education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.13 תנועות נוער

7.13-4  הנחיות למוסדות החינוך בעניין פעילות תנועות הנוער וארגוני הילדים והנוער המוכרים במוסדות החינוך

 

הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

למעבר להוראה

תוקף ההוראה: החל מ-1 ביולי 2015.

תאריך הפרסום: י"ד בתמוז התשע"ה, 1 ביולי 2015.

התחולה: בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים מכל המגזרים.

תמצית ההוראה

חוזר זה כולל את העקרונות שעל פעילות תנועות הנוער וארגוני הילדים והנוער המוכרים בבתי הספר להיות מושתתים עליהם, וכן את הדרכים לשיתוף פעולה בין משרד החינוך לבין תנועות הנוער וארגוני הילדים והנוער המוכרים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים.

מטרתו של חוזר זה להפנות את תשומת לבו של מנהל בית הספר אל פוטנציאל העושר החינוכי הטמון בשיתוף תנועות הנוער וארגוני הנוער, יחד ולחוד, בפעילות החינוכית של בית הספר.

חוזר זה מבטל את סעיף 7.13-3 בחוזר הוראות הקבע סט/3(א), "הנחיות לפעילות תנועות הנוער במוסדות החינוך", שעסק רק בתנועות הנוער, ומוסיף הנחיות גם לגבי ארגוני הילדים והנוער המוכרים – ארגונים חינוכיים ארציים המיועדים לילדים ולנוער והפועלים לקידום מטרה חינוכית או חברתית בולטת בתחומי החינוך והחברה בישראל (ראה פירוט בס"ק 1.2 להלן).

הסטטוס: החלפה.

הוראות קודמות שהוראה זאת מבטלת

-     סעיף 7.13-3 בחוזר הוראות הקבע סט/3(א), "הנחיות לפעילות תנועות הנוער במוסדות החינוך" – מבוטל

-     סעיף 7.13-1 בחוזר הוראות הקבע נח/5, "כניסת תנועות הנוער וארגוני הנוער לבתי הספר" – מבוטל.

הוראות תקפות בנושאים קשורים:  סעיף 3.4-4 בחוזר הוראות הקבע סא/2(א), "תיקון סעיף 2 (סעיף המטרות) לחוק חינוך ממלכתי" – בתוקף.

התפוצה: מנהלי בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים, רכזי החינוך החברתי, מפקחי מינהל החברה והנוער, מנהלי מחלקות החינוך והנוער, מזכ"לי תנועות הנוער ומנכ"לי ארגוני הילדים והנוער.

הגורם האחראי

א.     שם היחידה: מינהל החברה והנוער

ב.     בעל התפקיד: מנהל המחלקה לתנועות נוער, קהילה והגשמה

ג.     מספר הטלפון: 050-6283190 ו-02-5603176

ד.     כתובת הדוא"ל: iritbr@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

1.     הרציונל

2.     דרכים לשיתוף פעולה בין משרד החינוך לבין תנועות הנוער וארגוני הילדים והנוער המוכרים

3.     נספחים

נספח א: העקרונות להכרה בתנועות נוער לצורך בחינת זכאותן לתמיכה

נספח ב: העקרונות להכרה בארגוני הילדים והנוער לצורך בדיקת זכאותם לתמיכה

נספח ג: רשימת הכתובות של מנהלי המחוזות של מינהל החברה והנוער.

 

1.     הרציונל

1.1    תנועת הנוער היא ארגון חינוכי ארצי המסייע ותורם לשימור ולפיתוח של ערכים חברתיים וממלכתיים והפועל בתפיסה חינוכית של "נוער מחנך נוער". היא מחנכת להזדהות עם ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וליחס של כבוד לזכויות האדם, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת ולערכי חלוציות והגשמה כפי שהם באים לביטוי במגילת העצמאות. תנועת הנוער מחנכת לתפיסת עולם וחיים כולית התורמת לסביבה ולקהילה שהיא פועלת בהן, ומחנכת לאור ערכים ייחודיים מתוך מגמה להעצים את החניך כפרט וכחבר בקבוצה ותוך דגש על היות התנועה מסגרת של צעירים למען צעירים. תנועות הנוער הן גופים עצמאים הנתמכים על ידי משרד החינוך, ככל שהם עומדים בתנאים ובאמות המידה הקבועים במבחני התמיכה התקפים (על העקרונות להכרה בתנועות נוער ראה בנספח א להלן).

1.2     ארגון הילדים והנוער הוא ארגון חינוכי ארצי המיועד לילדים ולנוער, המקדם את ערכי ההתנדבות, המעורבות והתרומה לקהילה, והפועל בטווח גילאי כיתות א'- י"ב לקידום מטרה חינוכית או חברתית בולטת בתחומי החינוך והחברה בישראל. ההדרכה בארגוני הילדים והנוער יכול שתיעשה באמצעות מדריכים בוגרים או באמצעות מדריכים צעירים. ארגוני הנוער מחנכים ברוח עקרונות החינוך הבלתי-פורמאלי לפלורליזם, לסובלנות ולקבלת האחר ומקדמים את ערכיה של מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. ארגוני הילדים והנוער הם גופים עצמאים הנתמכים על ידי משרד החינוך, ככל שהם עומדים בתנאים ובאמות המידה הקבועים במבחני התמיכה התקפים (על העקרונות להכרה בארגוני הילדים והנוער ראה בנספח ב להלן).

1.3    משרד החינוך מעודד את פעילותה של כל תנועת נוער מוכרת וכן מעודד את פעילותם של ארגוני הילדים והנוער המוכרים בבתי הספר, בתנאי שהפעילות תושתת על העקרונות האלה:

א. חיזוק החינוך הבלתי-פורמאלי תוך שקידה על חינוך האדם הצעיר על ידי פעולות חינוכיות, חברתיות ועיוניות ועל ידי פעולות ספורט, נופש ופנאי

ב. מימוש מטרות החינוך הממלכתי (מתוך חוזר הוראות הקבע סא/2(א), סעיף
4–3.4):

·     "לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו;

·      להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות בין בני אדם ובין קהילות ועמים;

·      לפתח את אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת כישרונותיהם השונים למיצוי מלוא יכולתם כבני אדם החיים חיים של איכות ושל משמעות

·      להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה ולאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המכבדת ומעודדת את השונה והתומכת בו;

·      לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבלת תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל;

·      לפתח יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ, לנופיה, לחי ולצומח"

 ג. חינוך הנוער לרעיון קיבוץ הגלויות, טיפוח הקשר עם חלקי העם  היהודי בגולה וחתירה למיזוג גלויות בישראל

ד. הימנעות משיתוף חניכי התנועה או הארגון ומדריכיהם בפעילות מפלגתית.

 2.    דרכים לשיתוף פעולה בין משרד החינוך לבין תנועות    הנוער וארגוני הילדים והנוער המוכרים

2.1     בבתי הספר היסודיים

א.        משרד החינוך רואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה ובראיית הרצף החינוכי בין בתי הספר וצוותי החינוך בהם ובין תנועות הנוער וארגוני הילדים והנוער, מדריכיהם וצוותי החינוך בהם, כדי לטפח בוגרים מעורבים, שותפים ואחראים בחברה.

ב.        משרד החינוך יעודד את פעילות תנועות הנוער המוכרות וכן את פעילות ארגוני הילדים והנוער המוכרים בבתי הספר בדרכים האלה:

1)     רצוי כי בכל בית ספר יתמנה מורה לשמירת הקשר עם תנועות הנוער ועם ארגוני הילדים והנוער המוכרים (רכז חינוך חברתי). מורה זה יתאם וילווה את הפעילות של התנועות והארגונים בבית הספר, ובין היתר יזמן את מדריכי התנועות והארגונים לפגישה עם מנהל בית הספר ועם מורי הכיתות הגבוהות ויזמין את המורים להיכרות עם הפעילות החינוכית של התנועות והארגונים באופן שוויוני ואחיד.

2)     מומלץ כי במועצה הפדגוגית של בית הספר תינתן מפעם לפעם סקירה על פעולתם של תנועות הנוער ושל ארגוני הילדים והנוער המוכרים, ייערך דיון על חשיבותה של הפעילות בתנועות הנוער ובארגונים, ותימצאנה דרכים לעידוד פעולתם של התנועות והארגונים ולשיתוף פעולה בינם לבין בית הספר במקום. ראוי לשתף בדיונים אלו את נציגי תנועות הנוער והארגונים ביישוב באופן שוויוני ואחיד.

3)     שיחות על חשיבותם ועל מהותם של תנועות הנוער וארגוני הילדים והנוער תיערכנה בכיתות החל מכיתה  א' של בתי הספר היסודיים, בשעת חינוך או בכל מסגרת זמן אחרת שיקצה בית הספר. כלל נציגי תנועות הנוער המוכרות ונציגי ארגוני הילדים והנוער המוכרים המקיימים פעילות ביישוב יוזמנו לשיחות אלו.

4)     בית הספר יסייע לתנועות הנוער ולארגוני הילדים והנוער בגיוס חניכים חדשים מקרב תלמידיו ויעשה מאמץ להקצות זמן להצגה של התנועה והארגון מטרותיהם במהלך יום הלימודים ברבעון הראשון של שנת הלימודים.

5)     בית הספר לא ימנע מחניכי תנועות הנוער או מחניכי ארגוני הילדים והנוער להופיע בתלבושת התנועה או הארגון או לענוד את סמל התנועה או הארגון, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם כללי הלבוש הנהוגים בבית הספר.

6)     המדריכים יוכלו להיכנס לבית הספר למפגשים ולפעילויות  עם חניכים בשעת ההפסקות הגדולות ובתיאום מוקדם עם הנהלת בית הספר.

7)     הנהלת בית הספר תפנה את תשומת לבם של ההורים לעובדה שמתקיימת הסברה בכיתות על ערכם של תנועות הנוער ושל ארגוני הילדים והנוער, וכן על האפשרות של הצטרפות התלמידים לתנועות ולארגונים, כדי שההורים יוכלו לקבוע את עמדתם בנוגע להצטרפות ילדיהם.

8)     המורים יביאו בחשבון כי היום המוגדר לפעילות של תנועות הנוער וארגוני הילדים והנוער הוא יום שלישי או יום רביעי, לפי ההסדר המקומי, ויתחשבו בכך, במידת האפשר, בשיעורי הבית ובקביעת בחינות ומטלות לימודיות ליום המחרת.

9)     י"א באדר נקבע כיום פעילות מרכזי של תנועות הנוער. ביום זה ישוחררו מהלימודים בבית הספר חברי תנועות הנוער המעוניינים להשתתף (בהסכמת ההורים ובאישור מנהל בית הספר) בעלייה לתל חי ולביריה או בכינוסים ארציים שיאורגנו על ידי תנועות הנוער.

10)   ט"ו בשבט הוא יום מרכזי נוסף שבו תנועות הנוער וארגוני הילדים והנוער מקיימים פעילות. חברי התנועות והארגונים שירצו להשתתף (בהסכמת ההורים ובאישור מנהל בית הספר) באותם ימים בנטיעות או בכינוסים ארציים שיאורגנו על ידי תנועות הנוער וארגוני הילדים והנוער ישוחררו מהלימודים בבית הספר.

 

2.2     בבתי הספר העל-יסודיים

א.        משרד החינוך מעודד את פעילותם של תנועות הנוער וארגוני הילדים והנוער גם בבתי הספר העל-יסודיים, ומבקש מהנהלות בתי הספר לשתף פעולה עם נציגי התנועות והארגונים  ולעודד את הצטרפות התלמידים אליהם ואת השתתפותם הפעילה בפעולותיהם ולסייע להם ככל האפשר בגיבוש גרעיני שנת שירות וגרעיני נח"ל ובפעולות אחרות, בהתאם לבקשת תנועות הנוער וארגוני הילדים והנוער במקום, באופן שוויוני ואחיד.

ב.        להלן הנחיות לשיתוף פעולה בין משרד החינוך והנהלות בתי הספר העל-יסודיים ובין תנועות הנוער וארגוני הילדים והנוער המוכרים והפעילים ביישוב:

   1)  במועצות הפדגוגיות של בתי הספר ייערך דיון על מהותם ועל חשיבותם של תנועות הנוער וארגוני הילדים והנוער, ותגובשנה דרכים לעידוד פעילותם של תנועות הנוער והארגונים ולשיתוף פעולה בינם לבין בית הספר העל-יסודי. רצוי שנציגים של מועצת תנועות הנוער וארגוני הנוער יוזמנו לדיונים אלה.

  2)   רכז החינוך החברתי-הקהילתי בבית הספר ילווה ויתאם את פעילות תנועות הנוער וארגוני הילדים והנוער בבית הספר ויסייע לשיתוף פעולה בנושאים חינוכיים-חברתיים ביזמת בית הספר או ביזמת התנועות והארגונים במקום.

  3)   במרוצת השנה תיערכנה בכיתות שיחות על מהותה וחשיבותה של תנועת הנוער ועל חשיבות ארגוני הילדים והנוער לחברה הישראלית. השיחות תיערכנה בשעת חינוך, ביזמת מנהל בית הספר, רכז החינוך החברתי-קהילתי בבית הספר/מנחה מועצת התלמידים הבית-ספרית, מחנך הכיתה או מדריכי תנועות הנוער והארגונים, במועד שיקבע המנהל. לשיחות יוזמנו נציגי תנועות הנוער ונציגי ארגוני הילדים והנוער המוכרים.

  4)  מומלץ כי מנהלי בתי הספר העל-יסודיים יימנעו מקביעת פעילות בחופשות הרשמיות במסגרת בית הספר שיש בה כדי להפריע להשתתפותם של תלמידים חברי תנועות הנוער והארגונים בפעילות התנועה או הארגון. תיאום מראש בין המנהלים למדריכים יוכל למנוע התנגשות בין הפעילויות.

  5)   הימים המוגדרים לפעילות של תנועות הנוער וארגוני הילדים והנוער הם יום שלישי או יום רביעי, לפי ההסדר המקומי. המורים מתבקשים, במידת האפשר, להתחשב בקביעת בחינות ומטלות לימודיות ליום המחרת.

  6)   המנהלים יתחשבו ביום הפעילות השבועי של תנועות הנוער וארגוני הילדים והנוער, שהוא יום שלישי או יום רביעי, לפי ההסדר המקומי, בבואם לקבוע פעילות חינוכית מעבר לשעות הלימודים הרגילות.

 7)  תנועות הנוער וארגוני הילדים והנוער מקיימים באופן מסורתי כמה מפעלים חד-יומיים. מנהלי בתי הספר מתבקשים לשחרר מהלימודים באותם ימים תלמידים חברי תנועות הנוער וארגוני הילדים והנוער שירצו להשתתף בפעילות המאורגנת על ידי תנועת הנוער או ארגון הילדים והנוער שהם משתייכים אליהם, בתנאי שניתנה הסכמת הוריהם.

אלה האירועים שתנועות הנוער מקיימות בהם מפעלים חד-יומיים:

·         ט"ו בשבט – נטיעות

·         י"א באדר – יום העלייה לתל חי או לביריה

·         קונגרס תנועות הנוער ב"יד ושם"

·         יום תנועות הנוער הארצי/המקומי

·         מירוץ הלפיד היוצא ממודיעין בחנוכה

·         חג הסיג'ד, ב-כ"ט במרחשוון

·         יום ירושלים, ב-כ"ח באייר

·         אירועים נוספים באישור מנכ"ל משרד החינוך.

        אלה האירועים שארגוני הנוער מקיימים בהם מפעלים חד-יומיים:

·         ט"ו בשבט – נטיעות

·         חג הסיג'ד, ב-כ"ט במרחשוון

·         יום ירושלים, ב-כ"ח באייר

·         אירועים נוספים באישור מנכ"ל משרד החינוך.

8)     משרד החינוך רואה חשיבות רבה בשיגור משלחות של חניכי תנועות הנוער וארגוני הנוער לקהילות היהודיות בחו"ל לצורכי הסברה וחינוך ומשלחות לפולין. מומלץ לשחרר מלימודים את חניכי התנועות והארגונים היוצאים למשלחות אלו בהסכמת ההורים, בתנאי שיקבלו אישור מוקדם ממינהל החברה והנוער במשרדנו.

9)     בית הספר לא ימנע מחניכי תנועות הנוער וארגוני הילדים והנוער להופיע בתלבושת התנועה/הארגון או לענוד את סמל התנועה/הארגון, בתנאי שהדבר עולה בקנה אחד עם כללי הלבוש הנהוגים בבית הספר.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/11(א), י"ד בתמוז התשע"ה, 01 ביולי 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/01/2019