education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.1 בטיחות

(תשע) 5.1-6  טבלת עזר למנהל בית הספר, לרשות ולבעלות לבדיקת היערכות המוסד החינוכי לקראת פתיחת שנת הלימודים התשע"א בתחומי הביטחון, הבטיחות הסביבתית, הזהירות בדרכים והבריאות
 
1. להלן טבלת היערכות שתפקידה לסייע להנהלות בתי הספר והרשויות המקומיות לקראת פתיחת שנת הלימודים בתחומי הביטחון, הבטיחות הסביבתית, הזהירות בדרכים והבריאות.
2. בטבלה מובאת רשימה של פעולות שיש לבצע בבתי הספר לקראת פתיחת שנת הלימודים, כדי להיערך נכונה ובאופן מקצועי לשמירה על ביטחונם ועל שלומם של התלמידים.
3. טבלה זו אינה באה להחליף את חוזרי המנכ"ל בתחום הביטחון, הבטיחות, הבריאות והבטיחות בדרכים. יש לוודא את הימצאותם של חוזרים אלה בבית הספר, במקום נגיש וידוע. מטרת הטבלה להציע סדר פעולות וריכוז של נושאים הפזורים בחוזרים שונים.
4. בנוסף לטבלה מצורפת רשימה של בדיקות בטיחות. רשימה זו נועדה לשמש את הרכז הבית ספרי לביטחון, לבטיחות ולהיערכות לחירום. יש להיעזר בה לבדיקת בטיחות סביבתית בבית הספר.

הנושא לטיפול

טופל בתאריך

ממצאים, הערות

א. ניהול הבטיחות בבית הספר

1. מורים תורנים

 • נקבעו המקומות שיש להציב בהם מורים תורנים
 • כל מורי ביה"ס תודרכו בנוהל "מורים תורנים" הכולל היכרות עם הוראות חוזר המנכ"ל בנושא בטיחות – מתן דגשים לסיכונים בחצר בית הספר, בשירותים ובכיתות במהלך ההפסקות – והוגדרו במדויק השעות והימים לתורנות
 • ניתנו הדגשים על אופן התגובה והפעולה של מורה תורן במקרים של התנהגות מסוכנת
 • נקבעו נוהלי דיווח פנים-בית-ספריים על אירועים חריגים.

 

 

2. בקיאות המורים המקצועיים לחינוך גופני ולמדעים בהנחיות הבטיחות
 • המורים המקצועיים לחינוך גופני ולמדעים למדו להכיר את ההנחיות הרלוונטיות בחוזר מנכ"ל
 • ניתנו הנחיות להתנהגות במעבדה בשגרה ובניסויים
 • נבדקו החומרים המסוכנים למהלך הניסויים, ופונו החומרים המיותרים שאינם בשימוש
 • נבדקו התנאים לאחסון בטוח של החומרים במעבדה

 

 

3. נוהלי דיווח על אירועים חריגים ועל אירועי "כמעט נפגע"
 • בבית הספר נקבעו נוהלי הדיווח על אירועי בטיחות או על אירועים של "כמעט נפגע"
 • נקבעו ההליכים לטיפול באירועים, להפקת לקחים מהם ולמעקב
 • המורים והתלמידים תודרכו לגבי הנחיות אלו.

 

 

4. ועדת בטיחות בית-ספרית
  מונתה ועדת בטיחות בית-ספרית שחברים בה מורים מצוות בית הספר, נציגי הורים ותלמידים ונציג הרשות. תפקידי הוועדה לשפר את הבטיחות הפיזית, ליצור אקלים בטוח בבית הספר ולעודד התנהגות תומכת בטיחות, וכן לבדוק אירועי בטיחות, לנתחם ולהפיק מהם לקחים לעתיד.

 

 

ב. בטיחות סביבתית

1. מבדק בטיחות של הרשות/הבעלות
 • בוצע מבדק בטיחות על ידי הרשות/הבעלות וטופלו המפגעים שהוגדרו בקדימות ראשונה
 • מערכת החשמל ואבזרי החשמל נבדקו על ידי חשמלאי מוסמך והליקויים טופלו
 • ציוד הבטיחות באש נבדק על ידי יועץ הבטיחות וטופלו הליקויים.
 • בבית הספר יהיה עותק של דוח הסיכום של המבדק.

 

 

2. מתקני הספורט: נבדקו וטופלו מתקני הספורט באולם הספורט ובמגרשים שבחצר על ידי הרשות המקומית או על ידי הבעלות על בית הספר.

 

 

3. מתקני משחק: בוצעה בדיקת המתקנים בהתאם להנחיות ת"י 1498 על ידי הרשות המקומית או על ידי הבעלות על בית הספר.

 

 

4. תיק עזרה ראשונה: קיימים בבית הספר תיקי עזרה ראשונה בכמות הנדרשת, נבדקה תכולתם ונמצאה תקינה ובהתאם לדרישות המשרד. התיקים נמצאים במקום נגיש וידוע.
שמות מגישי העזרה הראשונה ומספרי הטלפון שלהם ידועים לכל אנשי הצוות ומפורסמים במקום בולט בבית הספר.

 

 

 

ג. ביטחון והיערכות לשעת חירום

 

1. רכז ביטחון, בטיחות ושעת חירום: מונה רכז על ידי המנהל בכתב מינוי, הוגדר תפקידו, והוא עבר השתלמות מקצועית ותודרך על ידי קב"ט הרשות.

 

 

2. תיק ביטחון מוסדי ממוחשב: הוכן על ידי רכז הביטחון והבטיחות תיק ביטחון מוסדי ממוחשב המשמש לשגרה ולחירום, ויש בו כל הנתונים והתכניות המחייבות. התיק אושר על ידי קב"ט הרשות.

 

 

3. סידורי האבטחה בבית הספר
רכז הביטחון והבטיחות הבית-ספרי בדק את סידורי האבטחה בבית הספר וקבע נהלים פנימיים בכל הקשור לפתיחת שערים, לכניסה וליציאה, לסריקות בוקר וכדומה. כל אלו נעשו בתיאום עם קב"ט מוסדות החינוך ברשות.

 

 

4. תכנית הטיולים והפעילויות החוץ-בית- ספריות
 • אושרה תכנית הטיולים השנתית והפעילות החוץ-בית-ספרית על ידי המנהל והמפקח על בית הספר ועל ידי ועדת הטיולים המחוזית
 • מונה רכז טיולים בית-ספרי ונקבע אחראי לכל פעילות והוא עבר הכשרה מתאימה
 • התקיימה השתלמות לצוות המורים לגבי ההכנות המחייבות לקראת טיולים ופעילות חוץ הכוללת את הנושאים האלה: תהליך ההכנה המחייב, הכרת ההוראות בחוזרים, האישורים המחייבים וכדומה
 • כל המדריכים שיעבדו עם בית הספר הם בעלי תעודות הסמכה להדרכה במערכת החינוך.
 • חברת ההסעות שנבחרה מוכרת ומאושרת ונהגיה רשאים לעבוד עם ילדים.

 

 

ד. בטיחות בדרכים

1. תשתיות בטיחות בתנועה ובחנייה סביב בית הספר: נבדקה התשתית של הבטיחות בדרכים בסביבת בית הספר על ידי נציג הרשות המקומית (מהנדס תחבורה, אחראי תשתיות בטיחות בדרכים). הבדיקה תתבצע בחניות, במסופי ההסעות, במעברי החצייה המובילים לבית ספר ובכל מקום נוסף הקשור בתנועה של כלי רכב והולכי רגל סביב בית הספר.

 

 

2. תכניות החינוך לבטיחות בדרכים: קיימות תכניות ללימוד בטיחות בדרכים בהתאם לתכנית הלימודים המחייבת ותכניות להכשרת מורים בנושא.

 

 

3. רכז בטיחות בדרכים: מונה אחראי לרכז את נושא בטיחות בדרכים.

 

 

4. משמרות הזה"ב: משמרות הזה"ב מופעלות כנדרש.

 

 

5. הסעות: מונה רכז הסעות (בבית ספר שיש בו מעל 300 תלמידים בהסעות מאורגנות). רכז ההסעות תודרך לגבי תפקידו וניתנו לתלמידים הוראות הבטיחות המחייבות במהלך ההסעות. מונו נאמני הסעות מקרב התלמידים, והם בקשר יומי עם רכז ההסעות הבית-ספרי.
נקבעו נהלים בטוחים להסעות הורים ולהורדת תלמידים או איסופם ליד בית הספר.

 

 

ה. בריאות

1. הזנה בבית הספר: אם מתקיימת הזנה מאורגנת בבית הספר, נבדק התהליך מול הרשות, הספק, ההורים וצוות בית הספר, והוא פועל בהתאם להנחיות המשרד.

 

 

2. הצהרת בריאות: בית הספר נערך לאיסוף טופסי הצהרת ההורים על בריאות ילדם, לתיוקם ולדיווח עליהם למורים הרלוונטיים.

 

 

3. חדר האחות: בבית הספר קיים חדר אחות למתן שירותי בריאות לתלמיד והוא מצויד כהלכה בהתאם להוראות בחוזר המנכ"ל.

 

 

4. תכנית חינוך לבריאות: גובשה וסוכמה התכנית השנתית לחינוך לבריאות בהתאם להנחיות המשרד.

 

 

5. שירותי עזרה ראשונה לתלמידים: רוענן נוהל הפנייה למוקד "נטלי" (טל' 1-700-55- 00-96) בעת היפגעות תלמידים וקבלת שירותי עזרה ראשונה.

 

 

6. מידע על רגישויות מיוחדות של תלמידים (כגון אלרגיה, סכרת, אסתמה) נשמר במקום ידוע ובולט למקרה של טיפול דחוף.

 

 

רשימת עזר לבדיקות בטיחות לרכז ביטחון ובטיחות בית ספרי

המקום

תחום הבדיקה

הנושא הנבדק

נבדק

המשך טיפול

חצר בית הספר

ארגון החצר

החצר  ומגרשי הספורט יהיו נקיים ופנויים ממפגעי בטיחות.

ספסלים, מתקנים ופחי אשפה יהיו תקינים, שלמים ובטוחים.

 

 

גידור

הגדר תהיה שלמה ורצופה. הרווחה בין מוטות הגדר לא יותר מ-10 ס"מ (למניעת הילכדות של ראשי תלמידים).

 

 

שער

השער לא יאפשר טיפוס או זחילה מתחתיו.

 

 

שביל גישה ומגרשי הספורט

שבילי הגישה, המדרכות ומגרשי הספורט יהיו ללא בליטות ומהמורות, או הפרשי גבהים בלתי תקינים העלולים להכשיל את הולכי הרגל.

 

 

ברזיות

ברזיות תותקנה במקום מוצל ומרוחק ממעברים ומצירי תנועה. המתקן לא ירוצף באבן חלקה  כדי למנוע החלקה. הברזים לא יאפשרו מגע פה ויימצאו בתוך שקערוריות כדי למנוע שבירת שיניים.

 

 

מתקני חצר

המתקנים יהיו יציבים, תקינים ומחוזקים היטב.

 

 

 

לא יהיו ברגים או חלקים בולטים העלולים לפצוע. שלבים וחלקי המתקן יהיו שלמים.

 

 

 

השטח שמתחת למתקנים, כולל סביב נקודות העמודים והעיגון בקרקע, ירופד בשכבת חול, ובטון לא יבלוט מעל פני הקרקע.

 

 

מבנה בית הספר

המסדרון

המסדרון יהיה פנוי ונקי מחפצים, למעבר מהיר ובטיחותי.

 

 

המדרגות

שטח המדרגות יהיה שלם ומחוספס למניעת החלקה.

 

 

 

לא יהיו סדקים במבנה והרצפה תהיה ללא שקיעות.

 

 

החלונות

כל החלונות יהיו מובטחים מפני כל אפשרות של נפילה חופשית דרכם.

 

 

 

גובה סף החלון יהיה 1.50 מ'. בכיתות שבהן גובה סף החלון הוא 1.20 מ' יש להוסיף שלבים נוספים שיגביהו את הסף ב- 30 ס"מ נוספים.

 

 

המעקה

המעקות יהיו חזקים שלמים ויציבים.

 

 

הדלתות

על הדלתות יותקנו אביזרי הבטיחות האלה:

 • עצר לתפיסת הדלת באופן קבוע בתום מהלך הפתיחה
 • התקן להאטת מהלך פתיחתה וסגירתה של הדלת (גלגלון או בולם הידראולי)
 • אלמנט שיכסה את המרווח בין הכנף למשקוף (בצד הצירים) וימנע הכנסת אצבעות.

 

 

חשמל

מכשירי החשמל, שקעים ומתגי תאורה יהיו שלמים.

 

 

לא יהיו אלתורי חשמל. חוטי החשמל יהיו מוצמדים לקיר ולא יהוו מכשול.

 

 

ארונות החשמל יהיו סגורים, שלמים ומשולטים.

 

 

 


 

בשאלות יש לפנות אל מנהלות אגפי הגיל ואל הממונה על הבטיחות,
מר רותם זהבי, 02-5603001.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/10, י"ט בסיוון התש"ע, 01 ביוני 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014