education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.4 שעת חירום

(תשעה) 5.4-1  תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך לשנת הלימודים התשע"ו
 

1.       תרגיל ההתגוננות הארצי למוסדות החינוך לשנת הלימודים התשע"ו ייערך ביום שני, ו' באדר א' התשע"ו, 15 בפברואר 2016.

2.       בתרגיל ישתתפו כל מוסדות החינוך בארץ ובכלל זה גני הילדים.

3.       התרגיל הארצי יכלול את הפעולות האלה:

א.   תרגול התגוננות לכל התלמידים והמורים

ב.    תרגול צל"ח (צוות לשעת חירום) בית ספרי באמצעות הדמיה בחדר המורים

ג.    תרגול "למידה מרחוק" באמצעות אתר האינטרנט הבית ספרי – התלמידים יתבקשו לעסוק בתכנים לימודיים מתוקשבים ולנהל שיח עם המורה באמצעות המערכת.

4.       אין לקיים כל פעילות חוץ בית ספרית ביום זה למעט "מסע ישראל", "מסע על חומותיך" ופעילות גדנ"ע.

5.       יש לשלב מועד זה בתכנית השנתית של בית הספר.


 

בשאלות אפשר לפנות אל מר שאלתיאל רם, מנהל תחום חירום באגף בכיר לביטחון, טל' 02-5602234, 050-6200241, פקס' 02-5602636, דוא"ל  shaltiram@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/8, י"ב בניסן התשע"ה, 01 באפריל 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/04/2015