education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.4 מנהלים

8.4-9  'נוהל מינוי מנהלים במוסדות חינוך רשמיים' – תיקון נספח 3 של סעיף 8.4-8 בחוזר הוראות הקבע סו/8(א), 'כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה'

 
1. מבוא

1.1
תמצית

חוזר זה בוטל.

בחוזר הוראות הקבע סו/8(א) פרסמנו בסעיף 8.4-8 את הנוהל למינוי מנהלים במוסדות חינוך רשמיים. בחוזר זה נביא תוספת ותיקון לנספח 3 של הסעיף, העוסק ב"כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה".

התוספות הן אפשרויות נוספות לפטור מהצגת תעודת סיום קורס הכשרת מנהלים בהצגת מועמדות למשרות ניהול פנויות בכל מוסדות החינוך.

התיקון הוא נוסח חדש להערה (1) לחלק ב' של נספח 3 העוסק בכישורי הסף הדרושים למשרות ניהול פנויות בבית הספר העל-יסודי לעניין השלמת ההליך לקבלת רישיון הוראה קבוע מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה.

נספח 3 המובא כאן מחליף ומבטל את נספח 3 בסעיף 8.4-8 בחוזר הוראות הקבע סו/8(א).

 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 במרץ 2007

ב. התחולה:  עובדי ההוראה בחינוך הרשמי

ג. הסטטוס: ביטול

ד.  חוזרים קודמים בנושא

 סעיף 8.4-8 בחוזר הוראות הקבע סו/8(א), "נוהל מינוי מנהלים במוסדות חינוך רשמיים" - בתוקף, למעט נספח 3, שהוא מבוטל.

 


ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים
 
1.3
המשנה החינוכית
 
1.4
התפוצה
עובדי הוראה, המפקחים והמנהלים במוסדות החינוך הרשמיים ובמוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים.
 
1.5
יישום ומעקב
 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל:  האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה

ב. בעל התפקיד:  מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה

ג. מספר הטלפון:  02-5604750

ד. כתובת הדוא"ל:  meitalch@education.gov.il
 
1.7
נספחים
 

2.  נספח 3 של סעיף 8.4-8 בחוזר הוראות הקבע סו/8(א) - כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה

א. למשרת ניהול בבית ספר יסודי
1. השכלה פדגוגית - תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר מהארץ להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע לחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ (ראה הערה (1) להלן)
2. תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל (בבית ספר דתי רצויה גם השכלה תורנית)
3. תעודת סיום של קורס להכשרת מנהלים לבתי ספר בארץ (להלן "קורס מנהלים") או עמידה באחת מהחלופות האלה:
3.1 אישור על לימודים בשנה א' לפחות של קורס מנהלים (ראה הערה
(2) להלן)
3.2 תואר אקדמי שני במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל (ראה הערה (3) להלן)
3.3 תואר אקדמי שני במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ (ראה הערה (4) להלן)
בנוסף לאמור לעיל פטורים עובדי ההוראה שלהלן מהצגת תעודת סיום של קורס הכשרת מנהלים בהצגת מועמדות למשרות ניהול פנויות בכל מוסדות החינוך:
א. מי שמכהן בפועל כמנהל בית ספר (יסודי, חט"ב, על-יסודי) ברציפות במשך שלוש שנים לפחות בארץ, ואושרו לו 3 שנות ותק בניהול, בתנאי שהתקבלה חוות דעת חיובית מהמפקח על עבודתו כמנהל והוא יעמוד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח זה
ב. עובד הוראה שאינו מכהן כמנהל בית ספר בפועל, אך שימש בתפקיד של מנהל בית ספר (יסודי, חט"ב, על-יסודי) בארץ לפחות 4 שנים במהלך 10 השנים האחרונות ואושרו לו 4 שנות ותק בניהול, בתנאי שהתקבלה חוות דעת חיובית של המפקח על עבודתו כמנהל, והתקבלה המלצת מנהל המחוז שבו הוא הועסק כמנהל, והוא יעמוד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח זה.
4. ניסיון בהוראה בפועל של חמש שנים לפחות במוסדות חינוך יסודיים ו/או על יסודיים בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של עובד הוראה (לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב).
הערות
(1) ל-1 לעיל:
א) תעודת בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.
ב) לגבי רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה ראה את המפורט ב-ב, הערה (1) להלן.
(2) ל-3.1 לעיל:

מי שהתמנה לנהל בית ספר ולא סיים את לימודיו במסגרת קורס מנהלים עם מינויו, יהיה חייב לסיימם עד שנתיים מיום מינויו לתפקיד. במהלך תקופה זו יקבל המנהל מינוי זמני המותנה בסיום לימודיו. אם הוא לא יעמוד בתנאי זה, תופסק עבודתו בניהול. יובהר כי תנאי לקבלת קביעות בניהול יהיה בין היתר סיום קורס להכשרת מנהלים.
(3) ל-3.2 לעיל:

מי שהוא בעל תואר אקדמי שני במינהל החינוך מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל שקיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל והתמנה לנהל בית ספר ואיננו בוגר קורס להכשרת מנהלים, יידרש ללמוד ולסיים את חובותיו בקורס מנהלים ייחודי בן שנה אחת בלבד. עובד הוראה זה יידרש לסיים קורס להכשרת מנהלים עד שנתיים ממועד מינויו לתפקיד מנהל בית ספר. במהלך תקופה זו יקבל המנהל מינוי זמני המותנה בסיום לימודיו. אם הוא לא יעמוד בתנאי זה, תופסק עבודתו בניהול. יובהר כי התנאי לקבלת קביעות בניהול יהיה בין היתר סיום קורס מנהלים.
(4) ל-3.3 לעיל:

מי שהחל את לימודיו לתואר שני במינהל החינוך במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ עד שנת הלימודים התשס"ו יהיה זכאי להגיש מועמדות ולהתמנות לניהול בית ספר בלי שיידרש ללמוד בקורס מנהלים. עם זאת יש להדגיש ולהבהיר כי התנאי להגשת מועמדות הוא כי במועד הגשת המועמדות סיים עובד ההוראה את כל חובותיו לתואר השני והמציא אישור זכאות לתואר. הוראת מעבר זו תקפה לגבי מועמדים לניהול בתי ספר לקראת שנות הלימודים התשס"ז, התשס"ח והתשס"ט, והיא נועדה לתת מענה לעובד הוראה אשר הסתמך על תנאי הסף כפי שפורסמו בחוזר הוראות הקבע סב/10 (א), סעיף 8.4-4 ושינה את מצבו בהתאם.
(5) ההוראות ב-3.1 וב-3.2 לעיל וכן בהערות (2) ו-(3) לעיל הן הוראות שעה, ותהיינה תקפות לגבי מועמדים לניהול בתי ספר לקראת שנות הלימודים התשס"ז, התשס"ח והתשס"ט בלבד.
כישורים נוספים רצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:
1. כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתכנית הלימודים, בארגון החינוך החברתי או בחינוך המשלים
2. כושר מינהלי: כושר בניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוך
3. ניסיון בהוראה לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים
4. ידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של מנהל בית ספר
5. כושר הבעה בכתב ובעל-פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית גם כושר הבעה באותה שפה
6. כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם מוסדות ממשלתיים, עם רשויות ציבוריות, עם הורים ועם תלמידים
7. כושר לקיים יחסי עבודה תקינים.
ב. למשרת ניהול בבית ספר על-יסודי
1. תואר אקדמי שני לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים מחו"ל (בבית ספר דתי רצויה גם השכלה תורנית)
2. רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל-יסודי, בהתאם לתקנון שפורסם בחוזר המנהל הכללי של משרד החינוך ובהתאם לפרסומים נוספים בחוזרי המנכ"ל (ראה הערה (1) להלן)
3. תעודת סיום של קורס להכשרת מנהלים לבתי ספר בארץ (להלן "קורס מנהלים") או עמידה באחת מהחלופות האלה:
3.1 אישור על לימודים בשנה א' לפחות של קורס מנהלים (ראה הערה (2) להלן)
3.2 תואר אקדמי שני במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמים מחו"ל (ראה הערה (3) להלן)
3.3 תואר אקדמי שני במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ (ראה הערה (4) להלן)
בנוסף לאמור לעיל פטורים עובדי ההוראה שלהלן מהצגת תעודת סיום של קורס הכשרת מנהלים בהצגת מועמדות למשרות ניהול פנויות בכל מוסדות החינוך:
א. מי שמכהן בפועל כמנהל בית ספר (יסודי, חט"ב, על-יסודי) ברציפות במשך שלוש שנים לפחות בארץ, ואושרו לו 3 שנות ותק בניהול, בתנאי שהתקבלה חוות דעת חיובית מהמפקח על עבודתו כמנהל והוא יעמוד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח זה
ב. עובד הוראה שאינו מכהן כמנהל בית ספר בפועל, אך שימש בתפקיד של מנהל בית ספר (יסודי, חט"ב, על-יסודי) בארץ לפחות 4 שנים במהלך 10 השנים האחרונות ואושרו לו 4 שנות ותק בניהול, בתנאי שהתקבלה חוות דעת חיובית של המפקח על עבודתו כמנהל, והתקבלה המלצת מנהל המחוז שבו הוא הועסק כמנהל, והוא יעמוד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח זה.
4. ניסיון בהוראה בפועל בחינוך העל יסודי או בכיתות ז' ו-ח' של החינוך היסודי של חמש שנים לפחות בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של עובד הוראה (לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב).
הערות
(1) ל-2 לעיל:

אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע/רישיון לעיסוק בהוראה.
(2) ל-3.1 לעיל:

מי שהתמנה לנהל בית ספר ולא סיים את לימודיו במסגרת קורס מנהלים עם מינויו, יהיה חייב לסיימם עד שנתיים מיום מינויו לתפקיד. במהלך תקופה זו יקבל המנהל מינוי זמני המותנה בסיום לימודיו. אם הוא לא יעמוד בתנאי זה, תופסק עבודתו בניהול. יובהר כי תנאי לקבלת קביעות בניהול יהיה בין היתר סיום קורס להכשרת מנהלים.
(3) ל-3.2 לעיל:

מי שהוא בעל תואר אקדמי שני במינהל החינוך מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל והתמנה לנהל בית ספר ואיננו בוגר קורס להכשרת מנהלים, יידרש ללמוד ולסיים את חובותיו בקורס מנהלים ייחודי בן שנה אחת בלבד. עובד הוראה זה יידרש לסיים קורס להכשרת מנהלים עד שנתיים ממועד מינויו לתפקיד מנהל בית ספר. במהלך תקופה זו יקבל המנהל מינוי זמני המותנה בסיום לימודיו. אם הוא לא יעמוד בתנאי זה, תופסק עבודתו בניהול. יובהר כי התנאי לקבלת קביעות בניהול יהיה בין היתר סיום קורס מנהלים.
(4) ל- 3.3 לעיל:

מי שהחל את לימודיו לתואר שני במינהל החינוך במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ עד שנת הלימודים התשס"ו יהיה זכאי להגיש מועמדות ולהתמנות לניהול בית ספר בלי שיידרש ללמוד בקורס מנהלים. עם זאת יש להדגיש ולהבהיר כי התנאי להגשת המועמדות הוא כי במועד הגשת המועמדות סיים עובד ההוראה את כל חובותיו לתואר השני והמציא אישור זכאות לתואר. הוראת מעבר זו תקפה לגבי מועמדים לניהול בתי ספר לקראת שנות הלימודים התשס"ז, התשס"ח והתשס"ט, ונועדה לתת מענה לעובד הוראה אשר הסתמך על תנאי הסף כפי שפורסמו בחוזר הוראות הקבע סב/10 (א), סעיף 8.4-4, ושינה את מצבו בהתאם.
(5) ההוראות ב-3.1 וב-3.2 וכן בהערות (2) ו-(3) לעיל הן הוראות שעה, ותהיינה תקפות לגבי מועמדים לניהול בתי ספר לקראת שנות הלימודים התשס"ז, התשס"ח והתשס"ט בלבד.

כישורים נוספים רצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:
1. כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתכנית הלימודים, בארגון החינוך החברתי או בחינוך המשלים
2. כושר מינהלי: כושר בניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוך
3. ניסיון בהוראה לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים
4. ידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של מנהל בית ספר
5. כושר הבעה בכתב ובעל פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית גם כושר הבעה באותה שפה
6. כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם מוסדות ממשלתיים, עם רשויות ציבוריות, עם הורים ועם תלמידים
7. כושר לקיים יחסי עבודה תקינים
ג. למשרת ניהול בחטיבת ביניים

ממועמד לניהול חטיבת ביניים יידרשו, נוסף לדרישות המפורטות ב- ב' לעיל , גם התנאים האלה:
1. הכרה יסודית של מטרות הרפורמה ועקרונותיה כפי שנתקבלו על ידי הכנסת והממשלה
2. הכרה יסודית של הקווים המנחים והוראות הביצוע של משרד החינוך הנוגעים לחטיבת הביניים
3. ניסיון קודם בחטיבת הביניים או בבית ספר הטרוגני ואינטגרטיבי אחר
4. רצוי ידע וניסיון ביישום דרכי הוראה אלטרנטיביות בכיתות הטרוגניות ובייזום פעילויות אינטגרטיביות בתחום החינוך החברתי הלא פורמאלי או מעורבות בפעילויות אלה.
ד. למשרת ניהול במרכז לפיתוח סגלי-הוראה (מרכז פסג"ה )

תחומי העיסוק של התפקיד
1. אחראי על כלל הפעילויות במרכז הפסג"ה, על התפעול השוטף, על ניהול צוות העובדים הפדגוגיים והמינהליים ועל הטיפול בצד המינהלי והתקציבי של מרכז הפסג"ה.
2. אחראי על הגיבוש המקצועי והפדגוגי של צוותי העובדים בפיתוח סגלי הוראה.
3. חבר ב"צוות ההיגוי האזורי" של מרכז הפסג"ה וב"צוות הפעולה המצומצם" ואחראי לריכוז הצוות ולקביעת לוח הזמנים של הישיבות בתיאום עם יו"ר צוות ההיגוי האזורי.
4. מתכנן את "תכנית הפעילות השנתית" של מרכז הפסג"ה על בסיס ההחלטות של צוות ההיגוי האזורי, בסיוע מומחי התחומים, ושותף בחלוקת המשאבים לביצוע התכנית.
5. אחראי לגיוס מורי מורים ומדריכים, בתיאום עם הפיקוח, לשם ביצוע תכנית העבודה של מרכז הפסג"ה (על פי סעיף 8.2-11 בחוזר הוראות הקבע סד/1(ב)).
הכישורים הנדרשים
1. תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל (עדיפות לבעלי תואר שני ומעלה)
2. השכלה פדגוגית - תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר מהארץ להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע בחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ (ראה את הערה (1) ב-א לעיל)
3. ניסיון בהוראה בפועל של חמש שנים לפחות במוסדות חינוך יסודיים ו/או על-יסודיים בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של עובד הוראה (לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה או במכללה או רכז פרח וכיו"ב ).
כישורים נוספים רצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:
1. בעל תעודת סיום של קורס להכשרת מנהלים לבתי ספר בארץ (תינתן עדיפות; ראה לעיל, ב-א-3 ו-3.3-3.1)
2. כושר מינהלי וכושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל-פה עם גורמים ממשלתיים, עם רשויות ציבוריות ואחרים
3. כושר הבעה בכתב ובעל-פה בעברית, ובמרכזי פסג"ה ששפת מרבית האוכלוסייה בהם אינה עברית גם כושר הבעה באותה שפה
4. היכרות יסודית עם מבנה מערכת החינוך, מטרותיה ונהליה
5. ניסיון של ארבע שנים לפחות בתפקיד ניהולי במוסד חינוכי (מנהל בי"ס, סגן מנהל, מרכז שכבה וכד')
6. ניסיון בטכנולוגיה חינוכית ובפיתוח אמצעי הוראה
7. ניסיון בניהול מרכז משאבים ובפיתוח מיזמים
8. ניסיון וכושר בהדרכת מורים
9. כושר לקיים יחסי עבודה תקינים.
ה. למשרת ניהול במפת"ן

דרישות המשרה תהיינה זהות לדרישות לגבי משרות ניהול בבית ספר על-יסודי, כמפורט ב-ב' לעיל.
ו. למשרת ניהול בבית ספר לחינוך מיוחד

נוסף לדרישות המשרה המפורטות ב-א' וב-ב' לעיל (הכול לפי דרגת ביה"ס) דרושה גם הסמכה לחינוך מיוחד, כמפורט בפרק 4 ( 4.2) בתקנון שירות עובדי הוראה, "עובדי הוראה במסגרת החינוך המיוחד".
ז. למשרת ניהול בחווה חקלאית
1. דרישות המשרה תהיינה בהתאם לגיל התלמידים המאכלסים את החווה: בכיתות א'-ו' תהיינה הדרישות כנהוג בבית ספר יסודי, ובכיתות ז'-ט' כנהוג בבית ספר על-יסודי. במקרה של אוכלוסייה מעורבת יש לנהוג על פי מספר הכיתות הגבוה ביותר בשכבות הגיל שהוזכרו לעיל.
2. בכל מקרה דרושה גם הכשרה מתאימה בתחום החקלאות ולימודי הסביבה: תואר אקדמי או הסמכה להוראה בתחום זה או רישיון הוראה קבוע/ רישיון לעיסוק בהוראה בתחום.
ח. למשרת ניהול במתי"א (מרכז תמיכה אזורי-יישובי)
1. תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל
2. השכלה פדגוגית בתחום החינוך המיוחד: תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה בארץ או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ או תעודת התאמה להוראה לעובד פרא-רפואי (לגבי רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה ראה את המפורט ב-ב, הערה (1) לעיל)
3. תעודת סיום של קורס להכשרת מנהלים לבתי ספר בארץ (ראה לעיל ב-א-3 ו-3.3-3.1)
4. סיום בהצלחה של השתלמויות בתחומי החינוך המיוחד בארבע השנים האחרונות שלפני הגשת המועמדות המזכות ב-2 גמולי השתלמות לפחות או, לחלופין, לימודים לקראת תואר אקדמי בחינוך מיוחד בהיקף של 224 שעות לפחות בארבע השנים האחרונות (על המועמד להמציא אישור על ההשתלמויות מהאגף להשתלמות עובדי הוראה או אישור על לימודיו מהמוסד האקדמי שלמד בו)
5. ניסיון בהוראה בפועל של חמש שנים לפחות במוסדות חינוך יסודיים ו/או על יסודיים בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של עובד הוראה (לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה, במכללה או רכז פרח וכיו"ב).
כישורים נוספים רצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:
1. כושר הדרכה בפעילות שמחוץ לתכנית הלימודים, בארגון החינוך החברתי או בחינוך המשלים
2. כושר מינהלי: כושר ניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוך
3. כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל-פה עם מוסדות ממשלתיים, עם רשויות ציבוריות, עם הורים ועם תלמידים
4. כושר לקיים יחסי עבודה תקינים
5. כושר הבעה בכתב ובעל-פה בעברית, ובמוסד חינוכי ששפת ההוראה בו איננה עברית גם כושר הבעה באותה שפה
6. ידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של מנהל מוסד חינוכי, ובכלל זה הוראות המשרד, בכל הנושאים הנוגעים ליישום חוק החינוך המיוחד ולתחומי הפעילות של מתי"א
7. הכרת מערכות החינוך הרגיל והמיוחד בשלבי החינוך הרלוונטיים והעקרונות הלימודיים והחינוכיים המקובלים במערכת החינוך בישראל.
ט. למשרת ניהול באולפן

דרישות המשרה תהיינה זהות לדרישות לגבי משרות ניהול בבית ספר יסודי, כמפורט ב-א לעיל.
י. למשרת ניהול במרכז "יום העשרה שבועי" לתלמידים מחוננים
1. תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל (רצוי תואר שני ומעלה)
2. השכלה פדגוגית - תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר מהארץ, ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה, או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע לחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ (ראה את הערה (1) ב-א לעיל)
3. ניסיון מוכר בהוראה בפועל של חמש שנים לפחות במוסדות חינוך יסודיים ו/או על-יסודיים בארץ, מתוכן לפחות שלוש שנים בעבודה עם תלמידים מחוננים, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של עובד הוראה (לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב).
כישורים נוספים רצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:
1. בעל תעודת סיום של קורס להכשרת מנהלים לבתי ספר בארץ (תינתן עדיפות; ראה לעיל, ב-א-3 ו-3.3-3.1)
2. כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתכנית הלימודים, בארגון החינוך החברתי או בחינוך המשלים
3. כושר מינהלי: כושר בניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוך
4. כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל-פה עם מוסדות ממשלתיים, עם רשויות ציבוריות, עם הורים ועם תלמידים
5. כושר הבעה בכתב ובעל-פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית גם כושר הבעה באותה שפה
6. סיום בהצלחה של השתלמויות בתחום החינוך למחוננים בארבע השנים האחרונות שלפני הגשת המועמדות, המזכות ב-2 גמולי השתלמות לפחות, או לימודים בקורס להרחבת הסמכה לחינוך למחוננים המאושר על ידי האגף להכשרת עובדי הוראה
7. הכרת מערכות החינוך הרגילות בשלבי החינוך הרלוונטיים, העקרונות הלימודיים והחינוכיים המקובלים במערכת החינוך בישראל והוראות המשרד בכל הנוגע לתחומי הפעילות של מנהל בית הספר
8. כושר לקיים יחסי עבודה תקינים.


חוזר זה בוטל

 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/8(א), י'ג בניסן התשס'ז, 01 באפריל 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014