education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.1 בטיחות

5.1-56  פעילויות חוץ-בית-ספריות – הבטחת הבטיחות בפעילויות המתקיימות מחוץ למוסד החינוכי: סיורים, פעילויות שדה ושטח ופעילויות מים

 

הוראה זו מבוטלת

ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש

למעבר להוראה המעודכנת

 

מבוא

תמצית

מטרת ההוראות וההנחיות בחוזר זה היא להנחות את מנהלי מוסדות החינוך ואת עובדי ההוראה במערכת החינוך בתכנון ובביצוע של פעילויות חוץ-בית-ספריות, ובכלל זה פעילויות מים. הוראות אלו מבטאות ניסיון רב-שנים ולקחים רבים שנצברו במערכת החינוך במהלך השנים, ובאות להבטיח כי פעילויות אלו נעשות באופן בטוח ומקצועי.

ההוראות בחוזר זה מבטלות ומחליפות את ההוראות שפורסמו בחוזר הוראות הקבע עד/11(ב), "פעילויות חוץ-בית-ספריות – הבטחת הבטיחות בפעילויות המתקיימות מחוץ למוסד החינוכי: סיורים, פעילויות שדה ושטח ופעילויות מים", סעיף 5.1-55. זאת בשל עדכונים בסעיפים שלהלן: בפרק א', בס"ק 3, "התארגנות המוסד החינוכי להבטחת הבטיחות בפעילויות חוץ-בית-ספריות", ובס"ק 5, "טבלה מרכזת להגדרת גילאי הסף בפעילויות החוץ-בית-ספריות המופיעות בחוזר זה"; בפרק ב', בס"ק 2, "טיפוס, גלישה וחציית נחל מצוקי", בס"ק 5, "ניווט תחרותי", בס"ק 8, "תחרויות רכיבה על אופני הרים", בס"ק 11, "סיורי ג'יפים", בס"ק 13, "החלקה על קרח", בס"ק 22, "מסעות חניכה אתגריים"; בפרק ג', בס"ק 6, "שיעורים ופעילויות של שחייה", ובס"ק 24, "פעילות חוץ-בית-ספרית ימית בבתי ספר לחינוך ולספורט ימי".

החוזר נכתב בתיאום ובשיתוף עם היחידות האלה: המפקח הארצי על החינוך הגופני, מינהל החברה והנוער, מועצת תנועות הנוער (מת"ן) ונציגי תנועות הנוער.

תוקף החוזר: החל מ-1 בדצמבר 2014.

התחולה: כלל מערכת החינוך.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא

 • סעיף 5.1-55 בחוזר הוראות הקבע עד/11(ב), "פעילויות חוץ-בית-ספריות – הבטחת הבטיחות בפעילויות המתקיימות מחוץ למוסד החינוכי: סיורים, פעילויות שדה ושטח ופעילויות מים"   מבוטל
 • סעיף 5.1-26 בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), "הבטחת הבטיחות בטיולים, בסיורים ובפעילויות שדה ושטח" – מבוטל
 • סעיף 5.1-27 בחוזר סב/6(ב), "הבטחת הבטיחות בפעילויות מים" – מבוטל
 • סעיף 5.1-38 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), "הנוהל לפעילות תלמידים במתקני שעשועים" – מבוטל
 • סעיף 5.1-39 בחוזר הוראות הקבע סד/6(א), "הוראות בטיחות בניווט ספורטיבי" – מבוטל
 • סעיף 5.1-40 בחוזר הוראות הקבע סד/9(א), "הוראות בטיחות בנושא קפצית (מיני
  טראמפ)" – מבוטל
 • סעיף 5.1-41 בחוזר הוראות הקבע סו/3(א), "הוראות בטיחות בניווט תחרותי" – מבוטל
 • סעיף 5.1-43 בחוזר הוראות הקבע סח/3(א), "הוראות בטיחות בתחרויות רכיבה על אופני הרים" – מבוטל
 • סעיף 5.1-50 בחוזר הוראות הקבע עב/6(א), "הנחיות הבטיחות בפעילות ימית בבתי ספר לחינוך ולספורט ימי" – מבוטל.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

 • סעיפים 6.2-27-6.2-24 בחוזר הוראות הקבע סה/9(ג), "טיולים" – בתוקף
 • סעיף 6.2-28 בחוזר הוראות הקבע סו/3(א), "חוזר לטיולים – תיקון לסעיף 6.2-24 בחוזר הוראות הקבע סה/9(ג)" – בתוקף
 • סעיף 6.2-29 בחוזר הוראות הקבע סח/3(ב), "טיולים ופעילות חוץ בגן הילדים – היבטים בטיחותיים וביטחוניים" – בתוקף
 • סעיף 6.2-31 בחוזר סא/8(א), "טיולים – היבטים בטיחותיים – תיקון לסעיף      6.2-25 בחוזר הוראות הקבע סה/9(ג) – בתוקף
 • סעיף 7.11-33 בחוזר הוראות הקבע עג/9(ב), "בטיחות, בריאות ותברואה בקייטנה" – בתוקף
 • סעיף 7.11-26 בחוזר הוראות הקבע עא/8(ג), "מחנות קיץ – בטיחות" – בתוקף.

 

התפוצה

מנהלי מוסדות החינוך, מנהלי מחלקות החינוך, מנהלי הבטיחות ומנהלי מחלקות הספורט ברשויות המקומיות, המפקחים המחוזיים, מנהלי תחומי הביטחון, הבטיחות ושע"ח המחוזיים ומנהלי מחלקות הבטיחות ושע"ח במחוזות.

 

יישום ומעקב

 • המפקחים הכוללים יאשרו את התכנית השנתית לפעילות חוץ של בית הספר.
 • פקחי הטיולים במשרד החינוך יבצעו ביקורות מדגמיות לטיולים בשטח, ובמידת הצורך יבצעו הדרכות והשתלמויות בבתי הספר.
 • קב"טי מוסדות חינוך רשותיים יבצעו ביקורות מדגמיות לקראת יציאה לטיולים ויסייעו בהנחיה, בליווי ובהכנות לטיולים ולפעילויות חוץ במוסדות החינוך במידת הצורך.

 

הגורם האחראי

א.    שם היחידה: האגף הבכיר לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום

ב.     בעל התפקיד: מנהל תחום הבטיחות הארצי

ג.     מספר הטלפון: 02-5603001

ד.     הדוא"ל: rotemza@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

פרק א':  עקרונות וקווים מנחים לתכנון, לתיאום ולביצוע של פעילויות חוץ, ובכלל זה פעילויות מים

1.    כללי

2.    הגדרות

3.    התארגנות המוסד החינוכי להבטחת הבטיחות בפעילויות חוץ-בית-ספריות

4.    מנחה לסיווג פעילויות המחייבות רישוי עסקים

5.    טבלה מרכזת להגדרת גילאי הסף בפעילויות החוץ-בית- ספריות המופיעות בחוזר זה

 

פרק ב': פעילויות חוץ-בית-ספריות – פעילויות אתגר, ספורט וחוויה –  הנחיות ביצוע מפורטות

1.    הנחיות כלליות

2.    טיפוס, גלישה וחציית נחל מצוקי

3.    מתחם חבלים אתגרי

4.    ניווט

5.    ניווט תחרותי

6.    טיולים רכובים על אופניים

7.    רכיבה על אופניים לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים

8.    תחרויות רכיבה על אופני הרים

9.    רכיבה על בעלי חיים

10.  רכיבה טיפולית על בעלי חיים

11.  סיורי ג'יפים

12.  טיסות בשמי הארץ

13.  החלקה על קרח

14.  נהיגה במכוניות קרטינג במסלול סגור

15.  קשתוּת (קליעה בחץ וקשת)

16.  נסיעה ברכבת שעשועים

17.  הפעלת מתקנים מתנפחים

18.  ספורט שימושי

19.  הסעת תלמידים בעגלה רתומה לטרקטור ('גָרוּר')

20.  משחק בכדורי צבע (פיינטבול)

21.  משחק שטח ברובי אינפרא אדום

22.  מסעות חניכה אתגריים

 

פרק  ג': פעילויות מים – הנחיות ביצוע מפורטות

1.    הגדרות

2.    הנחיות לכלל פעילויות המים

3.    רחצה בים

4.    רחצה בברכה

5.    רחצה בפארק מים

6.    שיעורים ופעילויות של שחייה

7.    חציית גבי מים עמוקים

8.    שיט אבובים

9.    שיט קייאקים

10.  שייט בסירות חצי קשיחות

11.  שיט בסירות נהר

12.  שיט על רפסודות

13.  שיט על מיני-רפסודות

14.  שיט ספינות

15.  שיט בסירות משוטים או בסירות פדלים

16.  גלישה בגלשני מפרש

17.  גלישת גלים

18.  סקי מים בכבלים

19.  סקי מים באגמים ובימים

20.  קמ"ס (קנה, מסכה, סנפירים)

21.  שיט באבוב רחיפה

22.  שיט עם בננה כפולה

23.  משחקי העפלה

24.  פעילות חוץ-בית-ספרית ימית בבתי ספר לחינוך ולספורט ימי

 

 

קישור לחוזר המלא


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/4(ב), ט' בכסלו התשע"ה, 01 בדצמבר 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  10/05/2019