education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.2 בטיחות וזהירות בדרכים

(תשעו) 5.2-3  היערכות לחינוך לזהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח בשנה"ל התשע"ז
 

1.     מבוא

מערכת החינוך בישראל רואה בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח משימה לאומית שמטרתה שמירה על חיי אדם, מניעת תאונות בכלל ותאונות דרכים בפרט וחינוך להתנהגות בטיחותית וסובלנית המכבדת את בני-האדם ואת חוקי המדינה.

הגוף הממונה במדינת ישראל על הנושא הוא האגף לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במשרד החינוך, והוא האחראי על הובלתו בכל מערכת החינוך. נושאי הזהירות והבטיחות בדרכים, הנגישות ואורח החיים הבטוח במערכת החינוך מחייבים מעורבות מתמדת של הנהלות המוסדות החינוכיים והיערכות מיוחדת של כל הצוותים החינוכיים לקראת פתיחת שנת הלימודים, החל מגן הילדים ועד לסיום התיכון.

ההיערכות מחייבת הן בתחום התשתיות והארגון, הן בתחום הפדגוגי והלימודי, כמפורט בסעיף 5.2-3 בחוזר הוראות הקבע תשס/1(א), "היערכות לבטיחות ולזהירות בדרכים בתחילת שנת הלימודים" ובסעיף 5.2-7 בחוזר הוראות הקבע סא/10(א), "היערכות לשילוב נושא הבטיחות בדרכים לקראת שנת לימודים חדשה".

2.     בדיקת התשתית הבטיחותית

לפני תחילת שנת הלימודים, על הנהלת המוסד החינוכי לבדוק ולוודא שבוצעו כל עבודות התשתית הנדרשות להבטחת שלומם של התלמידים בסביבת המוסד החינוכי:

-     תשתיות הבטיחות בתוך בית הספר תקינות והחצר בטוחה

-     מעברי החצייה צבועים וברורים

-     מעקות הבטיחות שלמים וצבועים

-     הגדרות סביב בית הספר שלמות ובטיחותיות, וכך גם השערים הנעולים

-     השילוט מתאים וברור

-   התמרורים תקינים ומוצבים במקומות נראים לעין, ובכלל זה הסימון על הכביש ועל שפת המדרכה

-   קיימות תשתיות נגישות לאנשים עם מוגבלות בהתאם לנהלים: בדרך הגישה, בפיר המעלית ובשירותים.

במקרים שבהם לא הושלמה עבודת התשתית הבטיחותית במועד הבדיקה יפנו המנהלים אל האחראים ברשות המקומית ויוודאו את השלמת הדרוש לפני שיחלו הלימודים.

 

3.     מעטפת הבטיחות האישית - תכניות ופעילויות לחינוך לזהירות בדרכים ולאורח חיים בטוח

בשנת הלימודים התשע"ז ימשיך האגף לבנות את מעטפת הבטיחות האישית באמצעות הוראת נושא הזה"ב ואורח חיים בטוח במערכת החינוך. מעטפת הבטיחות האישית היא תכנית שמטרתה הבניה והטמעה של מיומנויות הדרושות להתנהלות זהירה של משתמשי הדרך הצעירים, תוך התייחסות לסביבה האנושית והפיזית ובמסגרת גבולות יכולתם. התכנית מכוונת ללמד את התלמידים לקבל החלטות נבונות בעת התנהלותם בדרכים, בבית הספר, בחצר ובבית, הן כהולכי רגל, הן כרוכבי אופניים. מעטפת הבטיחות האישית מכשירה אותם להתנהלות זהירה, תחילה בסביבת מגוריהם, ובהמשך ברחבי היישוב שבו הם מתגוררים. היא נבנית באמצעות תהליכי למידה ופעילויות המעוררים את המודעות לסכנות ולדרכים להישמר מפניהן ומטמיעים את המיומנויות הנדרשות לשם שמירה על ביטחונם ובטיחותם של התלמידים.
על הצוות החינוכי ליזום תכניות מניעה והסברה בנושא כללי הזהירות שיש לנקוט בסביבות חיינו השונות: בטיחות בדרך, בבית הספר, בחצר, בבית, בים, התנהלות זהירה בקרבת אש, מים, חשמל וכד'. חשוב להדגיש את כללי הזהירות הנוגעים להפסקה הפעילה, שבה התלמידים מועדים לפגיעות בעת משחק.

3.1   בגנים יתבצע החינוך לזה"ב ולאורח חיים בטוח באמצעות ארגון הסביבה החינוכית וכן בפעילויות השוטפות, בפעילויות עם ההורים ובהפעלת התכניות המומלצות המפורסמות באתר אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח, באתר האגף לחינוך הקדם יסודי המצוי בכתובת   EducationCMS/UNITS/PreSchool ובאתר גנ-נט המצוי בכתובת  http://ganenet.cet.ac.il.

3.2   בבתי-הספר היסודיים יילמד נושא הזהירות והבטיחות בדרכים לפחות שעתיים שבועיות בכיתות א' ו-ה' מתוך סל השעות הבית-ספרי, על פי תכנית הליבה המחייבת לכיתות א'-ו' (ראה סעיף 3.1-25 בחוזר הוראות הקבע סו/3(א), "תכנית יסוד (ליבה) לחינוך היסודי במדינת ישראל"). יש ללמד שעה שבועית בכיתות א' במסגרת התכנית "ללמוד תנועה", ושעה שבועית בכיתות ה' במסגרת התכנית "עצמאים בשטח". בכיתות שבהן לא הושלמה הוראת התכנית בכיתה א', היא תמשיך בכיתה ב'. בכיתות ה' יינתן ציון בזהירות ובבטיחות בדרכים בתעודה.
בתכנית מפתח הל"ב יש ללמד פרקים הנוגעים לאורח חיים בטוח.

3.3    בכיתות ז' ו-ח' מומלץ ללמד את התכנית "אנשים שונים באמצע הדרך" כחלק משיעורי החינוך והחברה.

3.4   בכיתות ט' תילמד התכנית "חינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים" באמצעות מורים שהוכשרו להוראתה בשעות שיקצו הנהלת המשרד ובתי הספר. בין הנושאים המשולבים בתכנית יילמד נושא רכיבה נכונה ובטוחה על אופניים באמצעות לומדה שפותחה לאחרונה: "נעים על אופניים" המצויה בקטלוג החינוכי של משרד החינוך בכתובת http://meyda.education.gov.il/files/
tochen_digitali_katalog/bikes_web/index.html
.

          הלומדה עוסקת גם בנושא האופניים החשמליים.

          יש להתעדכן בהנחיות ובתקנות החדשות המסדירות שימוש באופניים עם מנוע עזר (אופניים חשמליים) וגלגילנוע (קורקינט חשמלי). ההנחיות מפורסמות בחממ"ה.

          הנושא ישולב גם בשיעורי אזרחות באמצעות יחידת הלימוד "זה"ב של אזרחות".

3.5     בכיתות י' תילמד התכנית "חינוך תעבורתי" במשך שעה שבועית (בכפיפות לתקציב קיים). תהליך הלמידה ילווה בביצוע עבודות חקר בנושא החינוך התעבורתי ובשילוב התלמידים במיזמים של קידום הבטיחות ביישוב שבו הם גרים במסגרת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה.

3.6     פעילות "סינמה דרייב" של עמותת אור ירוק בשיתוף עם האגף לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במשרד החינוך.

לקראת שנת הלימודים התשע"ז הוחלט להמשיך לקיים במערכת החינוך את פעילות  "סינמה דרייב", מיזם חינוכי בתחום הזהירות והבטיחות בדרכים לכיתות י"א, שמטרתו להעצים את תודעת הבטיחות בדרכים בקרב התלמידים לקראת קבלת רישיון הנהיגה.

"סינמה דרייב" היא תכנית אינטראקטיבית, תלת-ממדית ורב-חושית הנמשכת כ-3 שעות ומאפשרת למאות משתתפים צעירים לחוות בו-בזמן אירועי נהיגה בסיכון. התכנית מכילה משוב מובנה על  עמדותיהם של בני הנוער בנושאים הקשורים להתנהגות זהירה, הבוחן גם את מידת ההשפעה של התכנית עליהם. המשוב מסייע בחשיבה מחודשת על התכנים והנושאים שיש לעמוד עליהם בהוראת הנושא ובשיפורה.

מנהלי בתי הספר ורכזי הזה"ב יכולים להזמין את התכנית ממרכז ההזמנות בטלפון מס' 03-6054030, בפקס' מס' 03-6054033, או בדואר אלקטרוני בכתובת info@lomdim–acheret.co.il.

מוסד חינוכי שתיאם וקבע פעילות במסגרת "סינמה דרייב" מחויב לקיימה.

3.7     בכיתות י"ב תופעלנה תכניות הדרכה לנהגים צעירים באמצעות גורמים מקצועיים שאושרו על-ידי אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח בתיאום ובשיתוף פעולה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. תלמידים בחטיבה העליונה יוכלו ללמוד את המבנית (מודולה) המשלבת פיזיקה ובטיחות בדרכים במסגרת מוט"ב (מדעים וטכנולוגיה בחברה).

3.8     תכניות העשרה

מלבד פעילויות ההוראה המחייבות תופעלנה בבתי הספר תכניות העשרה שונות, כמו "לנוע בעולם מתנועע", "אדום ירוק", "ההפסקה כזמן זה"ב", "כישורים וקשרים לחיים – הסעות תלמידים" והפעלת נאמני הסעות.

תכניות חונכות בבטיחות בדרכים המופעלות בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים:

-   בבתי הספר היסודיים תופעל תכנית חונכות שבה ידריכו תלמידים מכיתות ה'-ו' את התלמידים מהכיתות הנמוכות ומהגנים. המורים יכולים להיעזר במדריך למורה "חונכות בזה"ב" להפעלת התכנית.

-   במסגרת תכנית המעורבות החברתית בבתי הספר העל-יסודיים תופעלנה תכניות חונכות, מחויבות אישית, פעילות עם המשטרה ועוד.

-   במגזר הלא יהודי תופעל תכנית ייעודית בשיתוף ארגון "בטרם" לבטיחות ילדים ולמניעת סיכונים ותאונות חצר.

כל פעילויות ההוראה והתכניות החברתיות הנזכרות לעיל תתואמנה עם הממונים לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במחוזות. יישומן מחייב היערכות כוללת של מנהלי בתי הספר, המורים והגננות וכן היערכות לקיום השתלמויות מורים. המפקחות בגני הילדים והמפקחים הכוללים בבתי-הספר יוודאו שנושא הזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח נכלל בתכנית העבודה ובמערכת השעות של המוסד החינוכי.  

4.     פעילויות הסברה והדרכה

4.1   מערכת החינוך משתפת פעולה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, עם נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות, עם משטרת ישראל ועם הארגונים "בטרם", "נגישות ישראל", "אור ירוק" ועמותות וארגונים נוספים במבצעי הסברה ופעולות בנושאי זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח בכלל ולקראת החזרה ללימודים בפרט.

עם החזרה ללימודים ולקראת היציאה לחופשות חגי תשרי, הגננות והמורים מתבקשים לחזור על כללי ההתנהגות הבטיחותית במרחבים הציבוריים ובבית, בעת ההליכה ברגל, בעת המשחק (ובכלל זה בחירה מושכלת של מקומות בטוחים למשחק), ברכיבה על אופניים (רגילים וחשמליים) ובגלישה בקורקינט או בגלגליות, בנסיעה ברכב פרטי וציבורי (כולל הרכבת הקלה בירושלים והמטרונית בחיפה והקריות), ובכלל זה בשימוש בהתקני ריסון (חגורות בטיחות, כסאות בטיחות ובוסטרים) ברכב הפרטי. חשוב לחזור ולהדגיש בפני התלמידים שגם ביום חג וגם ביום הכיפורים הכביש אינו מקום בטוח למשחקים.

4.2  כדי להגביר את מודעותם של הגננות והמורים לנושא הבטיחות והנגישות, חשוב לשלב הרצאות ודיונים בנושא זה במסגרת ימי ההיערכות, ההשתלמויות וישיבות הצוותים החינוכיים לפני תחילת שנת הלימודים ובמהלכה.

יש לחשוף את המחנכים לחשיבות החינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח ולאפשרויות המגוונות של שילוב הנושא במערכת הלימודים בכל שכבות הגיל. כמו כן יש להכשיר את הצוותים החינוכיים להדרכת ההורים  בנושא.

להכנת ימי ההשתלמות ולהדרכת הגננות והמורים אפשר להיעזר ברכזי הזה"ב הבית-ספריים ובממונים המחוזיים בחינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.

האגף ימשיך לקיים ימי חשיפה לנושא, שמטרתם להעלות את מודעות סגל ההוראה והתלמידים לחשיבות השמירה על כללי הזהירות, לטיפוח האחריות האישית, לבניית מעטפת הבטיחות האישית ולהגברת ההתחשבות באחר ובשונה.

5.     התכנית "מעטפת הבטיחות"

אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח מקדם תכנית שנועדה להסדיר את הגעת התלמידים לבית הספר ואת היציאה ממנו בבטחה. מטרת התכנית להגביר את בטיחותם של התלמידים בכל אופני ההגעה למוסדות החינוך והיציאה מהם: בהליכה, בנסיעה ברכב ההורים, בהסעות מאורגנות ובהפעלת משמרות הזה"ב כחלק מהמערך הבית ספרי. ההיערכות כוללת פעילויות הסברה ופעילויות הסדרה של מרכיבי "מעטפת הבטיחות".

לקבלת פרטים נוספים ולהצטרפות לתכנית יש לפנות לממונים המחוזיים.

במסגרת התכנית נערכת פעילות הסברה להורים, הילדים מתרגלים את הדרך הבטוחה לבית הספר ואת ההתנהגות הבטיחותית בהסעות ומופעלים תלמידי משמרות הזה"ב.

5.1     פעילות הסברה והדרכה להורים

5.1.1   מערך ההסברה שיופעל עם פתיחת שנת הלימודים מבוסס על עבודה משותפת של התלמידים עם ההורים ועם יתר בני המשפחה בנושא הזהירות והבטיחות בדרכים. להתנהגותם של ההורים ולעמדותיהם יש מקום מרכזי בחינוך הילדים לזהירות ולבטיחות בדרכים, ולכן חשוב להציג בפניהם את מורכבות הנושא ואת חשיבות תפקידם בהקנייתו לילדים. חשוב לשתף את ההורים בפעילויות במסגרת הגן ובית הספר ולערוך להם היכרות עם חומרי הלימוד ועם הנושאים הבטיחותיים שהתלמידים עוסקים בהם בכיתות.

5.1.2     חשוב להבהיר להורי הילדים הצעירים, ובמיוחד להורים לילדי הגן וכיתה א', כי לילד צעיר אין כישורים מתאימים להתנהלות עצמאית בדרך, ולכן עליהם ללוות את ילדיהם לגן ולבית הספר.

רצוי להמליץ להורים של תלמידי הכיתות הנמוכות ללוות את ילדיהם לבית הספר בימים הראשונים ללימודים ולהדריך אותם בהליכה בדרך הבטוחה לבית הספר ובהתנהגות בטוחה בהסעות התלמידים. חשוב גם להזכיר כי ילד עד גיל תשע חסר את הכישורים הנדרשים לחציית כביש סואן. מומלץ להיעזר בסרט "לילדים אין בלמים" המצוי באתר של אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח בכתובת

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zahav/Sirtonim/Blamim.htm.

 5.1.3 במסגרת ההיערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים מומלץ שהמחנכים יערכו פעילויות הסברה להורים באספות ההורים הכלליות, ובמיוחד להוריהם של תלמידי כיתות א'. בפעילויות האלה יש להדגיש את תפקידם המכריע של ההורים בחינוך ילדיהם לבטיחות בדרכים, את מקומה של הדוגמה האישית ואת חשיבותם של התרגול והחזרה לשם הפנמת הנושא.

5.1.4   רצוי להזמין את תלמידי כיתות א' ואת הוריהם לבית הספר לפני תחילת השנה ולקיים אתם סיור בדרך הבטוחה לבית הספר. הדרך הבטוחה לבית הספר היא דרך שאינה ראשית ושיש לחצות בה כבישים מועטים שאינם סואנים והם מסומנים במעברי חצייה (רצוי מעברים מרומזרים או כאלה שתלמידי משמרות הזה"ב מוצבים בהם).

בפעילות זו מומלץ לשתף גם תלמידים מכיתות ו' ולתרגל עם הילדים הצעירים חצייה בטוחה במעבר החצייה והתנהלות במעברי חצייה שעליהם מופקדים משמרות הזה"ב.

5.1.5    חשוב להדגיש בפני ההורים את תפקידם האחראי של תלמידי משמרות הזה"ב המוצבים במעברי החצייה שליד בית הספר ולבקש מהם לשוחח על כך גם עם ילדיהם הצעירים וגם עם ילדיהם המוצבים במשמרות הזה"ב.

5.1.6     מומלץ להכין חוזר מיוחד בנושא הבטיחות בדרכים בדרך לבית הספר ובחזרה ממנו ולשלוח אותו אל ההורים.

 5.2    הדרך הבטוחה לבית הספר

כדי ללמד את התלמידים לבחור דרכים בטוחות  בדרכם אל בית הספר ובחזרה ממנו, מומלץ להכין בכל רשות מקומית סדרת מפות של בתי הספר והרחובות הסמוכים אליהם. כל תלמיד יקבל מפה של סביבת בית הספר שלו ויסמן עליה את הדרך הבטוחה מביתו אל בית הספר ובחזרה ממנו. המורים ילמדו את נושא הדרך הבטוחה לבית הספר בכיתות תוך שימוש במפות.

הכנת המפות והדרכת המורים וההורים תיעשינה במשותף על ידי מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, ראשי מטות הבטיחות והממונים המחוזיים על החינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.

  5.3     הפעלת תלמידי משמרות הזה"ב

5.3.1     פעילות משמרות הזה"ב היא חלק מהפעילות החינוכית של בית הספר. מערך ההדרכה של אגף התנועה במשטרת ישראל מכשיר את תלמידי כיתות ה' להפעלת משמרות הזה"ב. משרד החינוך רואה את תלמידי כיתות ו' שהוכשרו להפעלת משמרות הזה"ב על ידי משטרת ישראל כמתאימים להמשיך ולמלא את תפקידם כפי שהיה עד כה, ללא השגחת מורים או מבוגרים אחרים בצמתים, בכפיפות להנחיות ההפעלה של משמרות הזה"ב כפי שהן  מפורסמות בסעיף 5.2-3 בחוזר הוראות הקבע תשס/1(א), "היערכות לבטיחות ולזהירות בדרכים בתחילת שנת הלימודים", סעיף 5.2-10 בחוזר הוראות הקבע סג/5(א), "נהלים להפעלת תלמידי משמרות הזה"ב" וסעיף 5.2-11 בחוזר הוראות הקבע סג/7(א), "נהלים להפעלת תלמידי משמרות הזה"ב".

5.3.2    רק תלמידי כיתות ו' שהוכשרו להפעלת משמרות הזה"ב רשאים למלא תפקיד זה. אין להפעיל תלמידים מכיתות נמוכות יותר, גם אם הוכשרו לכך.

5.3.3    מנהלי בתי הספר יוודאו שכל הציוד הנדרש להפעלת תלמידי המשמרות תקין (אפודות זוהרות ותמרורי "עצור" ניידים המחוברים למוטות באורך 1.60 מטר וצבועים בצהוב) וייערכו להפעלת תלמידי המשמרות ליד מעברי החצייה שנקבעו, בשיתוף עם מנהלי מטות הבטיחות ברשויות המקומיות, עם שוטרי ההדרכה ועם הממונים המחוזיים על החינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.

5.4     הסעות תלמידים

5.4.1     ברכב פרטי: במסגרת אספות ההורים מומלץ להדריך את ההורים המסיעים את ילדיהם ברכב פרטי לשמש דוגמה להתנהגות בטיחותית: לחגור חגורת בטיחות בעת הנסיעה, להישמע להוראות משמרות הזה"ב, לא לעצור במקומות אסורים (ליד מעבר חצייה, ליד צומת, ליד מעקה בטיחות ובמקומות שמוצב בהם תמרור האוסר עצירה) ולהקפיד שהנוסעים יצאו מהרכב רק לכיוון המדרכה או לשולי הכביש ולא לכיוון הכביש. אפשר להיעזר בפרויקטים כגון "נשק וסע", "נשק וסע לשלום".

5.4.2     בהסעות תלמידים: לפני תחילת שנת הלימודים מומלץ להזמין את תלמידי הכיתות הנמוכות ואת הוריהם (ובמיוחד את תלמידי כיתות א' ואת הוריהם) ולתרגל אתם את  ההתנהגות הבטיחותית בהסעה לבית הספר. התרגול יכלול עלייה לאוטובוס בבית הספר, הכרת מסלול הנסיעה, ירידה בתחנה המתאימה ליד הבית ועלייה בתחנה זו. חשוב להבהיר לתלמידים שהעלייה לאוטובוס והירידה ממנו תיעשינה רק  מהדלת הקדמית ושיש לחכות לאוטובוס בתחנה הרחק  מהכביש. בירידה מהאוטובוס יש להתרחק מהכביש ולחכות על המדרכה או על השוליים עד שהאוטובוס ייסע והכביש יהיה פנוי, ורק אז אפשר להתחיל בחצייה. במסגרת "מעטפת הבטיחות" יש לקבוע את מקום הורדת התלמידים והעלאתם בכניסה לבית הספר ולהתחשב ביתר משתמשי הדרך.

5.4.3     ברכב ציבורי: בשיעורים הראשונים בתחילת שנת הלימודים מומלץ שהמורים ידריכו את התלמידים הנוסעים בתחבורה הציבורית להתנהגות בטיחותית, ובכלל זה בהמתנה נכונה רחוק משפת הכביש, בעלייה לרכב רק לאחר עצירתו, בהתנהגות נכונה בזמן הנסיעה, בירידה מהרכב רק לאחר עצירתו ובחציית הכביש רק לאחר שהרכב נסע והכביש פנוי (ההנחיה תקפה גם לרכבת הקלה ולמטרונית).

5.4.4     מומלץ שההורים והמורים יסבירו לתלמידים את הסכנות הכרוכות בנסיעה בטרמפים ויבהירו להם שאין לנסוע ברכב עם נהגים בלתי מוכרים וכי רצוי להעדיף את הנסיעה בתחבורה ציבורית.

5.4.5   החל מתחילת שנת הלימודים התשס"ו נכנסו לתוקף תקנות התעבורה המחייבות את כל הנוסעים בהסעות תלמידים באוטובוסים לחגור חגורות בטיחות בכל נסיעה. המורים ידונו בנושא עם התלמידים ויבהירו להם את החשיבות של חגירת חגורות הבטיחות ואת החובה לשמור על שלמותן ועל תקינותן ולהיחגר בהן בכל נסיעה. 

6.     רכזי זה"ב בבתי הספר

במסגרת אחד מגמולי התפקיד בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים נקבע בהסכם "אופק חדש" גמול של 6% עבור ריכוז הבטיחות בדרכים בבתי הספר. הרכזים הם מורים שהוכשרו ואושרו על-ידי אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.

מנהלי בתי הספר ימנו לרכז זה"ב בבית-ספרם מורה שהוכשר לתפקידו ומקבל הדרכה מקצועית מצוות אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח (פרטים נוספים בסעיף 5.2-13 בחוזר הוראות הקבע עו/1(א), "מינוי רכזים לזהירות ולבטיחות בדרכים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים").

לקראת שנת הלימודים התשע"ז ידווחו המנהלים ברשימת המורים שמקבלים גמול בבית ספרם (מערכת משכית) גם את פרטי רכז הזה"ב. מורים אלו יקבלו את הגמול כפי שנקבע בהסכם "אופק חדש".

בחטיבות העליונות יינתן גמול הריכוז בהתאם לתקציב הקיים באגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח ובהתאם לדיווח שיעבירו המנהלים על פרטי הרכז לממונה המחוזי  לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.

7.     דיווח על תאונות שמעורבים בהן תלמידים

אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח מבקש למסד את הדיווח על תאונות ולבנות בסיס נתונים רחב ככל האפשר, אשר יסייע בבניית תכניות פדגוגיות בנושא הבטיחות והנגישות במערכת החינוך.

בכל תאונה שמעורבים בה תלמידים יש למלא טופס דיווח ולשלוח אותו אל מפקח בית הספר ואל הממונה המחוזי לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.  דוגמת טופס אפשר לקבל מהממונים המחוזיים או להוריד באתר של האגף.

8.      צוות צל"ח (צוות למצבי חירום)

יש למנות צוות צל"ח (צוות למצבי חירום) שיוכשר למתן מענה ראוי בעת מצבי חירום.

9       הוראת החינוך לבטיחות בדרכים במכללות להכשרת עובדי הוראה

משרד החינוך קבע כי יש לשלב את נושא החינוך לבטיחות בדרכים כנושא חובה גם בתהליכים להכשרת עובדי הוראה במסלולים השונים בכל המגזרים.

החל משנת הלימודים התשס"ה נכלל החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במסגרת לימודי החובה בתכניות להכשרת מורים, ועל כל מתכשר להוראה ללמוד את הנושא באמצעות התכנית המתוקשבת כתנאי לקבלת תעודת ההוראה.


פרטים נוספים אפשר לקבל מהממונים לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במטה ובמחוזות וכן באתר של האגף בזהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח בכתובת www.education.gov.il/zahav.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/12, כ' באב התשע"ו, 24 באוגוסט 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  27/08/2016