education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.11 קייטנות ומחנות קיץ

(תשסז) 7.11-1  תיקון לסעיף 7.11-12 בחוזר הוראות הקבע סד/10(ב), 'קייטנות ומחנות קיץ' - הוספת האפשרות לסייעות לשמש מנהלות קייטנה בגן הילדים שהן עובדות בו
 

בחוזר סד/10(ב), "קייטנות ומחנות קיץ", פירטנו בסעיף 7.11-12, סעיף קטן 1.6-ג (עמ' 6 של הסעיף) את המועמדים לעבודה בקייטנות. בשל הצורך להוסיף את הסייעות בגני הילדים לתפקיד מנהלות קייטנה בגן שהן עובדות בו אנו מביאים להלן את הנוסח המתוקן של ה"מועמדים לתפקיד מנהל או מדריך ראשי":

"לתפקיד מנהל או מדריך ראשי: מי שהם בעלי תעודה של מורה או מדריך מוסמך לפחות, עם ותק וניסיון בהוראה או בהדרכה של 3 שנים. ובקייטנות של גופים נתמכים המפוקחים ומאושרים על ידי משרד החינוך: א) מי שהם בעלי תעודה של מורה או מדריך מוסמך לפחות, עם ותק בהוראה או בהדרכה של 3 שנים, או בעלי תעודה בתוקף שהנפיק מינהל החברה והנוער המעידה על כשירותם לתפקיד מרכז/מדריך ראשי, ובלבד שפעילות זו היא פעילות המשך של פעילותו מול אוכלוסייה דומה. ב) סייעות לגננות ודומותיהן, בעלות תעודה בתוקף שהנפיק הפיקוח על גני הילדים המעיד על כשירותן לתפקיד מנהלת קייטנה בגני הילדים, בתנאי שפעילות זו היא פעילות המשך של פעילותן מול אוכלוסייה דומה במהלך השנה."


 

בשאלות אפשר לפנות אל מר שלמה דהן, מפקח ארצי לקייטנות,
טל' 02-5603795 ו-050-6283178.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/8(א), י'ג בניסן התשס'ז, 01 באפריל 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014