education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.6 ציונים

6.6-1  הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת ההישגים בחינוך העל-יסודי

 
1. מבוא

1.1
תמצית

חוזר זה מבוטל

בסעיף זה באה לידי ביטוי התפיסה שהנוכחות הסדירה היא חלק מהלמידה ויש לכלול את מספר ההיעדרויות והחיסורים של כל תלמיד בכל מקצוע בחישוב הסופי של הציונים בכל גיליון הערכה ובציון הבית-ספרי המסכם. המפתח לחישוב של ציון הנוכחות והציון הסופי בכל מקצוע ודרכי המעקב והבקרה המופיעים להלן באים כדי להבטיח עמידה בנוהלי משרד החינוך והפעלה של שיטת ציון אחידה ושוויונית במערכת החינוך העל-יסודי.

לתשומת לב: נוכחות סדירה בבית הספר אינה נכללת בהערכת ההתנהגות כי אם קשורה בדרכי הלמידה של התלמיד ולכן עליה לבוא לידי ביטוי בציון ההישגים.

 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 בנובמבר 2007

ב. התחולה:  כלל בתי הספר העל-יסודיים

ג. הסטטוס: חדש

ד.  חוזרים קודמים בנושא

    - סעיף 4.3-19 בחוזר הוראות הקבע סג/4(א), "זכות ערעור לתלמיד על ציון בית הספר" - בתוקף
    - סעיף 4.3-16 בחוזר הוראות הקבע סב/5(א), "ציון בית ספרי" - בתוקף
    - סעיף 2.4-3 בחוזר הוראות הקבע סב/1(א), "רענון הוראות הביקור הסדיר של תלמידים בבית הספר" - בתוקף
    - סעיף 2.1-3 בחוזר הוראות הקבע סא/4(ג), "יצירת אקלים בטוח וצמצום האלימות במוסדות החינוך", סעיף קטן 2.3.2 - בתוקף
    - - מיוחד ט', התשנ"ז, חלק ראשון, "סדר, נוהל ואורחות חיים בבית הספר", סעיף ב' - בתוקף.


ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים
 
1.3
המשנה החינוכית

בית הספר הוא בית חינוך, ובתור שכזה מטרתו לחנך את התלמיד להתנהגות לימודית הכוללת, בין היתר, רמה אקדמית ותפקוד בסיסי. הנוכחות הסדירה בשיעורים היא תנאי בסיסי להתנהלות תקינה של הלימודים ולהצלחת התלמידים בלימודיהם. תלמיד שנוכחותו אינה סדירה (הנעדר משיעורים, מגיע באיחור, עוזב את הכיתה ללא רשות וכד') פוגע ברצף הלמידה וביכולת ההתמדה שלו הדרושים לתפקוד סביר עבורו ועבור חבריו לכיתה.

בשנים האחרונות ניתן בבתי ספר על-יסודיים רבים משקל לנוכחות התלמידים בשיעורים בגיליון ההערכה של התלמידים כחלק מן הציון במקצועות השונים. נהוג לכנות דרך זו של חישוב הציונים "שיטת המנות". בבסיסה של "שיטת המנות" נמצאת התפיסה החינוכית שהנוכחות הסדירה בשיעורים היא חלק ממרכיבי הלמידה ולכן היא גם חלק בלתי נפרד מהערכת הישגי התלמיד בכל מקצוע ומהערכת תפקודו כתלמיד. מדיווחי מנהלים עולה שבבתי הספר שהופעלה בהם "שיטת המנות" חלה ירידה משמעותית בהיעדרויות ובאיחורים, ובחלק מהם חל מהפך משמעותי בהוויה הלימודית ובאקלים הבית-ספרי.

יחד עם זאת נמצא שאין אחידות בין בתי הספר השונים באופן שבו השיטה מופעלת, ובחלק מבתי הספר ננקטים אמצעים שאינם עולים בקנה אחד עם הוראות משרד החינוך.

 
1.4
התפוצה
מנהלי בתי הספר העל יסודיים, המפקחים, מנהלי המחוזות והמפמ"רים
 
1.5
יישום ומעקב
ראה ב-6 להלן.
 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל:  האגף לחינוך על יסודי

ב. בעל התפקיד:  מנהל האגף לחינוך על יסודי

ג. מספר הטלפון:  02-5603252/3 ו-02-5603259/61

ד. כתובת הדוא"ל:  yaffapa@education.gov.il.
 
1.7
נספחים
 

2.  מהות השיטה ועקרונותיה
2.1 בכל מקצוע התלמיד יכול להשיג ציון מרבי של 100 נקודות.
2.2 הציון יורכב משני מדדים: ההישגים האקדמיים והנוכחות הסדירה בשיעורים:
א. הישגים אקדמיים: יש לשקלל את הישגיו האקדמיים של התלמיד ולקחת בחשבון את ציוני המבחנים והבחנים, את הכנת שיעורי הבית, את העמידה במטלות וכד'.
ב. נוכחות סדירה בשיעורים: על המורה למנות את מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות שנרשמו לתלמיד לאורך מועד למידה כפי שהוא מוגדר בבית הספר (מחצית, שליש וכד') ולשקלל אותן לציון נוכחות על פי מפתח חישוב שיובא בהמשך.
2.3 על המורה לחבר את שני הציונים - הציון האקדמי וציון הנוכחות - והמספר שיתקבל הוא ציונו של התלמיד במקצוע.
2.4 החישוב ייעשה בכל פעם שהתלמיד יקבל גיליון הערכה.

3.  המפתח לחישוב של ציון הנוכחות
3.1 התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם, ובעת הערכת הישגיהם יש לקחת בחשבון את היעדרויותיהם. יחד עם זאת, יש היעדרויות שעל בית הספר להכיר בהן כמוצדקות ולא לחשב אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל מועד למידה, כמפורט להלן:
א. היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה - שבוע ימים; היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה (סבא, סבתא, דוד וכו') - יום אחד
ב. היעדרות בשל שמחה מדרגה ראשונה - יום אחד
ג. היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון)
ד. היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד' - בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית ספר
ה. היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר (שמירה בשער, תורנויות וכד')
ו. היעדרות בשל מבחן תיאוריה ראשון ומבחן מעשי ראשון בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת)
ז. היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים).
3.2 בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על ידי התלמידים ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהל בית הספר יעמוד בראשה.
3.3 היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינה כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור.
3.4 עם סיום ספירת ההיעדרויות הלא מוצדקות יש לתת ציון נוכחות. הציון הגבוה ביותר בנוכחות הוא אפס (אפס היעדרויות), והיעדרויות תגרומנה להפחתה בציון.

4.  אופן החישוב של הציון בנוכחות בכל מקצוע
4.1 מרכיב הנוכחות מחושב ביחס למספר השעות השבועיות הנלמדות בכל מקצוע - "יחידת למידה שבועית".
4.2 תלמיד שלא נעדר כלל ותלמיד שנעדר עד "יחידת למידה שבועית" אחת - ציונם בנוכחות אפס.
4.3 תלמיד שנעדר מעל "יחידת למידה שבועית" אחת ועד שתי יחידות - ציונו 5-, כלומר מציונו האקדמי תופחתנה 5 נקודות.
4.4 על כל צבירה של היעדרות מ"יחידת למידה שבועית" נוספת תופחתנה 2.5 נקודות.

5.  חישוב הציון הסופי במקצוע
5.1 על המורה לחבר את שני הציונים - הציון האקדמי והציון בנוכחות - לצורך מתן ציון סופי לתלמיד.
5.2 תלמיד שלא נעדר כלל או נעדר מ"יחידת למידה שבועית" אחת, ציונו הסופי יהיה זהה לציון האקדמי שניתן לו.
5.3 היעדרויות נוספות תגרומנה להפחתה מהציון האקדמי בהתאם למפתח שהוגדר לעיל.
5.4 ציונו של תלמיד שנעדר 5 "יחידות למידה שבועיות" ומעלה יהיה שלילי.
5.5 דוגמאות
א. בהיסטוריה לומדים 4 שעות שבועיות. תלמיד צבר במשך תקופת המחצית 6 היעדרויות בלתי מוצדקות ועוד 4 היעדרויות מוצדקות. כמו כן הציון האקדמי שלו הוא 78.

להלן אופן חישוב הציון שלו בהיסטוריה:
- הציון האקדמי = 78
- ציון הנוכחות = 5- (התלמיד נעדר ללא הצדקה מ"יחידת למידה שבועית" וחצי)
- הציון הסופי = 73.
ב. בתנ"ך לומדים 3 שעות שבועיות. תלמיד צבר 10 היעדרויות בלתי מוצדקות. הציון האקדמי שלו הוא 60.

להלן אופן חישוב הציון שלו בתנ"ך:
- הציון האקדמי = 60
- ציון הנוכחות = 7.5- (התלמיד נעדר מ-3+ "יחידת למידה שבועיות")
- הציון הסופי = 52.5.
ג. בגיאוגרפיה לומדים שעתיים שבועיות. תלמיד צבר 10 היעדרויות בלתי מוצדקות. הציון האקדמי שלו הוא 98.

להלן אופן חישוב הציון שלו בגיאוגרפיה:
- הציון האקדמי = 98
- ציון הנוכחות = התלמיד נעדר מ-5 "יחידות למידה שבועיות", ולכן ציונו במקצוע יהיה שלילי.

6.  מעקב ובקרה
6.1 הנתונים על היעדרויות התלמידים ידווחו למנב"ס. מערכת המנב"ס מאפשרת להציג בדוחות את מצב הנוכחות של התלמיד בכל קבוצת לימוד, את ציון הנוכחות המחושב על סמך נתוני הנוכחות ואת הציון הסופי, המחושב על סמך ההישגים האקדמיים וציון הנוכחות.

הנחיות מפורטות לשימוש במערכת המנב"ס אפשר למצוא באתר "מינהלת יישומי מנב"ס" בכתובת זו: http://www.education.gov.il/manbas.

בבתי ספר המשתמשים בתוכנת השלמה לדיווח נתוני משמעת והיעדרויות יש לוודא כי הדיווחים מועברים למערכת המנב"ס ונקלטים בה באופן שוטף.
6.2 על מנהל בית הספר לקיים פעם בחודש דיון על הממצאים במועצה הפדגוגית.
6.3 על המנהל להעביר למפקח דוח חודשי.
6.4 חריגה בהיעדרויות תלמידים תיבדק אישית על ידי המפקח יחד עם מנהל בית הספר.
6.5 על המפקח לדווח למנהל המחוז פעם בחודשים על היעדרויות. מנהל המחוז יקבע על סמך הנתונים היכן יש להפעיל תכנית התערבות מיידית.

חוזר זה בוטל

 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/3(א), כ' במרחשוון התשס'ח, 01 בנובמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014