education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.9 פעילות חברתית וקהילתית

7.9-9  מועצת התלמידים בבית הספר

 

הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

למעבר להוראה  

 

תוקף ההוראה: החל מ-1 בספטמבר 2015.

תאריך הפרסום: י"ז באלול התשע"ה, 1 בספטמבר 2015.

התחולה: חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בכלל מערכת החינוך.

תמצית ההוראה

חוזר זה עוסק בדרך ההפעלה של מועצת התלמידים בבית הספר. מועצת התלמידים היא אתגר חינוכי לטיפוח מנהיגות נוער ייצוגית המקדמת ערכים דמוקרטיים בבית הספר ובקהילה. פעילותה של חברת התלמידים בבית הספר ופעילויות נציגיה למועצת התלמידים מזמנת התנסות באזרחות פעילה תוך עמידה על זכויות האדם והאזרח.

שינויים מהוראות קודמות

חוזר זה מסכם הנחיות שפורסמו בכמה חוזרים קודמים בנושא מועצות התלמידים בבית הספר ומפרט ומרחיב בנושאים שלהלן, שלא נדונו בהרחבה בחוזרים הקודמים: העקרונות הדמוקרטיים שהפעלת המועצה מושתתת עליהם, תפקידו של מנחה המועצה ואופן תגמולו ותהליך בחירת הנציגים למועצה והמדדים לבחינת תקינותה.

הוראות קודמות שהוראה זאת מבטלת

-     סעיף 7.14-2 בחוזר "הודעות ומידע" עג/1, "מהלך הבחירות למועצות התלמידים בבתי הספר ולמועצות הנוער ברשויות ונוהליהן"

-     סעיף 7.9-3 בחוזר הוראות הקבע סב/1(א), "מועצת התלמידים בבית הספר"

-     סעיף 7.9-4 בחוזר הוראות הקבע סב/3(א), "מועצת התלמידים בבית הספר – תיקון".

 

הגורם האחראי

א.      שם היחידה: מינהל החברה והנוער – חינוך חברתי קהילתי תלמידים ונוער

ב.       בעל התפקיד: מפקח ארצי, מנהלת יחידת מועצות תלמידים ונוער

ג.       מספר הטלפון: 0506282958

ד.       כתובת הדוא"ל:  hadararo@education.gov.il

 

תוכן העניינים

1.       מבוא

2.       מטרות מועצת התלמידים בבית הספר

3.       מבנה מערך המועצות בישראל

4.       ועידת המועצות

5.       אופן הפעלתה של מועצת התלמידים הבית-ספרית

6.       מהלך הבחירות ונוהליהן

7.       אחריות מנהל בית הספר

8.       מנחה המועצה

9.       תו התקן למועצת תלמידים ונוער.

 

1.     מבוא

החינוך לאורח חיים דמוקרטי הוא אבן יסוד מרכזית בחברה דמוקרטית.

"התפיסה החינוכית של טיפוח מנהיגות נוער ייצוגית מושתתת על ההכרה שחינוך לדמוקרטיה לא יכול להסתמך רק על התיאוריה, אלא חייב לכלול גם את החוויה ההתנסותית, שתאפשר לבני הנוער להבין ולהפנים כראוי את תפקידו וחשיבותו של מנהיג במשטר דמוקרטי ואת אחריותם של הבוחרים בתהליך הבחירה וב'יום שאחרי'" (קרמניצר-שנהר, 1996).

מועצת התלמידים בבית הספר, המונחית והמודרכת על ידי מינהל החברה והנוער במשרדנו, היא אתגר חינוכי לטיפוח מנהיגות נוער ייצוגית המקדמת את הערכים הדמוקרטיים בבית הספר ובקהילה. הפעילות של חברת התלמידים ומועצות התלמידים  מזמנת התנסות באזרחות פעילה תוך עמידה על זכויות האדם והאזרח. מעורבותה של המועצה בחיי בית הספר מסייעת בטיפוח אקלים מיטבי ומחזקת את זיקת התלמידים ואת השתייכותם להוויה הבית-ספרית והקהילתית.

פעילותה של מועצת התלמידים בבית הספר מובנית על בסיס ערכים ועקרונות כגון כבוד האדם וחירותו, הזכות לשוויון ולהבעת דעה, שמירת החוק, "הרוב והמיעוט" ו"העם למען העם". המועצה אמורה לייצג את כלל התלמידים בבית הספר, ובכלל זה קבוצות ייחודיות כמו עולים, תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ועוד, ולפעול בתיאום עם בוחריה ועם חוקי המוסד החינוכי שבו היא פועלת.

מועצת התלמידים בבית הספר פועלת מתוקף "אמנת זכויות הילד", "חוק זכויות התלמיד" (התשס"א-2000) ו"חוק הרשויות המקומיות – מינהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער" (התשע"א-2011).

 

2.     מטרות מועצת התלמידים בבית הספר

 •        לטפח תרבות הנהגה דמוקרטית בקרב התלמידים ובין כל באי בית הספר
 •        לחזק ערכים של אזרחות פעילה במשטר דמוקרטי הלכה למעשה
 •        לייצג את התלמידים בכל פורום של קובעי מדיניות
 •       לגשר ולקשר בין קהל הבוחרים – התלמידים – ובין הגוף התומך, הנהלת בית הספר
 •       לדאוג לזכויות התלמידים ולחובותיהם
 •       לטפח בקרב חברת התלמידים והנבחרים הנהגה ערכית, המאמצת נורמות של התנהגות מוסרית תוך הקפדה על ערך הכבוד ההדדי ברוח ההולמת אורח חיים דמוקרטי ופלורליסטי
 •        לפתח את ערך האחריות והייצוגיות בקרב כלל התלמידים
 •       להקנות מיומנויות של התנהגות במסגרות ניהול ציבוריות (כמו ניהול מו"מ, קבלת החלטות, פרסום, שיווק, התמודדות עם קונפליקטים, פתרון הוגן, גישור, דיונים בדילמות וכד').

 

3.     מבנה מערך המועצות בישראל

מועצות התלמידים מאוגדות במסגרת מחברת ובעלת זיקה בין מועצה למועצה. להלן פירוט המועצות:

 •       מועצת תלמידים בית-ספרית/מוסדית
 •       מועצת תלמידים ונוער רשותית, המורכבת מנציגים נבחרים מבתי הספר, מנציגי ארגונים נבחרים  ברשות, מנציגי תנועות הנוער שנבחרו לייצג את בני הנוער במועצה הרשותית ומנציגים שנבחרו על ידי המתנדבים ועל ידי כל גוף המוכר על ידי משרד החינוך
 •       מועצת תלמידים ונוער מחוזית, המורכבת מנציגים מכל הרשויות
 •      מועצת תלמידים ונוער ארצית, המורכבת מנציגים נבחרים מכל המחוזות.

 

4.     ועידת המועצות

ועידת המועצות היא הגוף העליון של אגודת המועצות בישראל, והיא ממונה על קביעת סדר היום הציבורי של מועצות התלמידים בכל שנה נתונה. הוועידה מורכבת מצירים המייצגים את כלל התלמידים והנוער בישראל.

מועצת התלמידים וחברת התלמידים בבית הספר יפעלו במהלך השנה לבחירת צירים ולהכנתם לקראת השתתפות בוועידת המועצות המתקיימת פעם בשנה. הצירים ישתתפו בוועדת ההכנה המחוזית לקראת הוועידה הארצית.

 

5.     אופן הפעלתה של מועצת התלמידים הבית-ספרית

5.1     כדי להבטיח שפעילותה של מועצת התלמידים תהיה תקינה ומבוססת על עקרונות דמוקרטיים עליה לעמוד בכל הנדרש בתו התקן של מועצות התלמידים והנוער בישראל (ראה בס"ק 9 להלן).

5.2     אלה העקרונות הדמוקרטיים שהפעלת מועצת התלמידים והנוער מושתתת עליהם:

א.      עקרון שלטון העם: כל תלמיד יכול להגיש מועמדות  וכל תלמיד יכול לבחור מועמד. הבחירות למועצה מתקיימות בהליך דמוקרטי ידוע מראש, על פי תקנון בחירות שחובר על-ידי נציגי התלמידים ואושר על ידי כלל בעלי זכות הבחירה ופורסם ברבים. בבחירות ישתתפו תלמידי בית הספר בלבד.

ב.      עקרון החירות: מועצת התלמידים היא גוף ייצוגי שמספר נציגיו ייקבע במפתח הנציגות כדי שיתאפשר ייצוג של כל מיעוט באופן שוויוני. חובה לבחור בכל מועצה יו"ר מועצה וראשי ועדות – מזכירות המועצה – בבחירות דמוקרטיות חשאיות ובהלימה לתקנון הבחירות. זכותם של בני נוער שונים לדעות שונות ולרצונות שונים ולהבעתם תוך הימנעות מפגיעה באחרים.

ג.       עקרון השוויון: לכל קול יש מעמד שווה.

ד.      עקרון שמירת החוק: על מועצת התלמידים בבית הספר לקבוע את תקנון המועצה בהלימה ל"אמנת מועצות התלמידים" ול"תקנון-העל של מועצות התלמידים והנוער בישראל" ובהלימה לתקנון בית הספר.

ה.      עקרון חופש הביטוי: לכל נציג זכות להשמיע ולהישמע בלי לפגוע באחר.

ו.       עקרון הפרדת הרשויות: יש לבחור בכל מועצה מבקר בעל ותק של 6 חודשים לפחות לפני מינויו לתפקיד ולצדו תפעל ועדת ביקורת. על המבקר להגיש פעם בשנה דוח ביקורת לכלל הבוחרים לפני סיום הקדנציה.

ז.       עקרון הביקורת הציבורית: מחובתה של מועצת התלמידים לדווח על תכניותיה לכלל התלמידים ולקבל את אישורם לפעולותיה. על המועצה לפרסם את החלטותיה לציבור הבוחרים.

ח.      עקרון הגבלת השלטון: חברי המועצה נבחרים לזמן מוגבל (על פי תקנון-העל) במטרה לאפשר למיעוט סיכוי להיבחר ולהשפיע ולשמור על זכויותיו הבסיסיות, כמו חופש ההתארגנות, חופש המצפון וחופש המחשבה והדעה.

ט.      עקרון הרצף השלטוני: חברי מועצת התלמידים נבחרים פעם בשנה, והמועצה היוצאת מכהנת עד לכניסתה של המועצה החדשה. על כל חבר במועצה לפעול מתוך אחריות לחברת הבוחרים עד למועד הכניסה של מחליפו.

5.3     תחומי המעורבות, האחריות והשותפות של מועצת התלמידים בבית הספר יוגדרו במשותף, לאחר משא ומתן עם הנהלת בית הספר ועם צוות המורים (מומלץ גם עם ועד ההורים).

 

6.     מהלך הבחירות ונוהליהן

6.1     מי רשאי לבחור ולהיבחר

א.    כל תלמיד יכול להגיש את מועמדותו לבחירות במטרה לייצג את התלמידים במועצה. את הבקשה יש להעביר ליו"ר ועדת הבחירות עד לתאריך שיפורסם על ידי הוועדה.

ב.     כל תלמיד יכול לבחור את מועמדו למועצה.

 6.2         ההכנות לבחירות

א.    יש לחבר תקנון בחירות שעל פיו תתנהלנה הבחירות.

ב.     מועצת התלמידים היוצאת תעדכן ותאשר מחדש את תקנון הבחירות. בבתי ספר שבהם לא פעלה מועצת תלמידים יש לנסח את התקנון יחד עם המורה שמנחה את המועצה. בבתי ספר שבהם קיימת ועדה אתית משפטית, יהיו נציגיה שותפים לניסוח תקנון הבחירות.

ג.    מנחה המועצה יפקח על תהליך הבחירות וישמש בורר בעת חילוקי דעות מהותיים.

ד.    לפני הבחירות יש לפרסם את תקנון הבחירות בקרב חברי קהילת בית הספר: הורים, מורים ותלמידים.

ה.    יש להקים ועדת בחירות שתורכב ממספר אי-זוגי של נציגים שאינם מתמודדים לבחירות ושתפקידה לנהל את הליך הבחירות ולוודא שיקוים באופן תקין.

ו.    יש ליידע את כלל התלמידים בבית הספר על אירוע הבחירות ועל התאריך שבו הן תתקיימנה. 

6.3          תעמולת הבחירות

א.    יש לקבוע תאריכים מוגדרים שבהם תתנהל תעמולת הבחירות. יש להפסיק את תעמולת הבחירות שעתיים לפני הבחירות ואין לעסוק בה באזור הבחירות.

ב.    כל אחד מתלמידי בית הספר יכול לקחת חלק במסגרת תעמולת הבחירות ולנסות להשפיע על קהל הבוחרים.

ג.     יש לנסח כללים לגבי מהותה והיקפה של התעמולה כדי להבטיח שוויון בהזדמנות הניתנת לכל המתמודדים להציג את עצמם.

ד.     יש להקפיד על ניהול תעמולה הוגן ומכבד.

ה.    בכדי להבטיח שוויון בין המתמודדים למועצה יש לקבוע אמצעי תעמולה זהים לכול ולהקפיד שיהיו ענייניים ויעסקו בתכנים ובנושאים שעליהם נסבה ההתמודדות למועצה.

ו.    בעת קיומו של פאנל מועמדים יש להבטיח כי לכל מועמד יינתן זמן  שווה להצגת מצע הבחירות שלו וכן שלכל אחד מהם יוצג מספר זהה של שאלות על ידי קהל הבוחרים ויינתן זמן שווה למענה. שאלה אחת תוצג על ידי מנחה המועצה.

 

6.4     מועדי קיום הבחירות ולוח עבודת המועצה הבית-ספרית

א.    הבחירות למועצת התלמידים במוסד החינוכי יתקיימו בתחילת כל שנת לימודים ולא יאוחר משבוע לאחר חופשת סוכות.

ב.     הבחירות של יו"ר המועצה הבית-ספרית וחברי המזכירות ונציגי המועצה הבית-ספרית למועצה הרשותית יתקיימו עד כחודש לאחר סיום הבחירות למועצה בבית הספר.

ג.     במינהל ההתיישבותי ייבחרו נציגי מועצות התלמידים מבתי הספר למועצות האזוריות או למועצה המחוזית של המגזר ההתיישבותי (ראה את מבנה מערך המועצות בס"ק 3 לעיל). 

ד.     לאחר הבחירות –

1)    המועצה תקיים הליך של תיאום ציפיות עם הנהלת בית הספר שיפורסם לכלל חברת התלמידים והמורים;

2)    ייקבע לוח זמנים למפגשי המזכירות/המועצה עם הנהלת בית הספר ועם ועד ההורים;

3)    יתקיים תהליך של תכנון תכנית העבודה של המועצה שיתבסס על איתור צרכים בקרב חברת התלמידים;

4)     חברי המועצה ישתתפו בסמינרים להכשרה ולהעצמה באחריות מנחה המועצה.

 

7.     אחריות מנהל בית הספר

7.1     על המנהל לאפשר זמן לקיומן של בחירות דמוקרטיות חשאיות בבית הספר, ובכלל זה זמן להצגת המועמדות של התלמידים.

7.2     עליו להקצות משאבים לפעילות המועצה וכן לספק לה תנאים בסיסים, כגון חדר פעילות, זמן מוקצב וקבוע לפעילות, אפשרות שימוש בטלפון ובפקס, הוצאת פרוטוקול ומכתבים, פרסום מידע, שימוש בשירותי צילום ומחשב וכו'.

7.3     עליו לאפשר לחברי המועצה לדווח על פעילותם ולקיים הליך של שיח נבחרים ובוחרים.

7.4     עליו לעודד את התלמידים לקחת על עצמם תפקידים במועצה ובבית הספר.

7.5     עליו לאפשר לחברי המועצה זמן להכשרה ולהעשרה לשם שיפור ביצועיהם בתפקיד.

7.6     עליו לטפח בקרב התלמידים במועצה את תחושת השליחות הציבורית ולעודד אותם להיבחר כנציגי בית הספר למועצה הרשותית.

7.7     עליו לבחור מנחה למועצה בהלימה לפרופיל התפקיד ולדאוג להכשרתו במסגרת קורס ההכשרה של מינהל החברה והנוער במחוז. המנחה ייבחר מקרב המורים בבית הספר ויפעל להקמת מועצת התלמידים, להכנה של חברת התלמידים לתהליך הדמוקרטי ולמתן ליווי, הדרכה ותמיכה בפעילותם. המנחה יכול להיות הרכז החברתי או מנחה אחר. יש להקצות לו עד 2 ש"ש מסל החינוך החברתי או מהסל הכללי.

7.8     א.    בבתי ספר שיש בהם עד 7 כיתות – אם יחליט המנהל למנות מנחה נוסף לרכז החברתי, יקבל המנחה הנוסף ש"ש אחת מסל החינוך החברתי או מהסל הכללי.

ב.     בבתי ספר שיש בהם מעל ל-7 כיתות – אם יחליט המנהל למנות מנחה נוסף לרכז החברתי, יקבל המנחה 2 ש"ש מסל החינוך החברתי או מהסל הכללי. 

 

8.     מנחה המועצה

8.1     סמכויות המנחה של מועצת התלמידים והנוער

על מנחה מועצת התלמידים והנוער לעבור הכשרה לתפקידו. אחריות ההכשרה היא על מינהל החברה והנוער במחוז. היקף שעות ההכשרה יהיה בהתאם להנחיות מינהל החברה והנוער המפורסמות מדי שנה במסגרת המתווים לפיתוח מקצועי.

אלה סמכויותיו של המנחה:

א.    לפעול לקידום חברת תלמידים ומועצת תלמידים פעילה ויוזמת ברוח ערכי הדמוקרטיה בכלל, ולסייע לעיצוב מנהיגות מועצת התלמידים בפרט

ב.     לייצג את הנהלת בית הספר בקשר עם מועצת התלמידים

ג.     לסייע ביחסי הגומלין בין המועצה, כגוף נבחר ייצוגי, לבין כלל המורים והנהלת בית הספר

ד.     להיות אחראי, כנציג הנהלת בית הספר, לקיום בחירות דמוקרטיות למועצת התלמידים ולסייע בקיומן

ה.    להיות אחראי להכנת התלמידים וצוות המורים לקראת הבחירות למועצה

ו.     להדריך ולהנחות את המועצה הנבחרת (על פי אמנת מועצת התלמידים)

ז.     לדאוג לשילובם של נציגי התלמידים בפורומים השונים הקיימים בבית הספר ובתהליך קבלת ההחלטות

ח.    להדריך את חברי המועצה להתחשב בצרכים הלגיטימיים של כלל התלמידים, מחד גיסא, ושל חברי הצוות בבית הספר, מאידך גיסא

ט.    לסייע בגיבוש תכנית עבודה שנתית

י.     לסייע לתלמידים במפגשים קבועים עם צוות ההנהלה והמורים

יא.   לקיים קשר עם גורמים בקהילה ולסייע לתלמידים בקשריהם עם גורמים בבית הספר ובקהילה

יב.   להיות שותף לצוות היגוי לחינוך חברתי-ערכי-קהילתי בבית הספר ולכל מובילי התכניות הבלתי-פורמאליות שבו

יג.    לעמוד בקשר עם מנחה מועצת התלמידים והנוער הרשותית

יד.   לתכנן מערך משוב והפקת לקחים

טו.   להשתתף בפורום מנחי מועצות בתי ספר והרשות הקיים ברשות ובמחוז

טז.   לסייע למועצה בשיווק פעילויותיה ובפרסומן.

 

8.2     דרישות התפקיד

א.    על המנחה להיות בעל תואר ראשון ותעודת הוראה.

ב.     עליו להיות בעל ניסיון של שלוש שנים בהוראה ובחינוך כיתה.

ג.     עליו להיות בעל מוכנות לעבודה גם מעבר לשעות ההוראה.

ד.     עליו לקבל אישור מהפיקוח של מינהל החברה והנוער במחוז.

 

8.3     כישורים אישיים

 על המנחה להיות בעל הכישורים האלה:

—    יכולת תכנון, ארגון ועבודת צוות

—    יכולת הדרכה ליחידים ולקבוצות

—    יכולת הנחיית דיון

—    יכולת הידברות עם בני נוער, עם מורים ועם אנשי הנהלה

—    מיומנות בתקשורת בין-אישית

—    יזמה ופתיחות.

 

9.     תו התקן למועצת תלמידים ונוער

תו התקן משמש לבחינת תקינותה של פעילות המועצה וכן משמש מצפן למנחה בהדרכת חברי מועצת התלמידים וחברת התלמידים בבית הספר. להלן פירוט המדדים המעידים על תקינותה של המועצה (5 המדדים הראשונים הם תנאי סף לתקינותה):

9.1     בבית הספר מתקיים תהליך בחירות דמוקרטי ובו שותפים כל תלמידי בית הספר.

9.2     חברי המועצה ונושאי התפקידים שבה נבחרו בבחירות אישיות  וחשאיות.

9.3     כל תלמידי בית הספר זכאים לבחור ולהיבחר למועצה.

9.4     למועצה תקנון מועצה ותקנון בחירות המוכרים לכלל באי בית הספר והנמצאים בהלימה ל"תקנון-העל" ולתקנון בית הספר.     

9.5     למועצה מנחה שהוכר והוכשר לתפקיד המלווה על ידי הפיקוח של משרד החינוך במחוז

9.6     החלטות המועצה והפרוטוקולים מהישיבות מתפרסמים באופן סדיר ומובאים לידיעת כלל  ציבור התלמידים והמורים בבית הספר בערוצי תקשורת קבועים וידועים. בסוף כל שנה המועצה מפרסמת סיכום על פעילותה לאורך השנה.

9.7     למועצה תכנית הכשרה המתקיימת במהלך שנת הלימודים ובהלימה לתכניות ההכשרה של המינהל.

9.8     מליאת המועצה נפגשת לישיבות  עבודה לפחות פעמיים בחודש, ועם הנהלת בית הספר לפחות פעמיים בשנה.

9.9     למועצה תכנית עבודה שנתית מסודרת המושתתת על צורכי בית הספר והתלמידים והנבנית לאחר שנעשה איתור צרכים כמהלך מקדים לבנייתה.

9.10   המועצה מקדמת נושאים חברתיים וערכיים, בהלימה למטרות החינוך.

9.11   המועצה פועלת על בסיס חלוקת תפקידים המעוגנים בתקנון העל.

9.12   נציגי המועצה שותפים, מיוצגים ומעורבים בוועדות השונות בבית הספר.

9.13   חברי המועצה משתתפים באופן  סדיר בפגישות הדו חודשיות.

9.14   המועצה מקיימת משוב פנימי בין חברי המועצה ומשוב של כלל התלמידים על פעילותה.

9.15   למועצת התלמידים נציגות נבחרת פעילה במועצה הרשותית.

9.16   במועצה פועלים מבקר או ועדת ביקורת מקרב חברי המועצה.

9.17   למועצה אמצעים לפעילות: חדר, טלפון, פקס, שירותי משרד ותקשוב ותקציב.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/1(א), י"ז באלול התשע"ה, 01 בספטמבר 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  16/02/2019