education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.6 משלחות נוער לחו"ל

7.6-15  נוהל הטיפול במשלחות היוצאות לחו"ל

 

הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

למעבר להוראה  

 

מבוא

תוקף ההוראה: החל מ-7 במאי 2017

תאריך הפרסום: י"א באייר התשע"ז, 7 במאי 2017

התחולה: כלל מערכת החינוך, תנועות הנוער, מחלקות החינוך ברשויות המקומיות וברשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים.

תמצית ההוראה

יציאת משלחת לחו"ל היא חלק מתהליך חינוכי, ותפקיד הנסיעה להעניק לחברי המשלחת התנסות משמעותית וחוויה מיוחדת שאין אפשרות  לחוות אותן באופן אחר. במהלך השהייה בחו"ל המשלחת משמשת שגרירה של מערכת החינוך הישראלית בפרט ושגרירה של מדינת ישראל בכלל.

יציאת משלחות נוער לחו"ל כרוכה באבדן ימי לימוד ושעות הוראה, הן לתלמידים והן לצוות המחנכים והמלווים, ומחייבת את בחינת הצורך החינוכי  מול אבדן ימי הלימוד ושעות ההוראה. לפיכך יש להקפיד ולצמצם ככל האפשר את הפגיעה בלימודים ולאפשר את קיומה של שנת לימודים סדירה.

לשם הוצאת משלחות לחו"ל הוגדר תהליך שמטרתו להסדיר את מעמדה הרשמי של המשלחת מול המדינה ומשרד החינוך. על ראשי המשלחת לפנות למשרד החינוך שיבחן את הערך החינוכי, את הערך הערכי ואת הערך הייצוגי של המשלחת, את הצורך החינוכי שיש במסע וכן את ההיבטים הארגוניים של המשלחת ואת ההיבטים הביטחוניים הכרוכים בנסיעה. הפן הערכי והחינוכי נבחן על ידי אנשי מקצוע מתחום החינוך והפדגוגיה, הפן הארגוני נבחן על ידי המפקחים והנהלת המחוז ואילו הפן הביטחוני נבחן על ידי גורמי הביטחון  במשרד החינוך  ומחוצה לו.

החלטת הממשלה על אבטחת משלחות רשמיות היוצאות לחו"ל מקורה ברצח הספורטאים הישראלים במשחקים האולימפיים במינכן בשנת 1972, והיא מתוקפת בהחלטת הממשלה שב"כ 32, ממאי 2012.

חוזר זה מגדיר את הנוהל הכרוך בשיגור משלחת לחו"ל לאור החלטת הממשלה ולאור החלטת המנהל הכללי במשרד החינוך.

 

שינויים מהוראה קודמת באותו נושא

1.   בהגדרות נוספו פרטים אלה:

-     המשמעות של מתן חסות למשלחות ממלכתיות ולמשלחות ייצוגיות.

-     פירוט הגופים המאושרים להוצאת משלחות מטעם משרד החינוך.

-     פירוט סוגי המשלחות שאינן מאושרות על ידי משרד החינוך.

2.   בתחום המינהלי-ארגוני נוספו ההנחיות האלה:

-    על יציאת משלחת לחו"ל מטעם בית ספר להיות חלק מתכנית הפעילות השנתית המאושרת על ידי מנהל המחוז ומומלצת על-ידי המפקח המחוזי.

-    על משלחת מבית ספר יסודי לקבל אישור חריג ממנהל המחוז.

-    מספר הימים המאושרים להיעדרות מלימודים עודכן ל-5 ימי לימוד, חוץ ממשלחות ספורט (ימי האליפויות נקבעים על ידי ההתאחדות העולמית לספורט בתי הספר ולעתים הם עולים על חמישה ימים).

-    יש לקבל ייעוץ מהקב"ט הרשותי בנושא הוצאת משלחת.

-    על ראש המשלחת להיות בגיר מעל גיל 21.

-    הגורם המשגר, שמטעמו יוצאת המשלחת לחו"ל, אחראי להכנת תיק משלחת (פרטים אישיים, טלפונים וכד').

ההנחייה מפרטת את אופן הטיפול של הגורם נותן החסות בבקשת הגוף המשגר להוצאת המשלחת.

3.   בנושאי ההדרכה וההכשרה נוספו הפרטים האלה:

-    אופן הכשרתם של מנהלי המשלחות לפני יציאתם לחו"ל (בתחום ההדרכה, ההסברה והפן הביטחוני). את ההכשרה מוביל מינהל החברה והנוער.

-    נושאי החובה בתחום ההסברה וקשרי החוץ שנכללים בהכנתם של חברי המשלחת ומספר שעות ההכשרה המחייב.

הסטטוס: החלפה.

הוראות קודמות שהוראה זאת מבטלת

-      סעיף 7.6-14 בחוזר הוראות הקבע עו/10(א), "נוהל הטיפול במשלחות היוצאות לחו"ל" – מבוטל.

הוראות תקפות בנושאים קשורים

-      סעיף 7.6-10 בחוזר הוראות הקבע סה/4(ב), "משלחות נוער לפולין – 'את אחיי אנוכי מבקש'"

-      סעיף 7.6-3 בחוזר הוראות הקבע תשס/1(א), "'שגרירים צעירים' – משלחות נוער ישראלי למסע הסברה בחו"ל".

הגורם האחראי

האחריות הניהולית

א.    שם היחידה: לשכת המשנה למנכ"ל

ב.     בעל התפקיד: המשנה למנכ"ל

ג.     מספרי הטלפון: 02-5602858 ו-02-5603150.

האחריות בנושאי ביטחון

א.    שם היחידה: האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית

ב.    בעל התפקיד: הקב"ט הארצי

ג.     מספרי הטלפון: 02-5602544 ו-02-5602325 ו-02-5603060

ד.    כתובת הדוא"ל: sagitsh@education.gov.il.

האחריות בנושאי הכנה והכשרה

א.    שם היחידה: מינהל החברה והנוער

ב.    בעל התפקיד: מנהל אגף חברתי קהילתי - תלמידים ונוער

ג.     מספר הטלפון: 02-5603193 ו-02-5603795

ד.    כתובת הדוא"ל:  . eitanti@education.gov.il

האחריות בנושאי כוח אדם בהוראה

א.    שם היחידה: המינהל לתיאום ולבקרה

ב.    בעל התפקיד: מנהל האגף הבכיר לכא"ב

ג.     מספר הטלפון: 02-5604750

ד.    כתובת הדוא"ל: sonyape@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

1.    מטרות הנוהל

2.    הגדרות

3.    הנחיות פדגוגיות לארגון המשלחת

4.    הגוף המשגר

5.     תפקידי נותן החסות

6.     אופן הטיפול במשלחת

7.     הנחיות לעובדי הוראה

8.     ראש המשלחת

9.     קביעת רמת האבטחה

10.   התדרוך הביטחוני

11.   רפואה וביטוח

12.   הנחיות כלליות

13.   הפעולות שיש לנקוט באירוע חירום, ביטחוני או אחר

14.   נספחים

נספח א' – נותני החסות למשלחות לחו"ל במשרד החינוך

נספח ב' – רשימת הטלפונים של אגף הביטחון

נספח ג' – טופס אישור להיפרדות יחיד ממשלחת ממלכתית בחו"ל

נספח ד' – טופס בקשה לאישור הוצאת משלחת לחו"ל

נספח ה' – טופס משוב בנושא ביטחון למשלחת לחו"ל

נספח ו' – אישור ביצוע הכנה והכשרה ליציאת משלחת לחו"ל

נספח ז' – אישור הורים ליציאת ילדם למשלחת לחו"ל

נספח ח' – הצהרת סידורי אבטחה למשלחת חינוכית/ייצוגית

נספח ט' – אישור קב"ט מוסמך על ביצוע תדרוך ביטחון למשלחת לפולין

נספח י' – אישור קב"ט מוסמך על ביצוע תדרוך ביטחון למשלחת ממלכתית

נספח י"א – אישור קב"ט מוסמך על ביצוע תדרוך ביטחון למשלחת חינוכית / ייצוגית.

 

1.      מטרות הנוהל

1.1     לקבוע את נוהלי היציאה של כלל המשלחות היוצאות לחו"ל (למעט משלחות נוער לפולין במסגרת המסע "את אחיי אנוכי מבקש")

1.2     להגדיר את נוהל מתן האישור לתהליך החינוכי הכרוך ביציאת משלחות לחו"ל

1.3     להסדיר את נוהלי אבטחת המשלחות בחו"ל באמצעות קביעת תחומי אחריות ותפקידים בתחום זה, לרבות אופן הסמכת הגורמים האחראים להגדרת המשלחת

1.4     להסדיר את נוהלי היציאה של עובדי הוראה במסגרת משלחות הנוער לחו"ל

1.5     להגדיר את תהליך הטיפול במשלחת, החל משלב ההכנות ליציאתה ועד לחזרתה ארצה

1.6     להגדיר את נוהלי הטיפול הביטחוני במשלחת, החל משלב קבלת האישור החינוכי ועד ליציאת המשלחת לחו"ל

1.7     להגדיר את נוהלי הביטחון במהלך שהיית המשלחת בחו"ל.

 

2.      הגדרות

2.1     המשרד: משרד החינוך.

2.2     הגוף המשגר: מוסדות חינוך רשמיים וכן מוסדות בפיקוח משרד החינוך, תנועות הנוער המוכרות, מחלקות החינוך ומחלקות הנוער ברשויות המקומיות והמתנ"סים באישור משרד החינוך שמטעמם יוצאת משלחת לחו"ל.

          מועצות מקומיות, רשויות חינוך מקומיות ועיריות יכולות לשמש גוף משגר רק כאשר חברי המשלחת הם תלמידים  במערכת החינוך (בוגרי י"ב אינם נמנים  עם תלמידי מערכת החינוך) וכאשר המשלחת מטופלת על ידי מחלקת החינוך ברשות, במועצה או בעירייה בלבד. הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים יכולה לשמש גוף משגר רק כאשר חברי המשלחת הם חברים באחת מהעמותות המוכרות על ידי משרד החינוך להוצאת משלחות לחו"ל והם תלמידי מערכת החינוך עד כיתה י"ב.

2.3     משלחת: שני אנשים או יותר, אזרחי המדינה או תושביה, היוצאים לחו"ל לתקופה שאינה עולה על 90 יום. לא ייראו כמשלחת עובדי מדינה בנסיעותיהם לחו"ל לצורך מילוי תפקידם, אלא אם זו משלחת עובדים רשמית מטעם המשרד.

          קיימים שני סוגים של משלחות:

א.      משלחת ממלכתית רשמית: משלחת אשר נסיעתה לחו"ל נועדה לייצג את מדינת ישראל באירוע בין-מדינתי רשמי בהשתתפות שלוש מדינות לפחות. האירוע כולל שימוש בסממנים ייצוגיים, כגון הנפת דגל, השמעת המנון ושימוש בלבוש ייצוגי הנדרש על ידי מארגני הטקס, ויש בנסיעה היבט ממלכתי בהתאם לקביעת האחראי מטעם הגוף המשגר. משלחת שקיבלה את אישור המשרד כמשלחת ממלכתית רשמית, באמצעות  המנהל הכללי של משרד החינוך או מי שהסמיך לכך, תהיה תחת האחריות הביטחונית של מדינת ישראל באמצעות משרד ראש הממשלה.

ב.      משלחת חינוכית/ייצוגית: משלחת שאינה עומדת בתבחינים של משלחת ממלכתית רשמית כמפורט בס"ק א' לעיל אך יש ביציאתה עניין ערכי/חינוכי/ייצוגי כפי שנקבע על ידי המנהל הכללי או על ידי מי שהסמיך לכך. משלחת כזו לא תהיה תחת האחריות  הביטחונית של מדינת ישראל, אך תהיה  זכאית לקבל סיוע ביטחוני ממשרד הקב"ט הארצי, הכולל תדרוך בנושאי התנהגות מונעת ודרכי תקשורת בחירום.

2.4    הרכב המשלחת

משלחת לחו"ל בחסות משרד החינוך תהיה מורכבת מתלמידים הלומדים בכיתות ז'-י"ב (ובמשלחות תנועות הנוער - מחניכים בגיל 18-14), מראש משלחת וממלווים לפי הצורך. הוצאת תלמיד מהחינוך היסודי מחייבת אישור חריג ממנהל המחוז על פי שיקול דעתו וכן ליווי הורים.

עובדים היוצאים לחו"ל בתפקיד (בענייני המשרד, במסגרת אישור ועדת הנסיעות של המשרד) אינם נכללים בהגדרה זו, אלא אם הם חלק ממשלחת שקיבלה את חסות המשרד.

2.5     נותן החסות: מנכ"ל המשרד או בעל תפקיד במשרד החינוך שהמנכ"ל הסמיך לכך (ראה בנספח א' להלן).

2.6     מתן חסות: מתן אישור יציאה למשלחת כמשלחת ממלכתית או כמשלחת חינוכית/ייצוגית.

2.7     ראש המשלחת: חבר משלחת בגיר (שגילו מעל 21), חבר הגוף המשגר –  בית ספר, הסוכנות היהודית או תנועת נוער –  אשר מונה על ידי הגוף המשגר לעמוד בראש המשלחת ולהיות אחראי על ביצוע הנהלים, סדרי המינהלה והנחיות הביטחון והבטיחות.

          במשלחות מטעם מוסדות החינוך יהיה ראש המשלחת עובד הוראה; במשלחות מטעם תנועות הנוער יהיה ראש המשלחת מדריך בוגר בתנועה; במשלחות הסוכנות היהודית יהיה ראש המשלחת עובד הסוכנות או נציג מטעמה; במשלחות מטעם מחלקות החינוך ברשויות יהיה ראש המשלחת עובד רשמי מן המניין של הרשות/מחלקת החינוך של הרשות ובעל זיקה למטרת הנסיעה של המשלחת.

          ראש המשלחת יונחה על ידי הקב"ט הארצי או על ידי מי שמונה על ידו בכל הנוגע למשלחת, הן בהיבטי הביטחון והן בהיבטים שאינם בהכרח ביטחוניים.

2.8     מלווה: מורה בבית הספר. במשלחות של אגפי החינוך והנוער ברשויות המקומיות יהיה זה בעל תפקיד רלוונטי. במשלחות תנועות הנוער יהיה זה מדריך בוגר בתנועה המכיר מקרוב את חברי המשלחת.

2.9     חברת הנסיעות: חברה מסחרית המספקת שירותי טיסה ו/או שירותי קרקע למשלחת.

2.10   טיפול ביטחוני: מגוון הפעולות הננקטות על ידי משרד הקב"ט הארצי במשרד החינוך לצורך מתן מעטפת ביטחונית למשלחת, ובכלל זה העברה ליחידה הייעודית במשרד ראש הממשלה (במשלחות ממלכתיות בלבד), בדיקת תכנית האירועים, פרטי הטיסות, מדינות היעד ועוד. כמו כן יינתן סיוע וייעוץ ביטחוני למשלחות חינוכיות וייצוגיות אשר אינן מטופלות ביטחונית ואינן באחריות המדינה.

2.11   מאבטח המשלחת: איש אבטחה ישראלי או מאבטח מקומי אשר הוסמך על ידי היחידה הייעודית במשרד ראש הממשלה (במשלחות ממלכתיות בלבד)  ללוות ולאבטח משלחת בחו"ל.

2.12   קב"ט מתדרך: קב"ט מוסדות חינוך ברשות המקומית שהוסמך על ידי קב"ט המחוז באישור הקב"ט הארצי של המשרד, להעביר תדרוך "התנהגות ביטחונית מונעת" למשלחות היוצאות לחו"ל.

2.13   רמת האבטחה: שיטת האבטחה של משלחת ממלכתית ומכלול המרכיבים שלה כפי שהם נקבעים על ידי משרד ראש הממשלה לגבי כל משלחת על  פי ההנחיות המקצועיות והערכת המצב. במשלחות חינוכיות וייצוגיות יינתן היתר יציאה על סמך ההנחיות של גורמי הביטחון. אין במתן היתר זה אישור להענקת נוכחות של אבטחה ישראלית או מקומית מעבר למתואם על ידי הגורם משגר המשלחת עם הגורם המארח בחו"ל.

 

3.      הנחיות פדגוגיות לארגון המשלחת

3.1     כללי

משרד החינוך מייחס חשיבות להוצאת משלחות של תלמידים וצעירים לחו"ל שכן משלחות אלה מייצגות את המדינה בתחומי החינוך, הלימודים, התרבות והספורט. המשרד רואה בהשתתפות במשלחות מרכיב בעל ערך להפריית התהליך החינוכי, הלימודי, התרבותי והספורטיבי. הנסיעה לחו"ל אינה עומדת בפני עצמה, אלא היא חלק משמעותי מכלל התהליכים החינוכיים והחברתיים המתקיימים לקראת הנסיעה. בתהליכים אלו משולבים לימוד עיוני, הכנה ערכית והסברתית,  הכנה ארגונית והכנה ביטחונית.

יציאת משלחות לחו"ל מכוונת גם לקידום מטרות שונות הקשורות  לפיתוח קשרי חינוך, תרבות וספורט, לקידום ההסברה של מדינת ישראל והעם היהודי ולחיזוק הקשרים עם התפוצות.

יציאת משלחות לחו"ל היא חלק מתכנית הפעילות החינוכית השנתית של המוסד החינוכי  ועליה להיות מאושרת על ידי מנהל המחוז.

הוצאת המשלחות מטעם הגוף המשגר תתבצע בתיאום עם הקב"ט הרשותי או עם קב"ט הגוף המשגר ובליוויו.

3.2    התנאים הנדרשים למתן חסות למשלחת ולאישורה

א.      על הנסיעה להיות בעלת ערך משמעותי בתחומי החינוך, התרבות והספורט.

ב.      יש להגדיר את התהליכים החינוכיים שעל חברי המשלחת לעבור ואת התפוקות המצופות מיציאת המשלחת.

ג.       על יציאת המשלחת להיות מוצגת בתכנית הפעילות השנתית של בית הספר לקראת שנת הלימודים, בחטיבה העליונה בפני הוועדה המלווה ובחטיבת הביניים בפני מפקח בית הספר.

ד.      במשלחות שאינן בית-ספריות, כגון משלחות של רשויות מקומיות, תנועות נוער, הסוכנות היהודית ומתנ"סים, יש  לוודא כי הוצאתן לחו"ל תתקיים בחופשות מימי הלימודים.  אם נגרם הפסד של ימי לימוד, יש לתאם את היציאה עם מנהל המחוז נותן החסות מבעוד מועד.

ה.      במשלחות המטופלות ביטחונית על ידי הסוכנות היהודית נדרש אישור מנהל המחוז להיעדרות התלמידים מימי הלימוד בלבד, ואין צורך בטיפול ביטחוני נוסף של משרד הקב"ט הארצי.

ו.       הגורם המאשר את יציאת המשלחת הוא מנהל המחוז / מנהל מינהל / סמנכ"ל / משנה למנכ"ל  / מנכ"ל / שר.

ז.       על התכנית להתאים למטרות שהוגדרו למשלחת. יש לוודא כי עיקר הזמן של שהיית המשלחת בחו"ל יוקדש להשגת מטרות אלו.

ח.      יש לקיים תכנית הכנה חינוכית שתועבר בארץ ואשר תתאים לתוכני הנסיעה. כמו כן על חברי המשלחת, צעירים ומבוגרים כאחד, לעבור הכנה והכשרה בנושא  קשרי ישראל עם המדינה המארחת וכן בנושא תכנית ההסברה של מדינת ישראל. 

ט.      על ראש המשלחת והמלווים להתאים לפרופיל חברי המשלחת ומטרת יציאתה. מודגש כי ישנה חשיבות רבה להיכרות מעמיקה מוקדמת עם התלמידים.

י.       בית הספר יידרש להציג בפני נותן החסות את תהליך בחירת התלמידים ואת האופן שבו הוא מאפשר השתתפות במשלחת גם לתלמידים שיד הוריהם אינה משגת את מימון הנסיעה.

יא.     על המשלחת לקבל אישור ביטחוני או היתר יציאה מאגף הביטחון במשרד החינוך.

יב.     על המשלחת לקבל תדריך ביטחוני לפני היציאה. 

3.3    הכנת המשלחת ליציאה

א.      כללי

תלמידים ובני נוער היוצאים במשלחות לחו"ל מייצגים את החברה ואת המדינה בישראל ומשמשים שגריריה. לפיכך יש להכין  אותם לקראת המפגש עם בני נוער בגילם במסגרות חינוכיות שונות ובמפגש עם תושבים, עם נציגי תקשורת ועם אזרחים. הכנה נאותה תאפשר העמקה של קשרי הידידות, הכבוד וההבנה ההדדיים ותסייע  להציג את החברה ומדינת ישראל באופן הראוי.

לפיכך על נותן החסות לוודא כי חברי המשלחת עברו הכנה כמפורט להלן:

-    הכנת המשלחת תועבר באמצעות תוכנה מתוקשבת שהוכנה על ידי מינהל החברה והנוער והאגף לטכנולוגיות מידע במינהל התקשוב. משך ההכנה שמונה שעות לפחות. המשלחות מוזמנות להעמיק, להרחיב ולקדם את ההשתלמות מעבר למינימום המוצע.

-    כדי להירשם להכנה המקוונת יש להיכנס לאתר אגף בכיר לביטחון בכתובת האינטרנט:

http://www.education.gov.il/Bitachon. יש לבחור בלשונית  "משלחות לחו"ל" ואחר כך  בלשונית "קובצי הנחיות לעזר".


אפשר גם להיכנס ישירות לקורס המקוון בכתובת:

https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https://services.education.gov.il/FormServerTemplates/EDU.MADATECH.ICT.online_course_mishlachat.xsn

-    על כל משלחת לקיים פעילות הכנה ייחודית בהתאם למדינת היעד ולציין זאת בערכת ההכנה. המפקח המאשר את המשלחת יקיים מעקב אחר תהליך ההכנה.

על נותן החסות לוודא שראש המשלחת קיבל את אישורו של המינהל לעמוד בראש משלחת היוצאת לחו"ל ועבר השתלמות של מינהל החברה והנוער הכוללת היבטים ביטחוניים, חינוכיים/ פדגוגיים וכן היבטים בנושא ההתמודדות עם מצבי מצוקה וחירום.

ב.      מטרות תכנית ההכנה של חברי המשלחת

-    העמקת הידע על המדינה ועל החברה בישראל לצורך טיפוח יכולות ההסברה

-    טיפוח המיומנויות הנדרשות ליצירת קשרים בין-אישיים, עבודת צוות וחברות

-    חיזוק יכולת ההשפעה של התלמידים ובני הנוער על עיצוב דעת הקהל בעולם לגבי מדינת ישראל

-    הגברת תחושת השליחות והמחויבות למדינת ישראל.

ג.       הערכים המובילים בתכנית

-    אהבת הארץ, הכרת מורשתה ומחויבות לשרתה בדרכים שונות

-    סובלנות ואחריות

-    מעורבות חברתית ואזרחות פעילה

-    עבודת צוות וערבות הדדית.

ד.      נושאי החובה  בתכנית ההכנה והפעולות המחייבות

-    הבנה בסיסית של הסכסוך הישראלי-ערבי, זכות הקיום של מדינת ישראל, בעיית הפליטים ומעמדה של ירושלים - עיר שלוש הדתות

-    משמעות הייצוגיות: הנציג כפנים של מדינת ישראל (הופעה, התנהגות, שפה)

-    היכרות עם התרבות המקומית

-    הישגי מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית וכארץ קולטת עלייה

-    החזרה לשגרה לאחר השיבה ארצה.

3.4    סוגי המשלחות המאושרות

א.       משלחות ממלכתיות

1)     משלחות נוער לפולין (הנהלים לגבי משלחות אלה מפורטים בסעיף 7.6-10 בחוזר הוראות הקבע סה/4(ב), "משלחות נוער לפולין – 'את אחיי אנוכי מבקש'"

 2)     משלחות המשתתפות בתחרויות ספורט בין-לאומיות של ההתאחדות העולמית לספורט בבתי הספר (I.S.F.) המאורגנות על ידי משרד החינוך ומאושרות על ידי המפמ"ר והממונה על החינוך גופני במשרד החינוך

 3)      משלחות המשתתפות בתחרויות בין-לאומיות בתחומים שונים, כגון: מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה, המאורגנות על ידי גורמים בין-לאומיים רשמיים

 4)      משלחות המשתתפות בכנסים ארציים או בין-לאומיים בחו"ל בחסות משרד החינוך ובאישורו, שמשתתפים בהם נציגים רשמיים של מערכת החינוך.

ב.       משלחות ייצוגיות

1)     משלחות המשתתפות בהפלגות ימיות של בתי הספר הימיים

2)     משלחות היוצאות לחו"ל במסגרות של קשר עם התפוצות, ערים תאומות וחילופי נוער

3)     משלחות נוער בשיתוף הסוכנות היהודית במסגרת התכנית "שותפות 2000"

4)     משלחות היוצאות לגרמניה במסגרת של חילופי נוער בחסות משרד החוץ והרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים ובאישור האגף לקשרי חוץ במשרד החינוך

5)     משלחות חינוכיות שיש ביציאתן עניין ערכי, חינוכי ופדגוגי בהלימה לתכנית העבודה של משרד החינוך והמוסד החינוכי, היוצאות לייצג את הגורם המשגר באירועים כגון תחרויות, הופעות וכד'

6)     "שגרירים צעירים" – משלחות נוער ישראלי למסע הסברה בחו"ל

7)     משלחות מטעם תנועות הנוער היוצאות לפעילות משותפת עם התנועה בחו"ל במהלך הקיץ.

3.5    סוגי המשלחות שאינן מאושרות

א.      להלן סוגי משלחות שאינן מאושרות:

-    משלחות של לימודי מגמה

-    מחנות אימונים וספורט

-    קייטנות וטיולים שונים

-    מחנות נוער המתקיימים בטבע, בשטח הפתוח, ללא פיקוח ובקרה 

-    משלחות המאורגנות על ידי עמותות שאינן מוכרות על ידי משרד החינוך

-    משלחות של גופים פרטיים.

ב.      משלחת שלא קיבלה את אישורו של המפקח המחוזי: הגוף המשגר רשאי לערער על החלטת המפקח המחוזי בפני מנהל המחוז, ובערכאה שמעליו - המשנה למנכ"ל המשרד.

3.6    היעדרות מלימודים

א.      משך ההיעדרות של משלחות החייבות לצאת בזמן לימודים לביקור שהוא חלק מתהליך הלימודים לא יעלה על 5 ימי לימוד (למעט תחרויות המחייבות היעדרות לזמן ממושך יותר).

ב.      יש לוודא שמספר התלמידים במשלחות היוצאות בזמן הלימודים לא יפגע במהלך התקין של הלימודים בבית הספר ולא ישבש את רצף הלימודים התקין. 

ג.       עובדי ההוראה המלווים משלחות ממלכתיות היוצאות בזמן הלימודים חייבים לקבל אישורי יציאה מתאימים להיעדרותם על פי ההנחיות בסעיף 8.5-53 בחוזר הוראות הקבע עז/1(א), "נוהל אישור היעדרות בשכר וללא שכר בשל נסיעה לחו"ל בחינוך הרשמי ובבעלויות".

ד.      למשלחות היוצאות לתחרויות יינתן אישור היעדרות למשך התחרויות בלבד, ועל פי הצורך תאושר תוספת של שתי יממות של שהייה בלבד לפני התחרויות ושל שתי יממות בלבד לאחר התחרויות.

ה.      למשלחות היוצאות להופעות בחו"ל יינתן אישור היעדרות למשך ההופעה בלבד, בתוספת יממה אחת בלבד לפני ההופעה ושתי יממות בלבד לאחר ההופעה.

ו.       למשלחות ייצוגיות היוצאות בזמן חופשות אין מגבלות של זמן שהייה, בתנאי שהפעילות מתקיימת בזמן החופשה בלבד. כל חריגה מחייבת אישור מתאים כמפורט לעיל.

3.7    חילופי נוער עם גרמניה

א.      הקדמה

מפעל חילופי הנוער הישראלי-גרמני התפתח במהלך עשרות השנים האחרונות והפך בעל משקל מרכזי ביחסים בין שני העמים. ממשלות ישראל וגרמניה מעוניינות, באמצעות תמיכה במפעל זה, לתרום להיכרות של בני הדור הצעיר בשתי המדינות זה עם זה. 

מטרות חילופי הנוער עם גרמניה וההנחיות לביצועם המתפרסמות להלן משקפות את ייחודיות הקשר בין ישראל לגרמניה. מטרות אלו מבוססות על  חידוש ההסכם ב-26 בנובמבר 2004 בין הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים בישראל לבין האגף לנוער במשרד למשפחה, לקשישים, לנשים ולנוער בגרמניה, העוסק בחילופי נוער ישראלי וגרמני, מסמך אשר נחתם לראשונה ב-26 בנובמבר 1997.

ב.      מטרות הנסיעה לגרמניה

1)     להעמיק את הקשרים בין שני העמים באווירה של כבוד הדדי

2)     לקיים מפגש עם בני העם הגרמני ועם בני הנוער הגרמניים כדי לחזק את הקשר בין העמים ולהעמיק את ההבנה ביניהם

3)     לבסס את המפגשים על מודעות לעבר המורכב יחד עם מבט לעבר העתיד

4)     להכיר את תולדותיהם, את מורשתם, את עושרם הרוחני והתרבותי של יהודי גרמניה ואת תרומתם למדע, לתרבות ולאמנות

5)     ללמוד על גורל הקהילה היהודית לאחר עלייתו של היטלר לשלטון ובתקופת השואה

6)     לבסס את ההיכרות עם העם הגרמני ולהעמיק את הידע על על הוויתו החברתית, התרבותית, הכלכלית והפוליטית.

ג.        ההכנות לנסיעה

1)     כללי

השתתפות פעילה בכל ההכנות לנסיעה היא חובה של כלל המשתתפים, המלווים ובני הנוער כאחד, והיא תנאי ליציאה לגרמניה במסגרת משלחות הנוער  ותנאי לאישור הנסיעה.

2)     בחירת בעלי תפקידים המלווים את המשלחת

א)     אל כל קבוצת תלמידים או בני נוער צריכים להצטרף לפחות שני מלווים בעלי התפקידים המוגדרים האלה: "מנהל המשלחת" ו"מורה מלווה" (או "מדריך מלווה" לקבוצות היוצאות במסגרת תנועות נוער, ארגוני נוער ומרכזים קהילתיים וכן בעלי תפקידים מהרשויות המקומיות).

ב)     על ראש המשלחת והמלווים להתאים מבחינה חינוכית וחברתית לפרופיל המשלחת, להכיר מקרוב את חברי הקבוצה עוד לפני המסע ולהיות ערים ורגישים לצורכי הקבוצה ולצורכי הפרט שבתוכה.     

3)     תהליך הכנת התלמידים למשלחת

א)     הנושאים  שיילמדו

-   ישראל – עבר והווה

-   גרמניה – עבר והווה

-   תולדות העם היהודי בגרמניה

-   יחסי ישראל-גרמניה

-   סוגיות שגרמניה מתמודדת עמן כיום מבחינה חברתית, פוליטית, כלכלית וכו'

-   סובלנות ודמוקרטיה

-   דתות

-   השואה

-   אנטישימיות, ניאו-נאציזם, גזענות ותופעות נלוות

-   התפתחויות אקטואליות במסגרת השייכות לאיחוד האירופי

-   אורחות חיים בשתי המדינות, במיוחד בקרב בני הנוער

-   משימות פוליטיות וחברתיות ובעיות מיוחדות שעמן מתמודדות שתי המדינות

-   נושאים הקשורים באופן שבו יש להסביר את המציאות האקטואלית בישראל בתקופת יציאתה של המשלחת.

ב)    חובת ההשתתפות בסמינר הכנה

על המשתתפים בנסיעה לעבור סמינר הכנה בן 40 שעות לפחות, שיתפרס על פני  כמה מפגשים. עיקר התהליך יתבצע בקהילה  עצמה – בבית הספר, במתנ"ס וכד'.

ההכנה תכלול תחומים לימודיים-עיוניים בהתאם לנושאים שפורטו לעיל, וכן תחומים חברתיים-רגשיים, כמו בירור ציפיות והגדרת מטרות אישיות, כללי התנהגות, נורמות התנהגות, תכנון משימות קבוצתיות ובחירת בעלי תפקידים.

ד.      הביקור בגרמניה

1)     על התכנית, סדר היום ולוח הזמנים להתאים לכלל מטרות הנסיעה שהוגדרו לעיל.

2)     האתרים שבני הנוער יבקרו בהם בגרמניה, מסלול הסיור ותוכני ההדרכה ייקבעו על פי תרומתם להשגת מטרות אלו.

 

4.      הגוף המשגר

4.1     תפקידי הגוף המשגר

א.      האחריות לארגון המשלחת, לשיגורה ולטיפול בה, החל משלב ההכנות, דרך שלב היציאה והשהייה בחו"ל וכלה בחזרה ארצה, היא של מנהל הגוף המשגר, כמפורט להלן:

1)     במשלחות של מוסדות חינוך – מנהל המוסד/הרשות מקומית או הבעלות על המוסד החינוכי

2)     במשלחות של תנועות הנוער המוכרות – מזכ"ל התנועה

3)     במשלחות של רשויות חינוך מקומיות – מנהל מחלקת החינוך

4)     במשלחות של הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים – יו"ר הרשות.

ב.      על הגוף המשגר להציג את תכנית הנסיעה למנהל המחוז הרלוונטי כדי לקבל את אישורו.

ג.       על הגוף המשגר לפנות לקב"ט הרשותי לשם קבלת ייעוץ והכוונה בתחילת תהליך ההכנה ליציאת המשלחת.* 

ד.      הגוף המשגר אחראי על מילוי הטפסים ועל העברתם לנותן החסות כמפורט בנספח א' להלן.

ה.      הגוף המשגר אחראי על מינוי ראש משלחת ועל הכשרתו.

ו.       הגוף המשגר אחראי על תכנית הכנה לכלל חברי המשלחת כמפורט בס"ק 3.3 לעיל.

ז.       על הגוף המשגר להעביר לחברי המשלחת לפני הנסיעה הכשרה ערכית ולתת בידם כלים פדגוגיים והסברתיים לשם עמידה במטרות הנסיעה. ההכשרה יכולה להיות בסדרת מפגשי הכנה או באמצעות הקורס המקוון הנמצא בענן החינוכי.

ח.      כדי לקבל אישור יציאה יש להשלים את ההכנה למשלחת ולצרף אישור על ביצועה וכן לצרף שלוש דוגמאות לתוצרי התלמידים בהתאם לדרישות הקורס (ראה את טופס האישור בנספח ו' להלן).

ט.      הגוף המשגר אחראי על מינוי מלווים מבוגרים למשלחת: לכל משלחת המונה עד 15 תלמידים, ימונו לפחות שני מלווים בעלי התפקידים המוגדרים האלה: "מנהל המשלחת" ו"מורה מלווה". כמו כן, על כל 15 תלמידים נוספים, יש למנות מלווה נוסף, אך לא יותר מחמישה מלווים מבוגרים למשלחת המונה עד 50 בני נוער, חוץ ממשלחות ספורט שהדרישות הספורטיביות שלהן ייחודיות. בכל מקרה לא יצאו בני נוער במשלחת רשמית לחו"ל ללא ליווי מבוגר.*

י.       הגוף המשגר אחראי על קיום קשר שוטף ומתמיד עם משרד הקב"ט הארצי לגבי תכנית המשלחת ועל עדכונו בכל שינוי או מידע רלוונטי אחר הנוגע למשלחת בשלב שלפני היציאה לחו"ל.

יא.     הגוף המשגר אחראי להודיע במועד למשרד הקב"ט הארצי על שינויים הנוגעים למועד הטיסה, לשהייה בבתי מלון ולתכנית המשלחת.

יב.     במשלחות ממלכתיות רשמיות על הגוף המשגר להודיע לאיש הקשר של המשלחת בחו"ל כי ייתכן שנציגים רשמיים מהנציגות הישראלית ייצרו עמו קשר בעניין המשלחת. יש לתדרכו  על חובת שיתוף פעולה עם גורמים אלו, ועל פי הצורך עליו למסור את כל המידע הרלוונטי שיידרש בדבר תכנית השהייה של המשלחת ותיאומי הביטחון/המשטרה (אם בוצעו כאלה). אם עולה ספק  לגבי זהות הפונה, יש לעדכן את משרד הקב"ט הארצי.

יג.      במשלחות ממלכתיות רשמיות אחראי הגוף המשגר על קיום הנחיות האבטחה כפי שהן מפורטות באישור הביטחוני שיינתן למשלחת לפני יציאתה, ובכלל זה רכישת כרטיסי טיסה ושכירת חדרי מלון למאבטחים ישראלים או מקומיים – על פי דרישת הקב"ט הארצי ועל פי התניות האישור הביטחוני

יד.     על מנהל הגוף המשגר לחתום על גבי טופס הבקשה על התחייבותו למלא את הנחיות הביטחון המופיעות בחוזר זה ולוודא כי לכל חברי המשלחת אישורים כדלקמן:

1)     אישורים רפואיים המעידים על כשירותו הרפואית של התלמיד להשתתף בנסיעה

2)     ביטוח רפואי וביטוח תאונות דרכים בחו"ל כנדרש לתלמידים, לעובדי ההוראה ולמלווים (ראה בחוזר הוראות הקבע סב/6(א), סעיף 7.6-8)

3)     הסכמת ההורים ליציאה של ילדם למשלחת (ראה נספח ז' להלן)

4)     במשלחת חינוכית או ייצוגית – אישור נוסף מההורים כי ידוע להם שהמשלחת אינה באחריות מדינת ישראל, קרי אינה מאובטחת בחו"ל. מומלץ לכל משלחת חינוכית ייצוגית לדרוש מהמארגנים לתאם סידורי אבטחה עם חברות אבטחה או עם המשטרה המקומית במהלך הפעילות ובבתי המלון.

טו.     באחריות הגוף המשגר להכין תיק משלחת אשר נועד לרכז את כל הנתונים והמידע על המשלחת בזמן שהותה בחו"ל. מטרת תיק המשלחת לאפשר התקשרות ובירור פרטים במהלך הנסיעה עם אנשי המשלחת. התיק יימצא הן אצל מנהל בית הספר או אצל אחראי הגוף המשגר והן אצל ראש המשלחת.

         להלן  הרכב תיק המשלחת (ראה נספח ד' להלן):

•   הסבר כללי על המשלחת (מטרה, אופי, יעדים, תאריכים, מאפיינים ייחודיים)

•   תכנית מפורטת של ביקור המשלחת בחו"ל

•   פרטים של אנשי קשר בחו"ל (כולל המשפחות המארחות):  שמות ומספרי טלפון

•   פרטי המלונות: שם המלון, הכתובת ומספר הטלפון

•   רשימת חברי המשלחת, מספרי הזהות ומספרי הטלפון וכן הכתובת ומספר הטלפון של המשפחה בארץ

•   פרטי הטיסות הלוך ושוב: שם שדה התעופה בהמראות ובנחיתות, שם חברת התעופה, מספר הטיסה, שעות ההמראה והנחיתה

•   דרכי ההתקשרות בארץ עם מנהל הגוף המשגר

•   העתקים של אישורי ההורים להשתתפותו של ילדם במשלחת,  אישורים רפואיים וביטוחים לכלל חברי המשלחת

•   צילומי דרכונים של כלל חברי המשלחת.

טז.     על מנהל הגוף המשגר לוודא כי התלמידים היוצאים למשלחת ישלימו את החומר הלימודי שיחסירו בעת השהייה בחו"ל.

יז.      יובהר כי אין ברכישת כרטיסי טיסה על ידי הגוף המשגר לפני מתן החסות בכדי לחייב את המשרד במתן חסות.*


4.2    הנחיות להגשת בקשה ליציאת משלחת לחו"ל

א.      גוף משגר המבקש להוציא משלחת לחו"ל יפנה לגורם האחראי לצורך קבלת חסות באמצעות "טופס בקשה לאישור הוצאת משלחת לחו"ל" (ראה בנספח ד' להלן). הנחיות מפורטות למילוי הטופס אפשר למצוא על גבי טופס הבקשה ובאתר האינטרנט של אגף הביטחון במשרד החינוך.

ב.      מנהל המחוז הוא נותן החסות למשלחות בית-ספריות ולמשלחות מהרשויות המקומיות השייכות לתחומו.

ג.       בתי הספר האזוריים, כפרי הנוער והפנימיות השייכים למינהל לחינוך התיישבותי יפנו למפקח המינהל לקבלת החסות.

ד.      בתי הספר לחינוך ימי השייכים למינהל לחינוך התיישבותי יפנו למפקח על החינוך הימי לקבלת החסות.

ה.      תנועות הנוער והרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים תפנינה למנהל מינהל החברה והנוער לקבלת החסות.

ו.       משלחות מפמ"ר תפנינה ליו"ר המזכירות הפדגוגית לקבלת החסות.

ז.       את טופס הבקשה יש להגיש לנותן החסות עד 60 ימים (כחודשיים) לפני מועד היציאה המתוכנן. יש לוודא כי כל הפרטים בטופס מלאים וחתומים על ידי מנהל הגוף המשגר. אפשר להגיש את הטופס בדואר, בפקס' או בדואר האלקטרוני.

ח.      על הגוף המשגר לוודא כי הבקשה התקבלה במשרד נותן החסות, ולאחר שאושרה - הועברה למשרד הקב"ט הארצי. אם הטפסים לא הגיעו, יפנה הגוף המשגר אל הגוף נותן החסות לבירור סיבת העיכוב ולזירוז התהליך.

ט.      על הגוף נותן החסות לבדוק את טופסי המשלחת על פי ההנחיות המופיעות ב"תפקידי  נותן החסות" (ראה בס"ק 6 להלן). אם הוא מחליט לתת חסות למשלחת, עליו להעביר את הטפסים ללא עיכוב למשרד הקב"ט הארצי להמשך הטיפול הביטחוני.

י.       הגוף המשגר (המבקש) לא ישלח את הטופס ישירות למשרד הקב"ט הארצי. טופס ללא אישור נותן החסות לא יטופל (את רשימת מספרי הטלפון והפקס' של נותני החסות ראה בנספח א' להלן).

יא.     על הבקשה להגיע למשרד הקב"ט הארצי לא יאוחר מ-30 ימים (כחודש) לפני מועד היציאה של המשלחת המתוכננת.

יב.     מתן החסות אינו משמש אישור ליציאת המשלחת לחו"ל. אישור יציאה סופי מותנה בקבלת אישור ביטחוני לגבי משלחות ממלכתיות ובקבלת היתר יציאה לגבי משלחות חינוכיות וייצוגיות ממשרד הקב"ט הארצי.

יג.      משלחות שטופסיהן לא יגיעו במועד ובאופן המפורט לעיל לא תטופלנה.

 

5.      תפקידי נותן החסות

5.1     על המשלחות לקבל את חסות המשרד. טיפולו של הקב"ט הארצי במשלחת מותנה בקבלת חסות זו. חסות ואישור למשלחת יינתנו על ידי מנהלי המחוזות או מנהלי המינהלים וכן על ידי יו"ר המזכירות הפדגוגית, השר, המנכ"ל והמשנה למנכ"ל (ראה בנספח א' להלן). החסות תינתן לאחר בחינת ההיבטים החינוכיים והארגוניים של המשלחת.

5.2     נותני החסות ימנו בעל תפקיד במחוז  ובמינהל שיעמוד בקשר שוטף עם משרד הקב"ט הארצי בכל הנושאים הקשורים למשלחות.

5.3     נותני החסות יבדקו מכמה ימי לימודים ייעדרו חברי המשלחת ויאשרו את היציאה בהתאם לתבחינים שנקבעו בחוזר זה.

5.4     חסות תינתן למשלחת לאחר בחינת התכנים החינוכיים של המשלחת ותכנית האירועים שהמשלחת עתידה להשתתף בהם, ובעקבות קביעה כי המשלחת אכן משתתפת באירועים בעלי חשיבות ייצוגית וכי התכנים הם חינוכיים ו/או ממלכתיים באופן המצדיק מתן חסות למשלחת.

5.5     נותן החסות אחראי לפקח על קבלת הטפסים ליציאת המשלחת לא יאוחר מ-60 ימים לפני מועד היציאה, ועל העברתם למשרד הקב"ט הארצי ללא עיכובים ולא יאוחר מ-30 יום לפני מועד היציאה. אין לצבור טפסים*. יש להעביר כל בקשה בהקדם האפשרי.

5.6    יש לבדוק כי טופס הבקשה הוא הטופס המעודכן שפורסם ושהנתונים בו מלאים וקריאים. טופס הממולא בכתב יד לא יתקבל, ואין להעבירו להמשך טיפול.

5.7     אם חסרים פרטים בטופס יש לעדכן את ראש המשלחת ולדווח לו כי עליו לשלוח למשרד הקב"ט הארצי עדכון של הטופס שבו מצויים כל הפרטים עד כשלושה שבועות  לפני היציאה.

5.8     על הגורם נותן החסות לוודא כי יש לגוף המשגר תיק משלחת (על פי המבנה המפורט בס"ק 4.1 ט"ו לעיל), הכולל את הטופס המעודכן לבקשה ליציאת משלחת לחו"ל, את תצלומי הדרכונים של הנוסעים ואת כלל האישורים המפורטים בס"ק 4.1 י"ד.

5.9     משלחות רב-מחוזיות מהחינוך הפורמלי ומהרשויות המקומיות יטופלו על ידי המחוז המוביל, קרי המחוז שממנו יוצא מספר התלמידים הרב ביותר, או על ידי המחוז שראש המשלחת משתייך אליו או על ידי גורם בכיר במטה המשרד המטפל באירוע ובהוצאת המשלחת, כמו מנהל מינהל, סמנכ"ל, המנכ"ל או השר.

5.10   משלחות של החינוך הבלתי-פורמלי, כגון תנועות נוער, שגרירים צעירים, הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים ועמותות המוכרות על ידי משרד החינוך, יטופלו על ידי מינהל החברה והנוער באמצעות מפקחי המינהל במטה ובמחוזות.

5.11   אין לאשר טיולים, סיורים או נופש בחו"ל גם כאשר הם צמודים בלוח הזמנים לתכנית הרשמית בעלת הערך החינוכי של המשלחת, אלא אם מדובר במרכיב מינורי בלבד. כמו כן אין לאשר תוספת ימים ללוח הזמנים של המשלחת לצורכי טיולים מעבר למסגרת הימים של הפעילות הרשמית שלשמה ניתנה החסות.

5.12   אין לאשר ביקור בבתי קזינו, בדיסקוטקים, בפאבים ובמקומות בעלי היבטים שליליים מבחינה מוסרית.

5.13   סיורי מחנות קיץ, טיולים וקייטנות אינם עונים על התבחינים המפורטים בס"ק 3.5 לעיל. לפיכך אין להעניק חסות למשלחות הנועדות למטרות אלו ואין לאשר את יציאתן.

5.14   יש לוודא שהבקשה ליציאת המשלחת אכן התקבלה במלואה במשרד הקב"ט הארצי. אפשר לשלוח ריכוז יומי או שבועי  בדואר האלקטרוני או בפקס ולוודא שהחומר התקבל במלואו.

 

6.      אופן הטיפול במשלחת

6.1     יש לוודא קבלת טופס "בקשה לאישור הוצאת משלחת לחו"ל" כמפורט בנספח ד' להלן.

6.2     יש לבדוק פרטים אלו:

-    התבחינים הפדגוגיים, החינוכיים והממלכתיים

-    תאריכי היציאה של המשלחת ומספר ימי ההיעדרות מלימודים

-    מספר עובדי ההוראה המתלווים למשלחת בתשלום ואישור היעדרותם מהלימודים (על פי ההנחיות בסעיף 8.5-53 בחוזר הוראות הקבע עז/1(א), "נוהל אישור היעדרות בשכר וללא שכר בשל נסיעה לחו"ל בחינוך הרשמי ובבעלויות")

-    תכנית ההכשרה של חברי המשלחת והשתתפות של ראש המשלחת בהשתלמות מנהלי משלחות המבוצעות על ידי מינהל החברה והנוער.

6.3     יש להעביר את טופסי המשלחת והחסות ללא עיכובים מיותרים למשרד הקב"ט הארצי לצורך טיפול ביטחוני.

6.4     הטיפול הביטחוני במשלחות ממלכתיות ייעשה  על ידי משרד הקב"ט הארצי, בהנחיית היחידה לאבטחת אישים ומשלחות ובתיאום עמה, על פי נוהל הטיפול במשלחות (למשלחות ממלכתיות בלבד).

6.5     הטיפול במתן היתר יציאה למשלחות חינוכיות/ייצוגיות של משרד הקב"ט הארצי ייעשה  בהתאם להנחיית המטה ללוחמה בטרור ומשרד החוץ. משלחות אלו  אינן  תחת האחריות הביטחונית של מדינת ישראל, אך הן תהיינה זכאיות לקבלת סיוע ביטחוני הכולל תדרוך בנושאי התנהגות מונעת ודרכי תקשורת בחירום ממשרד הקב"ט הארצי.

6.6     משלחות מטעם הסוכנות היהודית מועברות לאישור מנהל המחוז על היעדרות תלמידים מימי לימוד, נרשמות במערכות משרד הקב"ט הארצי ומוחזרות לטיפול על ידי מחלקת הביטחון של הסוכנות היהודית. למען הסר כל ספק אפשרי, אין המשך טיפול של משרד הקב"ט הארצי במשלחות אלו.

          כמו כן יחול כל האמור לגבי הטיפול של קב"ט משרד החינוך במשלחות  גם על קב"ט הסוכנות היהודית.

          לאחר אישור ועדת המשלחות בסוכנות היהודית יעביר נציג הביטחון של  הסוכנות היהודית את האישור הסופי ליציאת המשלחת למשרד הקב"ט הארצי במשרד החינוך בצירוף רשימה עדכנית של התלמידים היוצאים לחו"ל.

6.7     הטיפול בהפלגות מטעם בתי הספר לחינוך ימי אשר קיבלו את חסות מנהל המינהל לחינוך התיישבותי ייעשה במשרד הקב"ט הארצי, בתיאום עם משרד התחבורה ובהתאם לנוהל הפלגות ימיות.

6.8     בתום הטיפול יישלח אישור ביטחוני למשלחת ממלכתית או היתר יציאה למשלחת חינוכית/ייצוגית, או לחלופין איסור יציאה.

6.9     להלן תרשים המתאר את תהליך הטיפול במשלחת:

 

7.      הנחיות לעובדי הוראה

ההנחיות לעובדי הוראה המלווים משלחות נוער לחו"ל מפורטות בסעיף 8.5-53 בחוזר הוראות הקבע עז/1(א), "נוהל אישור היעדרות בשכר וללא שכר בשל נסיעה לחו"ל בחינוך הרשמי ובבעלויות".

 

8.      ראש המשלחת

8.1     מינוי ראש המשלחת

א.      הגוף המשגר ימנה ראש משלחת בגיר (שגילו מעל 21) מבין חברי המשלחת.

ב.      ראש המשלחת יהיה בעל זיקה ברורה לתחום שלשמו המשלחת נוסעת לחו"ל.

ג.      ראש המשלחת יהיה בעל רקע חינוכי ובעל ניסיון ויכולת ארגוניים וניהוליים.

ד.    לראשות משלחת בית-ספרית יתמנה עובד הוראה בעל ותק בליווי משלחות, ולמשלחת של תנועת נוער – מרכז בוגר.

ה.      כדי להתמנות כראש משלחת יש לעבור השתלמות בת יום אחד מטעם מינהל החברה והנוער בתיאום עם אגף הביטחון במשרד. בהשתלמות זו יינתנו הכלים הפדגוגיים, ההסברתיים והביטחוניים לניהול המשלחת.

8.2    תפקידי ראש המשלחת בתהליך ההכנה ליציאה

א.      ראש המשלחת אחראי על הכנת תכנית הפעילות בחו"ל ועל אישורה על ידי נותן החסות. כמו כן עליו לוודא שתתקיים  הכנה החינוכית של חברי המשלחת לקראת יציאתה כמפורט בס"ק 3 לעיל.

ב.      על ראש המשלחת לקיים את כל ההנחיות הפדגוגיות והארגוניות ולעמוד בקשר מתמיד עם המשרד נותן החסות עד לקבלת  החסות.

ג.       על ראש המשלחת לפעול לקיום כל הנחיות הביטחון לקראת שיגור המשלחת ולקיום קשר מתמיד עם יחידת הקב"ט הארצי עד לקבלת אישור היציאה.

ד.      במשלחות ממלכתיות על ראש הממשלחת לפעול, בנוסף לאמור לעיל, לקיום הנחיות גורמי הביטחון ובכללם מאבטח המשלחת המתלווה אליה מהארץ וכוחות הבטחון המקומיים, הן בשגרה והן בחירום.

ה.      על ראש המשלחת להתאים מבחינה חינוכית וחברתית לפרופיל המשלחת, להכיר אישית את חברי הקבוצה עוד לפני המסע ולהיות ער ורגיש לצורכי הקבוצה ולצורכי הפרט בתוכה.

8.3    שינויים בתכנית המשלחת

על ראש המשלחת להודיע למשרד הקב"ט הארצי על כל שינוי בתכנית האירועים של המשלחת, לרבות מועדי היציאה, הטיסות, הלינות בבתי מלון, אמצעי התחבורה, המופעים, התחרויות, אתרי הביקור וכו' ולקבל את אישורו. השינויים שיש להם היבטים בטחוניים ייבדקו על ידי משרד הקב"ט הארצי, ובמשלחות ממלכתיות על ידי גורמי הביטחון.

8.4    תדרוך ביטחוני

ראש המשלחת אחראי לתיאום התדרוך הביטחוני (ראה ס"ק 10 להלן) עם משרד הקב"ט המחוזי (במחוז הגיאוגרפי) של משרד החינוך ועם הקב"ט המתדרך מטעם משרד החינוך (ראה את מספר הטלפון של הקב"ט המחוזי בנספח ב' להלן). ראש המשלחת אחראי להכנת האולם והאמצעים האור-קוליים המתאימים כמפורט בס"ק 10 להלן, לזמן לתדרוך את כל חברי המשלחת ולוודא  שאכן נכחו בתדרוך. כמו כן עליו לוודא קבלת אישור בכתב מהקב"ט המתדרך על ביצוע התדרוך. בנוסף לתדרוך בנושא התנהגות מונעת לכלל חברי המשלחת, יינתן תדרוך פרטני לצוות הבוגר, שבו תובהרנה ההנחיות לניהול אירוע קיצון/חירום.

8.5    בעת השהייה בחו"ל

א.      על ראש המשלחת לפעול בהתאם להנחיות הביטחון כפי שהועברו באישור הביטחוני שניתן על ידי משרד הקב"ט הארצי ובתדרוך הביטחוני שניתן למשלחת על ידי הקב"ט המתדרך ובמשלחות ממלכתיות על ידי קב"ט הנציגות הישראלית בחו"ל ומאבטח המשלחת (אם צורף מאבטח).

ב.      על ראש המשלחת לפעול לשמירה על התנהגות נאותה ועל הקפדה על כללי המשמעת מצד חברי המשלחת ובכלל זה מתן כבוד למנהגים הנהוגים במדינה, בקהילות ובאתרים שחברי המשלחת מבקרים בהם.

ג.       על ראש המשלחת להצטייד במכשיר טלפון נייד לכל משך השהות של המשלחת בחו"ל ולמסור את מספרו במסגרת הבקשה ליציאה. אם אין בידיו טלפון עד לזמן ההגעה לחו"ל, עליו להתקשר בעת הגעתו למשרד הקב"ט הארצי ולמסור לו את מספר הטלפון הנייד בחו"ל.

ד.      כאיש הקשר היחיד בין המשלחת לגורמי הביטחון, על ראש המשלחת להיות זמין בטלפון הנייד במשך כל  תקופת השהייה בחו"ל.

ה.      ראש המשלחת אחראי על המשלחת בשגרה ובחירום. הוא חייב להימצא כל העת עם המשלחת, ואסור לו לעזוב אותה בשום מקרה.

ו.       על ראש המשלחת ועל המורים המלווים ללון יחד עם המשלחת באותו מלון ובאותה קומה.

ז.       על ראש המשלחת להקפיד על קיום סדר היום ולוח הזמנים כפי שאושרו בארץ מבעוד מועד.

         במשלחות ממלכתיות – כל שינוי בתכנית, בלוח הזמנים, בבית המלון, באמצעי התחבורה, בפרטי הטיסות וכד'  מחייב אישור ויידוע מראש של גורמי הביטחון הרלוונטיים בחו"ל, של מאבטח המשלחת (אם יש מאבטח) ושל קב"ט הנציגות הישראלית בארץ היעד.

ח.      על ראש המשלחת במשלחות ממלכתיות ליצור קשר טלפוני עם קב"ט נציגות ישראל הרלוונטית עם ההגעה לארץ היעד ולקראת עזיבתה, ולפעמים הוא נדרש ליצור קשר פעמים נוספות – בהתאם להנחיות הקב"ט הארצי, הקב"ט המתדרך או קב"ט הנציגות בחו"ל.

 

9.      קביעת רמת האבטחה

9.1     הגדרת רמת האבטחה למשלחת ממלכתית תהיה על פי קביעה בלעדית של משרד ראש הממשלה. רמת האבטחה נקבעת לאחר בדיקת הפרטים המופיעים בטופס הבקשה וניתוח כלל הגורמים המשמשים בסיס ל"הערכת מצב" לקביעת רמת האבטחה והיקפה.

9.2     הפרטים המופיעים בטופס הבקשה, ובכללם בתי המלון, האתרים המבוקרים והטיסות, נבדקים על ידי גורמי הביטחון. בעקבות הבדיקה תיתכן דרישה לשינוי מקומות הלינה, הטיסות והביקור באתרים מסוימים מסיבות ביטחוניות. לפיכך מומלץ להתייעץ עם משרד הקב"ט הארצי בנוגע לפרטי הטיסה, חברת התעופה ונתיב הטיסה טרם הזמנת הכרטיסים.

9.3     על כל משלחת, ללא קשר לרמת האבטחה שנקבעה לה, לקבל תדרוך להתנהגות ביטחונית מונעת ולהצטייד בטלפון נייד של ספק ישראלי שיהיה בידי ראש המשלחת ויהיה זמין במשך כל זמן השהייה בחו"ל.

9.4     משלחות חינוכיות/ייצוגיות מוגדרות כולן ברמת אבטחה בסיסית  בלבד. כלומר עליהן לעבור תדרוך ביטחוני, להצטייד בטלפון נייד וליצור קשר עם הנציגות הישראלית בחו"ל בחירום בלבד. כמו כן, כאמור בס"ק     4.1-י"ד לעיל, מומלץ לדרוש מהמארגנים לתאם סידורי אבטחה באמצעות חברות אבטחה או משטרה מקומיות בכל האירועים הרשמיים ובעת השהייה בבית המלון.

9.5     אלה רמות האבטחה הנהוגות:

•   רמה בסיסית: תדרוך ביטחוני, העברת פרטי הטלפון הנייד ושמירת קשר במצב חירום עם קב"ט הנציגות. רמה זו תינתן למשלחות חינוכיות/ייצוגיות.

•   רמה בינונית: תדרוך ביטחוני, העברת פרטי הטלפון הנייד, שמירת קשר עם קב"ט הנציגות ושילוב מאבטחים מקומיים ו/או משטרה מקומית. רמה זו תינתן למשלחות ממלכתיות בלבד.

•    רמה גבוהה: תדרוך ביטחוני, העברת פרטי הטלפון הנייד, שמירת קשר עם קב"ט הנציגות, שילוב מאבטחים מקומיים ו/או משטרה מקומית ושילוב איש אבטחה ישראלי (אחד או יותר). רמה זו תינתן  למשלחות ממלכתיות בלבד.

9.6     רמת האבטחה והאישור הביטחוני, בצירוף הנחיות אבטחה מפורטות, תימסרנה לגוף המשגר כעשרה ימים לפני היציאה לחו"ל,  כדי שרמת האבטחה תהיה עדכנית ככל האפשר ותואמת את  הערכת המצב.

9.7     ייתכן שתוגדר רמת אבטחה גבוהה יותר מהרמות המצוינות בס"ק 9.5 לעיל ותכלול מרכיבים נוספים, כגון אבטחה על ידי חברות שמירה זרות בחו"ל, אבטחה על ידי משטרה מקומית ו/או מאבטחים ישראלים צמודים ומקדימים (אשר יצאו מהארץ כמה ימים לפני המשלחת להכנות האבטחה ולתיאומי אבטחה שונים).

9.8     כאשר למשלחת נקבעת רמת אבטחה גבוהה, דהיינו צירוף של אנשי אבטחה (אחד או יותר) למשלחת, על הגוף המשגר לרכוש עבורם כרטיסי טיסה ולשכור עבורם חדרים במלון (חדר נפרד לכל מאבטח) על חשבונו של הגוף המשגר.

          כמו כן, אם צורפו למשלחת אנשי ביטחון מקומיים (אחד או יותר), ייתכן שיהיה על המשלחת לשכור חדרים במלון עבורם. הנחיה על כך תינתן באישור הביטחוני.

9.9     שמירת קשר

א.      המשלחת תצטייד בטלפון נייד שיהיה פתוח וזמין לתקשורת במשך כל זמן שהייתה בחו"ל.

ב.      על ראש המשלחת להתעדכן במספרי החירום של גורמי החירום המקומיים (משטרה, עזרה ראשונה, כיבוי אש) לצורך יצירת קשר  לפי הצורך. אפשר להסתייע בקבלת מידע זה בחברת הנסיעות, בנציגות הישראלית הרלוונטית או באינטרנט.

ג.       במשלחות ממלכתיות בלבד ראש המשלחת אחראי ליצירת קשר טלפוני עם קב"ט הנציגות הרלוונטית עם נחיתת המשלחת בארץ היעד לא יאוחר מ-12 שעות מהנחיתה. על ראש המשלחת ליצור קשר עם הקב"ט כל 48 שעות, אלא אם נאמר לו אחרת.

ד.      האחריות הביטחונית תוסר ממשלחת ממלכתית שלא תיצור קשר עם הנציגות או ממשלחות שלא יצליחו ליצור אתה קשר לאחר כמה ניסיונות, וזאת בתיאום עם הגוף המשגר.

ה.      במשלחת ייצוגית בלבד חל איסור ליצירת קשר טלפוני עם קב"ט הנציגות בשגרה. במצב חירום בלבד* יש ליצור קשר עם יחידת הביטחון של השגרירות הישראלית בחו"ל כמפורט בהיתר היציאה.

9.10   שיתוף פעולה עם גורמי המשלחת (למשלחת ממלכתית בלבד)

א.      כאמור בס"ק 8.5 לעיל, על ראש המשלחת  לוודא התנהגות נאותה של כל חברי המשלחת. אם במהלך השהייה בחו"ל ידווח על ידי גורמי הביטחון כי יש בעיות משמעת של אחד או יותר מחברי המשלחת הפוגמות ברמת האבטחה, תועבר הודעה בעל-פה ובכתב לראש הגוף המשגר לצורך טיפול מידי בבעיה.

ב.       אם בעיות המשמעת לא תיפתרנה, תישקל הפסקת האבטחה והסרת האחריות מהמשלחת בתיאום עם הגוף המשגר.

9.11   איסור יציאת משלחת

א.      קיימת אפשרות שלא יותר למשלחת לצאת לחו"ל בגלל סיבות ניהוליות, כגון איחור בדיווח על היציאה, אי מילוי הנחיות של המחוז/משרד הקב"ט הארצי או בשל סיבות ביטחוניות, כגון מצב חירום ביטחוני או חוסר היענות של הגורמים המקומיים לדרישות האבטחה ואי מילוי הנחיות האבטחה על ידי הגוף המשגר או על ידי ראש המשלחת. אם תיאסר נסיעת המשלחת לחו"ל –  חובה על מנהל הגוף המשגר ועל ראש המשלחת למנוע את יציאתה.

ב.       מנהל גוף משגר אשר לא יציית להוראות ולא ימנע את יציאת המשלחת לחו"ל למרות האיסור –  יזומן לבירור במשרד החינוך.

ג.       ייתכן שתימסר הודעה על ביטול של אישור היציאה מסיבות ביטחוניות אף שהיציאה כבר אושרה. ייתכן שהודעה זו תגיע  בסמיכות למועד היציאה המתוכנן או אף ביום היציאה עצמו – הכול על פי מועד קבלת ההודעה במשרד מגורמי הביטחון.

ד.       המשרד או כל גורם ממלכתי אחר אינו אחראי לכל נזק כספי או אחר שייגרם עקב הביטול של אישור היציאה בשל סיבות ביטחוניות.

9.12   תשלום בגין האבטחה

א.      ככלל, עלויות האבטחה של המשלחת  מוטלות על הגוף המשגר.

ב.       באחריות מנהל הגוף המשגר לרכוש על חשבונו כרטיסי טיסה ולשכור חדרי מלון עבור אנשי האבטחה, אם  יצורפו למשלחת, ובכלל זה עבור מאבטחים ישראלים, מאבטחים מקומיים ונוכחי לילה – הכול על פי דרישת משרד הקב"ט הארצי, בהנחיית משרד ראש הממשלה. הודעה על כך תינתן באישור הביטחוני של המשלחת. אי-עמידה בהנחיה זו תגרור הסרת חסות של המשרד מהמשלחת ואיסור יציאתה מהארץ.

ג.       הוצאות הביטחון הקשורות בשכר המאבטחים של המשלחת  ובהוצאות השגרירות בחו"ל ימומנו על ידי משרד החינוך, חוץ  מההוצאות הכרוכות בכרטיסי הטיסה ובלינה של אנשי האבטחה (מאבטחים צמודים, מאבטחים מקומיים ונוכחי לילה).

9.13   אי-עמידה בהנחיות הביטחון כפי שהן מופיעות בחוזר זה, באישור הביטחוני ובהנחיות הביטחון שתינתנה על ידי הקב"ט המתדרך, תגרור את ביטולו של אישור היציאה לחו"ל, ואם המשלחת כבר נמצאת בחו"ל תוסר ממנה האחריות הביטחונית.

 

10.    התדרוך הביטחוני

10.1  תדרוך ביטחוני יינתן רק למשלחת שקיבלה חסות ממשרד החינוך. אין לתאם תדרוך ביטחוני למשלחת שלא קיבלה חסות. במקרים חריגים אפשר לפנות למשרד הקב"ט הארצי להתייעצות.

10.2   באחריות ראש המשלחת לתאם תדרוך התנהגות ביטחונית מונעת לחברי המשלחת לפני היציאה לחו"ל.

10.3   קבלת התדרוך הביטחוני היא תנאי הכרחי לאישור היציאה לחו"ל, ועל כן לא תתאפשר יציאתה לחו"ל של משלחת שלא תודרכה.

10.4   בתדרוך ניתנים לחברי המשלחת כללי "עשה" ו"לא-תעשה" בעת שהייתם בחו"ל, כללים שתכליתם צמצום ומניעה של פגיעה פיזית בחברי המשלחת בעת אירועים פליליים ו/או ביטחוניים. על כל חברי המשלחת (כולל מבוגרים) להיות נוכחים בתדרוך, ועל ראש המשלחת לוודא זאת.

10.5  בנוסף לתדרוך התנהגות מונעת לכלל חברי המשלחת, יינתן תדרוך בנפרד לצוות הבוגר, שבו  יועברו דגשים לניהול אירועי קיצון/חירום. כמו כן יינתן הסבר על אודות רמת האבטחה, אם  כבר נקבעה.*

10.6   אם יש חברי משלחת שאין באפשרותם להשתתף בתדרוך במועד שנקבע, יתאם ראש המשלחת עם קב"ט המחוז את השתתפותם בתדרוך אחר במחוז במועד חלופי, ועליו לוודא כי הם אכן נכחו בו.*

10.7   אם נבצר מראש המשלחת להגיע לתדרוך במועד שנקבע, הוא יקבע ממלא מקום שיהיה אחראי על קיום התדרוך בהיעדרו. על ממלא המקום להיות מבוגר מקרב הגוף המשגר.*

10.8   אם ייעדרו חברי משלחת מהתדרוך הביטחוני ללא תיאום מראש עם הקב"ט המתדרך, ישקול הקב"ט את ביטול התדרוך בהתאם  למספר הנעדרים יחסית לגודל המשלחת. אם נעדרים חברי משלחת רבים –  לא יינתן אישור ביטחוני ליציאת המשלחת לחו"ל.

10.9   באחריות ראש המשלחת לוודא את קיומם של אמצעי הדרכה מתאימים:

•    אולם ממוזג בגודל התואם את כמות הנוכחים

•    מחשב נייד עם כונן DVD, כניסת USB  עבור התקן זיכרון נייד, מקרן ורמקולים (יש לוודא כי גודל המסך מתאים לכמות הנוכחים ולגודל האולם).

          אין לקיים את התדרוך ללא אמצעים אלו.

10.10  באחריות המחוז לבצע את ההנחיות האלה:

 א.      לאחר הטיפול במשלחת ואישורה על ידי משרד הקב"ט יש לשלוח אישור יציאה הן לגורם המשגר, קרי בית הספר, קב"ט הרשות המקומית וכו', והן למחוז המטפל בתיאום התדרוך הביטחוני.

 ב.      על המחוז לשבץ קב"ט מתדרך ולעדכן את פרטיו במערכת המשלחות. האחריות על תיאום התדרוך הביטחוני למשלחת היא של המחוז.

 ג.       על המחוז לוודא יצירת קשר בין הקב"ט המתדרך לראש המשלחת לצורך תיאום מועד התדרוך ומקומו. בשיחה זו על הקב"ט המתדרך לקבל את מלוא הפרטים על המשלחת.

 ד.      על הקב"ט המתדרך לוודא, לפני קיום התדרוך, כי קיים תיק משלחת בידי הגורם המשגר.

 ה.      על הקב"ט המתדרך להודיע על ביצוע התדרוך למשרד קב"ט המחוז.

 ו.       לאחר קבלת ההודעה על ביצוע התדרוך, על המחוז לעדכן את פרטי התדרוך במערכת המשלחות כדי שיופיע אישור תדרוך ביטחוני למשלחת.

 ז.       אין לתדרך משלחת ללא אישור כתוב או אישור טלפוני ממשרד הקב"ט הארצי.

10.11 מומלץ לקיים את התדרוך הביטחוני בסמיכות ככל האפשר למועד יציאת המשלחת. אפשר לקיימו לכל המוקדם שבועיים לפני יציאת המשלחת לחו"ל. אין לקיים את התדרוך ביום הטיסה, בשדה התעופה או בדרך אליו.

10.12 בסיום תדרוך חברי המשלחת בנושא ההתנהגות המונעת יתדרך הקב"ט את ראש המשלחת ואת צוות המורים המלווים בנושא הטיפול באירועי חירום, תוך הדגשת הנושאים האלה:

•    מצבי החירום השונים (שרפה, תאונת דרכים, תלמיד נעדר, פיגוע חבלני וכד')

•    הגעה למלון ובדיקת דלתות החירום וגרמי המדרגות, קביעת נקודת הכינוס לקבוצה במלון במצב חירום ובדיקת נוכחות התלמידים

•    דרכי התקשורת בחירום

•    פינוי לבתי חולים

•    שליטה במשלחת ודיווח.

10.13  התדרוך יועבר על ידי מתדרך משלחות שהוסמך על ידי הקב"ט הארצי בלבד.

10.14 על הקב"ט המתדרך למסור לראש המשלחת אישור בכתב על קיום התדריך.

 

11.    רפואה וביטוח

11.1   ביטוח רפואי וביטוח נסיעות  לחו"ל

כל חבר משלחת קטין חייב באישור רפואי  עבור היציאה לחו"ל. במהלך הנסיעה יישאר האישור בידי הגוף המשגר. מנהל הגוף המשגר יצהיר כי בידיו אישורים המאשרים כי אין למשתתפים מגבלות רפואיות המונעות השתתפות במשלחת.

11.2   חובה על הגוף המשגר לוודא שיש לכל הנוסעים ביטוח נסיעות לחו"ל הכולל גם ביטוח רפואי.     

11.3   ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

אם התלמידים המשתתפים במשלחת לומדים במוסד חינוך רשמי או במוסד חינוך בחטיבה העליונה, על הגוף המשגר חלה החובה לוודא שרשות החינוך המקומית ביטחה את התלמידים בביטוח תאונות אישיות כמתחייב מתיקון לחוק לימוד חובה משנת 1994. סעיף 6 (ד1) לחוק  קובע: "מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד...". 

ביטוח זה מקנה זכאות לפיצויים במקרה של נכות זמנית או קבועה, או, חלילה, במקרה של מוות, הנגרמים  מתאונה. הביטוח תקף 24 שעות ביממה בכל ימות השבוע.

החל משנת הלימודים תשע"ז (1.9.2017) עודכנה פוליסת תאונות אישיות לתלמידים והכיסוי חל על תאונות המתרחשות בארץ בלבד. כמו כן עודכנה הפוליסה והורחבה לכיסוי מקרי ביטוח הנובעים מהיזק גופני המתרחש בחו"ל, לרבות תאונות דרכים, שבהם נפגע תלמיד ו/או הורה מבוטח בעת שהייתם בחו"ל מטעם המוסד החינוכי ו/או הרשות המקומית ו/או משרד החינוך.

פוליסת הביטוח אינה מכסה מקרים שבהם נפגעו תלמידים ו/או הוריהם בפעולות איבה וברעידות אדמה.

לצפייה בנוסח הפוליסה המחייבת את כלל רשויות החינוך המקומיות המתחדשת בכל שנת לימודים, אפשר להיכנס לכתובת האינטרנט

/EducationCMS/Units/bituach/NifgaeTeuna/PersonalAccident.htm

11.4   מומלץ כי בכל משלחת יהיו מגיש עזרה ראשונה וכן תיק עזרה ראשונה בהישג יד.

 

12.    הנחיות כלליות

12.1   כללי

א.      חשוב להבהיר לבני הנוער טרם היציאה מהארץ כי במסגרת המשלחת הם מייצגים את מדינת ישראל ועל כן עליהם להקפיד על התנהגות נאותה כיחידים וכקבוצה.

ב.      יש לוודא כי לכל חברי המשלחת רשימת טלפונים הכוללת את מספרי הטלפון של ראש המשלחת, המאבטח (אם יש), בית המלון/דירת המארחים, הנציגות הישראלית ומוקד החירום של המשטרה המקומית.

ג.       אם המשלחת לנה בבתי מלון, יש לצייד את התלמידים ברשימה הכוללת את שמות בתי המלון שהמשלחת לנה בהם  ואת תאריכי השהות בהם וכן את כתובותיהם של בתי המלון ואת מספרי הטלפון שלהם.

ד.      יש לארגן רשימת טלפונים ניידים ברשת חו"ל, הכוללת את כל המספרים של התלמידים ושל חברי המשלחת. עותקים מרשימה זו יהיו בידי ראש המשלחת ובבית הספר. 

ה.      יש לוודא כי דרכוניהם של חברי המשלחת בתוקף, וכי תוקפם לא יפוג בחצי השנה הקרובה.

ו.       אזרחים ישראלים שהם בעלי אזרחות נוספת מחויבים להשתמש בדרכונם הישראלי בעת היציאה מהארץ ובחזרה אליה.

ז.       יש לוודא כי כל חברי המשלחת מצוידים בתצלום דרכונם (העמודים עם הפרטים והתמונה) לשם גיבוי. אין להחזיק את התצלום  בצמידות לדרכון.

ח.      תלמיד שהוריו גרושים: יש לוודא כי לא קיים לגביו "צו עיכוב יציאה מהארץ" במשטרת הגבולות. פרטים אפשר לקבל באתרי  האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה, בכתובת http://www.eca.gov.il/index2.php?id=311.

ט.      על ראש המשלחת לתדרך את התלמידים על עקרונות התנהגות במצבי נתק של תלמיד ממשלחת ואו פיצול במשלחת.

12.2  שדה התעופה והטיסה

א.      מומלץ לסמן את כל כבודת המשלחת בסימון אחיד.

ב.      יש להקפיד להגיע לטיסה בזמן. בטיסה מהארץ או בטיסה ארצה בחברת תעופה ישראלית שיש בה בידוק ביטחוני קפדני יותר, יש להקפיד על הגעה לשדה התעופה כ-3 שעות לפני ההמראה המתוכננת.

ג.       אין לאפשר לחברי משלחת קטינים לרכוש משקאות אלכוהולייםלהשתמש במילים משקאות אלכוהוליים במקום משכרים או טבק בחנויות הפטורות ממכס, הן בארץ והן בחו"ל.

ד.      יש להקפיד על ישיבה במטוס במקום המצוין על גבי הכרטיס בלבד.

ה.      על ראש המשלחת ועל המלווים לשבת עם חברי המשלחת.

ו.       אין לעבור  למחלקת העסקים.

ז.       ככלל, יש להישמע להנחיות צוות המטוס. יש לשמור על חוקי הבטיחות ועל התנהגות הולמת במהלך הטיסה. אין להפעיל מכשירים אלקטרוניים במטוס ללא אישור איש צוות אוויר.  עברה על חוקי הבטיחות בתעופה היא עברה פלילית  ותגרור נקיטת צעדים משפטיים.

ח.      פרטים על זמני ההמראות והנחיתות, על שערי החליפין, על מזג האוויר ועוד אפשר למצוא באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה, בכתובת http://www.iaa.gov.il/Rashat/he-IL/Rashot.

ט.      יש לוודא  כי הדרכונים נמצאים בידי חברי המשלחת לפני העלייה למטוס ובעת הירידה ממנו.

י.       לאחר הנחיתה וביקורת הדרכונים יש לרכז את חברי המשלחת ואת המטען ולהמתין להנחיות המאבטח (אם יש).

יא.     אם יש ציוד משלחתי (דגלים, ארגזים, כלי נגינה וכו') יש לחלקו בין חברי המשלחת לצורך הוצאתו והעמסתו על האוטובוס.

12.3  בתי המלון

א.      אם חברי המשלחת לנים בבית מלון, על ראש המשלחת וצוות המורים/המלווים ללון יחד עם חברי המשלחת האחרים באותה קומה שבה לנים חברי המשלחת.

ב.      אם צורף למשלחת מאבטח ישראלי או מקומי, יש לוודא שגם הוא לן עם כל חברי המשלחת באותה קומה במלון.

ג.       אם למשלחת אין מאבטח ויש כמה מלווים בוגרים, חובה לפזרם בין קומות המלון שבהן שוהים חברי המשלחת. יש להבטיח שיהיה מבוגר ישראלי בכל קומה שבה לנים חברי המשלחת. אם אין מלווים נוספים שאפשר לפזרם בין הקומות, יש להשתדל ככל האפשר לרכז את התלמידים בחדרים באותה קומה.

ד.      על ראש המשלחת לתדרך את כל חברי המשלחת כיצד לאתרו בכל זמן, מהו מספר החדר שהוא לן בו ומהו מספר הטלפון בחדרו.

ה.      מומלץ לבצע בדיקה בחדרים בטרם קבלתם כדי לאתר נזקים ולמנוע האשמות שווא וחיובים כספיים בגינם בעת היציאה מהמלון.

ו.       רצוי להימנע מלינה בקומת הקרקע או בקומה העליונה בבית המלון וכן בחדרים הפונים לכביש. ככלל, עדיף ללון בקומה גבוהה ככל האפשר (למעט הקומה העליונה).

ז.       יש לוודא מראש כי האזור שבו  שוכן המלון אינו אזור פשיעה או אזור שיש בו נוכחות של גורמים קיצוניים ועוינים. במקרה כזה ייתכן שהמשלחת תידרש להחליף מלון.

ח.      בשטחים הציבוריים במלון יש להימנע מישיבה על הרצפה, מחסימת המעברים והמסדרונות ומהשתלטות על אולמות ועל לובי המלון  לקיום שיחות קבוצה או ערבי הוויי וכו' כדי לא להפריע לאורחי המלון. כמו כן אין לקיים פעילות חברתית בלובי המלון או בקומות ללא קבלת אישור מהנהלת המלון.

ט.      אין להלין בנות ובנים באותם חדרים.

י.       אם יאסרו גורמי הביטחון על לינה במלון מסוים מסיבות ביטחוניות, על המשלחת לאתר מלון חלופי ולאשרו אצל הקב"ט הארצי במשרד החינוך. במקרים חריגים ייתכן שהאיסור לשהות במלון מסוים יתקבל אף לאחר שהמשלחת כבר יצאה לחו"ל, הגיעה למלון וקיבלה חדרים.

12.4  הביקור בחו"ל

א.      יש לכבד את המדינה המארחת ואת אזרחיה ולהתנהג בנימוס ובדרך ארץ כלפי האנשים ברחוב. יש להימנע מהתנהגות הפגנתית, כגון תהלוכות ומצעדים ברחובות הערים בליווי שירה ודגלים, הנתפסים על ידי המקומיים כשחצנות וכהתגרות.

ב.      בזמן הביקור באתרים  השוכנים בלב אזורי מגורים יש להקפיד שחברי המשלחת אינם מפריעים לתושבי המקום ואינם מרעישים או חוסמים את התנועה. הדרכה על אתרים שנמצאים בחצרות  יש להעביר ברחוב, מחוץ לחצר.

ג.       לבישת בגדי הייצוג של המשלחות והנפת דגלי הלאום מותרים רק בטקסים או באירועים רשמיים.

ד.      אין להיכנס לברים, למועדוני לילה ולמקומות הימורים (קזינו), ואין להשתמש במתקני הימורים הנמצאים בבית המלון.

ה.      אסור לחברי משלחת קטינים לרכוש ולצרוך משקאות משכרים. יש להנחות את פקידי דלפק הקבלה שלא לאפשר לחברי המשלחת רכישה של משקאות משכרים באמצעות שירות החדרים.

ו.       יש להקפיד על התנהגות הולמת בבתי מלון ואין  לאפשר שהייה בלובי בהופעה לא הולמת.

12.5  ביקור באתרים יהודיים

א.      בבתי כנסת ובבתי קברות יש לשמור על נורמות ההתנהגות המקובלות על-פי המורשת היהודית.

ב.      יש להימנע מביקור בבתי כנסת פעילים בזמן התפילות, למעט משלחת שבכוונתה להצטרף לתפילה, ובתנאי שהגעתה למקום תואמה מראש.

12.6  נסיעה באוטובוס

א.      יש לעלות על האוטובוס לאחר קבלת אישור מהמאבטח ולאחר שביצע סריקה. אם אין למשלחת מאבטח, על ראש המשלחת או על אחד המלווים לבצע סריקה באוטובוס לפני העלייה אליו לשם איתור חפצים חשודים.

ב.      אם יש למשלחת מאבטח, יש לוודא כי מקום הישיבה שייבחר עבורו יהיה פנוי מיושבים ומציוד. מקום הישיבה של המאבטח הוא בדרך כלל בספסל הראשון מסיבות מבצעיות (תצפית, יכולת תגובה מהירה).

ג.       יש להקפיד שלכל נוסע יהיה מקום ישיבה בפועל ושכל הנוסעים ישבו במקומותיהם במהלך כל הנסיעה כדי לשמור על בטיחותם.

ד.      יש להקפיד על התנהגות הולמת בזמן הנסיעה ועל שמירה על הרכוש.

12.7  הליכה רגלית

א.      בעת תנועה רגלית על ראש המשלחת להציב מבוגר אחד בראש הקבוצה ומבוגר נוסף בסופה.

ב.      על ראש המשלחת לוודא שהמשלחת תנוע כקבוצה אחת ככל שאפשר.


ג.       יש להקפיד על חצייה בטוחה של כבישים, גם במחיר של פיצול  הקבוצה משני צדי הכביש. יש לרכז את כל חברי הקבוצה טרם החצייה כדי להימנע ממצב שבו חלק מהם חוצים והיתר נותרים מאחור.

ד.      יש לקבוע נקודת מפגש למקרה של הינתקות תלמיד מהקבוצה.

12.8  נסיעה ברכבות

א.      יש לרכוש את כרטיסי הנסיעה מראש ולוודא כי כל חברי המשלחת מרוכזים יחד באותו קרון.

ב.      על אחד המבוגרים מבין חברי המשלחת להתייצב במסדרון הקרון ולהשגיח בכל עת על כל התאים שמצויים בהם חברי משלחת.

ג.       בנסיעות לילה ברכבות יש להלין את חברי המשלחת בתא אחד,  ללא זרים, ולוודא את נעילת התאים בכל עת.

ד.      יש לנהוג במשנה זהירות בעת העלייה לרכבת ובעת הירידה ממנה ולשמור על הרכוש האישי.

12.9  פיצול משלחת

ההנחיות שלהלן אינן עוסקות בפיצול בשל לינה אצל משפחות פרטיות המארחות את חברי המשלחת, אלא  בפיצול המתרחש במשך היום, בזמן פעילות רשמית של המשלחת.

א.      ככלל אין לפצל משלחת, לא בטיסות, לא במלונות ולא בעת תנועת המשלחת.

ב.      לעניין זה – זמן חופשי אינו נחשב כפיצול משלחת.

ג.       אם בהתאם לתכנית האירועים נדרש לפצל את המשלחת, יש לציין זאת באופן מפורש בטופסי הבקשה כדי שמצב זה  ייבחן מראש  ע"י גורמי הביטחון.

12.10  פיצול יחיד ממשלחת

ההנחיות שלהלן מתייחסות למשלחות ממלכתיות המטופלות ומאובטחות על ידי משרד ראש הממשלה.

א.      לעתים יש דרישה מצד תלמידים במשלחת לבקר קרובי משפחה או חברים המתגוררים במדינת היעד, כאשר ביקור כזה מחייב היפרדות מהמשלחת. משלחת מוגדרת ככזאת אך ורק אם כל חבריה נמצאים יחד, ועל כן חבר משלחת הנפרד ממנה אינו נכלל בין חבריה בזמן היעדרו.

         במקרה כזה  חובה לקבל מראש אישור מיוחד מהורי התלמיד וממנהל הגוף המשגר, שבו הם מתחייבים לפעול על פי הנהלים ומצהירים שההשלכות הנובעות מההיפרדות מהמשלחת ברורות להם (ראה נספח ג'), כמפורט להלן:

-     ההורים מודעים כי ילדם אינו מאובטח בזמן היפרדותו מהמשלחת וכי האחריות לביטחונו בזמן זה אינה חלה על המדינה כי אם על ההורים ועל הגוף המשגר.

-     מנהל בית הספר וראש המשלחת מודעים להנחיות בדבר היפרדות היחיד מהמשלחת והם האחראים למילוין.

ב.      יש לוודא כי האישור להיפרדות מהמשלחת התקבל במשרד הקב"ט הארצי כשהוא חתום על ידי מנהל בית הספר ועל ידי ההורים.

ג.       אין חובה על מנהל הגוף המשגר או מנהל בית הספר להסכים להיפרדות, ובסמכותו להטיל על כך וטו.

ד.      בעת הפיצול יפעל ראש המשלחת על פי ההנחיות שלהלן:

-     ראש המשלחת יעדכן את המאבטח טרם ההיפרדות (אם יש מאבטח).

-     התלמיד ילווה על ידי מבוגר ישראלי מבין חברי המשלחת.

-     תיקבענה שעת מפגש ונקודת מפגש מוסכמות בין התלמיד למשלחת על פי המופיע בטופס ההיפרדות.

-     התלמיד ו/או מלווהו יצוידו בטלפון נייד שמספרו יהיה ידוע לראש המשלחת.

-     לתלמיד ולמלווה יהיו מספרי הטלפון המפורטים בס"ק 12.1 לעיל.

-     עם חזרת התלמיד למשלחת יש לעדכן את המאבטח בדבר חזרתו (אם יש מאבטח).

ה.      ההנחיות בסעיף קטן ד' לעיל חלות גם במקרה של היפרדות בלתי מתוכננת, כגון בעת פינוי חירום רפואי וכיוצא בזה.

12.11  זמן חופשי למשלחות מאובטחות

א.      באופן עקרוני אפשר להתיר זמן חופשי במסגרת האירועים הרשמיים שהמשלחת משתתפת בהם, אולם יש לציין זאת בתכנית האירועים שבטופס הבקשה.

ב.      לפני הפיזור לזמן חופשי יקיים ראש המשלחת תדריך לכל חברי המשלחת ובו יציין את הנושאים  האלה:

-     מה הם גבולות  האזור שחברי המשלחת יכולים לשהות בו

-     היכן נקודת הריכוז ומתי על חברי המשלחת להתייצב בה

-     הנחיות ביטחון ובטיחות המחייבות בזמן החופשי

-     הנחיות התנהגות

-     מקום הימצאם של ראש המשלחת, המלווים והמאבטח (אם יש מאבטח).

ג.       אין לקיים זמן חופשי לאחר רדת החשכה, למעט במרכזי קניות מתוחמים (בקניונים).

ד.      אין להיכנס לברים או למקומות בעלי אופי שלילי ואין לאפשר רכישה של משקאות אלכוהוליים על ידי תלמידי המשלחת.

ה.      על חברי המשלחת להישאר בקבוצות בנות שלושה חברים לפחות.

ו.       אין ללבוש חולצות משלחת או חולצות בעלות סימני זיהוי ישראליים (כיתוב בעברית, סמלי יחידות צבאיות ישראליות וכד'), ויש להשתדל להצניע סממני זיהוי יהודיים.

ז.       הפיזור לזמן חופשי מחייב הימצאות רשימת טלפונים ניידים של כלל חברי המשלחת בידי ראש המשלחת לצורכי חירום. חובה לוודא קיום טלפון נייד אחד לפחות בידי כל קבוצה.

ח.      אם תלמיד נעדר ולא התייצב בנקודת הריכוז, יש לעדכן את המאבטח (אם יש מאבטח) ולהמתין חצי שעה נוספת. לאחר מכן יש להתחיל בחיפושים בסיוע כל חברי המשלחת. אם התלמיד לא יימצא לאחר שעה, יש להתקשר למוקד החירום של המשטרה המקומית ולנציגות הישראלית ולהחיל נוהל חירום לאיתור התלמיד בהנחיית הנציגות הישראלית.

 

13.    הפעולות שיש לנקוט באירוע חירום, ביטחוני או אחר

13.1  במשלחת ממלכתית ברמת אבטחה בינונית

א.      מאבטח המשלחת יפעל על פי נוהל החירום כמפורט בנוהלי העבודה ביחידה לאבטחת אישים ומשלחות.

ב.      מאבטח המשלחת יהיה בקשר עם קב"ט הנציגות הישראלית ועם גורמי החירום המקומיים לצורך קבלת הנחיות וביצוע פעולות חירום.

ג.       ראש המשלחת יפעל על פי הנחיותיו של המאבטח ויסייע לו בניהול האירוע וכן יסייע לחברי המשלחת הזקוקים לעזרה.

ד.      ראש המשלחת ידווח על האירוע לחדר המצב של משרד החינוך, בטלפון החירום שמספרו 02-6364240, ובטלפון הנייד שמספרו 052-3823578.

13.2  במשלחת ממלכתית ברמת אבטחה בסיסית

א.      במשלחות ברמת אבטחה בסיסית אין נוכחות של מאבטח ישראלי הצמוד למשלחת, אולם לעתים קרובות יש מאבטח מקומי. על ראש המשלחת להנחות את המאבטח ליצור קשר עם גורמי החירום המקומיים לשם קבלת סיוע. אם אין למשלחת מאבטח מקומי יהיה ראש המשלחת בקשר עם גורמי החירום. עקב מגבלות שפה הקיימות במדינות רבות אפשר להטיל אחריות זו על תושב מקומי מקרב המארחים.

ב.      ראש המשלחת יהיה בקשר עם קב"ט הנציגות הישראלית ויפעל על פי הנחיותיו.

ג.       ראש המשלחת ינהל את האירוע ויסתייע במלווים, אם ישנם כאלה, על פי ההנחיות שתינתנה על ידי הנציגות הישראלית וגורמי החירום בשטח ויסייע לחברי המשלחת הזקוקים לעזרה.

ד.      ראש המשלחת ידווח על האירוע בטלפון החירום של חדר מצב החירום של משרד החינוך, שמספרו 02-6364240, ובנייד שמספרו 052-3823578.

13.3  משלחת חינוכית/ייצוגית

א.      במקרה של אירוע חירום על המשלחת ליצור קשר ראשוני עם גורמי הביטחון המקומיים במדינה (המשטרה המקומית) לשם קבלת סיוע.

ב.      אף שאין המשלחת באחריות המדינה  בזמן שהייתה בחו"ל, בעת אירוע ביטחוני או אחר יש ליצור קשר עם הנציגות הישראלית ולעמוד בקשר עם הקב"ט שלה או עם גורם אחר בשגרירות שיופקד על הטיפול בנושא.

ג.       יש לעדכן את חדר מצב טיולים ואת משרד הקב"ט הארצי על כל הפרטים הרלוונטיים: שם המשלחת, מספרה, מקום האירוע וסוג האירוע.

ד.      יש לפעול על פי המפורט בסעיף קטן 13.2 לעיל.           

14.   נספחים

נספח א' – נותני החסות למשלחות לחו"ל במשרד החינוך

נספח ב' – רשימת הטלפונים של אגף הביטחון

נספח ג' – טופס אישור להיפרדות יחיד ממשלחת ממלכתית בחו"ל

נספח ד' – טופס בקשה לאישור הוצאת משלחת לחו"ל**

נספח ה' – טופס משוב בנושא ביטחון למשלחת לחו"ל

נספח ו' – אישור ביצוע הכנה והכשרה ליציאת משלחת לחו"ל

נספח ז' – אישור הורים ליציאת ילדם למשלחת לחו"ל

נספח ח' – הצהרת סידורי אבטחה למשלחת חינוכית/ייצוגית

נספח ט' – אישור קב"ט מוסמך על ביצוע תדרוך ביטחון למשלחת לפולין

נספח י' – אישור קב"ט מוסמך על ביצוע תדרוך ביטחון למשלחת ממלכתית

נספח י"א – אישור קב"ט מוסמך על ביצוע תדרוך ביטחון למשלחת חינוכית / ייצוגית.

 

* בתאריך ה-16.05.17 בוצעו השינויים הבאים:

בס"ק 4.1 נוסף תת סעיף י"ז ובוצעו שינויים בסעיף זה בתת סעיף ג ו-ט, להלן הנוסחים הקודם:

ג. "על הגוף המשגר לפנות לקב"ט הרשותי לשם קבלת ייעוץ להעברת תהליך ההכנה של המשלחת".

ט. "הגוף המשגר אחראי על מינוי מלווים מבוגרים למשלחת: לכל 15 בני נוער יש לצרף מלווה מבוגר אחד לפחות, אך יותר מחמישה מלווים מבוגרים למשלחת המונה עד 50 בני נוער, חוץ ממשלחות ספורט שהדרישות הספורטיביות מחייבות לשלוח עמן שופטים. בכל מקרה לא יצאו בני נוער במשלחת רשמית לחו"ל ללא ליווי מבוגר".

שונה הנוסח בס"ק 5.5 "אין לצבור טפסים לכמה בקשות".

בס"ק 9.9 תת סעיף ה' הודגשו המילים "במצב חירום בלבד".

בס"ק 10.5 שונה הנוסח והורדו ההנחיות לגבי מסירת מספרי טלפון לראש המשלחת. להלן הנוסח הקודם: "בנוסף לתדרוך התנהגות מונעת לכלל חברי המשלחת, יינתן תדרוך בנפרד לצוות הבוגר, שבו  יועברו דגשים לניהול אירועי קיצון/חירום. כמו כן יימסרו לראש המשלחת מספרי טלפון רלוונטיים בחו"ל ויינתן הסבר על אודות רמת האבטחה, אם  כבר נקבעה. על ראש המשלחת לקבל מהקב"ט המתדרך ו/או ממשרד הקב"ט הארצי את מספר טלפון החירום של הנציגות (במשלחות ייצוגיות) או את מספר הטלפון של קב"ט הנציגות (במשלחות ממלכתיות)".

בס"ק 10.6 הורדה ההנחיה כי התדריך החלופי יבוצע באותו מחוז

בס"ק 10.7 הורדה ההנחייה כי אין חובה כי ממלא המקום יהיה  אחד מחברי המשלחת היוצאים לחו"ל.

ב-18.5.2017 נמחקו המילים "החינוכית השנתית" שהופיעו פעמים בקובייה העליונה בתרשים שבסעיף קטן 6.9.

 

** ב-18.5.2017 נערך שינוי בנספח ד' - הוסף סעיף ט: "יש למנות לפחות 2 מלווים מבוגרים לכל משלחת (ראש משלחת ומורה מלווה) המונה עד 15 תלמידים,  כמו כן, על כל 15 תלמידים נוספים, יש למנות מורה מלווה נוסף".

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/9(א), יא' באייר התשע"ז, 07 במאי 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  07/03/2019