education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

6.3-10  הפרויקט להשאלת ספרי לימוד

 

 

1.

חוזר זה מבוטל. כדי להגיע לחוזר התקף לחץ כאן

מבוא

1.1

תמצית

סעיף זה מפרט את הכללים להצטרפות לפרויקט של השאלת ספרי לימוד. הסעיף מחליף את סעיף 9–6.3 בחוזר הוראות הקבע סט/8(א), בעיקר בשל שינוי במדדי התמיכה הכספית.

1.2

מטרת הפרסום

א.

התוקף: החל מ-1 באפריל 2010 (בוטל בתאריך 1.4.11)

ב.

התחולה: כיתות א'-ט' בכלל מערכת החינוך

ג.

הסטטוס:מבוטל

ד.

חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 9–6.3 בחוזר הוראות הקבע סט/8(א), "הפרויקט להשאלת ספרי לימוד"מבוטל

ה.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים: סעיף 9–3.11 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), "תשלומי הורים"בתוקף.

1.3

המשנה החינוכית

רכישת ספרי הלימוד היא נתח גדול בנטל הכספי המוטל על ההורים. לצורך הקלה על הנטל וכדי לאפשר למוסדות החינוך להשיג את המטרות שתפורטנה בסעיף זה מוצע לכל מוסדות החינוך להצטרף לפרויקט להשאלת ספרי הלימוד.

1.4

התפוצה: המנהלים, המפקחים ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות.

1.5

הגורם האחראי

א.

שם היחידה: המינהל הפדגוגי

ב.

בעל התפקיד: הממונה על השאלת ספרי לימוד

ג.

מספר הטלפון: – 02-5604033

ד.

כתובת הדוא"ל: – Rachelshe@education.gov.il

2.

מטרות הפרויקט

2.1

מתן הזדמנות שווה לכל התלמידים לפתוח את שנת הלימודים עם "סל ספרים" מלא

2.2

חינוך הילדים לערך של כבוד לספר ופיתוח תחושת האחריות האישית שלהם לרכוש האמור לשרת גם את החברים

2.3

הקלה משמעותית בנטל הכספי המוטל על ההורים

2.4

הקפדה על שימוש בספרי לימוד מאושרים על ידי משרד החינוך ועל החלפת מהדורות פעם ב-5 שנים

2.5

הקפדה על ההוראה לרכוש אך ורק ספרים שייעשה בהם שימוש במהלך השנה.

3.

עקרונות להפעלת הפרויקט

להלן כמה כללים, עקרונות ותנאים מוקדמים המשמשים בסיס להפעלת השיטה:

3.1

הפרויקט הוא באחריות בית הספר ו/או הרשויות המקומיות, והוא מיועד לכיתות א'-ט'.

3.2

ההחלטה אם להפעיל פרויקט זה בבית הספר תהיה בידי הנהלת בית הספר או בידי הרשות המקומית.

3.3

כל בית ספר רשאי להיכלל במסגרת תכנית זו, בתנאי שכ-90% מהורי התלמידים יסכימו להעביר את ספרי הלימוד לידי בית הספר.

3.4

אגרת השאלה תיגבה במסגרת "אגרת השירותים הנוספים" הקיימת היום ובהתאם לנהלים שנקבעו לגביית אגרה זו המובאים בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), סעיף 9–3.11, "תשלומי הורים". פרויקט ההשאלה ימומן על ידי גביית האגרות שנקבעו להשאלת ספרי לימוד.

3.5

בשנה הראשונה למעבר מן השיטה הנהוגה כיום לשיטת ההשאלה יהיה צורך ליצור תשתית להשאלת הספרים. תשתית זו תתבסס על כך שהתלמידים ישאירו בבית הספר בתום השנה את ספריהם המשומשים. כמו כן ישלמו התלמידים את אגרת ההשאלה, ובעבורה יקבלו את כל הספרים לקראת שנת הלימודים החדשה.

3.6

עם סיום שנת הלימודים יחזירו התלמידים את ספרי הלימוד לבתי הספר. תלמיד שלא יחזיר ספר יתבקש לרכוש ספר אחר במקומו, או, לחלופין, לשלם לקופת בית הספר את מחיר הספר. כמו כן בית הספר רשאי להטיל את עלות תיקונם של הספרים הבלויים על התלמידים המחזירים ספרים בלויים בצורה לא סבירה.

3.7

בית הספר אחראי לתיקון הספרים הבלויים משנת ההצטרפות.

3.8

לאחר שיפוץ הספרים, ועם קבלת ספרים חסרים או חדשים מן ההוצאות לאור, יוכן סל ספרים לכל תלמיד, בהתאם לרשימת הספרים המאושרים על ידי משרד החינוך כפי שנקבעה לכל כיתה על ידי המועצה הפדגוגית של בית הספר.

3.9

בית הספר יודיע בתום שנת הלימודים על התאריכים שבהם על התלמידים להופיע בבית הספר כדי לקבל את סל הספרים שלהם. מומלץ שחלוקת הספרים תתבצע בימים האחרונים של חופשת הקיץ, כדי לאפשר את התחלת הלימודים בשעה הראשונה של היום הראשון ללימודים.

3.10

לכל תלמיד יהיה כרטיס שואל, ובו פרטים על התלמיד, שמות הספרים שהושאלו לו, מצבם, מחיריהם, תאריך קבלת הספרים, תאריך החזרתם והתחייבות לשמור עליהם ולהחזירם שלמים ונקיים.

3.11

בתי-ספר שכבר מפעילים את הפרויקט להשאלת ספרי לימוד מעל 5 שנים יוכלו לפנות בבקשה לתמיכה לחידוש המאגר. הפנייה תיעשה לממונה על השאלת ספרי לימוד במשרד החינוך.

3.12

משרד החינוך מפרסם מכרז על מחירי ספרי הלימוד בהתאם לרשימת הספרים המאושרים על ידו. ההנחה היא שמכרז זה יוזיל את מחירי הספרים. כמו כן המשרד מפרסם מכרז נוסף לניהול המאגר (מינהלת).

4.

תהליך ההצטרפות לפרויקט

4.1

בית הספר יפנה למשרד החינוך לבירור הזכאות ותהליך ההצטרפות לפרויקט.

4.2

משרד החינוך יבדוק את זכאות בית הספר וינחה אותו בתהליך ההצטרפות.

4.3

עם קבלת האישור ממשרד החינוך על זכאות לתקציב ולהצטרפות לפרויקט יפנה בית הספר למינהלת בצירוף טופס הזמנת ספרים ובו רשימת הספרים המבוקשים מתוך חוזר "הודעות ומידע" המתפרסם מדי שנה בחודש אפריל ובו רשימת ספרי הלימוד המאושרים. יש לציין את המספר הקטלוגי של הספרים ואת כמות הספרים הנדרשת.

4.4

המינהלת תחבר מבין הצעות הספקים את ההצעה הזולה ביותר על ידי ביצוע תיחור בין הספקים. חשוב להדגיש כי הליך התיחור אורך זמן, ולכן חשוב להתחיל את ההצטרפות לפרויקט בהקדם האפשרי. כמו כן, לא תתקבלנה בקשות שתוגשנה לאחר התיחור האחרון שייקבע.

4.5

המינהלת תיידע את בית הספר מי הספק הזוכה, ובית-הספר יאשר סופית את ההזמנה בהתאם למחירים שנתקבלו על ידי שליחת טופס הזמנת הספרים חתום בידי המנהל וגורם נוסף שהוסמך על ידו.

4.6

כל חריגה מהתקציב תשולם על ידי בית הספר.

4.7

המינהלת תתאם עם הספק ועם בית הספר את תאריך אספקת הספרים.

4.8

הספק הזוכה יעביר את ההזמנה לבית הספר, ובית-הספר יאשר את קבלת הספרים באמצעות חתימה על תעודת המשלוח לספק.

4.9

הספק יקבל את כספי ההשתתפות של המשרד ישירות מהמינהלת. אם בית ספר יחרוג מהתקציב, תיעשה התחשבנות של בית הספר ישירות מול הספק.

5.

תמיכה כספית

5.1

בשנת הלימודים הראשונה להצטרפות של בית הספר לפרויקט ההשאלה יתמוך המשרד בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים במדרג הטיפוח שקבע משרד החינוך. סיוע זה ניתן כדי לאפשר מאגר מלא ושלם של כל חומרי הלמידה בשנת ההצטרפות.

בתי ספר במדדי הטיפוח 2-0 זכאים להצטרף, אך ללא מימון המשרד.

5.2

התמיכה הכספית בעת פרסום חוזר זה תהיה כדלקמן:

-

למדדי הטיפוח 3-2: 80 ש"ח לתלמיד

-

למדדי הטיפוח 4-3: 90 ש"ח לתלמיד

-

למדדי הטיפוח 5-4: 100 ש"ח לתלמיד

-

למדדי הטיפוח 6-5: 110 ש"ח לתלמיד

-

למדדי הטיפוח 7-6: 120 ש"ח לתלמיד

-

למדדי הטיפוח 8-7: 130 ש"ח לתלמיד

-

למדדי הטיפוח 9-8: 140 ש"ח לתלמיד

-

למדדי הטיפוח 10-9: 150 ש"ח לתלמיד.

התמיכה תמומש בהפחתה מסכום התשלום עבור ספרי הלימוד שיירכשו דרך המינהלת. זאת עם הצגת אישור ממשרד החינוך על הזכאות.

5.3

בתי ספר במדדי הטיפוח 2-0 יוכלו בכל זאת לקבל תמיכה כספית של 70 ש"ח לתלמיד אם הרשות שהם שייכים אליה הצטרפה לפרויקט והרוב המוחלט של בתי הספר ברשות זכאים לתמיכה כמפורט ב-5.2.

5.4

כאמור לעיל, תלמידים המשתתפים בפרויקט ישלמו לבית הספר "אגרת השאלה" שתמורתה יקבלו את סל חומרי הלמידה. גובה האגרה משתנה בהתאם להחלטת ועדת החינוך של הכנסת. בעת פרסום חוזר זה גובה האגרה הוא 280 ש"ח.

6.

ליווי, הדרכה ובקרה

6.1

נציגי המינהלת ומשרד החינוך יעמדו לרשות בתי הספר והרשויות המקומיות בכל הנוגע להדרכה ולהסברה על הארגון והניהול של הפרויקט להשאלת ספרים. כמו כן הם יעמדו לרשות רכזי הפרויקט תוך כדי הפעלתו למתן מענה הולם לבעיות שתעלינה.

6.2

נציגי המינהלת יקיימו בקרה מסודרת על התהליך של ביצוע ההשאלה, ובתי-הספר המשתתפים בפרויקט נדרשים להעמיד לרשותם את הפרטים המתבקשים.

7.

לוח הזמנים

 
-

בחודשים מרס-אפריל: הצטרפות בתי ספר חדשים לפרויקט

-

בחודש מאי: העברת הזמנות מפורטות מבתי הספר למינהלת

-

בחודשים יוני-יולי: ביצוע תיחורים על ידי משרדנו ועל ידי המינהלת

-

בחודש אוגוסט: חלוקת הספרים לתלמידים והגשת דוח ביצוע על ידי בתי הספר כפי שיידרש.

 

מספר הטלפון של המינהלת: 03-9298572,
הדוא"ל: saribe@taldar.co.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/8(א), כ"ג בניסן התש"ע, 07 באפריל 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014