education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.9 פעילות חברתית וקהילתית

(תשעג) 7.9-11  יישום תכנית הליבה לשעות חינוך לכיתות ז'-י"ב לטיפוח שייכות, מימוש עצמי ומעורבות חברתית בחודש ניסן (אפריל)
 
  1. זיכרון ושואה – יישום בראייה בית ספרית

פסח (ט"ו-כ"א בסיוון), יום הזיכרון לשואה ולגבורה (כ"ז בניסן)
ערכים: שייכות לאומית ותרבותית, זיכרון היסטורי, כבוד האדם, ערך חיי אדם.

בחודש ניסן מצוינים שני אירועים מכוננים בזהות הקיבוצית היהודית-ישראלית: חג הפסח – כחג הזיכרון ליציאת מצרים, ויום הזיכרון לשואה ולגבורה. יציאת מצרים מבטאת את יציאתו של עם ישראל מעבדות לחירות ואת תחילת התהוותו של העם כישות לאומית ותרבותית. בימי השואה, שהתרחשה כשלושת אלפי שנים לאחר יציאת מצרים, הושמדו כשליש מבני העם היהודי אך ורק בשל היותם יהודים.

בחודש זה יעסקו התלמידים בהיבטים שונים של משמעות הזיכרון ההיסטורי בכלל וזיכרון השואה בפרט ובהשפעתם על חייהם היום, כל שכבה בהקשר לנושא השנתי שלה.

 

  1. תכנים והדגשים שכבתיים

כיתה ז': אני זוכר

התלמידים ידונו במשמעות הזיכרון ובהיות האדם חוליה בשרשרת הדורות ויעסקו בנושא הילד היהודי בשואה.

כיתה ח': ביחד נתגבר

התלמידים ידונו בגילויים של חברות ושל עזרה הדדית בשואה במסגרת העיסוק בזהות חברתית וקהילתית.

כיתה ט': קיום לאומי

התלמידים יעסקו באנטישמיות ובאתגר השמירה על הקיום היהודי במסגרת בירור זהותם הלאומית.

כיתה י': מנהיגות בשואה

התלמידים יעסקו בתנועות הנוער שפעלו בתקופת השואה ובגילויי מנהיגות ואחריות במהלכה.

כיתה י"א: משואה לתקומה

התלמידים יעסקו בחשיבות שימור זיכרון העבר בכלל וזיכרון השואה בפרט במדינת ישראל כמדינת העם היהודי.

כיתה י"ב: זיכרון השואה – אחריות אישית

התלמידים יעסקו באחריותם האישית כנושאי זיכרון השואה לדורות הבאים.

 

פעילויות חודש ניסן מצויות באתר מינהל החברה והנוער בכתובת: http://meyda.education.gov.il/files/noar/tableapril.doc


 

לפרטים נוספים בנושא יש לפנות לממונים המחוזיים לחינוך חברתי קהילתי,
תלמידים ונוער.
למידע נוסף אפשר לפנות אל הגב' עמליה לואין, מפקחת ארצית,
אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות, מינהל החברה והנוער
טל' 03-9180816, דוא"ל
amaliale@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/8, כ"ג בניסן התשע"ג, 03 באפריל 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014