education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.9 פעילות חברתית וקהילתית

(תשעה) 7.9-2  התכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית באתר מינהל החברה והנוער
 

התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית מהווה חלק מהמהלך שמוביל משרד החינוך לקידום למידה משמעותית. מטרת התכנית לטפח את התלמיד להיותו בוגר בעל תחושת ערך ומשמעות, בעל יכולת לניהול עצמי ושיקול דעת ובעל ערכים, אדם המסוגל לתפקד כהלכה בסביבתו החברתית, מרגיש שייכות ואחריות לקהילה, לחברה ולמדינה וכזה המוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן. התכנית מחנכת להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית במעגלים הולכים ומתרחבים בהתאם לגיל הלומדים, על הרצף הנע מערנות לסובב, דרך השתתפות ושיתוף ועד לעשייה למען האחר ולמען הסביבה.

התכנית פותחה בשיתוף כלל המינהלים במשרד ובהובלת מינהל החברה והנוער והשירות הפסיכולוגי-ייעוצי.

שנת התשע"ה היא השנה הראשונה שבה התכנית מופעלת כחלק מחובת ההיבחנות בבחינות הבגרות. בשנה זו משתתפים בתכנית כל תלמידי כיתות י' ברחבי הארץ, והיא תלווה אותם גם בכיתות י"א ו-י"ב כתכנית צומחת.

פרטי התכנית מצויים באתר מינהל החברה והנוער

עוד באתר:

-     חוזר מנכ"ל: למידה משמעותית – התפתחות אישית ומעורבות חברתית-קהילתית

-     חוזר מנכ"ל: נוהל האישור וההסדרה של מקומות הפעילות לתלמידים ב"תכניות המעורבות החברתית"

-     התאמות לחינוך המיוחד לתכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" תשע"ה

-     קריטריונים להשתתפות בשכר מינהל תחום התנדבות רשותי

-     מצגת בנושא התפתחות אישית ומעורבות חברתית בחינוך העל יסודי

-     דוגמאות למקומות התנסות

-     סילבוס לכיתה י' שבו הצעות לפעילות הכנה לקראת ההתנסות בתחילת השנה, לליווי ההתנסות במהלך השנה, לביצוע הפרויקט, לשעה הפרטנית ולסיכום שנת ההתנסות.


 

לפרטים בנושא הטמעת התכנית בבתי הספר אפשר לפנות אל הגב' חנה ארז, אגף חברתי קהילתי, מינהל החברה והנוער, טל' 03-9180846, דוא"ל hanaer@walla.co.il.

לפרטים בנושא פיתוח ותוכן אפשר לפנות אל הגב' עמליה לואין, אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות, מינהל החברה והנוער, טל' 02-5603105, דוא"ל amaliale@education.gov.il.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/2, י"ג בתשרי התשע"ה, 07 באוקטובר 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  10/10/2014