education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.4 מנהלים

(תשסז) 8.4-1  התכנית להכשרת מנהלים לבתי-הספר בשנות הלימודים התשס'ח-התשס'ט
 


1. בשנת הלימודים התשס"ח ייפתח מחזור חדש של התכנית האקדמית הדו-שנתית להכשרת מנהלים למוסדות-חינוך.

מוסדות ההכשרה המועמדים לקיים תכנית זו יהיו:
  - מכללת אורנים, המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית, דואר טבעון 36003
  - אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905
  - מכללת גורדון לחינוך, רח' טשרניחובסקי 73, חיפה 35705
  - מכללת בית-ברל, דואר בית ברל 44905
  - מכללת "סמינר הקיבוצים", דרך נמיר 149, ת"א 62507
  - אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, ת"ד 39040, ת"א 69978
  - אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900
  - מכללת בית רבקה, מכללה לחינוך ולהכשרת עובדי-הוראה, מרכז להשתלמות, כפר חב"ד ב' 72915
  - המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, שדרות הרצל 89, ת"ד 3578, ירושלים 91035
  - מכללה ירושלים, בית וגן, ת"ד 16078, ירושלים 91160
  - מכללת ליפשיץ, רח' הלל 17, ת"ד 2308, ירושלים 91022
  - המכללה לחינוך "אחוה", ד"נ שקמים 79800
  - המכללה לחינוך ע"ש קיי, רח' יהודה הלוי 33, ת"ד 13001, באר שבע 84536
  - הטכניון, בשיתוף מרכז אורט ישראל, רח' דרך הטייסים 28, תל אביב
  - מכללת אוהלו בקצרין, ת"ד 222, קצרין 12900
  - מכללת שאנן, המכללה האקדמית הדתית לחינוך, ת"ד 906, קרית שמואל, חיפה 26109
  - המכללה האקדמית לחינוך "אורות ישראל", אלקנה, ד"נ הרי אפרים 44814
  - אוניברסיטת בן-גוריון, ת"ד 631, באר-שבע
  - מורשת יעקב, מכללה אקדמית דתית לחינוך, ת"ד 1106, רחובות 76100
  הערה

לא בכל המוסדות שהוזכרו לעיל תתקיימנה תכניות; הדבר ייקבע סופית בתום תהליכי ההרשמה והקבלה.
2. מטרת התכנית

מטרת התכנית היא להכשיר עתודה של מועמדים לתפקיד של מנהל בית-ספר, כמתחייב מדרישות הסף למכרזי הניהול.

החל משנת הלימודים התשס"ה נדרשת תעודת סיום של התכנית להכשרת מנהלים (או תואר מ"א במינהל החינוך או תואר שני במנהיגות בית-ספרית) כתנאי סף להשתתפות במכרזי ניהול לכל מוסדות החינוך. משרד החינוך פועל לפתיחתן של תכניות תואר שני ייעודי במנהיגות בית-ספרית.
3. אוכלוסיית היעד
  א. עובדי הוראה קבועים בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים, בעלי ותק בהוראה של ארבע שנים לפחות ובעלי תואר אקדמי ראשון לפחות ותעודת הוראה
  ב. מנהלים בתקופת ניסיון שנבחרו במכרז.
  הערה

כל המועמדים שיתקבלו לתכנית להכשרת מנהלים יהיו חייבים להמציא אישור בכתב ליציאה ללימודים מטעם הבעלות על בית ספרם והממונה הישיר שלהם.
4. ועדת מיון

בכל מוסד המועמד לקיים את התכנית תופעל ועדה למיון מועמדים. בוועדה ישתתפו מפקח או מנהל בית ספר מהמחוז שבו המוסד מצוי, נציגי המינהל להכשרה ולהשתלמות ונציגי המוסד המכשיר. בחינוך הממלכתי דתי ישמש סגן ראש מינהל החמ"ד יו"ר ועדות המיון.

תשובות סופיות למועמדים תינתנה על ידי המינהל להכשרה, להשתלמות ולהדרכה של עובדי-הוראה בלבד.
5. ערעורים

אפשר לערער על החלטה של ועדת-המיון תוך 21 יום מתאריך ההודעה. ייבדקו מחדש רק ערעורים שיגיעו במועד ואשר יכללו מידע חדש, שלא הוצג במהלך המיון.
6. חידוש המועמדות
  א. עובד הוראה שבקשתו נדחתה יוכל להציג שוב את מועמדותו - בהמלצה חתומה על ידי מנהל המחוז.
  ב. מועמד שבקשתו נדחתה יותר מפעם אחת לא יוכל להציגה שוב. עם זאת, אם בקשתו הראשונה נדחתה לפני שנת הלימודים התש"ס (לא כולל), הוא יוכל להציגה שוב בהמלצת מנהל המחוז.
7. נוהלי ההרשמה לתכנית להכשרת מנהלים
  7.1 בקשה להצגת מועמדות לתכנית תוגש באמצעות "טופס הצגת מועמדות לתכנית האקדמית להכשרת מנהלים", הכולל ארבעה חלקים:
  (א) דף רישום שימולא על ידי המועמד
  (ב) שאלון שימולא על ידי המועמד
  (ג) שאלון למנהל להערכת מועמד המשמש מורה בבית הספר שבניהולו (מנהלים מועמדים יוערכו בשאלון דומה על ידי המפקח)
  (ד) שאלון למפקח כולל להערכת מועמד (שאינו מנהל).
  כל מועמד יוכל להוריד את מערך הטפסים הנחוץ להגשת מועמדות מאתר האינטרנט של משרד החינוך, www.education.gov.il.
  7.2 עובד-הוראה המבקש להציג את מועמדותו לתכנית להכשרת מנהלים ימלא את דף הרישום ואת השאלון למועמד. עותק אחד מדף הרישום(בלבד) ישלח המבקש למשרד החינוך, בית ההארחה ע"ש רבין, נחמן אביגד 1, ירושלים 93707 (אין לשלוח בפקס'). שני העותקים הנוספים של דף הרישום, וכן שני העותקים של השאלון למועמד שהוא מילא, יועברו על-ידו למנהל בית-הספר. כל זאת לא יאוחר מיום רביעי, י' באדר התשס"ז, 28 בפברואר 2007.
  7.3 חובה על המנהל למלא את טופס ההערכה על המועמד ולמסור אותו, יחד עם כל הטפסים האחרים, למפקח הכולל על בית הספר ללא עיכוב או דחייה כלשהם. מנהל חדש בתפקידו, המנהל את בית הספר בשנה הראשונה, יעביר את טופסי חוות-הדעת למי שקדם לו בתפקיד ואשר הכיר את המבקש. מבקש המשמש מנהל יעביר את טופס הערכת הניהול למפקח הכולל על המוסד, כדי שזה ימלאו.

הערה: טופס ההערכה ייכתב על ידי המנהל עצמו, ויימסר למפקח הכולל בלבד. אין לשתף את המועמד בכתיבת ההערכה או בתוכנה, ואין להעביר את טופס ההערכה באמצעות המועמד.
  7.4 חובה על המפקח הכולל למלא את טופס ההערכה המיועד לו ולהעביר את כל העותקים של טופס זה, יחד עם יתר הטפסים, ישירות למשרד החינוך, ללא עיכוב או דחייה כלשהם, לא יאוחר מיום רביעי, ט' בניסן התשס"ז, 28 במרס 2007.
  7.5 מועמדים שלא ימלאו כראוי את טופסי הצגת המועמדות - או שימלאו טפסים ישנים שהגיעו לידיהם שלא על-פי הנהלים ו/או לא יצרפו תעודות כנדרש עד התאריך הנקוב - לא יטופלו.
8. תכניות הלימודים ומסגרתן

תכנית הלימודים מבוססת על ליבה משותפת לכל התכניות ועל מרכיבים ייחודיים לכל מוסד ומוסד. הלימודים נמשכים שנתיים.

אלה נושאי החובה בהכשרה העיונית:
  - הכרת מערכת החינוך וכללי פעולתה
  - בירור ופיתוח תפיסתו החינוכית-ניהולית של העמית
  - תפקיד המנהל כראש מוסד חינוכי וכמוביל צוות.
ההכשרה המעשית מקיפה לפחות 25% מהתכנית וכוללת סיורים, תרגילי-צפייה במנהלים בעת עבודתם והתנסות במשימות ניהול, המתועדים ומוגשים בכתב, כפרויקטים מסכמים.
9. חובות המשתתפים בתכנית
  9.1 העמית חייב למלא את כל המשימות שתוטלנה עליו במסגרת התכנית.
  9.2 על העמית להשלים בהצלחה את כל חובותיו במועד סיום התכנית, כתנאי לקבלת תעודת-הסיום.
  9.3 על העמית למלא בצורה תקינה, גם בתקופת לימודיו, את תפקידיו במוסד החינוכי שבו הוא עובד.
  9.4 מוסד ההכשרה רשאי, בתיאום עם משרד החינוך, להפסיק את לימודיו של עמית בתכנית, אם הוא לא עמד בחובות המוטלות עליו, או אם הוא התנהג בצורה שאינה הולמת עובד הוראה המיועד לתפקידי הנהגה חינוכית.
  9.5 מועמד שקיבל אישור על השתתפות בתכנית ואין באפשרותו ללמוד חייב להודיע על-כך מיד, בכתב, למוסד ההכשרה ולמינהל להכשרה ולהשתלמות.
10. תעודת סיום וגמולי השתלמות
  10.1 עם סיום לימודיו, ולאחר שעמד בכל החובות, יקבל העמית תעודה של בוגר התכנית להכשרת מנהלים.
  10.2 קבלת התעודה עם סיום התכנית אינה מקנה קביעות בניהול למנהל בית-ספר הנמצא בתקופת ניסיון ואינה מבטיחה משרת-ניהול לעובד הוראה שאינו מנהל, אולם היא עונה על הדרישות למכרזי ניהול כפי שפורסמו בחוזר המנכ"ל.
  10.3 העמיתים יקבלו גמולי השתלמות על לימודיהם לפי חישוב אישי, בהתאם להסכמי השכר בנדון. הלימודים המוכרים לגמול יסווגו לשעות השתלמות, עם ובלי ציון, בהתאם למהותם, כמקובל בעניין זה.
11. תנאים וסיוע לתלמידים

מועמד שיתקבל לתכנית להכשרת מנהלים יזכה לסיוע כמפורט להלן:
  11.1 רוב עלויות התכנית ימומנו על ידי משרד החינוך. המתקבלים לתכנית ישלמו שכר לימוד חלקי, שבצירוף הוצאות שונות לא יעלה על 2,200 ש"ח לכל שנת לימודים.
  11.2 יום חופשי מהוראה ייקבע למורה על ידי הנהלת בית-ספרו בהתאמה ליום הלימודים בתכנית.
  11.3 הוצאות נסיעה לצורך לימודים תוחזרנה לתלמידים, על פי דיווח, בהתאם לנהלים המקובלים לגבי מורים בהשתלמויות.
12. שילוב בלימודים אקדמיים

בחלק מן המוסדות מוכרים חלק מן הלימודים בתכנית להכשרת מנהלים לצורך השלמות הנדרשות ללימודי תואר שני במינהל החינוך. עמית המעוניין בהכרה כזו יברר את הפרטים במוסד שהתקבל אליו.בשאלות ובבירורים אפשר לפנות אל הגב' ענת שיראזי, המינהל להכשרה ולהשתלמות, בית ההארחה ע"ש רבין, נחמן אביגד 1, ירושלים 93707
טל' 02-5604245/6, פקס' 02-6788382.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/5, י'א בטבת התשס'ז, 01 בינואר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014