education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

(תשעב) 6.3-2  פורסמה רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם לבתיה"ס בפיקוח משרד החינוך לשנת הלימודים התשע"ג
 

1.         כללי

א.      בהתאם למדיניות "המשרד הירוק", לקראת שנת הלימודים התשע"ג לא תפורסם חוברת מודפסת ובה רשימת ספרי הלימוד המאושרים. הרשימה  תפורסם כקובץ דיגיטלי בלבד בדרכים האלה:

-     באמצעות "יונת הדואר" ישירות אל מנהלי בתי הספר

-     באתר האגף לספרי לימוד במזכירות הפדגוגית בכתובת /EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/

      למגזרים דוברי עברית

      למגזרים דוברי ערבית

ב.       כל בית ספר יבחר את ספרי הלימוד לתלמידיו אך ורק מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים.

ג.        כבכל שנה הרשימה כוללת את הספרים ואת חומרי הלימוד שאושרו לשימוש בבתי הספר לשנת הלימודים התשע"ג בשמותיהם המדויקים  וכן את המחירים המרביים של הספרים בהתאם לסעיף 16ז' לחוק הפיקוח על המצרכים והשירותים, התשי"ח-1957. המחירים המצוינים ברשימה כוללים מע"מ.

          המחירים המופיעים ברשימה הם מחירים מרביים. בעלי החנויות והמו"לים אינם רשאים  לדרוש סכום גבוה מזה הרשום במחירון. יחד עם זאת הם רשאים לתת הנחות לרוכשי הספרים לפי ראות עיניהם.

          יש להקפיד ולציין ברשימת הספרים הבית-ספרית המופצת לתלמידים  ליד שם הספר המבוקש את מחירו המרבי של הספר כפי שהוא מופיע בקובץ.

          בשלב זה נבחנים מחיריהם של ספרי לימוד דיגיטליים והודעה מעודכנת בעניין זה תצא בהמשך.

ד.       השנה  הרשימה כוללת גם ספרים שקיבלו  היתר זמני לשימוש לשנה אחת בלבד. הספרים הללו מסומנים בצורה מובחנת ברשימת ספרי הלימוד המאושרים (באמצעות הקוד 44), ואין לבחור בהם כתחליף לספר קיים ומאושר. השימוש בספרים שבהיתר זמני מותר אך ורק לבתי הספר שהשתמשו בספרים אלה בשנה החולפת.

ה.      בחירת ספרי לימוד בכל תחומי הדעת היא בחירה בית-ספרית. על מנהלי בתי הספר להציג את רשימת הספרים המאושרים לעיונם של כל המורים בהקדם האפשרי.

ו.        רשימת ספרי הלימוד הבית ספרית לשנת הלימודים התשע"ג תיקבע על ידי צוות בית הספר מתוך הרשימה הכוללת של הספרים המאושרים ותועבר לתלמידים. 

          בתי הספר שהצטרפו לתכנית ההשאלה יפעלו על פי ההנחיות המופיעות בהוראה 6.3-12 "היערכות להרחבת התכנית להשאלת ספרי לימוד בשנה"ל התשע"ג ".

ז.       את העתק הרשימה יש לשלוח בדיוור ישיר אל האגף לספרי לימוד במשרד. בכל מקרה של סטייה מנוהל זה יש לפנות לקבלת אישור בכתב ממנהלת האגף לספרי לימוד.

ח.      מנהלי בתי הספר מתבקשים להקפיד על מילוי התקנות בנוגע לספרי לימוד, כמפורט בהוראה 6.3-8 בחוזר הוראות הקבע סו/3(א), ובהתאם להנחיות שפורסמו בעניין זה בהוראות מנכ"ל נוספות.

ט.      המנהלים מתבקשים לפעול להוזלת ספרי הלימוד לתלמידים על ידי הצטרפות לפרויקט ההשאלה כמפורט בהוראה 6.3-12 "היערכות להרחבת התכנית להשאלת ספרי לימוד בשנה"ל התשע"ג".

י.        אכיפה: משרד החינוך מגביר את האכיפה של ההוראות הנוגעות לספרי לימוד שהוציא עד כה, וזאת בעקבות המלצות הוועדה לבדיקת העלויות של ספרי הלימוד ותדירות החלפתם. האכיפה תופעל על כל הגורמים הנוטלים חלק בנושא ספרי הלימוד (מפקחים, מנהלי בתי ספר, מנהלי מחוזות, הבעלויות ויחידות המשרד וכד'). כמו כן תיערך אכיפה מדגמית על ידי תחום הביקורת של משרד החינוך. מורים, מנהלי בתי ספר ומפקחים שלא ימלאו את ההוראות ייקראו לבירור בפני מנהל המחוז ו/או המנהלת הכללית.

2.      הנחיות לבחירה מתוך הרשימה

א.       חל איסור להשתמש בספרי לימוד שאינם כלולים ברשימת ספרי הלימוד המאושרים אלא אם ניתן לכך אישור מפורש מאגף ספרי לימוד. אם אין ברשימת הספרים המאושרים ספרים בנושא הנלמד, יוכל הצוות המקצועי הבית-ספרי לפנות למנהלת האגף לספרי לימוד לקבלת אישור  לשימוש בספר מתאים אחר.

ב.       לא יוחלף ספר לימוד ברשימת ספרי הלימוד של בית הספר אלא לאחר 5 שנים מתאריך קביעתו כספר לימוד בתחום הדעת.

ג.       לא ייכללו ברשימה ספרים שקיים ספק אם ישתמשו בהם.

ד.       התלמידים לא יידרשו לרכוש ספר לימוד מן ההדפסה האחרונה אלא אם נפסלה ההדפסה הקודמת של הספר מסיבה כלשהי ונתקבל  לכך אישור האגף.

ה.      רשימת ספרי הלימוד המאושרים לא כוללת ספרי עזר, ספרי עיון וספרי העשרה, ובכל מקרה אין לחייב תלמידים לרכוש ספרים אלו. הם אמורים להיות בספריית בית הספר.

ו.        ספרי לימוד שאין מתחילים ללמוד בהם בתחילת שנת הלימודים ייכללו ברשימת הספרים, אולם התלמידים לא יתבקשו לרכוש אותם מראש. במהלך השנה על מנהלי בתי הספר להודיע מבעוד מועד על רכישת הספרים הנוספים. כל זאת כדי למנוע מצב שבו הספרים נרכשים ואין משתמשים בהם, וכן כדי לפזר את ההוצאה הכספית של ההורים על פני חודשים נוספים. 

          בתי ספר שהצטרפו לתכנית ההשאלה יוכלו לרכוש את הספרים במהלך השנה ישירות דרך הספק.

 

3.      הנחיות חינוכיות

א.       חובתם של כל המורים לטפח אצל התלמידים את ההכרה כי ספר לימוד הוא מקור חשוב להתפתחותם ולהרחבת ידיעותיהם וכי עליהם לנהוג זהירות וכבוד בכל הספרים ובמיוחד בספרי קודש. כמו כן על המורים ללמד את תלמידיהם שמחירם הגבוה של הספרים מצדיק שימוש חוזר בהם ולעודדם להעבירם מתלמיד לתלמיד או למוכרם.

ב.       על המורים להקפיד שהתלמידים ישמרו על שלמות הספר ועל ניקיונו, לא יקמטו ולא יקפלו את דפי הספר וישתמשו בסימנייה על פי הצורך. 

ג.        מטעמי חיסכון ומטעמי חינוך לחיסכון אסור בהחלט לכתוב בספרי לימוד או להשתמש בהם כחוברות עבודה שהתלמיד צריך לכתוב בהן (חוץ ממקרים שאושרו כיוצאים מן הכלל). במקרים חריגים יש לפנות לאגף ספרי לימוד.

 


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' יואלה נבון-טרם, מנהלת האגף לספרי לימוד,
 טל' 02-5603534, פקס' 02-5603488,
דוא"ל
Learning_Books_Reply@education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/8, ט' בניסן התשע"ב, 01 באפריל 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014