education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.2 הכשרת ופיתוח מקצועי של עובדי הוראה

(תשע) 1–8.2  החזר שכר לימוד בשנת הלימודים התש"ע
 

בסעיף 8.2-4 של חוזר "הודעות ומידע" סט/7 פורטו ההנחיות והכללים, ובכלל זה סדרי העדיפויות ולוח הזמנים, להגשת בקשות לעניין השתתפות משרדנו בתשלום שכר הלימוד לעובדי הוראה הלומדים ומשתלמים בשנת הלימודים התש"ע. עובדי הוראה המעוניינים לקבל מענקי השתתפות בתשלום שכר הלימוד מתבקשים לעיין בחוזר זה. את החוזר אפשר למצוא במזכירויות בתי הספר, וכן באתר האינטרנט שכתובתו http://www.education.gov.il, חלונית "אתרי יחידות המשרד", חלונית "השתלמות והדרכה לעו"ה", וכן באתר חוזרי המנכ"ל.

 

להלן כמה הדגשים לתזכורת:

1.      כדי לקבל מענקי שכר לימוד יש להגיש בקשה על גבי הטופס "בקשה להשתתפות בהחזר שכר לימוד לשנה"ל התש"ע.

2.      את טופסי הבקשה אפשר למצוא, החל מפרסום חוזר זה, באתר האינטרנט שכתובתו http://www.education.gov.il.

3.      המועד האחרון להגשת הבקשות הוא יום ראשון, כ"ח במרחשוון התש"ע, 15.11.09.

4.      הבהרה: החזר שכר לימוד מתייחס ללימודים (המאושרים לצורך המענק) המתקיימים במהלך כל שנת הלימודים האקדמית, החל מ-1 בספטמבר עד 31 באוגוסט (כולל לימודי קיץ).

 עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/1, י"ב באלול התשס"ט, 01 בספטמבר 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014