education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.3 ביטחון

5.3-69  נוהלי הביטחון בגני ילדים

 

הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

למעבר להוראה  

 

תוקף ההוראה: החל מ-8 בנובמבר 2016

תאריך הפרסום: ז' בחשון התשע"ז, 8 בנובמבר 2016

התחולה: כל גני הילדים, בכל המגזרים.

תמצית

1.     חוזר זה מרכז את כל ההוראות וההנחיות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולביצוע של הביטחון במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית בתוך גן הילדים.

        החוזר מחליף את סעיף 51–5.3 בחוזר הוראות הקבע סח/3(ב), "נוהלי הביטחון בגני הילדים".

        תמצית השינויים מהחוזר הקודם

       בעקבות התגברות איומי מעשי הטרור בשנים האחרונות עודכנו הנחיות הביטחון ופורטו תפקידי בעלי התפקידים בגן בתחום הביטחון וכן נוהלי האבטחה בגן שלא מוצב בו מאבטח.

2.    הגדרת גן ילדים

גן ילדים הוא מוסד חינוכי המוכר על ידי משרד החינוך והנושא סמל מוסד של משרד החינוך ומתחנכים בו ילדים בגיל 6-3 שנים.

הגדרה זו כוללת –

-    גן רשמי – ממלכתי וממלכתי דתי;

-    גן מוכר שאינו רשמי.

3.    בהחלטת הממשלה  מס'  5719 מתאריך 25 ביוני 1995  נקבע:

א.     על משטרת ישראל במסגרת אחריותה הכוללת לביטחון הפנים חלה גם האחריות המלאה לאבטחת מוסדות החינוך.

ב.     אבטחת מוסדות החינוך, ובכללם גני הילדים, תתבצע באחריות משטרת ישראל בהתאם לשיקוליה המקצועיים והמבצעיים של המשטרה ועל פי הקריטריונים שייקבעו על ידה תוך התבססות על אבטחה נקודתית ומרחבית.

4.    משטרת ישראל היא הגורם המוסמך להנחות את מנהלת הגן בכל הקשור לתכנון האבטחה על פרטיה, על סדריה ועל הוצאתה לפועל באמצעות קב"ט הרשות/ קב"ט מוסדות החינוך, ובהיעדרו באמצעות מנכ"ל/מזכיר הרשות או באמצעות מנהל שהוסמך על ידי ראש הרשות.

הסטטוס: החלפה.

הוראות קודמות שהוראה זו מבטלת: סעיף 51–5.3 בחוזר הוראות הקבע סח/3(ב) – "נוהלי הביטחון בגני ילדים".

הוראות קודמות בנושאים קשורים

-    סעיף 6.2-33 בחוזר הוראות הקבע עו/7(ב), "טיולים ופעילויות חוץ-בית-ספריות במערכת החינוך - היבטים פדגוגיים, ארגוניים, בטיחותיים וביטחוניים", ס"ק 5, "הביטחון בטיולים ובפעילויות חוץ-בית-ספריות"

-    סעיפים 5.3-54 עד 5.3-68 בחוזר הוראות הקבע עג/2(א), "נוהלי הביטחון בבתי הספר"

-    סעיף 7.11-37 בחוזר הוראות הקבע עד/9(א), "הביטחון בקייטנה".

התפוצה

החוזר יופץ לכל העוסקים באבטחה ובביטחון של תלמידי מערכת החינוך: למנהלות הגן, למפקחות על גני הילדים במשרד החינוך, לקב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות, למנהלי תחום הביטחון, הבטיחות והחירום המחוזיים, למנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, למנהלי מדור גני ילדים ברשות המקומית ולמנהלי האגפים והמינהלים במטה משרד החינוך בירושלים ובמחוזות.

יישום ומעקב

אלה בעלי התפקידים המחויבים ביישום הוראות החוזר, כל אחד בהתאם להגדרת תפקידו:

א.    מנהלות הגן

ב.    המפקחות על הגן

ג.     מנהלות מחלקות הגנים ברשות המקומית

ד.    מנהלי מחלקות החינוך ברשות המקומית.

הגורם המנחה במשרד החינוך

א.    שם היחידה: האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך

ב.    בעל התפקיד: מנהל תחום ביטחון מוסדות חינוך הארצי

ג.     מס' הטלפון: 02-5602536

ד.    מס' הפקס': 02-5602636

ה.    כתובת הדוא"ל: shmuelko@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

1.         כללי

2.         בעלי התפקידים בגן ותפקידיהם

3.         פעולות האבטחה

4.         הפעולות בעת אירוע חבלני/פלילי

5.         מרכיבי ביטחון

6.         תיק הביטחון לגן הילדים

7.         תכנית העבודה השנתית בנושאי ביטחון, בטיחות ושעת חירום

8.         היערכות לפתיחת שנת הלימודים

9.         נספחים

נספח א: דוח סריקות יומי

נספח ב: נוהל הדיווח על אירוע חירום חריג

נספח ג: טבלת עזר לבדיקת מרכיבי הביטחון בגן הילדים.

 

1.     כללי

פעילותו של גן הילדים מונחית  על פי ההנחיות הביטחוניות המוכתבות על ידי גורמי הביטחון השונים (המשטרה, צה"ל והשב"ך) באמצעות האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך, מנהלי תחום הביטחון, הבטיחות והחירום המחוזיים וקב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות.

יש לבצע את ההנחיות כפי שהן מוכתבות במלואן. אין סמכות לשום גורם בגן הילדים או ברשות המקומית לשנותן או להקל בהן ללא אישור בכתב של מנהל תחום ביטחון מוסדות חינוך הארצי במשרד החינוך, באמצעות קב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך הרשותי, על דעת מנהל תחום הביטחון, הבטיחות והחירום המחוזי.

 

2.     בעלי התפקידים בגן ותפקידיהם בתחום הביטחון

2.1     מנהלת הגן

2.1.1   על מנהלת הגן לבצע את כל הנחיות הביטחון כפי שהן תועברנה לכל גן נושא סמל מוסד של המשרד על ידי קב"ט מוסדות החינוך הרשותי, על פי ההנחיות של משטרת ישראל והגופים המוסמכים מטעם האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך, באמצעות מנהל תחום הביטחון, הבטיחות והחירום המחוזי וקב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

2.1.2    על מנהלת הגן הקבועה לתדרך את בעלי התפקידים בגן - גננת משלימה, גננת מחליפה, סייעת, סייעת משלימה, סייעת מחליפה וכל איש צוות נוסף שיתווסף לסגל הגן, לרבות מאבטח הגן (אם קיים כזה) - ועליהם להיות בקיאים בכל ההנחיות המפורטות בחוזר וערוכים לפעול ולהפעיל את הילדים בכל אחד מהאירועים המתרחשים בגן בשגרה, באירועי חירום ובמצבי חירום גם בהיעדרות מנהלת הגן הקבועה.

2.1.3    בגן שלא מוצב בו מאבטח על מנהלת הגן לבצע - או לוודא שאחד מצוות הגן יבצע - סריקת בוקר מסביב לגדר הגן - בחלקו החיצוני ולאחר מכן בצדו הפנימי - בשטח חצר הגן ובתוך מבני הגן ולוודא שלא הונח חפץ בלתי מזוהה.

2.1.4   על מנהלת הגן לוודא, מרגע הגעתה לגן וכל זמן שיש בו ילדים, ששער הגן נעול וכל כניסה אליו מבוקרת.

2.1.5   על מנהלת הגן לדווח מיידית לרשות המקומית/לבעלות על כל תקלה שהיא במרכיבי הביטחון המפורטים בהמשך.

2.1.6   על המנהלת לתדרך ולתרגל את כל ילדי הגן וצוותו באופן ההתנהגות בכל אחד ממצבי החירום

2.2     סייעת הגן

 2.2.1   בגן שלא מוצב בו מאבטח על סייעת הגן, המגיעה לפני הגננת, לבצע סריקת בוקר מסביב לגדר הגן - בצדו החיצוני, בצדו הפנימי ובתוך מבני הגן - לאיתור חפצים חשודים.

2.2.2    על הסייעת לקלוט את ילדי הגן בתוך מבנה הגן ולוודא שדלת המבנה נעולה וכל כניסה לגן מבוקרת.

2.2.3    על הסייעת לסייע למנהלת הגן ביישום כל הנחיות הביטחון, הבטיחות והחירום.

2.2.4    בגן שיש בו שתי סייעות ויותר באחריות מנהלת הגן לפרט לכל סייעת את המשימות הקבועות שהיא אחראית עליהן.

 

3.     פעולות האבטחה

3.1     סריקות

3.1.1           כללי

א.    בשעות שבהן הגן אינו מאויש אפשר בנקל להניח מטען חבלה בחצר או סמוך לגן; משום כך הסריקה היא חובה. מטרתה לבדוק אם הונחו גורמי סיכון לילדים ואם נמצא בגן אדם זר וכן לבדוק בין היתר אם הונח בחצר הגן ציוד שאינו שייך לו, כגון מזרקים וכלי עישון אחרים.

ב.     יום  הלימודים  בגן  הילדים  מתחיל  בשעה 7:55 ומסתיים בשעה 14:00, וביום שישי בשעה 12:45. בהתאם לכך יקלטו גני הילדים את התלמידים בשעה שנקבעה, ושערי הגנים ייסגרו  לא  יאוחר מהשעה 08:15, אלא אם מנהלת מדור גני הילדים ברשות הנחתה אחרת. 

3.1.2           סריקת הבוקר

א.    סריקת הבוקר תבוצע על ידי מבוגר בלבד. אם הוצבה אבטחה  צמודה לגן, תבוצע הסריקה על ידי המאבטח, ובגן שאין בו מאבטח תבוצע על ידי הסייעת או על ידי מנהלת הגן. הסריקה תסתיים לפני כניסת ראשון הילדים לגן (יש לנעול את השער ולמנוע כניסת ילדים לגן לפני סיום הסריקה).

ב.    במהלך הסריקה החיצונית יש לתת את הדעת לרכב החונה בחנייה בקרבת שער הכניסה. אם נתקלים בסימנים מחשידים או במרכיבי סיכון, לרבות רכב חשוד, יש להרחיק את הילדים ולהתקשר למוקד הרשותי ולקב"ט מוסדות החינוך הרשותי. במקרה של גילוי חפץ חשוד אין לגעת בו, אלא יש להתרחק ממנו ולפעול לפי הנאמר ב-4 להלן, "הפעולות בעת אירוע חבלני/פלילי".

ג.     הסריקה תחל מהשטח החיצוני הסמוך לגדר ותסתיים בסריקת המבנה על כל חדריו. לפני הכניסה למבנה הגן יש לבדוק אם קיימים סימני פריצה לתוך המבנה (חלון שבור, דלת פרוצה וכד').

ד.     בביצוע סריקה בחצר הגן יש להקדיש תשומת לב מיוחדת למקומות שאפשר להסתיר בהם מטענים, כגון צמחייה, מתקני משחקים, חצר גרוטאות, בלוני גז, פחי אשפה, ארגז חול, מנועי מזגנים וכד'.

ה.    הסריקות תתועדנה ביומן רישום סריקות (ראה נספח א להלן) על ידי המאבטח על פי הנחיות קב"ט מוסדות החינוך הרשותי, ובגן שאין בו מאבטח על ידי מנהלת הגן.

3.1.3    סריקה שוטפת

סריקה שוטפת תבוצע במהלך פעילות הגן על ידי הסייעת/ מנהלת הגן.

3.1.4    סריקה בסיום הלימודים

סריקה בסיום הלימודים תבוצע לאחר יציאת אחרון הילדים על ידי הסייעת או על ידי מנהלת הגן כדי לוודא שלא נשאר ילד בגן ולא נשארו חפצים שנשכחו. 

3.1.5    סריקות נוספות

א.    בכל מקרה של יציאה מהגן לפעילות בחצר תבוצע סריקה במתכונת של סריקת הבוקר לפני שוב הילדים לגן.

ב.     כמו כן תבוצע סריקה כזו בכל מקרה של יציאה מהגן לסיור או לטיול.

3.1.6    במקרה של גילוי חפץ חשוד אין לגעת בו, אלא יש להתרחק ממנו ולפעול לפי הנאמר ב-4.1 וב-4.2 להלן על הפעולות הנדרשות במקרה של מציאת חפץ חשוד.

3.1.7    סדר הפעולות בכניסה לגן במקום שלא מוצב בו מאבטח

א.    עם הגעת הסייעת לגן תבוצע על ידה סריקה (כמפורט בסעיף קטן 3.1.2) לאורך הגדר, בצדה החיצוני, ולאחר מכן בצדה הפנימי, בתוך חצר הגן. לאחר מכן תפתח הסייעת את מבנה הגן ותבצע סריקה פנימית.

ב.     לאחר ביצוע הסריקה תפתח הסייעת את מבנה הגן ותאפשר כניסה של הילדים לתוכו. שער החצר יהיה פתוח, והסייעת תקלוט את הילדים בדלת הכניסה למבנה. אם יש אינטרקום לפתיחת השער החיצוני, כולל טלוויזיה במעגל סגור ופעמון, יהיה השער סגור וייפתח בעת הפעלת האינטרקום. גם במקרה כזה ילוו ההורים את הילדים עד שהסייעת תראה אותם בפתח מבנה הגן.

ג.     עם הגעת מנהלת הגן תבוצע סריקה ביטחונית ובטיחותית  נוספת, כמפורט לעיל, על ידי מנהלת הגן או על ידי הסייעת, ואז יינעל שער הכניסה לחצר. כל כניסה וקליטה של ילד מהשלב הזה תתבצע על ידי מנהלת הגן או על ידי הסייעת בשער החצר, ואחת מהן תימצא בגן עם הילדים.

ד.     אין להשאיר ילדים ללא השגחה בתוך הגן ובחצר. אם כל ילדי הגן שוהים בחצר, תימצאנה מנהלת הגן והסייעת יחד אתם. במקרה שחלק מילדי הגן שוהים בחצר וחלק אחר בתוך הגן, יש לדאוג להשגחה הן בתוך הגן והן בחצר.

ה.    עם רישום הילדים לגן יודגש להורים בכתב כי האחריות על הילדים היא רק מרגע שנכנסו לשער הגן ונמסרו לצוות מיד ליד, למשך שעות הפעילות והלימודים בלבד.                    

 

3.2     אבטחת הגן

3.2.1    לאחר סריקת הבוקר וכניסת הילדים לגן יינעל שער הכניסה.

3.2.2    גני ילדים ללא אבטחה צמודה

א.    בגני ילדים ללא אבטחה צמודה יצלצלו מבקרים הרוצים להיכנס לגן בפעמון שבשער או באינטרקום, ולאחר זיהוים על ידי מנהלת הגן או על ידי הסייעת הם יורשו להיכנס לגן.

ב.     פעולות ניידת הסיור בגן הילדים

1)     מערך אבטחת מוסדות החינוך נקבע על ידי משטרת ישראל וכולל ניידות סיור משטרתיות/אזרחיות.

2)     אלה תפקידי צוות ניידת הסיור באבטחת גן הילדים:

א)     לבצע ביקורים וביקורות בגני הילדים

ב)     לשמש כוח תגובה מיידי אם וכאשר הוא יוזעק לגן שאירע בו אירוע ביטחוני.

3)     סדרי הביקור של צוות ניידת הסיור בגן

א)     תדירות הביקור היא על פי החלטת המשטרה ו/או קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

ב)     המאבטח/השוטר ייצור קשר עם מנהלת הגן/ הסייעת, לפני הגעתו לגן; עם כניסתו לגן הוא יזדהה, ימסור לה מה הפעילות שהוא מתכוון לעשות בגן (סריקת אזור הגן, ביקורת טלפון, לחצן מצוקה וציוד ביטחון אחר וכו'), ויבצע את הנחיות המשטרה ו/או קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

ג)      לאחר סיום הביקור/הביקורת יבקש המאבטח/ השוטר ממנהלת הגן לחתום על טופס רישום ביקורת וסריקה, ירשום את הערותיו, ויחתום את שמו בנוכחות מנהלת הגן וישאיר את הטופס בגן.

ד)     במקרים של אירוע ביטחוני בגן תפעל מנהלת הגן להזעקת כוחות הביטחון (הכוללים גם את ניידת הסיור). סדרי הזעקת כוחות הביטחון ייקבעו מראש על ידי קב"ט מוסדות החינוך של הרשות המקומית, יימסרו למנהלת הגן על ידו, ויירשמו בתיק הגן.

3.2.3           גני ילדים עם אבטחה צמודה

א.    ככלל אין אבטחה צמודה בגני ילדים, להוציא גני ילדים ואשכולות גני ילדים שאושר להם מאבטח על ידי משטרת ישראל ועל פי החלטתה.

ב.     אם וכאשר תתקבל החלטה של גורמי הביטחון להציב אבטחה צמודה בגן או בגני ילדים, או שההחלטה תהיה של הרשות המקומית, יש לנהוג כדלהלן:

1)     האחריות לסדרי האבטחה וההפעלה בגן שמוצב בו מאבטח מוטלת על קב"ט מוסדות החינוך של הרשות המקומית המתודרך על ידי קצין האבטחה של משטרת ישראל.

2)     המאבטח הוא מאבטח מוסדות חינוך שהוכשר כנדרש, הנושא תיעוד וחימוש ושנבדק לגביו  העדר קיום עברות מין ושרואיין ואושר על ידי קב"ט מוסדות החינוך הרשותי, על פי הנחיות משטרת ישראל.

3)     לפני כניסתו לתפקיד יתודרך המאבטח בעל-פה על ידי קב"ט מוסדות החינוך של הרשות. התדרוך ייעשה בנוכחות מנהלת הגן שתתדרך את צוות הגן, את בעלי התפקידים, את ממלאות המקום ואת מנהלות הגן והסייעות המשלימות.

4)     מנהלת הגן תנהל רישום שוטף של פעילות המאבטח, כפי שיורה לה קב"ט מוסדות החינוך.

ג.     המאבטח יפעל על פי הכללים לאבטחת מוסדות חינוך המפורטים בחוזרי המנכ"ל השונים ועל פי ההוראות בכתב שניתנו לו על ידי קב"ט מוסדות החינוך הרשותי המונחה על ידי המשטרה.

ד.     אסור להעסיק מאבטח, גם לא מאבטח מוסדות חינוך, במימון ההורים.

 

4.     הפעולות בעת אירוע חבלני/פלילי

4.1     הפעולות הנדרשות בעת מציאת חפץ חשוד בסריקת הבוקר

4.1.1   אין לגעת בחפץ החשוד.

4.1.2   ילדים ומלוויהם הנמצאים בקרבת הכניסה לגן יורחקו מאותו מקום ולא תתאפשר כניסה של ילדים והורים נוספים עד לסיום הטיפול בחפץ החשוד.

4.1.3   אחד ההורים יתבקש למנוע התקרבות ילדים ומבוגרים לגן.

4.1.4   יש להזעיק את כוחות הביטחון בהתאם לנהלים שנקבעו וליידע את קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

4.1.5   כאשר יגיעו כוחות הביטחון (חבלן משטרה, ניידת משטרה וכו'), יש להראות להם את מקום החפץ החשוד ולהישמע להוראותיהם.

4.1.6   לאחר אישור כוחות הביטחון שהכול כשורה אפשר להכניס את הילדים לגן.

4.2     הפעולות הנדרשות בעת מציאת חפץ חשוד, כאשר הילדים נמצאים בגן

4.2.1    אין לגעת בחפץ החשוד.

4.2.2    יש להרחיק בשלב ראשון את הילדים ולמקמם מאחורי מחסה  (מאחורי הגן, או בתוך הגן בתוך ממ"ד, מאחורי קיר ללא חלונות) או בכל מקום שהוא "שטח מת" לגבי החפץ החשוד.

4.2.3   יש להזעיק את כוחות הביטחון באמצעות לחצן המצוקה ובהתאם להנחיות.

4.2.4   יש לפנות את הילדים אל מחוץ לשטח הגן, למקום שאושר על ידי הקב"ט ושנקבע וגם תורגל מראש.

4.2.5   במקרים שבהם אין אפשרות יציאה משער הגן או משער המילוט יש להשאיר את הילדים במקום מחסה (מאחורי הגן, או בתוך הגן בתוך ממ"ד, מאחורי קיר ללא חלונות).

4.2.6    יש למנוע התקרבות לחפץ החשוד על ידי הצבת מבוגר (רצוי הסייעת) בקרבת מקום ומאחורי מחסה, רצוי מחוץ לתחום הגן.

4.2.7   כאשר יגיעו כוחות הביטחון יש להראות להם את מקום החפץ החשוד ולהישמע להוראותיהם.

4.2.8   לאחר אישור כוחות הביטחון שהכול כשורה אפשר להחזיר את הילדים לפעילות השוטפת.

4.3     הפעולות בעת ירי לתוך הגן

4.3.1   הפעלת לחצן מצוקה ודיווח למוקד הרשותי

4.3.2   הכנסת כלל הילדים לתוך המקלט/חדר הביטחון

4.3.3   נעילת דלתות הכניסה ודלת המקלט

4.3.4   ביצוע מפקד של כלל הילדים

3.3.5   המתנה לקבלת הנחיות מגורמי הביטחון.

4.4     הפעולות בעת חדירת אדם זר לגן

4.4.1    הפעלת לחצן מצוקה ודיווח למוקד הרשותי

4.4.2    הכנסת כלל הילדים לתוך המקלט/חדר הביטחון

4.4.3    נעילת דלתות הכניסה ודלת המקלט

4.4.4   ביצוע מפקד של כלל הילדים

4.4.5   המתנה להנחיות גורמי הביטחון.

 

5.     מרכיבי ביטחון

5.1     בכל גן ילדים חובה להתקין את מרכיבי הביטחון האלו:

5.1.1   גדר תקנית תקינה על פי מפרט משטרת ישראל הקיים ברשות המקומית

5.1.2   שער המאפשר נעילה מבפנים

5.1.3   שער ליציאת חירום

5.1.4   טלפון

5.1.5   לחצן מצוקה למוקד עירוני או למוקד של חברת האבטחה

5.1.6   פעמון הצמוד לשער הכניסה הראשי.

5.2     בגן ילדים שתותקן בו מצלמת טלוויזיה במעגל סגור לשליטה על שער הכניסה חובה להתקין אינטרקום הכולל לחצן קריאה ודיבור.

5.3     האחריות להתקנת מרכיבי הביטחון ולאחזקתם היא של הרשות המקומית/הבעלות.

5.4     יש חשיבות רבה לשמירה על תקינותם, על שלמותם ועל כשירותם של מרכיבי הביטחון בגן.

5.5     נעילת שער חשמלית תתאפשר רק אם קיימים בגן טלוויזיה במעגל סגור וצופר המתריע על שער פתוח.

5.6     מפרטים טכניים לכל אחד ממרכיבי הביטחון אפשר לקבל מקב"ט הרשות/מקב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

 

6.     תיק הביטחון לגן הילדים

6.1     כללי

6.1.1   פרק זה עוסק בריכוז המידע הנדרש לתכנון של סדרי הביטחון השוטף והבטיחות בגן הילדים וסדרי הכנת גן הילדים לקראת שעת חירום והפעלתו במצבי חירום.

6.1.2   הנתונים בתיק זה יעודכנו מדי שנה במהלך חודש ספטמבר על פי הנחיות קב"ט מוסדות החינוך הרשותי ויועברו אליו עד 15 בספטמבר.

6.1.3   התיק יימצא בגן הילדים, ועותק ממנו יימצא במשרד הקב"ט.

6.2     נתוני המוסד

6.2.1     נתוני היסוד של המוסד

שם הגן

סמל הגן

כתובת הגן

מס' הטלפון

כתובת הדוא"ל

 

 

 

 

 

הבעלות

מספר התלמידים

קבוצת הגיל

שעות הפעילות

(משעה עד שעה)

אישור בטיחותי

 

 

 

 

 

יש

אין

 

 6.2.2     ממלאי התפקידים

מס'

התפקיד

השם

הכתובת הפרטית

מס' הטלפון בבית

מס' הטלפון הנייד

הדוא"ל

1.

מנהלת הגן

 

 

 

 

 

2.

סייעת

 

 

 

 

 

3

סייעת

 

 

 

 

 

4.

גננת משלימה

 

 

 

 

 

 


מס'

התפקיד

השם

הכתובת הפרטית

מס' הטלפון בבית

מס' הטלפון הנייד

הדוא"ל

5.

סייעת משלימה

 

 

 

 

 

6.

גננת מחליפה

 

 

 

 

 

7.

סייעת מחליפה

 

 

 

 

 

8.

גננת יוח"א

 

 

 

 

 

9.

מאבטח

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3      ממלאי התפקידים ברשות המקומית ובמחוז החינוך

מס'

התפקיד

השם

מס' הטלפון בבית

מס' הטלפון הנייד

הדוא"ל

1.

מנהל/ת מחלקת חינוך

 

 

 

 

2.

מנהל/ת מחלקת גני ילדים

 

 

 

 

3.

קב"ט מוס"ח

 

 

 

 

4.

מפקח/ת

 

 

 

 

5.

מפקח/ת חברת האבטחה

 

 

 

 

 

6.2.4     שירותים חיוניים

מס'

השירות

השם

מס' הטלפון

מס' הטלפון הנייד

הדוא"ל

1.

המוקד העירוני

 

 

 

 

2.

סיירת הביטחון

 

 

 

 

3.

המשטרה

 

 

 

 

4.

מד"א

 

 

 

 

5.

כיבוי אש

 

 

 

 

6.

חברת החשמל

 

 

 

 

 

6.2.5     חברי ועד ההורים

מס'

השם

הכתובת

מס' הטלפון בבית

מס' הטלפון הנייד

מס' הטלפון בעבודה

הדוא"ל

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

6.2.6     רשימת התלמידים בגן

מס'

שם התלמיד

הגיל

 

הכתובת

מס' הטלפון בבית

מס' הטלפון של ההורים (+שם)

מס' טלפון נוסף

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

6.2.7    תגבור הורים

           בטבלה זו יש לרשום את פרטיהם של 7 הורים לפחות שיביעו את נכונותם להתייצב בגן בהתראה קצרה יחסית.

מס'

השם

הכתובת

מס' הטלפון

מס' הטלפון הנייד

הערות

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

          הערה: כל הורה חייב למלא טופס התנדבות לצורך ביטוחו בביטוח הלאומי (ראה את הטופס בנספח של סעיף 6.2-34 בחוזר הוראות הקבע עז/3(ג).

 

6.2.8   פרטי התלמידים המסייעים

א.    פרטי מוסד החינוך שהתלמידים (מכיתות י"א ו-י"ב בלבד) מגיעים ממנו

שם בית הספר: ________ מספר הטלפון: __________

כתובת בית הספר: __________ שם המנהל: ________

ב.     פרטי התלמידים

מס'

שם התלמיד

כתובתו

מס' הטלפון בביתו

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

הערה: יש לקבל אישור בכתב של ההורים ומנהל בית הספר.

 

6.2.9   מתחם הגן והמבנה

א.    תיאור הצד החיצוני של הגדרות: בניין מגורים, גן שכן, רחוב, שטח פתוח וכדומה

בגדר הצפונית: ______________________________

בגדר הדרומית: _____________________________

בגדר המזרחית: _____________________________

בגדר המערבית: _____________________________

ב.     השערים בגדר החיצונית

מקום השערים

שער הכניסה הראשי: _________________________

יציאת החירום: _____________________________

ג.     תיאור המבנה

שטח המבנה: __________ מ"ר

סוג המבנה: בלוקים / בנייה טרומית / קרוואן (הקף במעגל)

מס' החדרים במבנה: __________ מ"ר

סוג הדלת: זכוכית / פלדלת / עץ / פלסטיק (הקף במעגל)

החלונות: זכוכית / פלסטיק (הקף במעגל)

סוג החלונות: כנפיים / הזזה (הקף במעגל)

6.2.10         תכנון האבטחה

סריקה

שם מבצע סריקת הבוקר ותפקידו: ________________

שעת התחלתה של הסריקה: ______________

נקודות התורפה בביצוע הסריקה (צמחייה סבוכה, חדר גרוטאות, שטח נסתר וכדומה): _____________________

____________________________________________

מועד קיומן של סריקות נוספות במשך היום: ___________

____________________________________________

           6.2.11         אבטחה

שעת פתיחתם של השערים לאחר הסריקה: _____________

אמצעי קשר מהשער לגן: פעמון, אינטרקום עם טלוויזיה במעגל סגור ופעמון, טלפון: יש / אין (הקף במעגל)

אמצעי קשר מהגן לגורמי חוץ: טלפון, נקודת קצה למוקד, מכשיר קשר, לחצן מצוקה: יש / אין (הקף במעגל)

השעה שנקבעה לנעילת שער הגן: ______________

הגדר: תקינה / לא תקינה (הקף במעגל)

השער שאפשר לנעלו: תקין / לא תקין (הקף במעגל)

שער יציאת חירום: יש / אין (הקף במעגל)

פרטי גורמי הביטחון שיוזעקו בעת אירוע ביטחוני (הפרטים יימסרו למנהלת הגן על ידי קב"ט מוסדות החינוך ברשות)

שם הגורם: _______  אמצעי ההזעקה: טלפון מס' _______

לחצן מצוקה: יש / אין                אחר: ________________

שם הקב"ט: ________ מספר הטלפון של הקב"ט: ________

 

6.2.12 שטח כינוס לפינוי ילדי הגן

בעת אירוע ביטחוני או בטיחותי יפונה הגן לשטח הכינוס שלהלן בתוך חצר הגן (במקרה שאי אפשר לצאת מהשער): _______
___________________________________________

שטח הכינוס מחוץ לגן (במקרה שמתאפשרת יציאה מהשער):
____________________________________________

פירוט ציר התנועה לשטח הכינוס: ____________________

____________________________________________

           6.2.13         תאורה וחשמל

תאורה חיצונית: יש/אין (הקף במעגל)

מיקום המתג להדלקת התאורה החיצונית: ______________

מיקום ארון החשמל הראשי: ________________________

ארון החשמל: נעול/לא נעול (הקף במעגל)

אם הוא נעול, היכן יימצא המפתח? ___________________

           6.2.14         כיבוי אש

מיקום הצינור לכיבוי אש: __________________________

מיקום המטפים לכיבוי אש: ________________________

____________________________________________

           6.2.15         מיגון ומקלט

גודל המקלט: _________ מ"ר.

אוויר: מאווררים / מזגן (הקף במעגל)

המקלט משמש: שירותים / מטבח / מקלט בלבד (הקף במעגל)

שקע לאנטנת טלוויזיה: יש / אין (הקף במעגל)

שקע לטלפון: יש / אין (הקף במעגל)

ארון חירום: יש / אין (הקף במעגל)

מערכת סינון מרכזית:יש/אין (הקף במעגל)


 

6.2.16         עזרה ראשונה

פרטי מגיש העזרה הראשונה המוסמך

השם הפרטי: ___________________________________

שם המשפחה: __________________________________

התפקיד בגן: ___________________________________

תוקף התעודה: _________________________________

מיקום ערכת העזרה הראשונה: ______________________

           6.2.17         תכנון הלימודים בגן בשעת חירום

א.    הלימודים יתקיימו בגן הקבוע, במקום זה: __________

ב.     הלימודים יתקיימו במוסד חלופי. שם המוסד החלופי:  ________________________________________

        הכתובת: _____________ מס' הטלפון: ___________

ג.     סדר הכניסה למרחב המוגן והיציאה ממנו

        ________________________________________

        ________________________________________

ד.     תגבור הגן על ידי מבוגרים

        השם הפרטי ושם המשפחה: ____________________

        השם הפרטי ושם המשפחה: ____________________

        השם הפרטי ושם המשפחה: ____________________

        השם הפרטי ושם המשפחה: ____________________

        השם הפרטי ושם המשפחה: ____________________

        השם הפרטי ושם המשפחה: ____________________


 

6.2.18         סרטוט סכמתי של שטח המוסד

גדרות חיצוניות + מיקום השערים, מיקום המבנה וצורתו + הכניסה למבנה (במידת האפשר יש לציין נקודות חשובות, כגון חצר משחקים, סככה, גינה וכדומה)

 

 

7.     תכנית העבודה השנתית בנושאי ביטחון, בטיחות ושעת חירום

7.1     תכנית העבודה השנתית של מנהלת הגן נגזרת מתוך כלל המשימות והתפקידים המוגדרים בחוזר זה בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות לשעת חירום בתוך הגן ובפעילות שמחוץ לגן.

7.2     התכנית תוכן במהלך ימי ההיערכות בחודש אוגוסט, לפני פתיחת שנת הלימודים, ותועבר לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

7.3     להלן פירוט הנושאים בחתך חודשי

7.3.1           ספטמבר

א.    עדכון נתוני הגן בתיק הביטחון של הגן כמפורט ב-6 לעיל

ב.     בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון

ג.     אם קיים מאבטח – תדרוכו בנוהלי הכניסה לגן 

ד.     בדיקת הימצאותו של חוזר מנכ"ל מעודכן בגן

ה.    ביצוע סקר מרכיבי הביטחון בגן – הגדר, השערים ולחצן המצוקה          

ו.     בדיקה חזותית של תקינות המקלט/חדר הביטחון (הדלת, החלון, הסולם ליציאת חירום)

ז.     ביצוע תרגיל כניסה למקלט / לחדר הביטחון

ח.    ביצוע תרגיל רעידת אדמה ופינוי לשטח כינוס

7.3.2           אוקטובר

א.    ביצוע תרגיל חפץ חשוד כולל פינוי מחוץ לגן

ב.     הכנת תכנית פדגוגית להפעלת הילדים בחירום

ג.     תחקור אירועים חריגים והפקת לקחים מהם

ד.     העברת תכנית טיולים שנתית לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי לאחר אישורה על ידי המפקחת על הגן.

7.3.3    נובמבר

א.    בדיקה חזותית של תקינותם של מרכיבי הביטחון – הגדר, השערים ולחצן המצוקה

ב.     בדיקה לאיתור מפגעי בטיחות הנראים לעין

ג.     ביצוע תרגיל שרפה ויציאה משער החירום לשטח כינוס, בתיאום עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

ד.     תדרוך הילדים לקראת אירועי חנוכה

ה.    בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון, בתיאום עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

7.3.4           דצמבר

א.    בדיקת תקינותו וכשירותו של ציוד החירום, בשיתוף קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

ב.     אם קיים מאבטח – תדרוכו בנוהלי הכניסה לגן

ג.     השתתפות בכנס מנהלות גן רשותי לקראת תרגיל מוסדות חינוך ארצי


7.3.5           ינואר

א.    בדיקה חזותית  של תקינותם של מרכיבי הביטחון – הגדר, השערים ולחצן           המצוקה

ב.     בדיקה לאיתור מפגעי בטיחות הנראים לעין

7.3.6           פברואר

א.    בדיקה חזותית של תקינות המקלט/חדר הביטחון (הדלת, החלון, הסולם ליציאת חירום)

ב.     תדרוך הילדים לקראת אירועי ט"ו בשבט, על פי הנחיות שתופצנה בצמוד לאירוע

ג.     תדרוך הילדים לקראת אירועי פורים

ד.     תדרוך ותרגול של הילדים לקראת תרגיל מוסדות החינוך הארצי

ה.    ביצוע תרגיל מוסדות החינוך הארצי

7.3.7           מרס

א.    בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון

ב.     הפקת לקחים מאירועים חריגים, בתיאום עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

7.3.8           אפריל

א.    ביצוע בדיקה של פערי מרכיבי הביטחון והעברתה לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי לקראת שיפוצי הקיץ

ב.     ביצוע תרגיל חפץ חשוד, ובכלל זה פינוי לשטח כינוס דרך שער יציאת החירום, בתיאום עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

ג.     ביצוע בדיקה לאיתור מפגעי בטיחות הנראים לעין והעברתה לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי לקראת שיפוצי הקיץ

ד.     ביצוע תרגיל רעידת אדמה

7.3.9           מאי

תדרוך הילדים לקראת אירועי ל"ג בעומר


7.3.10         יוני

א.    בדיקה חזותית של מפגעי בטיחות – מגני דלתות, מדרגות שבורות, מרצפות שקועות

ב.     בדיקה חזותית של תקינותם של מרכיבי הביטחון – הגדר, השערים ולחצן המצוקה

ג.     בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון, בתיאום עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

7.3.11         יולי

בדיקה מול קב"ט מוסדות החינוך הרשותי כי בוצע מבדק בטיחות על ידי יועץ בטיחות מוסמך באחריות הרשות/הבעלות, כמתחייב מההנחיות המוטלות על הרשות המקומית/הבעלות

7.3.12  אוגוסט

א.    השתתפות בהשתלמות של הרשות או הבעלות לקראת פתיחת שנת הלימודים

ב.     הכנת תכנית עבודה שנתית

ג.     קבלת אישור בטיחות שנתי עד 15 באוגוסט מהרשות המקומית/ מהבעלות  בהתאם לאמור בכל דין ו/או בנוהלי הרישוי

ד.     הכנת תכנית הפגה פדגוגית לשנת הלימודים הבאה


 

8.     היערכות לפתיחת שנת הלימודים – הנושאים להיערכות

8.1     בהיבט הביטחוני

8.1.1    בדיקה חזותית של תקינות מרכיבי הביטחון - הגדר, השערים, לחצן המצוקה

8.1.2    עדכון נתוני תיק הביטחון של הגן והעברתו לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי

8.1.3    בדיקת התקינות ומצאי ציוד החירום על פי המפורט בחוזר זה

8.1.4    בדיקת הימצאותו של חוזר המנכ"ל המעודכן בגן

8.1.5    רענון נוהלי היציאה לטיולים

8.2     בהיבט הבטיחותי

8.2.1   קבלת אישור בטיחות  מהרשות המקומית/מהבעלות

8.2.2   בדיקה חזותית של תקינות מתקני המשחקים בחצר

8.3     בהיבט של ההיערכות למצבי חירום

8.3.1   תרגול סדר הפעולות בעת רעידת אדמה

8.3.2   תרגול סדר הפעולות בעת ירי טילים

8.4     נושאים כלליים

קיום אספת הורים ומתן הסבר להורים על נוהלי הכניסה לגן ועל התרגילים שיתבצעו במהלך השנה, וכן גיוס הורים מתנדבים לצורך סיוע בתגבור הגן במצבי חירום.

      


 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/3(א), ז' בחשון התשע"ז, 08 בנובמבר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  27/02/2019