education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.9 פעילות חברתית וקהילתית

7.9-7  התכניות "מחויבות אישית ו"תעודת בגרות חברתית" – נוהל האישור וההסדרה של מקומות התנדבות לתלמידים

 

מבוטל

 

מבוא

תמצית

סעיף זה מפרט את נוהל האישור וההסדרה של מקומות התנדבות עבור התכניות "מחויבות אישית" ו"תעודת בגרות חברתית".

התוקף: החל מ-1 בפברואר 2012.

התחולה: בתי הספר העל-יסודיים בכל מגזרי החינוך.

הסטטוס: חדש.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

–     סעיף 7.9-2 בחוזר הוראות הקבע תשס/3(א), "מחויבות אישית – שירות לזולת – תכנית חינוכית-חברתית-קהילתית" –  בתוקף

–     סעיף 7.9-5 בחוזר הוראות הקבע סג/1(א), "מחויבות אישית – מעורבות בקהילה – זכאות להערכה בתעודת הבגרות" – בתוקף

–     סעיף 3.1-32 בחוזר הוראות הקבע סח/3(א), "תכנית ליבה מחייבת לשעות חינוך בכיתות ז'-י"ב לטיפוח השייכות, המימוש העצמי והמעורבות החברתית" - בתוקף

–     סעיף 7.9-6 בחוזר הוראות הקבע תשע/3(ב), "החינוך החברתי-ערכי-קהילתי בבית הספר העל-יסודי" – בתוקף.

התפוצה: מנהלי בתי הספר העל-יסודיים, רכזי החינוך החברתי-קהילתי בבתי הספר, רכזי "המחויבות האישית" ורכזי "תעודת בגרות חברתית", מנהלי מחלקות החינוך ומחלקות הנוער ברשויות המקומיות, מפקחי מינהל החברה והנוער והמפקחים הכוללים.

 

הגורם האחראי

א.      שם היחידה: אגף החינוך החברתי-קהילתי במינהל החברה והנוער

ב.       בעל התפקיד: מנהל האגף או המפקח על החינוך החברתי-קהילתי

ג.       מספר הטלפון: 02-5603192

ד.      כתובת הדוא"ל: maikai@education.co.il

נספח: אישור עריכת ביטוח.

 

1.      רקע

אחת ממטרות החינוך החינוך הממלכתי, כפי שתוקן בשנת 2000, היא לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, לתרומה לקהילה ולהתנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל.

בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בהיקף הפעילות של המחויבות האישית והמעורבות החברתית, גידול המחייב התייחסות מפורטת לגבי המחויבויות השונות של הנוגעים בדבר – בתי הספר, המוסדות הקולטים והרשות המקומית. כדי להבטיח את ביטחונם ואת בטיחותם של התלמידים, וכן להבטיח עמידה בסטנדרטים ואת השגת המטרות והיעדים של התכניות הוחלט על קביעה מחדש של נוהל האישור וההסדרה של מקומות התנדבות עבור התכנית "מחויבות אישית", והוא תקף גם לגבי התכנית "תעודת בגרות חברתית".

 

2.      יעדי התכנית  "מחויבות אישית – מעורבות בקהילה"

יעדיה החינוכיים של התכנית מנוסחים בחוזר הוראות הקבע  תשס/3(א), סעיף 7.9-2, "מחויבות אישית – שירות לזולת" – תכנית חינוכית-חברתית-קהילתית": 

2.1     לחזק את הרגשת השייכות של התלמיד לקהילתו

2.2     להציג לתלמיד את צורכי החברה שאינם יכולים לבוא על סיפוקם באמצעות השירותים הממוסדים ולטפח את הכרתו בחובתו לתרום מזמנו לסיפוקם

2.3     להדריך את התלמיד לקבל החלטות ערכיות בתחום חובותיו האישיות, החברתיות והלאומיות

2.4     לטפח אצל התלמיד מודעות לערכם של האחריות האישית, כושר ההתמדה והמסירות בעת מילוי תפקיד בכלל ובעת הגשת עזרה לזולת בפרט

2.5     לסייע לתלמיד להתמודד עם קשיים ועם כישלונות, להביאו להכיר בהיותם חלק לגיטימי מעשייה ולהדריכו איך לתכנן את צעדיו הבאים לאור הלקחים שהופקו

2.6     לשפר את התקשורת הבין-אישית של התלמיד עם הזולת הקרוב (הורה, מורה, ידיד) מתוך התחשבות בצרכיו וליצור היכרות עם הזולת הרחוק – הזר או השונה – והתייחסות נכונה אליו

2.7     לסייע לתלמיד לעמוד על נטיותיו, על יכולתו ועל מגבלותיו

2.8     לאפשר לתלמיד להכיר מגוון אפשרויות תעסוקתיות.

 

3.      יעדי התכנית "תעודת בגרות חברתית – מסלול של מצוינות חברתית"

3.1     כללי

שר החינוך החליט להתחיל בשנת הלימודים התשע"א בפיילוט ארצי של תכנית לקראת הענקת תעודת בגרות חברתית לתלמידים שיעמדו בקריטריונים ב-150 בתי-ספר בארץ. מתן הערכה בתעודת הבגרות לתכנית ערכית המחנכת לעזרה לזולת, לנתינה ולהתנדבות מעביר מסר למערכת כי בוגריה יימדדו על פי הישגיהם החברתיים-ערכיים בתרומה לחברה, לצד ההישגים בתחומי הדעת.

 

3.2     מטרות התכנית

3.2.1    לקדם מוטיבציה של תלמידים למעורבות חברתית-קהילתית ואזרחית ולמצוינות חברתית

3.2.2    להעניק מעמד של חשיבות ציבורית למעורבות ולהתנדבות של בני הנוער

3.2.3    להביא לתפיסת ההתנדבות כאורח חיים.

 

4.      הקריטריונים לבחירת המוסד הקולט

4.1     כללי

על המוסד הקולט לעמוד בשלוש הדרישות המפורטות להלן:

4.1.1    עליו לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן ולהצטייד באישור על כך מטעם מינהל החברה והנוער במשרד החינוך על פי המלצת הרשות המקומית.

4.1.2    עליו למנות איש קשר מטעמו שיעבוד בתיאום עם רכז המעורבות האישית/רכז תעודת הבגרות החברתית בבית הספר.

4.1.3    עליו לחתום על התחייבותו לפעול על פי נוהל זה.

להלן פירוט הדרישות:

4.2     תנאי הסף שעל המוסד הקולט לעמוד בהם:

4.2.1    על המוסד הקולט להיות גוף משפטי מאוגד, הרשום ברשם רשמי בארץ, או גוף סטטוטורי.

4.2.2    על המוסד הקולט להיות עוסק מורשה/מלכ"ר, בעל רישיון עסק בתוקף.

4.2.3    על המוסד הקולט לנהל ספרי חשבונות כחוק.

4.2.4    אם המוסד הקולט הוא עמותה, עליו להיות בעל אישור תקף לשנה השוטפת על ניהול תקין מטעם  רשם העמותות.

4.2.5    על התכנית המוצעת על ידי המוסד הקולט לעמוד בכל הקריטריונים החינוכיים והפדגוגיים שנקבעו על ידי משרד החינוך ולהתאים למשנתו החינוכית כפי שהם באים לידי ביטוי בפרסומים הרשמיים של המשרד ובאתר  האינטרנט שלו.

4.2.6    על תקנונו של המוסד הקולט לעלות בקנה אחד עם עקרונות מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ועם ערכיה ודיניה; לא תאושר תכנית שיש בה משום פגיעה בעקרונות של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ובערכיה הבסיסיים.

4.2.7    על המוסד לקיים פעילות בקהילה למען הזולת.

4.2.8    על המוסד להציע תחום פעילות העונה על צורך ממשי בקהילה והמתקיים לאורך כל השנה (לפחות 60 שעות מעשיות בשנה לכל תלמיד).

4.2.9    על המוסד להציע לבית הספר תחומי פעילות במסגרתו הדורשים אחריות ועקביות המתאימים לנוער בשלב ההתבגרות ועונים על כללי הבטיחות המיוחדים למוסד (לדוגמה: לבוש מיוחד המותאם לביטחון ולבטיחות של המתנדב, אפוד הגנה, מסכות, חליפות מגן; אבזרי עזר כמו עגלות וכיסאות גלגלים תקינים ובטיחותיים; מבנים תקינים ומבוטחים).

4.2.10  על המוסד להציע לבית הספר תחומי פעילות המאפשרים חוויה של נתינה ומתן ביטוי לכישוריו השונים של התלמיד ולאישיותו.

4.2.11  על המוסד להגיש למשרד החינוך/למינהל החברה והנוער התחייבות כי בשום מקרה לא תכלול הפעילות המוצעת במסגרת המוסד פעילות העלולה לסכן את חיי התלמידים (להלן "ההתחייבות"). מובהר בזאת כי הגשת ההתחייבות על ידי המוסד היא תנאי הכרחי לצורך קבלת אישור הממונה על הבטיחות במחוז או במשרד הראשי לצורך השלמת התהליך של קבלת אישור והסדרה של מקומות ההתנדבות.

4.2.12  על המוסד הקולט להתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בנספח להלן על כל הכיסויים והתנאים הנדרשים בו.

4.2.13  על המוסד להגדיר באופן ברור את המשימות המוטלות על התלמידים ואת אופן הכנתו של סגל העובדים לקליטת התלמידים.

4.2.14  על המוסד לדאוג לחשיפת הפעילות בימים המיוחדים לכך בבית הספר.

4.2.15  על המוסד לקיים מערך מובנה של הכשרה וליווי מקצועי של התלמיד לקראת קבלת התפקיד במוסד הקולט.

4.2.16  על המוסד לקיים פיקוח רצוף על נוכחותו של התלמיד ועל פעילותו.

4.2.17  על המוסד לתת לבית הספר דוח מעקב והערכה של פעילות התלמיד לפחות פעמיים בשנה, לקראת ערבי הורים וקבלת תעודה.

4.2.18  על המוסד הקולט להמציא אישורים מתאימים בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001.

4.2.19  על המוסד הקולט להיות בעל אישורים מתאימים להפעלתו על פי דרישות החוק (רישוי עסקים וכד').

 

4.3     מינוי איש קשר

4.3.1    כללי

איש הקשר יפעל על פי המטרות החינוכיות של התכנית, ויהיה בעל ניסיון בהפעלת בני נוער ובהדרכתם ובעל יכולת ליצור קשר טוב עם בני נוער ועם מבוגרים.

4.3.2    תפקידי איש הקשר

א.   עליו להשתתף בהשתלמויות מטעם מינהל החברה והנוער או מטעם הרשות המקומית לקראת קבלת התלמידים ולעמוד בקשר עם הרכז הבית-ספרי.

ב.    עליו לאתר ולרכז מידע על הצרכים האמיתיים של המוסד הקולט ולבנות לוח עיסוקים מפורט לתלמיד בהתאם לצרכים אלה.

ג.    עליו לשבץ את התלמידים לתפקידי ההתנדבות במוסד.

ד.    עליו להכשיר את התלמידים לפני תחילת הפעילות ולקיים במהלך השנה הנחיה אישית או קבוצתית לפחות פעם בחודש ולתת מענה לקשיים העולים במהלך השנה, או לחלופין למנות בעל מקצוע במוסד שיפעיל את תכנית ההכשרה של המתנדבים.

ה.   עליו לדאוג שיהיה לתלמידים מועדון או "פינה חמה" בתחומי המוסד הקולט.

ו.    עליו לרכז את המידע על הפעילות השוטפת של התלמידים ולדווח לרכז הבית-ספרי/הרשותי.

ז.    עליו להעביר לידי הרכז הבית-ספרי לקראת קבלת גיליון הציונים חוות דעת על עבודת התלמיד ובה התייחסות לנקודות האלה: התמדה, מסירות, אחריות ויזמה בביצוע המשימות; נוכחות ואיחורים.

ח.   עליו להתאים את ההכשרה לתלמידים במסגרת התכנית עם רכז התכנית "תעודת בגרות חברתית" של בית הספר בהתאם לדרישות הזכאות לתעודה.

 

4.4     התחייבות המוסד הקולט כלפי בית הספר

4.4.1    המוסד יקיים מערך ארגוני מתאים שיקלוט את התלמידים וידריכם, כמפורט להלן:

א.   המוסד ימנה איש קשר מטעמו שיכיר את המטרות החינוכיות של התכנית ויפעל על פיהן.

ב.    המוסד יכין את סגל העובדים שלו לקליטת התלמידים.

ג.    המוסד יכין חומר הדרכה שיציג את פעילותו בפני התלמידים בתחילת השנה,  ב"ימי המוקד".

ד.    המוסד יגדיר באופן ברור את המשימות המוטלות על התלמיד.

 

4.4.2    המוסד יכשיר את התלמידים בהתאם לדרישות התפקיד: התלמידים יוכשרו לפני קבלת התפקיד בהיקף של 14 שעות לפחות ובהשתלמויות נוספות לגיבוי ולתמיכה במהלך שנת הפעילות. בתכנית "תעודת הבגרות החברתית" יהיה היקף ההכשרה בהתאם לדרישות לזכאות לתעודת הבגרות החברתית, במשך שלוש שנות ההתנדבות, בכיתות י'-י"ב.

4.4.3    המוסד יקיים קשר רציף עם בית הספר, כמפורט להלן:

א.   המוסד יקיים פיקוח רצוף על נוכחותו של התלמיד.

ב.    המוסד יאפשר לצוות בית הספר ולנציגי הרשות המקומית ביקורים במקום הפעילות של התלמידים.

ג.    המוסד יעריך את התלמידים הפועלים במסגרתו לפחות פעמיים בשנה, לקראת ערבי הורים וקבלת תעודה.

ד.    המוסד הקולט יביע את תודתו לתלמידים במהלך הפעילות או לקראת סופה.

 

5.      אישור עמידה בנוהל

5.1     על המוסדות הקולטים המקבלים תלמידים לפעילות להיות רשומים ומאושרים על ידי משרד החינוך/מינהל החברה והנוער במחוזות. מוסדות המבקשים את אישור המשרד להפעלת תלמידים מתנדבים יפנו עד סוף חודש אפריל לרכז ההתנדבות הרשותי או לפיקוח של מינהל החברה והנוער במחוז. האישור יינתן עד סוף חודש מאי כדי לאפשר את התארגנות בתי הספר לשנת הלימודים הבאה. יש לחדש את האישור כל שנה.

5.2     משרד החינוך יפרסם מדי שנה מודעה בערוצי התקשורת בדבר הנוהל להגשת הבקשות לאישור, כמקובל.

5.3     במקרים שבהם המוסד הקולט הוא גוף ארצי תיעשה בחינת העמידה בנוהל זה על ידי מטה מינהל החברה והנוער. על הרכז הבית-ספרי של התכנית לוודא את עמידת המוסד המקומי בנוהל ולהעביר את תוצאות הבדיקה למפקח של מינהל  החברה והנוער במחוז.

5.4     הרשות המוניציפלית יכולה – ואם היא כלולה בתכנית "תעודת בגרות חברתית" היא מחויבת על פי תנאי התכנית – למנות רכז רשותי לנושא זה. במקרה זה תיעשה בדיקת העמידה בנוהל על ידו. תוצאות בחינת העמידה בנוהל יועברו לאישור מפקח של מינהל החברה והנוער במחוז.

5.5     על הרכז הרשותי, או על  הרכז הבית-ספרי, לעדכן מדי שנה את הרשימה של המוסדות המאושרים לפעול ולפרסם אותה באמצעי הפרסום המקובלים ברשות ו/או באתר אינטרנט רלוונטי.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/6(א), ח' בשבט התשע"ב, 01 בפברואר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  20/07/2014