education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.9 פעילות חברתית וקהילתית

(תשעג) 7.9-12  פרסומי מינהל החברה והנוער לחודשים ניסן-אייר (אפריל)
 

גיליון "על סדר היום" בנושא הזהות הישראלית

בגיליון "על סדר היום" 119, שכותרתו "מתחברים ממשיכים לבנות יחד מדינה", תכנית שפותחה על ידי מינהל החברה והנוער בשיתוף ארגון "מתחברים". מטרת התכנית לקיים דיון חינוכי ערכי בנושא עיצובה של הזהות הקולקטיבית הישראלית והיא מתמקדת  בארבעת ימי הציון המשמעותיים בחיי הפרט והחברה בישראל: יום השואה, יום הזיכרון לחללי צה"ל, יום העצמאות ויום הנפת הדגלים מעל גטו ורשה בעת המרד לפני 70 שנה. בגיליון פעילויות לארבעת הימים האלה, מידע על אירוע הנפת הדגלים בגטו ורשה ודיון בחשיבות האירוע ומשמעותו בימינו.

הגיליון מצוי באתר מינהל החברה והנוער בכתובת

/EducationCMS/Units/Noar/Actualia/AlSederHayom/sederyom119.htm

 

גיליון "על סדר היום" בנושא הגזענות וסכנותיה

בעקבות מעשי אלימות על רקע גזעני שאירעו לאחרונה חשוב לדון עם בני הנוער במשמעותה של תופעת הגזענות ובסכנותיה לפרט ולחברה ולבחון דרכים להתמודדות עמה ועם השלכותיה. גיליון "על סדר היום" 118 א', שכותרתו "לא חונכתי על גזענות וכך גם אחנך", שתי הצעות לפעילות.

פעילות אחת מזמנת דיון באירוע תקיפתה של מורה ערביה שהגיעה לשכונה יהודית לצורך ניחום אבלים ובאירועים אלימים נוספים על רקע גזעני ובחינת משמעותה של תופעת הגזענות. הפעילות האחרת עוסקת בבירור המושג "פשע שנאה" ומזמנת בחינת היבטים של גילויי אלימות על רקע גזעני כלפי קבוצות שונות באוכלוסייה.

הגיליון מצוי באתר מינהל החברה והנוער בכתובת

/EducationCMS/Units/Noar/Actualia/AlSederHayom/sederyom118a.htm

 

גיליון "על סדר היום" לציון יום בנימין זאב הרצל במערכת החינוך

הכנסת חוקקה את "חוק בנימין זאב הרצל" שמטרתו לציין את זכרו של הרצל ופועלו, להנחיל לדורות את מורשתו וכן לעצב את דמותה של מדינת ישראל ומוסדותיה בהתאם לחזונו הציוני.

יום בנימין זאב הרצל יצוין ביום שישי, כ' בתמוז התשע"ג, 28 ביוני 2013.

בגיליון "על סדר היום" 37, שכותרתו "מחזון להגשמה", פעילות שמטרותיה הן בירור המושג "חזון" ודיון בחשיבותו בחיי הפרט והחברה, היכרות עם היבטים בחזונו של הרצל, בחינת מידת הגשמתו של החזון והרלוונטיות שלו לחברה הישראלית בימינו.

הגיליון מצוי באתר מינהל החברה והנוער בכתובת

/EducationCMS/Units/Noar/Actualia/AlSederHayom/Gilayon37.htm

 

גיליון "על סדר היום" לציון יום ההוקרה למערך המילואים

ל"ג בעומר נקבע כיום ההוקרה למערך המילואים במערכת החינוך. בגיליון "על סדר היום" 78, שכותרתו "הטובים למילואים", פעילות המדגישה את חשיבותו של חוק המילואים ואת תרומתו לחיזוקו של צה"ל ולצמצום פגיעתו של הגיוס במהלך חייו של חייל המילואים.  הפעילות בוחנת את השלכותיו של החוק על החברה הישראלית, המבטאת באמצעותו הוקרה לאזרחים שיוצאים עם קבלת "צו הקריאה" למלא משימות ביטחוניות למען הכלל.

הגיליון מצוי באתר מינהל החברה והנוער בכתובת

/EducationCMS/Units/Noar/Actualia/AlSederHayom/miluim.htm

 

תכניות לקראת יום ירושלים

תכניות מינהל החברה והנוער ליום ירושלים כוללות פעילויות העוסקות במעמדה של ירושלים כבירת ישראל, הזיכרון והכמיהה לירושלים במהלך הדורות, איחוד ירושלים, שלושת ההרים - הר המוריה, הר הזיכרון וגבעת רם, המבנים את הזהות הלאומית. כמו כן מובאות הצעות למסלולי סיורים בירושלים.

התכניות מיועדות לתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים ולגילי 18-13 במסגרות חוץ בית ספריות כגון תנועות נוער, מועצות נוער רשותיות, מסגרות פעולה ומסלולי מנהיגות צעירה (כגון מד"צים ומש"צים).

כל התכניות והפעילויות נמצאות במלואן באתר מינהל החברה והנוער בכתובת

http://meyda.education.gov.il/files/noar/zikaron6.doc


 

פרסומי מינהל החברה והנוער מצויים בכל מרכזי ההדרכה
של המינהל במחוזות ואפשר לעיין בהם במקום או לשאול אותם.
כמו כן אפשר למצוא את הפרסומים במלואם באתר האינטרנט של מינהל החברה והנוער בכתובת
http://noar.education.gov.il.
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' טליה נאמן, מנהלת אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות במינהל החברה והנוער, טל' 02-5603164/80.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/8, כ"ג בניסן התשע"ג, 03 באפריל 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014