education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.1 הכנה לצה"ל

7.1-2  נכונות לשירות ומוכנות לצה'ל

 
1. מבוא

1.1
תמצית

הוראה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

 

חוזר זה מחליף את סעיף 7.1-1 בחוזר הוראות הקבע תשס/4(א) באותו נושא. החוזר מתייחס לכלל בני הנוער בבתי הספר וברשויות על פני הרצף החינוכי, במסגרת הבית-ספרית והחוץ-בית-ספרית. שותפים בכתיבת החוזר וביישומו נציגי אגפי משרד החינוך - מינהל החברה והנוער (חינוך חברתי-קהילתי, נוער וקהילה, של"ח וקידום נוער), אגף שפ"י, האגף לחינוך העל-יסודי, מינהל החינוך הדתי והחינוך הגופני במזכירות הפדגוגית - ונציגי האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון וחיל החינוך והנוער בצה"ל.

החוזר מרחיב בנושאים האלה:

  • אוכלוסיית היעד: החוזר מתייחס אל כלל בני הנוער, במסגרות בית-ספריות וחוץ-בית-ספריות, והתכניות המוצעות בו נותנות מענה למגוון אוכלוסיות בני הנוער בחברה הישראלית.
  • החוזר מחייב אכיפה של הפעילות בבתי הספר על פי סטנדרטים מוסכמים וברורים.
  • החוזר מיישם תפיסה הוליסטית רשותית שתיתן ביטוי לכל מסגרות החינוך והגופים המעורבים בנושא "נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל".

משרד החינוך מחייב להפעיל תכנית חינוכית רב-שלבית המיועדת להכין את בני הנוער לקראת שירותם בצה"ל.

האחריות הכוללת להפעלת התכנית מוטלת על מינהל החברה והנוער במטה ובמחוזות, בשיתוף עם האגף לחינוך על-יסודי, מינהל החינוך הדתי, שפ"י, הפיקוח על החינוך הגופני, האגף הביטחוני-החברתי במשרד הביטחון ומפקדת קצין חינוך ונוער ראשי בצה"ל.

 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 בנובמבר 2007
בתוקף החל מ-1 בנובמבר 2007

ב. התחולה:  בתי הספר העל-יסודיים בכל הזרמים והמתנ"סים

ג. הסטטוס: החלפה

ד.  חוזרים קודמים בנושא

    - 7.1-1 בחוזר הוראות הקבע תשס/4(א), "נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל" - מבוטל
    - חוזר מיוחד ג', התשנ"א, "הכנה לקראת השירות בצה"ל לתלמידי י"א ו-י"ב" - מבוטל.


ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים
 
1.3
המשנה החינוכית

אחד התפקידים המרכזיים של מוסדות החינוך הוא לטפח בבני הנוער את המעורבות החברתית ולעודד אותם לקבל על עצמם תפקידי שירות למען הקהילה, החברה והמדינה. השירות בצה"ל הוא מימוש חובה אזרחית המתבטאת בנכונותם ובמוכנותם של בני הנוער ליטול על עצמם אחריות אישית תוך מעורבות חברתית והזדהות עם המטרות המוצבות בפני צה"ל.

הכנת בני הנוער לשירות בצה"ל מחייבת תכנית חינוכית מיוחדת, ובנושא זה עוסקת התכנית המפורטת להלן.

היעד המרכזי המשותף למשרד החינוך, למשרד הביטחון ולצה"ל הוא הכנת כלל בני הנוער לצה"ל, על ידי חיזוק נכונותם ומוכנותם לשירות משמעותי ותורם, תוך הדגשת חשיבותו של המערך הלוחם.

בהתאם לחוק שירות הביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986 חלה על כל מיועד לשירות ביטחון חובת התייצבות על פי צו לרישום, לבדיקות ולגיוס לשירות ביטחון. לאור זאת התכנית תחשוף בפני המתגייס את מגוון המסלולים הקיימים בצה"ל, המאפשרים לבני הנוער לשרת בלי לפגוע בהשקפת עולמם ובהתאמה לצורכי המערכת הצה"לית. בחינוך הממלכתי יציגו לבני הנוער את המסגרות הייחודיות העומדות לרשותם לפני השירות הצבאי כמסגרת להעצמה אישית להכשרתם לתפקידי מנהיגות, כגון המכינות הקדם-צבאיות והמסגרת של "שנת-שירות".

בחינוך הממלכתי דתי ידגישו לגבי הבנים את חשיבות השירות המשמעותי בצה"ל. כמו כן יוצג בפניהם גם השירות במסגרות הייחודיות העומדות לרשותם, ישיבות ההסדר והמכינות הקדם צבאיות. לגבי הבנות תודגש גם חשיבות השירות הלאומי המשמעותי והתורם. את בנות החינוך הדתי המעוניינות לשרת בצה"ל יכינו באופן פרטני.

 
1.4
התפוצה

מנהלי מוסדות החינוך העי"ס, הרכזים החברתיים-קהילתיים, היועצים החינוכיים, מורי של"ח, המפקחים על החינוך החברתי-הקהילתי, המפקחים הכוללים, מנהלי יחידות ומחלקות החינוך והנוער ברשויות ובבעלויות, מנהלי מחלקות הספורט ברשויות, רכזי מרחבים במח' "הכנה לצה"ל" באגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון וצה"ל - מפקדי וסגלי חיל החינוך והנוער, מערך מג"ן.

 
1.5
יישום ומעקב

רכז החינוך החברתי יגיש תכנית בית ספרית להכנה לצה"ל למנהל בית הספר, ויהיה אחראי לביצועה. המנהל יגיש את התכנית למפקח הכולל ולמפקח על החינוך החברתי-קהילתי כחלק מהתכנית הבית-ספרית. על המפקחים לאשר את התכנית ולעקוב אחר ביצועה.

 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל: 

היחידה לחינוך חברתי במינהל החברה והנוער


ב. בעל התפקיד: 

מנהל תחום החינוך החברתי


ג. מספר הטלפון: 

02-5603192


ד. כתובת הדוא"ל: 

malkaai@education.gov.il.

 
1.7
נספחים

נספח:אנשי קשר בתחום ההכנה לצה"ל.

 

2.  מטרות התכנית

מטרות התכנית המפורטות להלן הן על פי חוק החינוך הממלכתי, התשי"ג-1953 ובהתאם למטרותיו (הקבועות בסעיף 2 לחוק). המטרות הן כלליות, והן פונות לכלל המגזרים באוכלוסייה:
2.1 לטפח את תחושת ההזדהות וההשתייכות של בני הנוער לעם, לארץ ולמדינת ישראל:
א. לפתח את הזהות הציונית הישראלית והתרבותית של בני הנוער
ב. לפתח את המחויבות של בני הנוער לקהילה ולחברה
ג. לעורר את מודעות בני הנוער לחשיבותו של המפגש הרב-תרבותי בין חיילים בצה"ל המשקף את החברה הישראלית על גווניה השונים
2.2 להגביר את תחושת האחריות של בני הנוער למימוש זכותם וחובתם האזרחית לשמור על ביטחון המדינה
2.3 לעורר את מודעותם של בני הנוער לשאלות ערכיות ומוסריות תוך חיזוק יכולת השיפוט והביקורת, המחשבה העצמית והיזמה שלהם
2.4 לעודד את הנכונות של בני הנוער לשירות משמעותי בצה"ל תוך הדגשת החשיבות של השירות במערך הלוחם, בהתאם לצורכי הצבא ולכישוריהם ולרצונותיהם:
א. לעודד את בני הנוער לקחת אחריות על הכרעותיהם בהתאם לכישוריהם ולרצונותיהם ולאור צורכי הצבא
ב. לעודד סביבה משפחתית וקהילתית התומכת בבני הנוער לקראת שירותם הצבאי
ג. ללוות את בני הנוער בתהליך של קבלת ההחלטות לגבי מסלולי השירות
2.5 להקנות לבני הנוער ידע ומיומנויות הנדרשים להם לקראת שירותם בצה"ל:
א. להקנות להם מידע על תהליכי הגיוס ועל המסלולים הקיימים בצה"ל
ב. להקנות להם מיומנויות ומסוגלות אישית להתמודדות עם המעבר ממסגרת אזרחית למסגרת צבאית, ובחינוך הממלכתי-דתי - להכין את בני הנוער לקיום אורח חיים דתי ולשמירת מצוות במסגרת השירות הצבאי
ג. לטפח את המודעות לחשיבות הפעילות הגופנית על ידי הקניית ידע וכלים להכנת תכנית אימון גופני אישית לקראת הגיוס לצה"ל.


3.  עקרונות להפעלת התכנית
3.1 יש להפעיל תכנית יזומה, המועברת באופן רציף לגילאי כיתות י'-י"ב.
3.2 התכנית תשקף ראייה כוללת, המשלבת פעילויות של מערכת החינוך, משרד הביטחון וצה"ל ומבוססת על חומרי למידה בהתאם לתפיסות חינוכיות מקובלות.
3.3 התכנית מחייבת רצף חינוכי בין המסגרות המרכזיות: בית הספר והרשות המקומית.
3.4 התכנית תשלב הקניית ערכים, העברת מידע והקניית מיומנויות המכוונות לקראת השירות הצבאי.
3.5 התכנית היא רב-תחומית, והיא מחייבת שיתוף פעולה בין הגורמים האלה: רכז החינוך החברתי-קהילתי, מחנך הכיתה, היועץ החינוכי, המורים לשל"ח ולידיעת הארץ, המורה לחינוך גופני, מורים מקצועיים, רב בית הספר (בבתי הספר הממלכתיים-דתיים), רכזי תנועות הנוער, מנהלי מחלקות החינוך והנוער ברשויות המקומיות, האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון, מדריכי נוער, מורות חיילות, חיילי נח"ל וגורמי צה"ל נוספים.


4.  התהליך החינוכי

התהליך החינוכי מושתת על שלושה צירי פעולה השזורים זה בזה:
4.1 ציר החינוך הערכי

בציר זה יודגשו המסרים האלה:
א. פעילות בצה"ל היא ביטוי למימוש החלטות הממשל במשטר דמוקרטי.
ב. בהתאם לחוק שירות החובה יש לפרט מחויבות לתרום כמיטב יכולתו בעת שירותו בצה"ל כדי להבטיח את השמירה על קיומה ועל ביטחונה של מדינת ישראל כחובה אזרחית ראשונה במעלה.
ג. השירות בצה"ל יתרום להזדהות הפרט עם עם ישראל ועם מדינת ישראל ולהמשכיות הקשר של העם לארצו.
ד. הפעלת התכנית תפתח תחושת מודעות לחובת הציות לפקודות הצבא ולאחריות האישית של המשרת בצה"ל למעשיו, על בסיס של שיקול דעת ערכי ומוסרי.
ה. הפעלת התכנית תקנה ערכים של שמירה על כבוד האדם, ריעות, תמיכה ועזרה הדדית.
ו. התהליך החינוכי הרציף בבית הספר הדתי להעמקת האמונה ולקיום מצוות מדגיש את חובת השירות והתרומה למדינה. השירות מבטא את מימוש הזהות הדתית וערכי התורה שתלמידי החינוך הדתי התחנכו עליהם.
4.2 ציר המידע

בציר זה יועבר מידע בנושאים האלה:
א. מדינת ישראל - אתגרי הביטחון; החברה הישראלית ומקומו של צה"ל בה
ב. תהליך הגיוס ומסלולי השירות בצה"ל.
4.3 ציר ההתנסות וההסתגלות

ציר זה בנוי על התנסויות שונות של בני הנוער ועל עיבוד החוויות לשם פיתוח יכולת הסתגלות לקראת השירות הצבאי:
  • התנסות בשגרת חיים צבאית במסגרת שבוע גדנ"ע בבסיסי הגדנ"ע, תוך התמודדות עם מרכיבי ההוויה הצבאית
  • התנסות במסגרת ימי שדה, סיורים, מסעות וטיולים, קורסי מש"צים (מובילי של"ח צעירים) ופעילות מד"צים (מדריכים צעירים), וכן התנסות במסגרת מועצות התלמידים והנוער ובמסגרת תנועות הנוער
  • התנסות במסגרת של פיתוח הכושר הגופני הכוללת מאמצים גופניים ומשימות גופניות אישיות וקבוצתיות והבנת תהליכי האימון
  • עיבוד ההתנסויות מההיבטים הרגשיים והחברתיים שיועלו במסגרת דיונים ושיחות קבוצתיות בעקבות ההתנסויות השונות.


5.  התכנית כרצף חינוכי

הכנתם של בני הנוער לקראת שירות משמעותי מחייבת רצף חינוכי המאפשר ראייה כוללת של בני הנוער במסגרות המרכזיות - בית הספר והרשות המקומית:
5.1 בית-הספר
א. חובה על בית הספר לוודא את ביצועה של התכנית "נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל".
ב. המנהל אחראי למינוי הרכז החברתי-קהילתי לאחראי ולמרכז של התכנית, ועל המנהל לוודא שהרכז הוכשר לתפקיד.
ג. המנהל אחראי להגשת התכנית הבית-ספרית לאישור המפקח על החינוך החברתי-קהילתי במחוז ולמפקח הכולל. התכנית המוצעת תהיה חלק בלתי-נפרד מתכנית העבודה הבית-ספרית המוגשת למפקח הכולל.
ד. התכנית הבית-ספרית תיבנה לאור נתוני הגיוס הבית-ספריים (שיוצגו על ידי המערכת הצבאית) ולאור עמדות בני הנוער כלפי השירות בצה"ל, ותותאם לשלבי הגיוס של בני הנוער מול המערכת הצבאית.
ה. התכנית חייבת לשלב מרכיבים משלושת צירי התהליך החינוכי (ערכים, מידע והסתגלות).
ו. התכנית תופעל במסגרת השעות השבועיות המיועדות לשעות מחנך, לחינוך גופני, לשל"ח וידיעת הארץ ולטיול השנתי.
5.2 הרשות המקומית
א. התכנית הרשותית להכנה לצה"ל תיבנה לאור נתוני הגיוס הרשותיים (שיועברו על ידי המערכת הצבאית) ותרכז את פעילות ההכנה לצה"ל הן במערכת הבית-ספרית והן ברשות המקומית.
ב. מומלץ שהרשות המקומית תקים ועדת היגוי רשותית בנושא הנכונות לשירות והמוכנות לצה"ל שייקחו בה חלק בעלי התפקידים הרלוונטיים מהתחום הבית-ספרי והחוץ-בית-ספרי.
ג. מומלץ שראש הרשות ימנה את מנהל יחידת הנוער לאחראי על הפעילות החוץ-בית-ספרית.
ד. התכניות תפותחנה ותותאמנה לבני הנוער על ידי הרשות המקומית, מינהל החברה והנוער, תנועות הנוער, משרד הביטחון וצה"ל.


6.  עידוד הגיוס בקרב בני נוער ש"חוק שירות הביטחון" אינו חל עליהם

על מערכת החינוך שבמסגרתה לומדים תלמידים ש"חוק שירות הביטחון" אינו חל עליהם לטפח בתלמידים אלה את תחושת הקשר למדינת ישראל ואת ההזדהות עם ערכיה הדמוקרטיים ולפתח את מודעותם ואת נכונותם כאזרחיה לשמור עליה ולהגן על ביטחונה. יש לעודד את בני הנוער האלה לגלות נכונות להתנדב לצה"ל ולתרום ממיטב היכולות שלהם, תוך מימוש עצמי מרבי.


7.  אוכלוסיות ייחודיות
7.1 אחת ממטרות התכנית היא לפתח מערכות הכנה, תמיכה וליווי לאוכלוסיות ייחודיות טרם הגיוס ובמהלכו, וזאת כדי לעודד את גיוסן ולשפר את השתלבותן ואת שירותן בצה"ל.
7.2 כאוכלוסיות ייחודיות מוגדרים -
א. בני נוער בעלי נתוני איכות והסתגלות נמוכים;
ב. בני נוער מרקע תרבותי ייחודי (עולים חדשים).
  בני נוער אלה ניתנים לזיהוי ולאיתור טרם גיוסם במסגרות החינוך/הרווחה כגון מפת"נים, מסגרות חניכות, כיתות הכוון, מרכזי נוער, יחידות לקידום נוער, בתי ספר ופנימיות עתירות עולים וכד'.
7.3 לתכנית כמה יעדים:
א. עידוד נכונותן ומוכנותן של האוכלוסיות הייחודיות לשירות משמעותי בצה"ל
ב. שיפור יכולת השרידות שלהן לאורך השירות הצבאי
ג. פיתוח מנגנוני תמיכה וטיפול בפרט
ד. שיפור רמת ההשכלה טרם הגיוס בקרב בעלי ציון השכלה ראשוני הנמוך מ-9 ובקרב מי שלמדו עד תשע שנות לימוד
ה. שיפור השפה טרם הגיוס לנערים בעלי סימול עברית 5-2.
ו. שילוב אוכלוסיות אלה במסלולי הכשרה קדם-צבאיים.
התכנית תאפשר יצירת רצף חינוכי בקרב האוכלוסיות הייחודיות ואת שילובן המיטבי בצה"ל.


8.  טבלת התכניות על-פי הנושאים *

הנושא
המארגן

המטרות
התכניות
החינוכיות
שכבת
הגיל

הרצף החינוכי
הגורם האחראי
לביצוע
הזדהות הפרט עם העם ועם המדינה
א. פיתוח זהות
יהודית ציונית
- "להיות אזרח"
- "משואה לתקומה"
- "דרכי ארץ בדרכי הארץ"
- "על סדר היום" - דיון בנושאים אקטואליים
- כיתה י'
- כיתה י'
- כיתה י'
- כיתה י'
- בביה"ס ובקהילה
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- רכז חח"ק (חינוך חברתי-קהילתי), מחנך
- מדריך של"ח וידיה"א (ידיעת הארץ)
- מדריך של"ח וידיה"א
- רכז חח"ק, מחנך
ב. חיזוק המחויבות של הפרט לקהילה ולחברה
- "מחויבות אישית" - שירות לזולת
- מנהיגות נוער בבית הספר ובקהילה - מד"צים, מש"צים, מועצות תלמידים, פעילי ועדות קהילתיות
- כיתה י'
- כיתה י'
- בביה"ס ובקהילה
- בביה"ס ובקהילה
- רכז חח"ק, מחנך
- מינהל ח"ן (חברה ונוער), הרשות
ג. הכרת מורשת צה"ל
- יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
- "בעקבות לוחמי תש"ח"
- "השביל המחבר"
- כיתה י'
- כיתה י'
- כיתה י'
- בביה"ס ובקהילה
- בביה"ס
- בביה"ס
- רכז חח"ק, הרשות
- מדריך של"ח וידיה"א
- מדריך של"ח וידיה"א
הקניית
מיומנויות
א. פיתוח היכולת לקבל החלטות
  "מעברים"
  כיתה י'
  בביה"ס
  שפ"י, מחנך
ב. פיתוח הכושר הגופני והבנת תהליכי האימון
  עקרונות לפיתוח הכושר הגופני
  כיתה י'
  בביה"ס
  המורה לחינוך גופני
הנושא
המארגן

המטרות
התכניות
החינוכיות
שכבת
הגיל

הרצף החינוכי
הגורם האחראי
לביצוע
החברה הישראלית וצה"ל
א. חיזוק תפיסת השירות בצה"ל כביטוי לחובה אזרחית
- "לקראת שירות משמעותי בצה"ל"
- "צה"ל - צבא במדינה יהודית-דמוקרטית"
- סדנה לקראת שירות - "אני וצה"ל"
- שירות נשים בצה"ל - "לקראת שירות משמעותי"
- שירות הבת הדתית
- כיתה י"א
- כיתה י"א
- כיתה י"א
- כיתות י"א-י"ב
- כיתות י"א-י"ב
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- רכז חח"ק, מחנך
- חיל החינוך והנוער - מערך מג"ן
- משרד הביטחון
- רכז חח"ק, מחנך, חיל החינוך והנוער - מערך מג"ו
- מחנך בחמ"ד (פרטני)
ב. הבנת מקומו של צה"ל בחברה הישראלית
- "על סדר היום" - דיון בנושאים אקטואליים ובהשפעתם על השירות
- "צה"ל והחברה הישראלית"
- סדנה לקראת שירות - "צה"ל והחברה הישראלית"
- כיתות י"א-י"ב
- כיתה י"א
- כיתה י"א
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- חח"ק, מחנך
- חיל החינוך והנוער - מערך מגן
- משרד הביטחון
ג. חיזוק המחויבות לשירות בצה"ל
- "ערך השירות בצה"ל"
- סדנה לקראת שירות - "לקראת שירות"
- שאלוני עמדות
- כיתה י"א
- כיתה י"א
- כיתות י'-י"ב
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- חיל החינוך והנוער - מערך מג"ן
- משרד הביטחון
- חיל החינוך והנוער - מערך מג"ן
ד. הכרת מורשת צה"ל
- יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
- מבצע זר ואנדרטאות
- בעקבות לוחמי תש"ח
- "השביל המחבר"
- מורשת קרב
- יום בעקבות לוחמים
- כיתות י"א-י"ב
- כיתות י"א-י"ב
- כיתות י"א-י"ב
- כיתות י"א-י"ב
- כיתות י"א-י"ב
- כיתה י"ב
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- רכז חח"ק, מחנך
- חיל החינוך והנוער - מערך מג"ן
- מדריך של"ח
- מדריך של"ח
- מדריך של"ח
- משרד הביטחון
הנושא
המארגן

המטרות
התכניות
החינוכיות
שכבת
הגיל

הרצף החינוכי
הגורם האחראי
לביצוע
המעבר לחיי צבא
א. היכרות עם ערכי צה"ל והבנתם
- "לקראת שירות משמעותי בצה"ל"
- "רוח צה"ל" - תעודת הזהות הערכית של צה"ל
- "אדם במדים" - דילמות ערכיות
- "על סדר היום"
- סדנה לקראת שירות - "ערכי צה"ל"
- כיתה י"ב
- כיתה י"ב
- כיתה י"ב
- כיתות י"א-י"ב
- כיתה י"א
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- רכז חח"ק, מחנך
- חיל החינוך והנוער - מערך מג"ן , רכז חח"ק, מחנך
- רכז חח"ק, מחנך
- רכז חח"ק, מחנך
- משרד הביטחון
ב. חיזוק המוכנות למעבר ממסגרת אזרחית למסגרת צבאית
- "לקראת שירות משמעותי
- בצה"ל" "שירות משמעותי"
- "פרדה"
- "שרשרת חיול"
- "טירונות"
- "רגע לפני הגיוס"
- "זכויות וחובות החייל"
- המעבר מחברה דתית לחברה מעורבת
- מעורבות הורים
- כיתה י"א
- כיתה י"א
- כיתה י"ב
- כיתה י"ב
- כיתה י"ב
- כיתה י"ב
- כיתה י"ב
- כיתה י"ב
- כיתה י"ב
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס וברשות
- רכז חח"ק, מחנך
- חיל החינוך והנוער - מערך מג"ן
- שפ"י, מחנך
- חיל החינוך והנוער - מערך מג"ן
- חיל החינוך והנוער - מערך מג"ן
- חיל החינוך והנוער - מערך מג"ן
- חיל החינוך והנוער - מערך מג"ן
- חמ"ד, מחנך
- רכז חח"ק, מחנך, שפ"י, הרשות
ג. הכרת שגרת החיים במערכת הצבאית
- הכנה ועיבוד לשבוע גדנ"ע
- שבוע גדנ"ע
- כיתה י"א
- כיתה י"א
- בביה"ס
- בביה"ס
- מחנך, רכז חח"ק שפ"י
- משרד הביטחון
- חיל החינוך והנוער - מערך מג"ן, מחנך, של"ח
ד. זיהוי קשיי הסתגלות
  מיפוי חרדות
  כיתה י"ב
  בביה"ס
  שפ"י, מחנך
הנושא
המארגן

המטרות
התכניות
החינוכיות
שכבת
הגיל

הרצף החינוכי
הגורם האחראי
לביצוע
לקראת שירות בצה"ל
א. תהליכי המיון והשיבוץ
- הכרת תהליך המיון והשיבוץ
- הכנה למפגש עם לשכת הגיוס
- צו התייצבות בלשכת גיוס
- כיתה י"א
- כיתה י"א
- כיתה י"א
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- חיל החינוך והנוער - מערך מג"ן
- שפ"י, מחנך
- חיל החינוך והנוער -מערך מג"ן, מחנך, שפ"י
ב. הקניית מיומנויות לשירות משמעותי
- התמודדות עם מעבר לצבא
- קבלת החלטות, "עת להחליט"
- שאלוני העדפות
- הכנה ועיבוד למיצג חילות
- מיצג חילות צה"ל
- המערך הלוחם
- המערך התומך לחימה
- מערך העתודה
- מערך טכנולוגי
- "מדבר מהשטח"
- פיתוח הכושר הגופני והטמעת העקרונות לפיתוחו
- כיתה י"ב
- כיתה י"ב
- כיתה י"ב
- כיתה י"ב
- כיתה י"ב
- כיתה י"ב
- כיתה י"ב
- כיתה י"ב
- כיתה י"ב
- כיתה י"ב
- כיתה י"ב
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- בביה"ס
- שפ"י, מחנך
- שפ"י, מחנך
- שפ"י, מחנך
- מחנך, חיל החינוך והנוער - מערך מג"ן
- חיל החינוך והנוער - מערך מג"ן
- חיל החינוך והנוער - מערך מג"ן
- חיל החינוך והנוער - מערך מג"ן
- חיל החינוך והנוער - מערך מג"ן
- חיל החינוך והנוער - מערך מג"ן
- חיל החינוך והנוער - מערך מג"ן
- המורה לחינוך גופני


__________________
*  את התכניות אפשר למצוא באתר מינהל החברה והנוער, http://noar.education.gov.il.9.  נספח אנשי קשר בתחום ההכנה לצה"ל

 

 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/3(ג), כ' במרחשוון התשס'ח, 01 בנובמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/01/2018