education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.1 בטיחות

(תשע) 3–5.1  בטיחות וביטחון בחגיגות פורים
 

לקראת חג הפורים ידאגו מנהלי מוסדות החינוך לקיים פעולות הסברה בקרב התלמידים ויביאו לידיעתם את הסיכונים הקשורים בחג הפורים ואת הדרכים למניעתם. המחנכים, המורים ועובדי סגל ההוראה האחרים יבדקו ויבקרו את יישום הכללים האלה:

 

1.   כללי בטיחות

1.1 אסור להביא למוסד החינוך צעצועים מסוכנים כגון כלי ירייה ואקדחי "קפצונים" הדומים לנשק אמיתי, טילים, חזיזים, נפצים, זיקוקין-די-נור מתעופפים, כוורות נפץ, פרפרי נפץ, שרשרות נפץ, אבקות נפץ מכל סוג שהוא, מפתחות עם מסמרים וכדומה, ואסור להשתמש בצעצועים אלה.

1.2 אסור להשתמש באבקות שרפה מכל סוג שהוא.

1.3 אסור להשתמש באמצעים היוצרים קולות נפץ או רעשים דמויי התפוצצות, העלולים לגרום לבהלה.

1.4 אסור להשתמש בתחפושות מחומרים דליקים, כגון צמר גפן, זהורית וניילון. יש להשתמש בבדים שאושרו על ידי מכון התקנים.

1.5 אסור להשתמש בשקיות פלסטיק כמסכה (משום סכנת חנק למתחפש).

1.6 אסור להשתמש בצבעים ובצבעי איפור שאינם "נושמים". יש לבדוק רגישות של ילדים למוצרי איפור. מומלץ להשתמש במוצרי איפור המאושרים על ידי משרד הבריאות, כאלו המותאמים למגע עם העור ושאינם מכילים חומרים רעילים.

1.7 אסור להשתמש בתרסיסי שלג וב"מקרונים" למיניהם.

 

2.   כללי ביטחון

2.1 יש לאפשר למאבטח בית הספר לזהות את כל  הנכנסים בשעריו. הבאים ייכנסו בפנים גלויות, ללא מסכה, או יסירו אותה בפני המאבטח על פי דרישתו לצורך זיהוי.

2.2 בכל שער כניסה למוסד החינוכי יוצב מורה שיזהה את הנכנסים.

2.3 מאבטחי מוסדות החינוך יקפידו על בדיקה קפדנית של הנכנסים, כולל בדיקת כבודה, ולא יאפשרו כניסה של אדם שאינו מאושר על ידי הנהלת המוסד החינוכי.


 

בשאלות אפשר לפנות אל הממונה הארצי על הבטיחות, מר רותם זהבי,
טל' 02-5603732,  ואל הממונה הארצי על ביטחון מוסדות החינוך,
מר שאול יגיל, טל' 02-5602234.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/6, י"ז בשבט התש"ע, 01 בפברואר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014