education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.4 מנהלים

(תשעב) 8.4-1  התכנית להכשרת מנהלים לבתי הספר בשנות הלימודים התשע"ג-התשע"ד
 

1.      הרקע

1.1     בשנת הלימודים התשס"ח החל לפעול מכון "אבני ראשה", המכון הישראלי למנהיגות בית-ספרית. המכון הוקם כשותפות בין משרד החינוך לבין קרן "יד הנדיב" במטרה לקדם את מערכת החינוך ולשפר את הישגיה על ידי חיזוקם ופיתוחם של מנהלי בתי הספר, מתוך הכרה בתרומתם המכרעת לאיכות העשייה החינוכית בבתי הספר. תכניות ההכשרה למנהלי בתי ספר פועלות באחריות מכון "אבני ראשה".

1.2     בשנת הלימודים התשע"ג ייפתח מחזור שלישי של "התכנית החדשה להכשרת מנהלים במוסדות האקדמיים" של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים.

מוסדות ההכשרה המועמדים לקיים את התכנית הם:

א.      "אורות ישראל", קמפוס מורשת יעקב, מכללה אקדמית לחינוך, ת"ד 1106, רחובות, מיקוד 76110. תתקיים קבוצת לימוד לגברים בלבד בימי רביעי. לקבלת פרטים אפשר לפנות  בטל'   08-9485673, ובדוא"ל 

          sara-m@orot.ac.il.

ב.      מכללת אורנים, המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית, דואר  טבעון, מיקוד 36003. תתקיימנה שתי קבוצות לימוד בימי שלישי. לקבלת פרטים אפשר לפנות למכללה בטל' 04-9838763, ובדוא"ל: anat_b@staff.oranim.ac.il.

ג.       מכללת בית-ברל, דואר בית ברל, מיקוד 44905. תתקיים קבוצת לימוד אחת בימי רביעי. לקבלת פרטים אפשר לפנות למכללה בטל' 09-7476331, ובדוא"ל yaelbd@beitberl.ac.il.

ד.      אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ת"ד 653, באר-שבע, מיקוד 84105. תתקיים קבוצת לימוד בימי שני. לקבלת פרטים אפשר לפנות  לאוניברסיטה בטל'  08-6461877, ובדוא"ל oraba@bgu.ac.il.

ה.      אוניברסיטת בר אילן, רמת-גן, מיקוד 52900. תתקיים קבוצת לימוד אחת בימי שני. לקבלת פרטים אפשר לפנות  לאוניברסיטה בטל' 03-5318711, ובדוא"ל: menahel@mail.biu.ac.il.

ו.       המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, רחוב המעגל 7, ת"ד 3578, ירושלים, מיקוד 91035. תתקיים קבוצת לימוד בימי שלישי. לקבלת פרטים אפשר לפנות למכללה בטל' 02-6587528, ובדוא"ל: sarfatym@dyellin.ac.il.

ז.       האוניברסיטה הפתוחה, קמפוס האוניברסיטה הפתוחה, רחוב קלאוזנר 16, רמת אביב, תל אביב. תתקיים קבוצת לימוד אחת בימי שני. לקבלת פרטים אפשר לפנות לאוניברסיטה בטל' 09-7781491, ובדוא"ל likrat-nihul@openu.ac.il.

ח.      מכללת יעקב הרצוג, אלון שבות, גוש עציון, מיקוד 90433. תתקיים קבוצת לימוד מעורבת של נשים וגברים בימי שלישי. לקבלת פרטים אפשר לפנות למכללה בטל' 02-9937333, ובדוא"ל tirzad@haretzion.org.il.

ט.      אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך, חיפה, מיקוד 31905. תתקיים קבוצת לימוד בימי שלישי. לקבלת פרטים אפשר לפנות  לאוניברסיטה בטל' 04-8240208, ובדוא"ל ymishory@univ.haifa.ac.il.

י.       מכללה ירושלים, ת"ד 16078, ירושלים, מיקוד 91160. תתקיים קבוצת לימוד לנשים בלבד בימי רביעי. לקבלת פרטים אפשר לפנות  למכללה בטל' 02-6750751, ובדוא"ל avrahamia@macam.ac.il.

יא.     מכללת "סמינר הקיבוצים", דרך נמיר 149, תל-אביב, מיקוד 62507. תתקיים קבוצת לימוד אחת בימי שלישי. לקבלת פרטים אפשר לפנות  למכללה בטל' 03-6902374, ובדוא"ל Pituach_men@smkb.ac.il.

יב.     מכללת שאנן, המכללה האקדמית הדתית לחינוך, רחוב הים התיכון 7, קריית שמואל, חיפה, מיקוד 26109. תתקיים קבוצת לימוד אחת מעורבת של נשים וגברים בימי רביעי. לקבלת פרטים אפשר לפנות  למכללה בטל' 04-8780023, ובדוא"ל levison@macam.ac.il.

הערה: ההחלטה על פתיחת התכנית תיקבע סופית בתום תהליכי המיון של המועמדים.

 

2.      מטרת התכנית

מטרת התכנית היא להכשיר עתודה של מועמדים לתפקיד מנהל בית ספר כמתחייב  מדרישות הסף למכרזי הניהול.

לעניין זה נפרט את תנאי הסף של ההכשרה לניהול בית ספר. כלל התנאים מפורטים בחוזר הוראות קבע עב/1(א), סעיף 8.4-13 "מינוי מנהלים במוסדות חינוך" (להלן: חוזר המנכ"ל לעניין מינוי מנהלים).

תנאי הסף להשתתפות במכרזי ניהול לכל מוסדות החינוך החל משנת הלימודים התשס"ה הם:  תעודת סיום של התכנית להכשרת מנהלים או תואר שני במינהל החינוך או תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך או תואר שני ייעודי במנהיגות בית-ספרית (נלמד בשנים התשס"ח-התשס"ט באוניברסיטאות בר אילן ותל-אביב ובמכללת אחווה). 

החל משנת הלימודים התשע"ג תידרש תעודת סיום של "התכנית החדשה להכשרת מנהלים במוסדות האקדמיים" של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים או אישור על לימודי שנה א' בתכנית זו, כתנאי סף להשתתפות במכרזי ניהול לכל מוסדות החינוך. גם מסיימי תואר שני במינהל החינוך או תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך יידרשו ללמוד בתכנית זו כתנאי סף להשתתפות במכרזי ניהול לכל מוסדות החינוך. הוראה זו תחול על מי שיחל לימודיו לתואר שני במינהל חינוך או בניהול וארגון מערכות חינוך בשנה"ל תשע"ב.

החל משנת הלימודים התשע"ד יידרש תואר שני אקדמי כתנאי סף למכרזי ניהול. מועמד שהנו בעל תואר שני אקדמי שאינו במינהל החינוך או שאינו בניהול וארגון מערכות חינוך, יידרש ללמוד לימודי השלמה במינהל מערכות חינוך או בארגון וניהול מערכות חינוך בהיקף של 8 ש"ש כתנאי סף למכרזי ניהול. אישור על סיום לימודי ההשלמה יהווה תנאי סף להגשת מועמדות למכרזי ניהול.

 

3.      אוכלוסיית היעד

לקראת שנת הלימודים התשע"ג יכולים להגיש מועמדותם מי שעומדים בתנאים האלה:

3.1    עובדי הוראה קבועים בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים (עד כיתה י"ב, כולל), בעלי ותק בהוראה בבתי ספר של 4 שנים לפחות ובעלי תואר אקדמי שני, תעודת הוראה ורישיון הוראה.

3.2    עובדי הוראה שאינם קבועים, בעלי תואר אקדמי שני, תעודת הוראה ורישיון הוראה יוכלו להגיש מועמדותם, בתנאי שהם בעלי ותק בהוראה של חמש שנים לפחות, ובתנאי שהיו קבועים במערכת החינוך בעבר והפסיקו עבודתם לכל המאוחר בתום שנת הלימודים התשס"ז. בעת הגשת המועמדות לתכנית על המועמדים ללמד בבית ספר יסודי או על-יסודי (עד כיתה י"ב,  כולל) בהיקף של שליש משרה לפחות, ולהתחייב להמשיך ללמד בהיקף של שליש משרה לפחות גם בעת הלימודים בתכנית ההכשרה.

3.3    עובדי הוראה בעלי תואר אקדמי שני, בעלי תעודת הוראה ובעלי ותק של שנתיים לפחות בהוראה בבית ספר יסודי או על-יסודי (עד כיתה י"ב, כולל), בתנאי שהם  בעלי ניסיון ניהולי  של ארבע שנים לפחות במערכת החינוך או מחוץ לה (ראה הערה ד' בסיפא של סעיף זה). בעת הגשת המועמדות לתכנית על המועמדים ללמד בבית ספר יסודי או על-יסודי (עד כיתה י"ב, כולל) בהיקף של שליש משרה לפחות, ולהתחייב להמשיך ללמד בהיקף של שליש משרה לפחות גם בעת הלימודים בתכנית ההכשרה.

הערות:

א.      התכנית אינה מתאימה למנהלי בתי ספר בעלי ותק של שלוש שנים או יותר בניהול. מנהלים בעלי ותק כזה מוזמנים לעיין בחוזר הוראות הקבע עב/1(א), סעיף 8.4-13 "כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה". 

ב.       כל המועמדים שיתקבלו לתכניות להכשרת מנהלים יהיו חייבים להמציא אישור בכתב ליציאה ללימודים מטעם הממונה הישיר שלהם במשרד החינוך (אם הם מועסקים בבית ספר רשמי), או מטעם הבעלות על בית ספרם (אם הם מועסקים על ידי בעלות אחרת).

ג.       מועמד שנמצא בחל"ת מבית ספרו יהיה חייב להמציא אישור בכתב לכך שילמד בבית ספר בשנת הלימודים התשע"ג בהיקף של שליש משרה לפחות. תנאי לתחילת הלימודים בתכנית יהיה אישור ממנהל בית הספר על שיבוצו במערכת הלימודים.

ד.       המועמד יידרש להציג אישורים המעידים על ניסיון של ארבע שנים לפחות בניהול, כולל ניהול צוות המונה עשרה אנשים לפחות וניסיון בהדרכה מקצועית.

 

4.      תהליך המיון

4.1    פונים העומדים בתנאי הסף המפורטים בסעיף 3 לעיל יקבלו הודעה על מעבר לשלבי המיון הבאים.

4.2     פונים שאינם עומדים בתנאי הסף המפורטים בסעיף 3 לעיל יקבלו הודעה על כך ולא ימשיכו את תהליך המיון.

4.3    מועמד שעומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 3 לעיל יעבור תהליך מיון הכולל ארבעה שלבים:

א.      המלצת מנהל בית ספרו

ב.      המלצת המפקח הכולל

ג.       כתיבת חיבור המתאר עשייה וחזון חינוכי

ד.      ריאיון אישי.

4.4     תשובות סופיות למועמדים תינתנה לקראת סיום שנת הלימודים התשע"ב על ידי מכון "אבני ראשה" (ולא על ידי מוסדות ההכשרה).

הערה: בחינוך הממלכתי-דתי ישמש נציג המינהל לחינוך דתי יו"ר ועדות המיון.

 

 5.      ערעורים

ערעורים על דחיית מועמדות יתקבלו עד 14 יום מתאריך משלוח ההודעה למועמד. רק ערעורים שיגיעו במועד ואשר יכללו מידע חדש שלא הוצג בתהליך המיון ייבדקו שוב.

 

6.      חידוש המועמדות

6.1     עובד הוראה שבקשתו נדחתה יוכל להציג שוב את מועמדותו, בתנאי שיצרף את אישורו החתום של מנהל המחוז לא יאוחר מיום חמישי, ל' בשבט התשע"ב, 23.2.12.

6.2    מועמד שבקשתו נדחתה פעמיים לא יוכל להציגה שוב.

 

7.      נוהלי ההרשמה לתכנית להכשרת מנהלים

7.1     ההרשמה היא מקוונת. הטפסים הנדרשים להגשת מועמדות נמצאים באתר של מכון "אבני ראשה" שכתובתו http://www.avneyrosha.org.il/.  הטפסים ימולאו על ידי המועמדים ויישלחו באופן ממוחשב, למעט התעודות הנדרשות שיש לשולחן באמצעות פקס' 02-6544744.

7.2    בקשה להצגת מועמדות לתכניות השונות תוגש באמצעות "טופס הצגת מועמדות" הכולל מסמכים אלה:

–     שאלון אישי שימולא על ידי המועמד

–     תיאור עשייה חינוכית וניסיון מנהיגותי שימולא על ידי המועמד

–     שאלון למנהל להערכת מועמד המשמש להמלצה על מורה בבית הספר שבניהולו

–     שאלון למפקח הכולל להערכת המועמד.

         מועמדים המכהנים כמנהלים בפועל יקבלו המלצה מהמפקח הכולל בלבד.

7.3     עובד הוראה המבקש להציג את מועמדותו לתכנית להכשרת מנהלים ימלא את הטפסים  הדרושים וישלח אותם על פי ההנחיות באתר המכון החל מיום ראשון, כ' בטבת התשע"ב, 15.1.12, ועד יום חמישי, כ"ג בשבט התשע"ב, 16.2.12. לאחר קליטת הטפסים במערכת יקבל המועמד הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת שציין בטופסי המועמדות, כולל העתק הטופס שמילא.

7.4    מנהל בית הספר יקבל ממכון "אבני ראשה" הודעת דוא"ל הכוללת קישור לטופס השאלון שימלא באופן אינטרנטי. חובה על המנהל למלא את טופס ההערכה על המועמד לא יאוחר מיום חמישי, כ"א באדר התשע"ב, 15.3.12. במקרה שבו המנהל חדש בתפקידו (זוהי שנתו הראשונה בניהול בית הספר), יעביר המכון  העתק נוסף של טופס חוות הדעת למנהל שקדם למנהל הנוכחי בתפקיד, ואשר הכיר את המבקש.  במקרה של מועמד שהוא מנהל מכהן יעביר המכון את טופס ההערכה למפקח הכולל על המוסד כאמור לעיל.

הערה: טופס ההערכה ימולא על ידי המנהל עצמו. אין לשתף את המועמד בכתיבת ההערכה או בתוכנה.

7.5     המפקח יקבל מהמכון הודעת דוא"ל הכוללת קישור לטופס השאלון שאותו ימלא באופן אינטרנטי. חובה על המפקח הכולל בלבד למלא את הטופס, לא יאוחר מיום חמישי, ו' בניסן התשע"ב, 29.3.12. 

הערה: טופס ההערכה ימולא על ידי המפקח עצמו. אין לשתף את המועמד בכתיבת ההערכה או בתוכנה.

7.6    מועמדים שלא ימלאו כראוי את טופסי הצגת המועמדות ו/או ימלאו את טופסי הצגת המועמדות באופן ידני ולא באמצעות המחשב ו/או לא ישלחו תעודות כנדרש ו/או לא ישלחו את האישורים הנדרשים עד התאריך הנקוב – מועמדותם לא תטופל.

 

 8.     תכנית הלימודים ומסגרתה

תכנית הלימודים מבוססת על עקרונות של הקול הקורא "פיתוח והפעלת תכנית עבור מכון "אבני ראשה" להכשרת מנהלי בתי ספר בישראל".

אלה נושאי החובה בתכנית:

–     שיפור ההוראה והלמידה

–     עיצוב תמונת העתיד של בית הספר

–     הנהגת הצוות והתפתחותו המקצועית

–     ניהול מבוסס נתונים

–     ניהול תקציב ומשאבים.

 

9.      חובות המשתתפים בתכנית

9.1    המשתתף בתכנית חייב למלא את כל המשימות שתוטלנה עליו במסגרת התכנית.

9.2     על המשתתף בתכנית להשלים בהצלחה את כל חובותיו במועד סיום התכנית כתנאי לקבלת תעודת הסיום.

9.3    על המשתתף בתכנית למלא בצורה תקינה את תפקידיו במוסד החינוכי שהוא עובד בו גם בתקופת לימודיו.

 

9.4     מוסד ההכשרה רשאי, בתיאום עם מכון "אבני ראשה", להפסיק את לימודיו של משתתף בתכנית, אם לא עמד בחובות המוטלות עליו או אם התנהג בצורה שאינה הולמת עובד הוראה המיועד לתפקידי הנהגה חינוכית.

9.5    מועמד שקיבל אישור על השתתפות בתכנית ואין באפשרותו ללמוד חייב להודיע על כך בכתב באופן מידי למוסד ההכשרה ולמכון "אבני ראשה".

 

10.    תעודת סיום וגמולי השתלמות

10.1  עם סיום לימודיו ולאחר שעמד בכל החובות, יקבל המשתתף בתכנית תעודה של בוגר התכנית להכשרת מנהלים.

10.2  קבלת התעודה עם סיום החובות בתכנית אינה מקנה קביעות בניהול למנהל בית ספר הנמצא בתקופת ניסיון, ואינה מבטיחה משרת ניהול לעובד הוראה שאינו מנהל, אולם היא עונה על הדרישות להכשרה לניהול בית ספר כחלק מתנאי הסף למכרזי ניהול כפי שפורסמו בחוזר המנכ"ל לעניין מינוי מנהלים.

10.3   המשתתפים בתכנית יקבלו גמולי השתלמות על לימודיהם לפי חישוב אישי, בהתאם להסכמי השכר בנדון. הלימודים המוכרים לגמול יסווגו לשעות השתלמות עם או בלי ציון בהתאם למהותם, כמקובל בעניין זה.

 

11.    תנאים וסיוע לתלמידים

מועמד שיתקבל לתכנית להכשרת מנהלים יזכה לסיוע כמפורט להלן:

11.1   התכניות להכשרת מנהלים תמומנה על ידי מכון "אבני ראשה". המתקבלים לתכנית ישלמו שכר לימוד חלקי בסך 2,200 ש"ח לכל שנת לימודים.

11.2  יום חופשי מהוראה ייקבע למורה על ידי הנהלת בית-ספרו בהתאמה ליום הלימודים בתכנית.

11.3  הוצאות נסיעה לצורך לימודים תוחזרנה לתלמידים על-פי דיווח בהתאם לנהלים המקובלים לגבי מורים בהשתלמויות.


 

בשאלות ובבירורים אפשר לפנות אל הגב' רחל בוטבול, מכון "אבני ראשה", ת"ד 39137, ירושלים, מיקוד 91390, טל' 02-6333205,  פקס' 02-6544744, 
דוא"ל 
rishum@avneyrosha.org.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/5, ו' בטבת התשע"ב, 01 בינואר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014