education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.2 בטיחות וזהירות בדרכים

(תשעא) 5.2-2  מינוי רכזים לבטיחות בדרכים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים
 

1.   רקע

ההחלטה על שילוב רכזים לבטיחות בדרכים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים נקבעה בוועדת שרים לענייני בטיחות בשנת 1993.  על פי החלטה זו האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים מכשיר מורים לתפקיד. רכזי הבטיחות בדרכים הם מורים בבית הספר, בעלי ותק בהוראה של שלוש שנים לפחות, המלמדים בטיחות בדרכים בכיתה אחת לפחות. הרכזים נבחרים על ידי מנהל בית הספר לרכז את פעילות הזה"ב בהתאמה לחזון הבית-ספרי ולמדיניות האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים במשרד החינוך.

 

2.   דרישות הסף למינוי מורה לתפקיד רכז לבטיחות בדרכים

2.1  הרכז נבחר על ידי מנהל בית הספר כמתאים להוביל את נושא החינוך לבטיחות בדרכים, ומינויו מאושר גם על ידי הממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז.

2.2  הרכז עבר השתלמות מוכרת על ידי האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים לתפקיד רכזים לבטיחות בדרכים וקיבל תעודה המעידה על כך.

2.3  הרכז מגיש מדי שנה תכנית לימודים עדכנית בבטיחות בדרכים המשולבת בתכנית הלימודים הבית-ספרית המאושרת על ידי מנהל בית הספר ועל ידי הממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז.

 

3.   השתלמות להכשרת רכזים חדשים לבטיחות בדרכים

ההשתלמות להכשרת רכזים חדשים לבטיחות בדרכים נכללת  ברשימת ההשתלמויות לשנת הלימודים התשע"א שאגף ההשתלמויות מפרסם. המנהלים מתבקשים לעודד את המורים המיועדים לתפקיד רכז לבטיחות בדרכים להירשם בהקדם להשתלמות זו בפסג"ות  כתנאי למינוים לתפקיד.

 

4.   גמול ריכוז

הרכזים לבטיחות בדרכים העומדים בדרישות הסף למינוי לתפקיד זכאים לקבל גמול ריכוז של 6%. מנהל בית ספר שנכלל ב"אופק חדש" ימנה את הרכז לבטיחות בדרכים ויודיע על-כך בכתב לממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז. על פי הסכם החינוך הקיבוצי לרפורמת "אופק חדש" ובהתאם להוראת האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה יוזן לשכרו של המורה גמול ריכוז בבטיחות בדרכים   על ידי הגזברות.

 

5.   המשימות העיקריות המוטלות על הרכז

5.1    לעודד ולהוביל, יחד עם הנהלת בית הספר וסגל המורים, את הטמעת החינוך לבטיחות בדרכים במסגרת תכנית הלימודים הבית-ספרית ולקדם את שילוב הנושא בחזון בית הספר ובמטרותיו

5.2    להכין תכנית בית-ספרית רלוונטית לצרכים של אוכלוסיית בית הספר ולהציגה לאישור בפני מנהל בית הספר ובפני הממונה על הבטיחות בדרכים במחוז

5.3    להציג את תכנית הלימודים לסגל בית הספר (בימי היערכות או במועצה הפדגוגית) ולגייס את מרב המורים לשיתוף פעולה ולהטמעת החינוך לבטיחות בדרכים

5.4    לסייע למורים המלמדים את הבטיחות בדרכים בכיתות ולייעץ להם לגבי איכות התכניות וחומרי הלמידה וההסברה ויעילותם

5.5    להשתתף מדי שנה לפחות בשלושה מפגשי השתלמות להעשרה מקצועית  הנערכים על ידי האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים

5.6    לרכז ולארגן חומרי הסברה ולימוד מעודכנים בבטיחות בדרכים ולהציעם לכלל המורים במגמה לשלב את הנושא  בין המקצועות הנלמדים בבית-הספר

5.7    לעדכן את הצוות הבית-ספרי במחקרים חדשים ובמידע עדכני בנוגע לבטיחות בדרכים ובנוגע לדרכים לשילוב אינטגרטיבי של הנושא בתחומי דעת אחרים

5.8    לרכז ולקדם פעילויות של חונכות, מחויבות אישית והתנדבות בבטיחות בדרכים

5.9    לרכז (מינהלית ופדגוגית) את הפעילויות של משמרות הזה"ב וההסעות לבית הספר ובחזרה ממנו ולעקוב אחר ביצוען בהתאם לנהלים

5.10  להשתתף בהקמה של מרכזי למידה, לוחות קיר פעילים ומרחבי למידה בבטיחות בדרכים עם המחנכים ועם המורים המקצועיים

5.11  ליזום פעילויות העשרה, הרחבה והתנסות (לדוגמה: הזמנת מרצה או הצגה מתאימה, ייזום ביקור בתערוכות ובמרכזי הדרכה והתנסות ועוד)

5.12  לעודד יזמות בית-ספריות להטמעת נושא הבטיחות בדרכים, כמו ימי שיא וקהילה וסדנאות למורים ולהורים, חידונים, תערוכות, עלונים, כנסים ופעולות העשרה, ולשתף בהם הורים וגורמים בעלי עניין

5.13  לרכז פעילות של ועדה בית-ספרית שמיוצגים בה מורים, הורים ותלמידים (כמו מועצת תלמידים, מועצת נוער) המכוונת לפיתוח הנושא בבית הספר

5.14  לבדוק את תקינות התשתית התחבורתית בסביבת בית הספר ולדווח על כך בכתב להנהלת בית הספר

5.15  להקים ולרכז צוות פעולה לטיפול בתלמידים ובצוות של בית הספר במקרה של תאונה שמעורבים בה תלמידי בית הספר, ובכלל זה  דיווח להנהלת המחוז ולממונה על הבטיחות בדרכים במחוז

5.16  לקיים קשרי עבודה שוטפים עם הממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז ולשתף פעולה עם גורמים ציבוריים העוסקים בבטיחות בדרכים בקהילה, ובכלל זה מטה הבטיחות, המשטרה ונציגי מתנדבים.

 

6.   הנחיות למנהלים

6.1  המנהלים מתבקשים למנות את רכז הבטיחות בבית ספרם על פי האמור לעיל ולהעביר את כתב המינוי אל הממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז.

6.2  אם המורה המיועד לתפקיד רכז הבטיחות לא עבר השתלמות להכשרת רכזים חדשים על המנהלים להפנותו להירשם להשתלמות.

6.3  על המנהלים להנחות את הרכז להגיש להם תכנית לימודים בית-ספרית בבטיחות בדרכים המעודכנת לשנת הלימודים התשע"א.

6.4  לאחר שיאשרו את התכנית בחתימתם, על המנהלים לשלוח אותה אל הממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז עד ו' במרחשוון התשע"א, 14 באוקטובר 2010. כן עליהם לדווח למפקחי בתי הספר על שילוב נושא הבטיחות בדרכים בתכניות העבודה הבית ספריות.


 

בשאלות אפשר לפנות אל הממונים על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במחוזות (פרטיהם מובאים בסעיף 1–5.2 של חוזר זה).

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/1, כב' באלול תש"ע, 01 בספטמבר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014