education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.1 הכנה לצה"ל

(תשעג) 7.1-1  מרכז הכנה לשירות משמעותי בצה"ל ובשירות הלאומי-אזרחי
 

א.     מבוא

מערכת החינוך מופקדת על תהליך ההכנה לשירות בצה"ל ובשירות הלאומי-אזרחי של בני הנוער בישראל בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל סח/3(ג), מרחשוון התשס"ח – נובמבר 2007, "נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל".

האחריות הכוללת לתהליך ההכנה לשירות משמעותי מוטלת על מינהל החברה והנוער במטה ובמחוזות בשיתוף עם האגף לחינוך על-יסודי, מינהל החינוך הדתי, שפ"י, הפיקוח על החינוך הגופני, האגף הביטחוני-החברתי במשרד הביטחון ומפקדת קצין חינוך ונוער ראשי, תומכ"א ומיטב בצה"ל.

לשם ריכוז הפעילויות  החינוכיות בנושא בבתי הספר ובמסגרות החוץ בית ספריות ברשויות המקומיות הקים מינהל החברה והנוער מרכזי הכנה לשירות משמעותי בצה"ל ובשירות הלאומי-אזרחי אשר ייתנו מענה  לכלל  אוכלוסיות בני הנוער בכל רשות. המרכזים נועדו לאגם את סך המשאבים המוקצים לנושא על ידי כל הגופים השותפים לו ברשות, בכדי להבטיח עשייה חינוכית אפקטיבית ויעילה המתאימה למאפיינים הדמוגרפיים הייחודיים לה ולהעלות את מספר בני הנוער המתגייסים לצבא או לשירות הלאומי-אזרחי ומשרתים שירות משמעותי.

היעד החינוכי שעומד בבסיס הפעילות של מרכזי ההכנה הוא הצגת השירות כזכות אזרחית ראשונה במעלה בפני בני הנוער, בכדי שישתלבו בהצלחה בשירות משמעותי במסגרת הצבא או במסגרת שירות לאומי-אזרחי בדרכם לאזרחות בוגרת, משמעותית ופורייה.

מנהלי בתי הספר, מורים ומחנכים במסגרות פורמאליות ובלתי פורמאליות, נקראים לעבוד בשיתוף עם מרכז ההכנה לשירות משמעותי ולקחת חלק בפעילויות ובתכניות שלו כדי להעמיק את עבודתם עם המתגייסים. מנהלי בתי הספר או מי מטעמם מתבקשים לקחת חלק בוועדות ההיגוי.

 

ב.      עקרונות הפעולה של מרכז ההכנה לשירות משמעותי  בצה"ל ובשירות הלאומי-אזרחי

1.       מרכז ההכנה ייצור רצף חינוכי משלים בין פעילותם החינוכית של בתי הספר לבין פעילותן של מסגרות החינוך המשלים (תנועות הנוער וארגוני הנוער, המרכזים הקהילתיים, אגודות הספורט ועוד) ויפעל לגייסן  להשתתף בתהליך ההכנה לשירות.

2.       המרכז יעבוד בשיתוף פעולה עם המוסד החינוכי להתאמת תכנית חינוכית ההולמת את המאפיינים ונתוני הגיוס של תלמידיו ובוגריו. 

מרכז ההכנה יפעל על סמך מדידה והערכה קבועים ויפתח  מאגרי מידע מסודרים על בסיס הנתונים האלה:

א.    נתוני הגיוס המצויים באחריות צה"ל

ב.     שאלוני עמדות והערכה הנמצאים באוגדן ההכנה לצה"ל שפרסם משרד החינוך

ג.     מאגר מידע לגבי שירות לאומי-אזרחי של מנהלת השירות הלאומי-אזרחי במשרד ראש הממשלה.

המרכז יפתח גם כלים נוספים למדידה ולהערכה.

 

ג.      אפיקי הפעולה של מרכז ההכנה

האפיק הפרטני – פיתוח פעולות מגוונות לטיפול אישי במועמד לשירות בצה"ל (מלש"ב).

האפיק החברתי – במסגרת הפעילות מופעלת תכנית ליבה חינוכית מובנית המיועדת לעבודה בכיתה. מרכז ההכנה פועל להשלים פעילות זו במסגרות החוץ בית-ספריות בשעות אחר הצהריים.

האפיק הקהילתי – מרכז ההכנה פועל ליצירת אקלים תומך גיוס ושירות משמעותי בקרב הורים, מוסדות וגופים בקהילה.

 

ד.      אוכלוסיות היעד של מרכז ההכנה לשירות משמעותי

בני נוער תושבי הרשות – במסגרות הבית ספריות והחוץ בית ספריות

צוותי חינוך – מנהלי בתי ספר תיכוניים, מורים ומחנכים, רכזים חברתיים-קהילתיים, רכזי הכנה לצה"ל, רכזים ומדריכים במסגרות החוץ בית ספריות

נציגי עמותות וגורמים הפעילים בנושא ברשות – פעילי שנות שירות, חיילות וחיילים המשרתים במערכת החינוך

חיילות וחיילים – תושבי הרשות

קהילה – הורים ותושבים אחרים.

מרכז הכנה ברשות המקומית יוקם באישור מינהל החברה והנוער לאחר עמידה בתנאי סף המתפרסמים באתר האינטרנט בכתובת

/EducationCMS/Units/noar

 


 

לפרטים אפשר לפנות אל  הגב' דורית בר-חי, ממונה על "נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל", מינהל החברה והנוער, טל' 02-5603155, דוא"ל doritbar@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/6, כ"א בשבט התשע"ג, 01 בפברואר 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014