education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.4 מנהלים

8.4-12  תוספת לנספח 6 של חוזר הוראות הקבע סט/3(א) - כישורי הסף והליך הבחירה הנדרשים למילוי משרת מנהל אשכול פיס

 

חוזר זה מבוטל

שימו לב לחוזר זה פורסם עדכון: לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן

1.      רקע

בסעיף 8.4-10 של חוזר הוראות הקבע סט/3(א) פרסמנו את נספח 6 העוסק ב"כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת סגן מנהל". אנו מבקשים להוסיף לנספח זה תוספת העוסקת בכישורי הסף ובהליך הבחירה הנדרשים למילוי משרת מנהל אשכול פיס, זאת משום שמעמדו והליך בחירתו הם כשל סגן מנהל. לפיכך נספח 6 בחוזר הנ"ל תוקן.

2.       נספח 6 כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת סגן מנהל ולמשרת מנהל אשכול פיס

 

1.    למשרת סגן מנהל

א.    למשרת ניהול בבית הספר היסודי

1)   השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר  מהארץ להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע לחינוך העל-יסודי או רישיון לעסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ. תעודת בוגר בית ספר למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

      בחלופה של רישיון הוראה קבוע/רישיון לעיסוק בהוראה אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון הוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופס המועמדות למשרת סגן מנהל פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישות לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

2)   תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל. בבית ספר דתי רצויה גם השכלה תורנית.

3)   ניסיון בהוראה בפועל של 5 שנים לפחות בבתי ספר יסודיים ו/או על-יסודיים (בכיתות ז'-י"ב) בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמרצה או כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

4)   למשרת סגן מנהל בבית ספר לחינוך מיוחד, בנוסף לדרישות המצוינות לעיל, דרושה גם הסמכה לחינוך המיוחד כמפורט בפרק 4 (4.2) בתקנון שירות עובדי הוראה "עובדי הוראה במסגרת החינוך המיוחד".

       כישורים נוספים רצויים

       הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

1)  כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתכנית הלימודים, בארגון החינוך החברתי או בחינוך המשלים

2)  ידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של סגן מנהל בית ספר

3)  כושר הבעה בכתב ובעל פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית גם כושר הבעה באותה שפה

4) כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם הורים ועם תלמידים

5) כושר לקיים יחסי עבודה תקינים

6) תעודת סיום של אחת מתכניות ההכשרה לניהול בית ספר בארץ (רשימת המוסדות המקיימים תכניות הכשרה מופיעה בחוזר "הודעות ומידע" סח/4, סעיף 1–8.4).

ב.    למשרת סגן מנהל בחטי"ב ובחינוך העל-יסודי

1)   השכלה פדגוגית – רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל-יסודי (בהתאם לפרסומים בנושא זה בחוזרי המנהל הכללי).

      אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופס המועמדות למשרת סגן מנהל פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישות לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

2)   תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים מחו"ל. בבית ספר דתי רצויה גם השכלה תורנית.

3)   ניסיון בהוראה בפועל בבית ספר על-יסודי (בכיתות ז'-י"ב) או בכיתות ז' ו-ח' של בית ספר יסודי של 5 שנים לפחות בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמרצה או כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

ג.     למשרת סגן מנהל בבית ספר לחינוך מיוחד

       למשרת סגן מנהל בבית הספר לחינוך מיוחד דרושה גם הסמכה לחינוך מיוחד, נוסף לדרישות המצוינות בתנאי הסף של סגן מנהל בית ספר יסודי.

ד.    למשרת סגן מנהל בבית מדרש למורות ולגננות

       עובד הוראה, בעל תואר M.A לפחות ובעל ותק של 5 שנות הוראה במוסדות להכשרת עובדי הוראה שמילא בהצלחה תפקידים שהוטלו עליו על ידי מנהל המוסד. המכללות לא תחויבנה למנות סגן מנהל.

כישורים נוספים רצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של הוועדה:

1)   כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתכנית הלימודים, בארגון החינוך החברתי או בחינוך המשלים

2)   ידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של סגן מנהל בית ספר

3)   כושר הבעה בכתב ובעל פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית גם כושר הבעה באותה שפה

4)   כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם הורים ועם תלמידים

5)   כושר לקיים יחסי עבודה תקינים

6)  תעודת סיום של אחת מתכניות ההכשרה לניהול בית ספר בארץ (רשימת המוסדות המקיימים תכניות הכשרה מופיעה בחוזר "הודעות ומידע" סח/4, סעיף 1–8.4).

2.    למשרת מנהל אשכול (מעמדו והליך בחירתו הוא כשל סגן מנהל)

א.     הכישורים הנדרשים

1)   השכלה פדגוגית – רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל-יסודי (בהתאם לפרסומים בנושא זה בחוזרי המנהל הכללי).

      אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופס המועמדות למשרת מנהל אשכול פיס.

2)  תואר אקדמי ראשון לפחות בתחום המדע והטכנולוגיה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים מחו"ל.

3)  ניסיון בהוראה בפועל בבית ספר על-יסודי (בכיתות ז'-י"ב) או בכיתות ז' ו-ח' של בית ספר יסודי של 5 שנים לפחות בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמרצה או כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

  ב.       כישורים נוספים רצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של הוועדה:

1) כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתכנית הלימודים

2) ידיעת הוראות משרד החינוך וכן העקרונות הלימודיים והחינוכיים המקובלים

    במערכת החינוך בישראל

3) כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם הורים ועם תלמידים ועם גורמים

    חיצוניים כגון מוסדות ממשלתיים ורשויות מקומיות

4) כושר לקיים יחסי עבודה תקינים.

ג.          הליכי בחירה ומינוי

1)  הליכי הבחירה והמינוי יהיו כנהוג לגבי סגני מנהלים בבתי ספר רשמיים

2)   המחוז יפרסם על לוחות המודעות של בתי הספר שאליהם משויך "האשכול" הודעה על משרה פנויה ויכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים במכרז.

3)   כל אדם העונה על הדרישות שפורטו לעיל רשאי להגיש את מועמדותו למשרה האמורה.

4)   המנהל ייבחר על ידי ועדת בחירה שימנה מנהל המחוז. מנהל המחוז או נציגו יעמוד בראש ועדת הבחירה וימנה את חברי הוועדה לפי ההרכב הזה:

  •        נציג הרשות המקומית
  •        מנהל בית הספר השש-שנתי או חטיבת הביניים העצמאית שה"אשכול" צמוד אליהם
  •        נציג הארגון היציג
  •        מפקח בית הספר
  •        המפקח המחוזי למדע ולטכנולוגיה
  •        נציג המינהל למדע ולטכנולוגיה שישמש כמשקיף בוועדה.

במקרה שאין הכרעה חד משמעית יכריע קולו של יו"ר הוועדה.

5)   מועמד שלא הוזמן לריאיון בפני ועדת הבחירה יקבל על כך הודעה מנומקת בכתב.


 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/4(א), כ"ד כסלו תשע"א, 01 בדצמבר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014