education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.1 בטיחות

(תשעז) 5.1-2  טבלת עזר למנהלים לבדיקת מוכנות בית הספר לקראת פתיחת שנת הלימודים
 

1. מבוא

לקראת פתיחת שנת הלימודים על הנהלת המוסד החינוכי, על הרשויות והבעלויות לוודא כי המוסד ערוך להבטיח את שלום התלמידים בתחומי הביטחון, הבטיחות, ההיערכות לחירום, הטיולים, הבריאות והבטיחות בדרכים.  

בהודעה מצוינות פעולות שיש לבצע בבתי הספר לקראת פתיחת שנת הלימודים במטרה להיערך בדרך נכונה ומקצועית לשמירה על ביטחונם ועל שלומם של התלמידים.

הודעה זו אינה באה להחליף את חוזרי המנכ"ל בתחום הביטחון, ניהול שגרת הבטיחות, הטיולים, הבריאות והזהירות בדרכים. יש לוודא את הימצאותם של חוזרים אלה בבית הספר במקום נגיש וידוע. מטרתה להציע סדר פעולות וריכוז של נושאים המפורטים בכמה חוזרים.

בהמשך מצויה רשימת עזר לבדיקת הבטיחות של מבנה בית הספר והחצר. רשימה זו מיועדת לרכז הביטחון והבטיחות הבית-ספרי.

 

2. ניהול הבטיחות בבית הספר

 

2.1        ועדת בטיחות בית-ספרית

-           יש למנות ועדת בטיחות בית-ספרית שחברים בה גם נציגי הורים ותלמידים ונציג הרשות.

-           תפקידיה של הוועדה: לשפר את הבטיחות הפיזית של התלמידים וליצור אקלים בטוח בבית הספר, להבטיח התנהגות תומכת בטיחות וכן לבדוק אירועי בטיחות, לנתחם ולהפיק מהם לקחים לעתיד.

2.2        מורים תורנים

-           יש לקבוע את המקומות שיוצבו בהם מורים תורנים.

-           יש לתדרך את כל מורי בית הספר בנוהל "מורים תורנים", הכולל היכרות עם הוראות חוזר המנכ"ל בנושא בטיחות, תוך הדגשת הסיכונים בחצר בית הספר, בשירותים ובכיתות במהלך ההפסקות.

-           יש לקבוע את השעות והימים לתורנות.

-           יש לתדרך את המורים באופן התגובה במקרים של התנהגות מסוכנת בעת התורנות ולקבוע נוהלי דיווח פנים בית-ספריים על אירועים חריגים.

-           יש להכין תוכנית חברתית להפסקה.

2.3        תדרוך המורים המקצועיים לחינוך גופני ולמדעים בהנחיות הבטיחות

-           יש להבטיח כי המורים המקצועיים לחינוך גופני ולמדעים מכירים את הנחיות הבטיחות הקשורות למקצוע.

-           יש להנחות את המורים למדעים להתנהגות בטיחותית במעבדה ובכיתות הלימוד, הן בשגרה, הן בעת עריכת ניסויים.

-           יש להבטיח את בדיקת החומרים המסוכנים במהלך הניסויים ולפנות את החומרים המיותרים שאינם בשימוש.

2.4        נוהלי דיווח על אירועים חריגים ועל אירועי "כמעט נפגע" ודיווח "דוח תאונה" לתלמיד שנפגע

-           יש לקבוע נוהלי דיווח על אירועי בטיחות או על אירועים של "כמעט נפגע" ולתדרך את המורים והתלמידים לגבי ההנחיות.

-           יש לחדד את ההנחיות למילוי טופס "דוח תאונה" באמצעות המערכת הממוחשבת - מנבסנ"ט ולקבוע  הליכי הפקת לקחים ולימוד מאירועי בטיחות בתוך בית הספר.

 

3. בטיחות סביבתית

3.1        מבדק בטיחות של הרשות/הבעלות ואישורי בטיחות

-           יש לבצע מבדק בטיחות על ידי הרשות/הבעלות ולוודא כי המפגעים טופלו באופן מידי.

-           יש להקפיד על כך שמערכת החשמל ואבזרי החשמל נבדקו על ידי חשמלאי מוסמך וכי ציוד הבטיחות באש נבדק על ידי יועץ הבטיחות והליקויים טופלו.

-           יש לוודא כי קיימים אישורי בטיחות מקצועיים בתחומים השונים (מבנה, תקרות תלויות, מעבדות, מתקני משחק, ספורט וכושר, חשמל, כיבוי, קרינה, עצים, עמודי תאורה, יחידות מזגן וסככות הצללה).

-           על בית הספר לקבל "אישור בטיחות" מהרשות המקומית/הבעלות. המסמך מאשר שבוצע מבדק בטיחות, תוקנו הליקויים ובית הספר מוכן לפתיחת שנת הלימודים. יש להקפיד על כך שבבית הספר יהיה עותק של דוח הסיכום של המבדק. כמו כן יימצאו בבית הספר עותקים של אישורי בטיחות רלוונטיים על-פי רשימה מנחה לעריכת מבדק (האישורים קיימים בידי הרשות/בעלות).

3.2        מתקני הספורט

-           יש להקפיד כי מתקני הספורט באולם הספורט ובמגרשים שבחצר נבדקו על ידי הרשות המקומית או על ידי הבעלות על בית הספר וכי הליקויים טופלו.

3.3        מתקני משחק

-           על מתקני המשחק להיבדק על ידי בודק מוסמך ובקביעות. יש לוודא כי תוקנו הליקויים והמתקנים אושרו כתקינים לשימוש.

3.4        תיק עזרה ראשונה

-           יש לוודא שתיקי עזרה ראשונה, המיועדים לשעת חירום, נמצאים בבית הספר, שנבדקה תכולתם ונמצאה תקינה בהתאם לדרישות המשרד. יש לוודאי שמצוי תיק אחד לכל 300 ילדים. על התיקים להימצא במקום נגיש וידוע. כמו כן תימצא ערכת עזרה ראשונה  לפעילות שוטפת.

 

4. ביטחון והיערכות לחירום

4.1        רכז ביטחון, בטיחות ושעת חירום

-           יש למנות רכז ביטחון ובטיחות בית ספרי, להגדיר את תפקידיו ולוודא כי המינוי אושר על ידי קב"ט מוסדות חינוך רשותי.

-           על הרכז לבצע הכשרה בסיסית בת 60 שעות במהלך השנה בתיאום עם קב"ט מוסדות חינוך ברשות המקומית.

4.2        תיק ביטחון מוסדי ממוחשב

-           רכז הביטחון והבטיחות יוודא הכנת תיק ביטחון מוסדי ממוחשב  (מודול ביטחון) אשר ישמש בעתות שגרה ובעת חירום. על התיק להכיל את כלל הנתונים והתוכניות המחייבות: תוכנית אבטחה, תוכנית חירום (כולל הגדרת מרחבים מוגנים), תיק שטח ותוכנית עבודה שנתית.

-           על התיק לקבל את אישורו של קב"ט מוסדות חינוך ברשות המקומית.

4.3        מרכיבי ביטחון

-           יש לבצע בדיקת תקינות למרכיבי הביטחון (גדר, שערים, ביתן שומר, מערכת כריזה, מרחב מוגן וכדומה).

4.4        חינוך לחירום

-           יש לתכנן הדרכות "חינוך לחירום" לכל סגל בית הספר באמצעות זכיין של פיקוד העורף וכן הדרכה לתלמידים בכיתות ב', ג', ז', ט ו-י"א על ידי המחנכים על פי מערכי שיעור שהתקבלו מפיקוד העורף.

-           יש לתכנן הדרכה לתלמידי כיתות ה' על ידי המאלשחי"ם (מדריכי אוכלוסיה לשעת חירום) של פיקוד העורף וכן הדרכה לתלמידי כיתה י' בנושא עזרה ראשונה על ידי קבלן של משרד החינוך והדרכה בנושא חילוץ קל על ידי קבלן של פיקוד העורף.

4.5        היערכות לביצוע תרגילים כמפורט מטה

-           עד 15 בספטמבר 2017 – כניסה למרחב המוגן (במסגרת תרגיל "עמידה איתנה")

-           עד 30 בספטמבר 2017 – תרגיל רעידת אדמה בבית הספר

-           20 בפברואר 2018 – תרגיל התגוננות ארצי במתווה של ירי טילים

-           במהלך חודש יוני 2018 – השתתפות בתרגיל החירום הלאומי (תאריך ייקבע ויימסר בהמשך).

4.6        סידורי האבטחה בבית הספר

-           יש לסכם את סידורי האבטחה בבית הספר עם קב"ט הרשות.

-           על בית הספר לקבוע נהלים פנימיים בכל הקשור לפתיחת השערים, לכניסה וליציאה, לסריקות הבוקר וכדומה, תוך תיאום עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

4.7        תוכנית הטיולים והפעילויות החוץ-בית-ספריות

-           מנהל בית הספר, המפקח וכן ועדת הטיולים המחוזית יאשרו את תוכנית הטיולים השנתית והפעילות החוץ-בית-ספרית.

-           ימונה רכז טיולים בית-ספרי וייקבע אחראי אשר עבר הכשרה מתאימה על כל פעילות הטיולים.

-           יש לקיים השתלמות לצוות המורים בנושא ההכנות המחייבות לקראת טיולים ופעילויות חוץ. על ההשתלמות לכלול את הנושאים האלה: תהליך ההכנה המחייב, הכרת ההוראות המפורטות בחוזרים והכנת האישורים המחייבים.

-           יש לוודא כי מדריכי הטיולים שנשכרים מטעם בית הספר הם מדריכים שעברו הסמכה כמדריכי טיולים נושאי תעודת תו תקן בתוקף.

-           על כל המורים המתוכננים לשמש כאחראי טיול לקחת חלק בהשתלמות בנושא טיולים.

 

5. בטיחות בדרכים

5.1        תשתיות בטיחות בתנועה ובחנייה סביב בית הספר (מעטפת בטיחות)

-           יש לוודא כי תשתית הבטיחות בדרכים בסביבת בית הספר נבדקה על ידי נציג הרשות המקומית (מהנדס תחבורה, אחראי תשתיות בטיחות בדרכים). על הבדיקה להתבצע בחניות, במסופי ההסעות, במעברי החצייה המובילים לבית ספר ובכל מקום נוסף הקשור בתנועה של כלי רכב והולכי רגל סביב בית הספר.

5.2        תוכניות החינוך לבטיחות בדרכים

-           יש להבטיח את קיומן של תוכניות ללימוד בטיחות בדרכים בהתאם לתוכנית הלימודים המחייבת ולתוכניות להכשרת מורים בנושא.

5.3        רכז בטיחות בדרכים

-           יש למנות רכז בטיחות בדרכים.

5.4        משמרות הזה"ב

-           יש לוודא כי משמרות הזה"ב מופעלות כנדרש.

5.5        הסעות

-           בבית ספר שיש בו מעל 300 תלמידים הלוקחים חלק בהסעות מאורגנות יש למנות רכז הסעות. יש לוודא כי רכז ההסעות תודרך לגבי תפקידו וכי התלמידים תודרכו בהוראות הבטיחות המחייבות במהלך ההסעות. כמו כן יש למנות נאמני הסעות מקרב התלמידים אשר יהיו בקשר יומי עם רכז ההסעות הבית-ספרי.

5.6        מסוף הסעה בבית הספר

-           יש לבצע סיור ותדרוך בטיחות יחד עם המורים באזור מסוף ההסעה ולוודא כי סידורי הבטיחות בעת העלייה והירידה של התלמידים מרכבי ההסעה מוכרים וידועים לכולם.

-           יש לתדרך את המורים לגבי אופן ארגון ההסעות במסוף ההסעה בשגרת היום, לתרגל את הירידה והעלייה מרכב ההסעה, לציין את מקום האוטובוסים כמו גם את מקום המורים התורנים. יש להבטיח כי המורים מתורגלים בארגון האוטובוסים בזמן פעילות חוץ שאינה מתקיימת בסמיכות לבית ספר.

-           יש להבטיח כי סוכמו תהליכי דיווח לרכז ההסעות ברשות המקומית במקרה של תקלות וסוכם הליך בדיקה והפקת לקחים בעקבות אירועים חריגים בהסעות.

6. בריאות

6.1        הזנה בבית הספר

-           אם מתקיימת הזנה מאורגנת בבית הספר, יש לבדוק מול הרשות, הספק, ההורים וצוות בית הספר כי היא מתנהלת בהתאם להנחיות המשרד.

6.2        הצהרת בריאות

-           על בית הספר להיערך לאיסוף טופסי הצהרת ההורים על בריאות ילדם, לתייקם כנדרש בחוזר מנכ"ל ולעדכן את המורים הרלוונטיים במידע.

6.3        חדר האחות

-           יש לוודא כי בבית הספר קיים חדר אחות למתן שירותי בריאות לתלמיד, וכי הוא מצויד כהלכה בהתאם להוראות בחוזר המנכ"ל.

6.4        תוכנית חינוך לבריאות

-           יש לפתח תוכנית שנתית בית-ספרית לחינוך לבריאות בהתאם להנחיות המשרד.

6.5        שירותי עזרה ראשונה לתלמידים

-           יש לרענן את נוהל הפנייה למוקד לשירותי עזרה ראשונה בעת היפגעות תלמידים לשם קבלת שירותי עזרה ראשונה (טל' 1-700-55-0096).

 

בשאלות יש לפנות אל:

הנושא

השם

בעל התפקיד

הטלפון

ניהול הבטיחות

גב' אתי סאסי

מנהלת אגף יסודי

02-5603283

גב' דסי בארי

מנהלת אגף על יסודי

02-5603259

מר רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות ארצי

02-5603071

הצטיידות והסעות

מר שמעון אבני

מנהל אגף א' הסעות והצטיידות

5603360 - 02

בטיחות סביבתית

מר רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות ארצי

02-5603071

אבטחת  המוסד

מר יוסי עמירה

מנהל אגף אבטחת מוסדות חינוך

02-5602536

ביטחון והיערכות לחירום

מר שאלתיאל רם

מנהל אגף חירום

02-5603324

בטיחות בדרכים

מר מקס אבירם

מנהל אגף לחינוך וזהירות בדרכים ואורח חיים בטוח

02-5602294

בריאות

גב' עירית ליבנה

המפקחת על תחום  הבריאות

02-5603220

חינוך גופני

מר גיא דגן

המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני

6896136 - 03

7. נספח: רשימת עזר לרכז הביטחון והבטיחות הבית-ספרי לבדיקת הבטיחות

 עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/12, כה' באב תשע"ז, 17 באוגוסט 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  21/08/2017