education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.4 מנהלים

(תשעו) 8.4-1  התכנית להכשרת מנהלים לבתי הספר בשנת הלימודים התשע"ז
 

1.      הרקע

כחלק מהמאמץ המערכתי של המשרד לקידום המנהיגות החינוכית וכחלק מההשקעה החיונית בפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה הוקם מכון "אבני ראשה", המכון הישראלי למנהיגות בית-ספרית. המכון, שתכניות ההכשרה למנהלי בתי הספר פועלות באחריותו, הוקם כשותפות בין משרד החינוך לבין קרן "יד הנדיב" והחל לפעול בשנת הלימודים התשס"ח. המכון פועל לקדם את מערכת החינוך ולשפר את הישגיה על ידי חיזוקם ופיתוחם של מנהלי בתי הספר, מתוך הכרה בתרומתם המכרעת של המנהלים לאיכות העשייה החינוכית. החל משנת הלימודים התשע"ד פועלת התכנית המעודכנת של מכון אבני ראשה.

 

2.     מטרות התכנית

2.1     הכשרה מעשית ואפקטיבית של פרחי הניהול לתפקידם כמנהלי בתי ספר הממוקדים בשיפור החינוך, ההוראה והלמידה

2.2     יצירת מחויבות בקרב פרחי הניהול לקבל על עצמם תפקיד של מנהל בית ספר

2.3     בוגרי התכניות יהיו עתודה של מועמדים לתפקיד מנהל בית ספר כמתחייב מכישורי הסף למכרזי הניהול המפורטים להלן.

כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה מפורטים בסעיף  8.4-19 בחוזר הוראות הקבע עה/5(ב), "נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים" (להלן: חוזר המנכ"ל לעניין מינוי מנהלים). 

החוזר מצוי באתר בכתובת:

/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/8/8-4/HoraotKeva/K-2015-5-2-8-4-19.htm.

 

3.      משך התכנית, היקפה ומוסדות ההכשרה שבהם תתקיים

בשנת הלימודים התשע"ז תילמד "התכנית החדשה והמעודכנת להכשרת מנהלים במוסדות האקדמיים" של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים.

3.1     משך התכנית

תכנית ההכשרה תתקיים בפרק זמן של שנה אחת בלבד ובהיקף של 400 שעות.

הלימודים בשנה"ל התשע"ז יחלו בחודש יולי 2016 במהלך חופשת הקיץ.

3.2     פריסת  ימי הלימוד במהלך שנת הלימודים

בחודשים יולי ואוגוסט (במהלך חופשת הקיץ של בתי הספר) יתקיימו 20-15 ימי לימוד במשך 4-3 שבועות. בחודשים ספטמבר-מאי יתקיימו כ-30 ימי לימוד, ובנוסף יתקיימו 10-8 ימי לימוד מרוכזים בחופשות הרשמיות של מערכת החינוך.

3.3     מסגרות הלימוד בתכנית ההכשרה

הלמידה תתבצע בשני אתרים: במוסד המכשיר ובבית הספר הקולט. תהליכי הלמידה יתקיימו בשני האתרים, כך שיפרו זה את זה ויעשירו את הידע היישומי של פרח הניהול.

במוסד המכשיר יילמדו 250 שעות ובבית הספר הקולט יילמדו 150 שעות על-ידי התנסות מעשית.

3.4     מוסדות ההכשרה המועמדים לקיים את התכנית      

א.    מוסדות לעובדי הוראה המלמדים בחינוך הממלכתי

·     מכללת אורנים – המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית, דואר טבעון 36003. תיפתחנה שתי קבוצות לימוד. הלימודים במהלך השנה יתקיימו בימי רביעי. לימודי הקיץ בתכנית יחלו ב-ו' בתמוז התשע"ו, 12.7.2016, ויסתיימו בכ"ו בתמוז התשע"ו, 1.8.2016. פרטים נוספים אפשר לקבל בטלפון 04-9539679 או בדוא"ל  nurit_v@oranim.ac.il.

·     אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ת"ד 653, באר-שבע 84105. תיפתח קבוצת לימוד אחת. הלימודים במהלך השנה יתקיימו בימי שני.

לימודי הקיץ בתכנית יחלו ב-ד' בתמוז התשע"ו, 10.7.2016 ועד כ"ב  בתמוז תשע"ו, 28.7.2016.

פרטים נוספים אפשר לקבל בטלפון 08-6461875/7 או בדוא"ל kidum@bgu.ac.il.

·     האוניברסיטה הפתוחה, קמפוס האוניברסיטה הפתוחה, רחוב קלאוזנר 16, רמת אביב, תל-אביב. תיפתחנה קבוצת לימוד אחת או שתיים. הלימודים במהלך השנה יתקיימו בימי שני. לימודי הקיץ בתכנית יחלו בכ"ח בסיוון התשע"ו, 4.7.2016, ויסתיימו בט"ו בתמוז התשע"ו, 21.7.2015.

פרטים נוספים אפשר לקבל בטלפון 09-7781512 או בדוא"ל  teachers@openu.ac.il.

·     מכללת סמינר הקיבוצים, דרך נמיר 149, תל-אביב 62507. תיפתחנה שתי קבוצות לימוד במהלך השנה. קבוצה אחת תלמד ביום שלישי וקבוצה שנייה ביום רביעי. לימודי הקיץ בתכנית יחלו בכ"ז בסיוון התשע"ו, 3.7.2016, ויסתיימו בכ"ב בתמוז התשע"ו, 28.7.2016.

פרטים נוספים אפשר לקבל בטלפון 03-6902374 או בדוא"ל Pituach_men@smkb.ac.il

ב.     מוסדות לעובדי הוראה המלמדים בחינוך הממלכתי-דתי

·     מכללה ירושלים, ת"ד 16078, ירושלים 91160. תיפתח קבוצת לימוד אחת לנשים בלבד. הלימודים במהלך השנה יתקיימו בימי רביעי.

לימודי הקיץ בתכנית יחלו בכ"ז בסיוון התשע"ו, 3.7.2016, ויסתיימו בכ"ב בתמוז התשע"ו, 28.7.2016.

פרטים נוספים אפשר לקבל בטלפון 02-6750751 או בדוא"ל  avrahamia@macam.ac.il.

·     מכללת שאנן, המכללה האקדמית הדתית לחינוך, רחוב הים התיכון 7, קריית שמואל, חיפה 26109. תיפתח קבוצת לימוד אחת מעורבת של נשים וגברים. הלימודים במהלך השנה יתקיימו בימי רביעי. לימודי הקיץ בתכנית יחלו בכ"ט בסיוון התשע"ו, 5.7.2016, ויסתיימו בי"ד בתמוז התשע"ו, 20.7.2016.

פרטים נוספים אפשר לקבל בטלפון 04-8780022 או בדוא"ל Ilanitg@shaanan.ac.il.

·     'אורות ישראל', קמפוס מורשת יעקב, מכללה אקדמית לחינוך, ת"ד 1106, רחובות 76110. תיפתח קבוצת לימוד אחת לגברים בלבד. הלימודים במהלך השנה יתקיימו בימי חמישי. לימודי הקיץ בתכנית יחלו בי"ט בתמוז התשע"ו, 25.7.2016, ויסתיימו ב-ז' באב התשע"ו, 11.8.2016.

פרטים נוספים אפשר לקבל בטלפון 08-9485676 או בדוא"ל mor-c@orot.ac.il

הערה: ההחלטה על פתיחת התכניות תיקבע סופית בתום תהליכי המיון של המועמדים.

 

4.      אוכלוסיית היעד להרשמה לתכנית להכשרת מנהלים

לקראת שנת הלימודים התשע"ז יכולים להגיש מועמדותם מי שעומדים בתנאים האלה:

4.1    עובדי הוראה בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים (מכיתה א' עד כיתה י"ב, כולל), בעלי ניסיון בהוראה בבתי ספר של 4 שנים לפחות, ובעלי תואר אקדמי שני, תעודת הוראה ורישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה. בעת הגשת המועמדות לתכנית על המועמדים ללמד בבית ספר יסודי או על-יסודי (עד כיתה י"ב, כולל) בהיקף של שליש משרה לפחות.

 4.2    עובדי הוראה בעלי תואר אקדמי שני, בעלי תעודת הוראה ורישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה ובעלי ניסיון של שנתיים לפחות בהוראה בבית ספר יסודי או על-יסודי (מכיתה א' עד כיתה י"ב, כולל), בתנאי שהם בעלי ניסיון ניהולי מוכח של 5 שנים לפחות [1] במערכת החינוך או במערכת אחרת שבה ניהלו צוות המונה לא פחות מ-30 עובדים, וכן שבמסגרת תפקידם כמנהלים צברו ניסיון בהדרכה/בהנחיה/בהוראה של עובדים, ועבודתם הניהולית נעשתה בהיקף מלא. להוכחת ניסיון בעבודה ניהולית יש להציג אישור מהממונה על משאבי אנוש במקום העבודה. בעת הגשת המועמדות לתכנית על המועמדים ללמד בבית ספר יסודי או על-יסודי (מכיתה א' עד כיתה י"ב, כולל) בהיקף של שליש משרה לפחות.

הערות

א.      התכנית אינה מיועדת למנהלי בתי ספר בעלי ותק של שלוש שנים או יותר בניהול. מנהלים בעלי ותק כזה מוזמנים לעיין בסעיף 8.4-19 בחוזר הוראות הקבע עה/5(ב), "נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים", בנספח 2: "כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה". החוזר מצוי באתר בכתובת:

/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/8/8-4/HoraotKeva/K-2015-5-2-8-4-19.htm.

ב.       כל המועמדים שיתקבלו לתכניות להכשרת מנהלים יהיו חייבים להמציא אישור בכתב ליציאה ללימודים מטעם הממונה הישיר שלהם במשרד החינוך (אם הם מועסקים בבית ספר רשמי), או מטעם הבעלות על בית ספרם (אם הם מועסקים על ידי בעלות אחרת).

ג.       מועמד שנמצא בחל"ת מבית ספרו יהיה חייב להמציא אישור בכתב לכך שילמד בבית ספר בשנת הלימודים התשע"ז בהיקף של שליש משרה לפחות. תנאי לתחילת הלימודים בתכנית יהיה אישור ממנהל בית הספר על שיבוצו במערכת הלימודים.

ועדת חריגים להגשת מועמדות לתכנית תתקיים בראשות המנהלת הכללית של משרד החינוך או מי מטעמה.

 

5.      תהליך המיון ונוהלי ההרשמה לתכנית הכשרת המנהלים

5.1     ההרשמה היא מקוונת. הטפסים הנדרשים להגשת מועמדות נמצאים באתר מכון "אבני ראשה" שכתובתו http://www.avneyrosha.org.il. הטפסים ימולאו על ידי המועמדים ויישלחו באופן ממוחשב, למעט התעודות הנדרשות, שיש להעבירן באמצעות פקס' 02-6544744.

5.2     פונים שאינם עומדים בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4 לעיל יקבלו הודעה על כך ולא ימשיכו את תהליך המיון.

5.3    פונים העומדים בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4 לעיל יקבלו הודעה על מעבר לשלבי המיון הכוללים ארבעה רכיבים ומפורטים להלן:

א.    שאלון ביוגרפי

ב.     חוות דעת של מנהל בית הספר

ג.     חוות דעת של המפקח הכולל

ד.     מרכז הערכה.

5.4     הציון הסופי של תהליך המיון ייקבע על פי השקלול הזה:

25% – שאלון ביוגרפי

15% – חוות דעת מנהל

60% – מרכז הערכה.

5.5     תשובות סופיות למועמדים תינתנה במהלך חודש מאי 2016 על ידי מכון "אבני ראשה" (ולא על ידי מוסדות ההכשרה עצמם).

5.6     כתנאי הכרחי להשלמת תהליך הרישום המועמדים נדרשים לשלוח בפקס או בדואר האלקטרוני את המסמכים  האלה:

-    תעודת תואר שני

-    תעודת הוראה

 -    רישיון הוראה.

מועמד לתכנית להכשרת מנהלים שאין ברשותו רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה ישלח את המסמכים המפורטים בקישור הזה:

http://avneyrosha.org.il/Train/Documents/Teaching_procedures_for_granting_licenses2015.pdf,  בצירוף טופס בקשה לרישיון, לכתובת הדואר האלקטרוני cours_mnahelem@education.gov.il או לפקס' 02-5604809.

-     מנהל מכהן ישלח כתב מינוי.

5.7     עובד הוראה המבקש להציג את מועמדותו לתכנית להכשרת מנהלים ימלא באופן מקוון את טופס ההרשמה. מיום ראשון, י"ב בחשוון התשע"ו, 25.10.2015, ועד יום ראשון, ג' בכסלו התשע"ו, 15.11.2015, לאחר קליטת הטפסים במערכת, יקבל המועמד הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת שציין בטופס ההרשמה, כולל העתק הטופס שמילא.

5.8    המועמדים שאושרה עמידתם בתנאי הסף לקבלה לתכנית יוזמנו למפגש ארצי שבו ימלאו שאלון העוסק בהתנסויותיהם בהוראה. מטרת השאלון הביוגרפי לבדוק את אופן התמודדותם עם אירועים שונים ועם דילמות בתחום עיסוקו של עובד ההוראה.

השאלון יכלול שאלות פתוחות על התנסויות בעבר ובהווה, והמועמד ימלא  אותו באופן ידני.

מילוי השאלון יתקיים במועד אחד בלבד, ביום רביעי, י"א בטבת התשע"ו, 23.12.2015. הודעה על מקום המפגש הארצי תימסר בהמשך למועמדים.
הערות:  1. מועמד המבקש לענות על השאלון הביוגרפי בשפה הערבית, יציין זאת בטופס ההרשמה במקום המיועד לכך.

2. מועמד בעל מגבלה פיזית חמורה או לקות משמעותית בכתיבה, שעלולות לפגוע ביכולתו למלא את השאלון הביוגרפי כהלכה ואשר זקוק להתאמה במילויו, יפנה בכתב למכון "אבני ראשה", ויצרף לבקשה אישורים רלבנטיים מבעל תפקיד אשר הוסמך לכך, לא יאוחר מהמועד האחרון להרשמה לתכניות ההכשרה.הבקשה תיבדק על ידי היחידה לבחינות מותאמות במרכז הארצי לבחינות והערכה. התשובה לפנייה תישלח לפונה על ידי מכון "אבני ראשה".

5.9     מנהל בית הספר יקבל ממכון "אבני ראשה" הודעה בדואר האלקטרוני הכוללת קישור לטופס חוות הדעת המקוון. על המנהל למלא את חוות דעתו על המועמד לא יאוחר מיום חמישי, ה' בטבת  התשע"ו, 17.12.2015. אם המנהל חדש בתפקידו וזוהי שנתו הראשונה בניהול בית הספר, או אם המועמד חדש בבית ספרו וזוהי שנת עבודתו הראשונה בו, יעביר המכון העתק נוסף של טופס חוות הדעת למנהל שקדם למנהל הנוכחי בתפקיד, ואשר הכיר את המועמד. במקרה  זה תידרשנה למועמד שתי חוות דעת של מנהל. אם המועמד מכהן כמנהל, ישלח המכון את טופס חוות הדעת למפקח הכולל על המוסד כאמור לעיל.

הערה: טופס חוות הדעת ימולא על ידי המנהל עצמו. אין לשתף את המועמד בכתיבת ההערכה או בתוכנה.

5.10  המפקח הכולל יקבל מהמכון הודעה בדואר אלקטרוני הכוללת קישור לטופס חוות הדעת, שאותו ימלא באופן מקוון. על המפקח הכולל למלא את הטופס לא יאוחר מיום שני, ח' בשבט התשע"ו, 18.1.2016.

הערה: טופס חוות הדעת ימולא על ידי המפקח עצמו. אין לשתף את המועמד בכתיבת ההערכה או בתוכנה.

5.11   המועמדים ישתתפו במרכז הערכה אשר בנוי מכמה תחנות שבמסגרתן יידרשו להביא לידי ביטוי יכולות וכישורים הנדרשים מפרח ניהול.

מרכזי ההערכה יתקיימו בפריסה ארצית ובמועדים שונים במהלך החודשים ינואר –מרס  2016. הודעה על המועד והמיקום תימסר בהמשך למועמדים שאושרה עמידתם בתנאי הסף לקבלה לתכנית.
הערה:  מרכזי ההערכה יתקיימו בשפה העברית.

5.12   מועמדים שלא ימלאו כראוי את טופסי ההרשמה ו/או ימלאו את טופסי ההרשמה באופן ידני ולא באמצעות המחשב ו/או לא ישלחו תעודות כנדרש ו/או לא ישלחו את האישורים הנדרשים עד התאריך הנקוב ו/או לא תגיע חוות דעת מנהל עבורם ו/או לא יגיעו למועד מילוי השאלון הביוגרפי ו/או לא ישתתפו במרכז ההערכה – לא תטופל בקשתם, והם ייגרעו מתהליך המיון.

 

6.      ערעורים

ערעורים על דחיית מועמדות יתקבלו עד 14 יום מתאריך משלוח ההודעה למועמד. ייבדקו  רק ערעורים שיגיעו במועד ואשר יכללו מידע חדש שלא הוצג בתהליך המיון.

 

7.      חידוש המועמדות

עובד הוראה שבקשתו נדחתה בעבר יוכל להציג שוב את מועמדותו בתנאי שיצרף את אישורו החתום של מנהל המחוז לא יאוחר מיום ראשון, י' בכסלו התשע"ו, 22.11.2015. אם מנהל המחוז לא יאשר את הבקשה, עליו לפרט את נימוקיו לסירוב.

עובד הוראה אשר מועמדותו נדחתה בשנה שעברה יוכל להגיש את מועמדותו גם בשנה שלאחר מכן, בתנאי שיצרף את אישורו של מנהל המחוז.

 

8.     תכנית הלימודים ומסגרתה

תכנית הלימודים מבוססת על עקרונות הקול הקורא "פיתוח והפעלת התכנית החדשה להכשרת מנהלים במוסדות האקדמיים" של מכון "אבני ראשה".

8.1     עקרונות התכנית המעודכנת לשנת התשע"ז

·     מנהיגות פדגוגית ושיפור בית ספרי – מנהיגות פדגוגית תהווה את ציר הלמידה המרכזי בתכנית ההכשרה. התכנית תספק ידע עדכני ויישומי בתחום זה, ובמיוחד בנושא הקשר שבין שיפור החינוך, ההוראה והלמידה והישגי התלמידים ובין תפקידו של מנהל בית הספר.

·     למידה התנסותית – במרכזה של התכנית עומדת למידה המבוססת על מעורבות, התנסות ויישום בבתי הספר הקולטים, כמו גם במוסדות המכשירים (אין הבחנה בין הלמידה הכיתתית לבין ההתנסות המעשית). גופי הידע העיוני ישלימו את הלמידה ההתנסותית.

·     פיתוח זהות מקצועית אישית של פרחי הניהול – תהליכי הלמידה ימוקדו בבניית הכישורים של פרח הניהול וביכולת להעריכם.

·     מכוונות לניהול – התכנים, המתודות ומסגרות הלמידה ישמשו לבניית היכולות של כל פרח ניהול באופן דינאמי ובהתאמה לצרכיו, כדי לכוונו לקחת על עצמו תפקיד של מנהל בית ספר ולהכינו באופן מיטבי לתפקיד.

8.2     נושאי החובה בתכנית

-    שיפור החינוך, ההוראה והלמידה

-    ניהול צוות בית הספר ופיתוחו המקצועי

-    עיצוב תמונת העתיד של בית הספר

-    ניהול הארגון.

 

9.      חובות המשתתפים בתכנית

9.1     המשתתף בתכנית חייב למלא את כל המשימות שתוטלנה עליו במסגרת התכנית.

9.2     על המשתתף בתכנית להשלים בהצלחה את כל חובותיו עד מועד סיום התכנית כתנאי לקבלת תעודת הסיום.

9.3     על המשתתף בתכנית למלא בצורה תקינה את תפקידיו במוסד החינוכי שהוא עובד בו גם בתקופת לימודיו.

9.4     לקראת סיום תכנית ההכשרה יידרש כל פרח ניהול לבצע משימה מסכמת ולעמוד בה בהצלחה. מטרת המשימה לבחון את יכולתו להתמודד עם משימות ניהוליות מורכבות. משימה זו הינה חיצונית ואחידה לכל מסיימי תכניות ההכשרה ומהווה תנאי לקבלת תעודת בוגר התכנית.

9.5     מוסד ההכשרה רשאי, בתיאום עם מכון "אבני ראשה", להפסיק את לימודיו של משתתף בתכנית אם  לא עמד בחובות המוטלות עליו או אם התנהג בצורה שאינה הולמת עובד הוראה המיועד לתפקידי הנהגה חינוכית.

9.6     מועמד שקיבל אישור על השתתפות בתכנית ואין באפשרותו ללמוד חייב להודיע על כך מיד בכתב למוסד ההכשרה ולמכון "אבני ראשה".

                          

10.   תעודת סיום וגמולי השתלמות

10.1  עם סיום לימודיו ולאחר שעמד בכל החובות, יקבל המשתתף בתכנית תעודה של בוגר התכנית להכשרת מנהלים.

10.2   קבלת התעודה עם סיום החובות בתכנית אינה מקנה קביעות בניהול למנהל בית ספר הנמצא בתקופת ניסיון, ואינה מבטיחה משרת ניהול לעובד הוראה שאינו מנהל, אולם היא עונה על הדרישות להכשרה לניהול בית ספר כחלק מתנאי הסף למכרזי ניהול כפי שפורסמו בחוזר המנכ"ל לעניין מינוי מנהלים.

10.3   המשתתפים בתכנית יקבלו גמולי השתלמות על לימודיהם לפי חישוב אישי, בהתאם להסכמי השכר בנדון. הלימודים המוכרים לגמול יסווגו לשעות השתלמות, עם ובלי ציון בהתאם למהותם, כמקובל בעניין זה.

 

11.   תנאים וסיוע לתלמידים

מועמד שיתקבל לתכנית להכשרת מנהלים יזכה לסיוע כמפורט להלן:

11.1   התכניות להכשרת מנהלים תמומנה על ידי מכון "אבני ראשה". המתקבלים לתכנית ישלמו שכר לימוד חלקי בסך 3,300 ש"ח לתכנית.

11.2   יום חופשי מהוראה ייקבע למורה על ידי הנהלת בית-ספרו בהתאמה ליום הלימודים בתכנית.

11.3   הוצאות נסיעה לצורך לימודים תוחזרנה לתלמידים על-פי דיווח בהתאם לנהלים המקובלים לגבי מורים בהשתלמויות.[1]     החל משנת הלימודים התשע"ז יוכר ניסיון ניהולי קודם שנצבר בעשר השנים האחרונות.

 


 

בשאלות ולבירורים אפשר לפנות אל  הגב' קרן נמיר,  רכזת תחום עתודת מנהלים במכון אבני ראשה, ת"ד 39137, ירושלים 91390, טל' 02-6333209, פקס' 02-6544744, דוא"ל rishum@avneyrosha.org.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/2, ל' בתשרי התשע"ו, 13 באוקטובר 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  16/10/2015