education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.4 שעת חירום

(תשעז) 5.4-1  תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך בשנת הלימודים התשע"ח
 

תרגיל ההתגוננות הארצי במוסדות החינוך ייערך ביום שלישי, ה' באדר התשע"ח, 20 בפברואר 2018.

בתרגיל ישתתפו כל מוסדות החינוך בארץ ובכלל זה גני הילדים.

התרגיל הארצי יכלול את הפעולות האלה:

א.    תרגול התגוננות לכל התלמידים והמורים

ב.     תרגול צל"ח (צוות לשעת חירום) בית ספרי באמצעות הדמיה בחדר המורים.

בית הספר נדרש להיערך לקראת הצל"ח, ומנהל בית הספר הוא האחראי על הוצאתו לפועל. יש לשבץ בעלי תפקידים ולהכין תיק צל"ח כבר בתחילת שנת הלימודים.

אפשר להסתייע במדריכות היחידה להתמודדות במצבי לחץ וחירום של שפ"י.

בשבוע שבו ייערך תרגיל ההתגוננות, בין התאריכים ג' באדר ל-ז' באדר התשע"ח,

18-22.2.2018, יתקיים תרגול "למידה מרחוק" באתר הבית ספרי. תכנים דיגיטליים מגוונים עומדים לרשות המורים והתלמידים בענן החינוכי. במהלך התרגיל יתבקשו התלמידים לעסוק בתכנים לימודיים מתוקשבים ולנהל שיח מקוון עם מוריהם במרחב הדיגיטלי.

במהלך השבוע גם יתקיים תרגול "הפעלת בני נוער מתנדבים", שבמסגרתו יעסקו תלמידי התיכון בתכנים הקשורים למעורבות חברתית ולסיוע לקהילה בשעת חירום.   

לקראת התרגול יפיץ מטה המשרד הנחיות מקצועיות להיערכות. 

ביום תרגיל ההתגוננות אין לקיים כל פעילות חוץ בית ספרית, למעט "מסע ישראלי", "מסע על חומותיך" ופעילות גדנ"ע.

יש לשלב את מועד תרגיל ההתגוננות בתכנית הבית-ספרית השנתית.


 

בשאלות אפשר לפנות אל מר שאלתיאל רם,
מנהל אגף היערכות לשעת חירום באגף בכיר לביטחון,
שעת חירום ובטיחות סביבתית, טל' 02-5602234, 050-6200241,
פקס' 02-5602636, דוא"ל shaltiram@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/9, יא' באייר התשע"ז, 07 במאי 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  12/05/2017