד קיץ יש להגיש עד לתאריך 28 בפברואר בכל שנת לימודים.

את הבקשות להיבחנות במועד חורף יש להגיש עד לתאריך 15 בדצמבר בכל שנת לימודים.

בקשות שתוגשנה במועד מאוחר יותר לא תתקבלנה.

4.6 ועדה מטעם האגף למחוננים ולמצטיינים תדון בבקשות ותחליט אם יש מקום להעבירן לוועדת החריגים באגף הבחינות להמשך טיפול.

4.7 הודעה על החלטת ועדת האישור לנבחנים צעירים תימסר לבית הספר על ידי אגף הבחינות.


 

5.    סדרי ההיערכות לקיום הבחינה

5.1 נבחן צעיר שאושרה היבחנותו ולומד בבית ספר על יסודי שש שנתי ייבחן בבית ספרו.

5.2 נבחן צעיר שאושרה היבחנותו ולומד בבית ספר שאין בו היבחנות בבחינת בגרות (כמו בית ספר יסודי, חטיבת ביניים עצמאית) ייבחן בשלוחות האקסטרניות בסמוך למקום מגוריו, בהתאם להחלטת אגף הבחינות במשרד החינוך. על הנבחן יהיה לפתוח תיק באחת השלוחות (ניתן לעשות זאת ע"י מיופה כוח). הרישום לבחינות ייעשה מול שלוחת הבחינות האקסטרניות. פרטי הקשר של השלוחות השונות מפורטים בקישור להלן: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/
Units/Exams/Externi/ShluhotBchinaExterniot.htm

 

6.    פרסום ציוני הבחינות

תלמיד שנבחן בבחינת בגרות יוכל להתקשר ל"ניהול סיסמאות" (מספר טלפון 03-9298888) כדי לקבל ססמה שבאמצעותה יוכל להיכנס למערכת לבדיקת הציון שקיבל.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/8(א), ח' בניסן התשע"ז, 04 באפריל 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  06/03/2019