education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

(תשעא) 6.3-2  פורסמה רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם לבתיה"ס העבריים בפיקוח משרד החינוך לשנת הלימודים התשע"ב
 

1. בהתאם למדיניות המשרד הירוק, לקראת שנת הלימודים התשע"ב לא תפורסם חוברת מודפסת עם רשימת ספרי הלימוד המאושרים. הרשימה  תפורסם כקובץ דיגיטלי בלבד   בדרכים האלה:

-          באמצעות יונת הדואר ישירות אל מנהלי בתי הספר

-          באתר האגף לספרי לימוד במזכירות הפדגוגית

-          בקובץ המצורף

2. כבכל שנה הרשימה כוללת את ספרי הלימוד שאושרו לשימוש בבתי הספר העבריים לשנת הלימודים התשע"ב בשמותיהם המדויקים  וכן את המחירים המרבים של  הספרים בהתאם לסעיף 16ז' לחוק הפיקוח על המצרכים והשירותים, התשי"ח–1957. המחירים המצוינים ברשימה שבחוזר זה כוללים מע"מ בשיעור 16%  למעט הספרים בהוצאות שקיבלו פטור והמפורטות בנספח ג לחוזר זה.

המחירים המופיעים בחוזר זה הם מחירים מרביים. בעלי החנויות והמו"לים אינם רשאים בשום מקרה לדרוש סכום גבוה מזה הרשום במחירון. יחד עם זאת, הם רשאים לתת הנחות לרוכשי הספרים לפי ראות עיניהם.

תלונות על הפקעת מחירים ועל מחסור בספרים יש להפנות אל המינהל הפדגוגי, משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911, טל' 02-5604037.

 

3. מנהלי בתי הספר מתבקשים להקפיד על מילוי התקנות כמובא בהוראות המנכ"ל בעניין ספרים לתלמידים, בחוזר הוראות הקבע סו/3(א), סעיף 8–6.3, או בהתאם להנחיות חדשות שיפורסמו בעניין זה בהוראות מנכ"ל נוספות. כמו כן המנהלים מתבקשים להקפיד על ביצוע ההנחיות בדבר ההיערכות לשנת הלימודים התשע"ב כמובא בנספח א' להוראה זו ובהסתמך על הקובץ שנשלח אליהם.

בחירת ספרי לימוד בכל המקצועות היא בחירה בית-ספרית. לשם כך יביאו מנהלי בתי הספר   את רשימת הספרים המאושרים לעיונם של כל המורים בהקדם האפשרי.  מתוך הרשימה תיקבע רשימת ספרי הלימוד הבית ספרית לשנת הלימודים התשע"ב ותועבר לתלמידים לקראת שנת הלימודים. רשימה זו יש להכין על פי הדוגמה  בנספח ב' להוראה זו. יש להקפיד שלא להחליף ספר לימוד   יותר מפעם ב-5 שנים. יש להקפיד  שברשימת הספרים הבית-ספרית המופצת לתלמידים בכל גיל יצוין ליד שם הספר המבוקש המחיר המרבי של הספר כפי שהוא מופיע בקובץ. את העתק הרשימה יש לשלוח  בדיוור ישיר אל האגף לספרי לימוד במשרד. בכל מקרה של סטייה מנוהל זה יש לפנות לקבלת אישור בכתב ממנהלת האגף לספרי לימוד.

 

 

נספחים


נספח א: היערכות בנושא ספרי לימוד לשנת הלימודים התשע"ב

נספח ב': טופס רשימת ספרי הלימוד לשנת התשע"ב בביה"ס עפ"י הכיתות


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' יואלה נבון-טרם, מנהלת האגף לספרי לימוד,
 טל' 02-5603534, פקס' 02-5603488, או בדוא"ל  
Learning_Books_Reply@education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/9, כ"ז בניסן התשע"א, 01 במאי 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014