education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.4 מנהלים

8.4-22  נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים

 

הוראה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת (סעיף 8.4-23)

 

תוקף ההוראה: החל מ-7 בפברואר 2017.

תאריך הפרסום: י"א בשבט התשע"ז, 7 בפברואר 2017.

התחולה:  עובדי הוראה בחינוך הרשמי ועובדי הוראה במוסדות חינוך הנמצאים בפיקוח של משרד החינוך, בכל הנוגע לתנאי הסף המחייבים.

תמצית ההוראה

בסעיף זה מפורטות ההנחיות לאופן בחירתם של מנהלים וסגני מנהלים לבתי ספר רשמיים ולמסגרות חינוכיות רשמיות אחרות.

הליך הבחירה של המנהלים נעשה על ידי ועדת יועצים המורכבת מנציגי המשרד, מנציגי הרשות המקומית הרלוונטית ומנציגיהם של ארגוני העובדים. החלטתה של ועדת היועצים היא בגדר המלצה בלבד למנהל הכללי של המשרד, אשר בידיו הסמכות להחליט על המועמד הנבחר לתפקיד.

הליך הבחירה של סגני המנהלים נעשה על ידי ועדת יועצים המורכבת ממנהל בית הספר (בבתי ספר שש-שנתיים מנהל בית הספר הוא מנהל חטיבת הביניים) ומהמפקח על בית הספר. החלטתה של ועדת היועצים היא בגדר המלצה בלבד למנהל המחוז שבית הספר שייך אליו, אשר בידיו הסמכות להחליט על המועמד הנבחר לתפקיד.

על אף שהחוזר חל על בתי ספר רשמיים, ההוראות חלות גם על מועמדים לתפקידי ניהול בבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים. זאת מכוח חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, ומכוח תקנות החינוך הממלכתי (מוסדות מוכרים), התשי"ג-1953.

 

שינויים מהוראה קודמת באותו נושא

1.   הוראות אלה מחליפות את ההוראות בסעיף 8.4-21 בחוזר הוראות הקבע עו/7(ב) העוסקות באותו נושא. חל עדכון בהליך הבחירה ובתנאי הסף למשרות הניהול בסוגי מוסדות חינוך שונים. כמו כן הליך הבחירה והמינוי הותאם למערכת ממוכנת ומקוונת. בנוסף בוטל הליך הבחירה והמינוי של משרת מנהל מפתן.

 

הסטטוס: החלפה.

הוראות קודמות שהוראה זאת מבטלת

-      סעיף 8.4-21 בחוזר הוראות הקבע עו/7(א), "נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים" - מבוטל

הוראות תקפות בנושאים קשורים

-      סעיף 8.2-16 בחוזר הוראות הקבע סז/8(ב), "המרכזים לפיתוח סגלי הוראה"

-      סעיף 8.5-40 בחוזר הוראות הקבע עא/4(א), "העסקת קרובי משפחה במוסדות החינוך"

-      סעיף 8.5-1 בחוזר "הודעות ומידע" עב/1, "הבהרה לסעיף 8.5-40 בחוזר הוראות הקבע עא/4(א) בנושא "העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך".

-      סעיף 8.4.1 בחוזר "הודעות" עו/2, "התכנית להכשרת מנהלים לבתי הספר לשנת הלימודים התשע"ז".

הגורם  האחראי

א.    שם היחידה:  האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה

ב.    בעלי התפקיד: מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה

ג.     מספר הטלפון:  02-5604750

ד.     כתובת הדוא"ל:  meitalch@education.gov.il.

תוכן העניינים

1.       מינוי מנהלים

2.       מינוי סגני מנהלים בבתי ספר רשמיים

3.       מינוי סגני מנהלים במרכזי פסג"ה

4.       מינוי סגני מנהלים במרכזי הדרכה

5.       מינוי סגני מנהלים בחינוך ובספורט ימי

6.       מינוי מנהלי אשכול פיס – הליכי הבחירה

7.       מינוי מנהל חטיבה צעירה – הליכי בחירה

8.       נספחים

נספח 1: כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה

נספח 2: כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת סגן מנהל

נספח 3: הנחיות למסירת פרוטוקול ועדת היועצים

נספח 4: מספר הכיתות המצדיק מינוי של סגני מנהלים.


1.            מינוי מנהלים

 

1.1    פרסום הודעה על משרה פנויה

1.1.1  הדרך לפרסום הודעה

א.       הייתה פנויה, או עמדה להתפנות, משרת מנהל שהוא עובד מדינה במוסד חינוך יסודי, על-יסודי או בכל מוסד חינוך רשמי אחר (להלן "מוסד חינוך רשמי אחר"), ומנהל המחוז הרלוונטי במשרד החינוך, לרבות מנהל המינהל לחינוך התיישבותי, מנהל מינהל החברה והנוער ומנהל האגף לחינוך מבוגרים (להלן "מנהל המחוז") מבקש לאייש אותה דרך קבע או לתקופה שייקבע, על מנהל המחוז לפנות אל מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך (להלן "מנהל האגף הבכיר") בבקשה לפרסם הודעה על משרה פנויה דרך קבע או לתקופה שתיקבע (להלן "משרה פנויה").

ב.      הודעה על משרת ניהול פנויה (להלן "הודעה") תפורסם על ידי מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה לפחות באחת מהדרכים האלה:

1)   בעיתונות ארצית

2)   באתר האינטרנט של משרד החינוך.

 

1.1.2  פרטי ההודעה

א.      ההודעה תכלול הפניה לפורטל עובדי ההוראה במשרד החינוך שבו יצוינו פרטי המשרות הפנויות, הכישורים הדרושים למילוי המשרה (נתונים אישיים ודרישות מיוחדות), המועד האחרון להגשת מועמדות וקישור להגשת מועמדות מקוונת.

ב.       בקשה של מועמד למילוי משרה פנויה תתקבל רק אם הוא עומד בכל תנאי הסף הנדרשים לאותה משרה כמפורט בנספח 1. 

ג.       לא תטופל בקשה של מועמד שפרטי ההתקשרות שלו (כתובת הדוא"ל ומספרי הטלפון הנייח והנייד) חסרים או אינם מעודכנים במערכת. לפיכך על המועמד לוודא שפרטים אלה מעודכנים.    

ד.       המועד האחרון להגשת בקשות למשרה פנויה שפורסמה לגביה הודעה הוא המועד האחרון המפורסם במודעה או באתר. לא תתאפשר הגשת בקשת מועמדות לאחר מועד זה.

 

1.2    הגשת בקשה למשרה פנויה

1.2.1  בקשה למועמדות למשרה פנויה תוגש אך ורק באמצעות טופס מקוון המובא בפורטל עובדי הוראה של משרד החינוך.

1.2.2 על מגיש בקשה למועמדות למשרה פנויה להמציא לתחום כוח אדם בהוראה במחוז הרלוונטי, על פי דרישתו, העתקים מאושרים של תעודות ומסמכים הדרושים לאימות כל עניין הקשור בהתאמתו למשרה.

1.2.3  פרטי המועמד יועברו לבדיקתו של קב"ט המשרד במועד הגשת המועמדות.

1.2.4 על המועמד להצהיר בטופס הגשת המועמדות אם קיימת קרבת משפחה, ומאיזו דרגה, בינו לבין מי מעובדי המוסד החינוכי (עובדי הוראה ועובדי מינהל) המועסקים במוסד שהוא מגיש מועמדות לניהולו, וכן אם קיימת קרבת משפחה, ומאיזו דרגה, בינו  לבין מי מעובדי הרשות המקומית שבתחומה נמצא המוסד שהוא מגיש את מועמדותו לניהולו. הנוהל בדבר איסור העסקת קרובי משפחה מפורט בסעיף 5.8-40 של חוזר הוראות הקבע עא/4(א), "העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך", ובהבהרה לסעיף זה בחוזר הודעות עב/1, סעיף 8.5-1.

 

1.3   ועדת היועצים

1.3.1  הזמנה לריאיון

א.      ההזמנה לריאיון תישלח למועמד באמצעות כתובת הדואר אלקטרוני המוזנת במערכות המשרד, עד יומיים לפחות לפני הריאיון. על המועמדים לוודא כי כתובתם מעודכנת.

ב.       1)   מועמד לא יוזמן לריאיון אם נמצא שאינו עומד בתנאי הסף הנדרשים למשרה, כמפורט בנספח 1 להלן. אין באמור כדי לגרוע מסמכות המחוז לא להזמין לריאיון עקב קיומו של טעם ענייני אחר המונע זאת.

2)   מועמד לא יוזמן לשמש במשרת ניהול פנויה בחינוך הממלכתי דתי אלא אם אושרה מועמדותו על ידי המועצה לחינוך ממלכתי-דתי לפי תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), התשי"ג-1953

3)    בהעדר מועמדים העונים על דרישות המשרה כפי שפורסמו בהודעה, יפרסם המשרד, ככל האפשר,  הודעות נוספות לשם איושה. בהעדר מועמדים העונים על תנאי הסף גם בעקבות פרסום ההודעות הנוספות, ימונה המועמד המתאים ביותר במינוי בפועל לשנת לימודים אחת כמצוין בסעיפים 1.5.2 ו-1.5.3 להלן.

ג.       מועמד שאינו עומד בתנאי הסף יוכל לצפות בנימוק לאי-עמידתו בתנאי הסף במערכת המקוונת.

 

1.3.2  סדרי עבודתה של ועדת היועצים

א.      במסגרת הריאיון בפני ועדת היועצים תיבדק התאמתו של המועמד לתפקיד הן מבחינת אישיותו, והן מבחינת הכישורים הדרושים למילוי המשרה. מועמד לא יימצא כשיר למשרה פנויה אם אינו ממלא אחר כל התנאים שצוינו בהודעה כהכרחיים למילוי המשרה, בכפיפות לאמור בסעיף 1.3.1ב לעיל.

ב.       המועמדים ירואיינו בעל-פה על ידי חברי ועדות היועצים שיוזמנו על ידי מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז הנוגע בדבר או נציגו, אשר ישמש מרכז ועדת היועצים או נציגו בהרכבים המפורטים להלן:

1.     בחינוך היסודי

א)     מגמה ממלכתית

(1)    מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש*

(2)    נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

(3)    ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך. במכרזים לניהול בית ספר יסודי יכול לשמש כנציג רשות מקומית גם מנהל מחלקה/אגף בתי הספר היסודיים באגף החינוך. במכרזים לניהול בית ספר בחטיבת הביניים יכול לשמש כנציג הרשות המקומית גם מנהל אגף/מחלקת בתי הספר העל יסודיים. בכל מקרה ולמען הסר ספק, יודגש כי בוועדה ישתתף נציג רשות אחד בלבד.

(4)    נציג מטה משרד החינוך או נציג ממחוז אחר, שאינו המחוז שבו נמצא בית הספר שלגביו מתפרסמת משרת הניהול. במקרה שהדבר אינו מתאפשר – נציג מהמחוז שהוועדה שייכת אליו (להלן: נציג המשרד).

ב)     מגמה ממלכתית-דתית

(1)    מנהל מינהל החינוך הדתי או נציגו – יושב ראש*

(2)    מנהל המחוז או נציגו

(3)    נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

(4)    ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך. במכרזים לניהול בית ספר יסודי יכול לשמש כנציג רשות מקומית גם מנהל מחלקה/אגף בתי הספר היסודיים באגף החינוך. במכרזים לניהול בית ספר בחטיבת הביניים יכול לשמש כנציג הרשות המקומית גם מנהל אגף/מחלקת בתי הספר העל יסודיים. בכל מקרה ולמען הסר ספק, יודגש כי בוועדה ישתתף נציג רשות אחד בלבד.

2.     בחינוך העל-יסודי (בחטיבות ביניים)

א)     מגמה ממלכתית

(1)    מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש*

(2)    נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

(3)    נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

(4)    ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך. במכרזים לניהול בית ספר יסודי יכול לשמש כנציג רשות מקומית גם מנהל מחלקה/אגף בתי הספר היסודיים באגף החינוך. במכרזים לניהול בית ספר בחטיבת הביניים יכול לשמש כנציג הרשות המקומית גם מנהל אגף/מחלקת בתי הספר העל יסודיים. בכל מקרה ולמען הסר ספק, יודגש כי בוועדה ישתתף נציג רשות אחד בלבד.

 (5)   נציג המשרד.

ב)     מגמה ממלכתית-דתית

(1)    מנהל מינהל החינוך הדתי או נציגו – יושב ראש*

(2)    מנהל המחוז או נציגו

(3)    נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

(4)    נציג ארגון המורים בבתי-הספר העל-יסודיים

(5)    ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך. במכרזים לניהול בית ספר יסודי יכול לשמש כנציג רשות מקומית גם מנהל מחלקה/אגף בתי הספר היסודיים באגף החינוך. במכרזים לניהול בית ספר בחטיבת הביניים יכול לשמש כנציג הרשות המקומית גם מנהל אגף/מחלקת בתי הספר העל יסודיים. בכל מקרה ולמען הסר ספק, יודגש כי בוועדה ישתתף נציג רשות אחד בלבד.

3.  בבתי ספר לחינוך מיוחד

(1)    מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש*

(2)    מפקח החינוך המיוחד

(3)    נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

(4)    נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

(5)    ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך או מנהל מחלקת חינוך המיוחד.  

4.     במרכזי הפסג"ה (פיתוח סגלי הוראה)

(1)    מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש*

(2)    מנהל אגף פיתוח מקצועי לעובדי הוראה או נציגו 

(3)    נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

(4)    נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

(5)    ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך.

5.     במתי"א (מרכז תמיכה אזורי-יישובי)

(1)    מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש*

(2)    מנהל אגף החינוך המיוחד או נציגו

(3)    נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

(4)    נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

(5)    ראש רשות החינוך המקומית שבשטחה נמצא המתי"א או מנהל מחלקת/אגף החינוך.

6.     במרכזי יום העשרה שבועי לתלמידים מחוננים ולמצטיינים

(1)    מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש*

(2)    נציג האגף למחוננים ומצטיינים

(3)   נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

(4)    נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

(5)    ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך.

7.     במרכזי הדרכה

א)     במרכז הדרכה ארצי

(1) מנהל אגף תכנים, תכניות הכשרה והשתלמויות או נציגו – יושב ראש*

(2)    מפקח ארצי, מטה מינהל החברה והנוער

(3)    נציג מינהל החברה והנוער במחוז

(4)    נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

(5)    נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל.

 

ב)     במרכז הדרכה מחוזי

(1) מנהל אגף תכנים, תכניות הכשרה והשתלמויות או נציגו – יושב ראש*

(2)    מנהל מחוז או נציגו

(3)    נציג מינהל החברה והנוער במחוז

(4)    נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

(5)    נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל.

8.     באולפנים

א)     מנהל אגף חינוך מבוגרים או נציגו - יושב ראש*

ב)     מפקח האגף לחינוך מבוגרים במחוז

ג)      ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך

ד)     נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

ה)     נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל.

* במקרה של "קולות שקולים" יהיה משקל קולו של יושב ראש הוועדה  כפול.

ג.       נציגי משרד החינוך שהם חברים בוועדה לא יהיו עובדים אשר חיוו את דעתם כממונים ישירים או עקיפים על אחד המועמדים למשרה הפנויה בטופס המועמדות לאותה משרה.

         בכל ועדת יועצים יהיה ייצוג לבני שני המינים. במקרים חריגים, שבהם הנסיבות אינן מאפשרות ייצוג לבני שני המינים, יידרש אישור ממנהל המחוז או ממי מטעמו שמונה על ידו לעניין זה להתיר מראש את קיום הוועדה. במקרים נדירים, באין אפשרות כזו, אפשר לאשר בדיעבד את החלטות ועדת היועצים שהתקיימה ללא ייצוג לבני שני המינים.

ד.       מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז יזמין לישיבות ועדת היועצים את המפקח הכולל על מוסד החינוך הנוגע בדבר, והוא ישמש משקיף שהוא בעל זכות לדעה מייעצת אך אינו חבר הוועדה.

          מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז רשאי להזמין את מנהל בית הספר המקיף השש-שנתי כמשקיף בדעה מייעצת בלבד, וזאת אם המשרה הפנויה היא משרת מנהל חטיבת ביניים באותו בית ספר מקיף שש-שנתי.

          אין להתיר את השתתפותם של משקיפים נוספים מטעם הגופים החברים בוועדת היועצים. כל גוף יהיה מיוצג על ידי נציג אחד בלבד.

ה.      המקום והמועד לכינוסה של ועדת היועצים ייקבעו על ידי מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז הנוגע בדבר.

ו.       המניין החוקי בישיבות ועדת יועצים הוא מחצית חבריה, ובהם היושב ראש.

ז.       המועמדים הכשירים יוזמנו להתייצב לפני ועדת היועצים. הוועדה רשאית לדון במועמדותו של מועמד כאמור הנמצא מחוץ לישראל בהיעדרו, אם הובאו לפניה מסמכים שלפיהם אפשר לעמוד על כישוריו. הוא הדין לעניין מועמד שנבצר ממנו להופיע לפני הוועדה עקב מחלה או שירות מילואים. אי הופעה לא תהווה עילה לדחיית ישיבת הוועדה.

ח.      אין למסור את שמות המועמדים לפני כינוס הוועדה לאף גורם, גם לא לחברי ועדת היועצים, אלא בעת דיוני הוועדה בלבד, למעט נציגי המשרד הנוגעים בדבר, האמורים לבדוק את כשירות המועמדים ואת נתוניהם האישיים והמקצועיים ולחוות את דעתם עליהם.

ט.      אין לשאול מועמד שאלות בדבר השתייכותו המפלגתית או דעותיו הפוליטיות. 

י.       מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז יעמיד לרשות ועדת היועצים את התיקים האישיים של כל מועמד או את המידע הרלוונטי הנמצא בתיק האישי הסרוק ואת טופס הבקשה ואת נספחיו אשר הומצאו לו על ידי המועמד, כאמור בסעיף 1.2.1 לעיל.

יא.     מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, או מי שהוסמך על ידו,  רשאי לערוך בדיקה של הנתונים האישיים והמקצועיים של כל המועמדים, לרבות קבלת חוות דעת על מועמד מאת הממונה הנוכחי או מממונים קודמים שלו, המשטרה, מוסדות הביטחון וממליצים שציין המועמד. את הבדיקה האמורה רשאי מנהל האגף הבכיר לערוך בעצמו, והוא רשאי גם למסור למשרד או לגוף אחר את שמות המועמדים, כדי  שיערכו את הבדיקה. יש לאסוף את כל המידע לפני כינוסה של ועדת היועצים, ובכלל זה החומר הנוסף שמנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה רשאי לבקש.

יב.     ועדת היועצים רשאית לבקש מידע נוסף במהלך כינוסה, בתנאי שהמידע רלוונטי להליך הבחירה. הוועדה תוכל להשתמש במידע הנוסף לצורך גיבוש החלטתה רק אם ניתנה למועמד זכות התגובה עליו.

יג.      ועדת היועצים אינה רשאית לדרוש או לקבל מידע נוסף לגבי מי מהמועמדים לאחר תום דיוניה ופיזורה. על הוועדה לקיים דיון ולקבל החלטה בתום הריאיון של כל המועמדים במכרז למשרה הנדונה.

יד.     מנהל האגף הבכיר או מי שהוסמך על ידו ימסור לוועדת היועצים דוח על חוות הדעת ועל ממצאי הבדיקה, אם לדעתו יש לאותם ממצאים וחוות דעת משמעות לעניין בחירתו של המועמד.

טו.     חבר ועדת היועצים שהמועמד הוא קרוב משפחה שלו לא ישתתף כלל בוועדת היועצים המראיינת את המועמדים לאותה משרה. "קרוב משפחה" הוא בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה.

טז.     חבר ועדת היועצים שקיבל מידע על חוסר הצלחה של מועמד בתפקיד ניהול בעבר או על ניסיון לא מוצלח עמו שבא לידי ביטוי בדרכים כגון קיום הליך משמעתי שהסתיים בהטלת סנקציה מכל סוג המצוי בתיק האישי, הערכה שלילית כלשהי, רישום פלילי או כל מידע אחר המצוי בתיקו האישי ואשר עלול להוות חלק משיקולי הועדה, יודיע על כך למועמד ויאפשר לו להגיב על המידע.

יז.      מרכז ועדת היועצים ירשום פרוטוקול של הדיונים של ועדת היועצים על גבי טופס פרוטוקול הוועדה הנמצא במערכת מרום, המערכת למינוי מנהלים, באתר משרד החינוך.

1.3.3  סיכומי ועדת היועצים

 א.     לאחר ריאיוּן כל המועמדים שהתייצבו לפני הוועדה יעריך כל אחד מחבריה את המועמדים. בשיקוליו יתחשב חבר הוועדה בהשכלתו ובניסיונו של המועמד, במסמכים שהוגשו לוועדה (על-פי המצוין בסעיף 1.3.2-י' לעיל) ובהתרשמותו מהמועמד. כל חבר בוועדת היועצים יבחר במועמד הנראה לו ככשיר ביותר למשרה הפנויה. חברי הוועדה רשאים להציע גם כשיר שני, אם ימצאו זאת לנכון.

ב.       סיכום הערכת המועמדים על ידי ועדת היועצים ירוכז בטבלה אשר תשמש אותם ככלי עזר בלבד.

          על חברי הוועדה לנמק את השיקולים לבחירת המועמד המומלץ. הנימוקים ירשמו בנפרד מפרוטוקול הדיון שהתנהל בין חברי הוועדה.

ג.       כל חברי הוועדה יחתמו  על סיכום הדיון בהערכת המועמדים, ויושב ראש הוועדה ימסור אותו למרכז הוועדה.

ד.      בישיבת ועדת היועצים יהיו נוכחים אך ורק חברי הוועדה, משקיף כאמור בסעיף 1.3.2ד לעיל, מרכז ועדת היועצים והמועמד.

ה.      דיוני ועדת היועצים, מסמכיה ומסקנותיה הם סודיים. אין להביא אותם לידיעתם של אחרים אלא באישור המנהל הכללי.

ו.       פרוטוקול הישיבה של ועדת היועצים יודפס או ייכתב באורח ברור, ויוגש על ידי מרכז הוועדה, באמצעות מנהל האגף הבכיר, למנהל הכללי.

 

1.4    מינוי בעקבות הודעה על משרה פנויה

1.4.1  המנהל הכללי יחליט בדבר מינויו של מועמד למשרה פנויה לאחר שיעיין בפרוטוקול ועדת היועצים ובמסמכים שהובאו לידיעתו ותוך התחשבות במסקנותיה של הוועדה.

1.4.2  א.      החליט המנהל הכללי על מינויו של מועמד למשרה פנויה, ישלח מנהל המחוז או נציגו הודעה למועמד שנבחר.

ב.       יתר המועמדים יקבלו הודעה בכתב ממנהל המחוז או מנציגו על אי-בחירתם.

1.4.3  אם פורסמה הודעה, אך לא מונה מועמד מאחת הסיבות האלה:

א.      לא הוגשה כל בקשה למשרה הפנויה עד המועד האחרון שנקבע להגשת הבקשות;

ב.       לא נמצאו מועמדים העונים על דרישות המשרה;

ג.       ועדת היועצים שבחנה את המועמדים למשרה הפנויה לא מצאה אף מועמד כשיר למשרה;

ד.       לא מונה על ידי מנכ"ל המשרד אף מועמד מבין המועמדים שוועדת היועצים מצאה אותם כשירים למשרה

ינהג תחום כוח אדם בהוראה במחוז כדלהלן:

1)     בהתקיים ג' ו-ד' לעיל: יעביר את פרוטוקול הישיבה של ועדת היועצים אל מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה;

2)     בהתקיים ג' ו-ד' לעיל: יודיע על כך בכתב למועמדים;

3)     בהתקיים א'-ד' לעיל: האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה יציע למנכ"ל לפעול באחת הדרכים האלה:

(א)    לפרסם הודעה חדשה על המשרה הפנויה הנוגעת בדבר

(ב)    למנות בפועל מועמד המומלץ על ידי מנהל המחוז למשרה הפנויה.

 

1.5    מינוי בפועל ומילוי מקום

1.5.1  אם התפנתה משרה באורח זמני במהלך שנת הלימודים, ימנה המנהל הכללי ממלא מקום למשרה למשך התקופה שבה המשרה אינה מאוישת, אך לא מעבר ל-31 באוגוסט באותה שנה. רצוי למנות כממלא מקום למשרה את סגן המנהל או עובד הוראה בדרג ניהולי זוטר יותר או מורה מבית הספר, לפי המלצת המפקח על בית הספר. זאת במטרה לשמור על היציבות הבית-ספרית.

1.5.2  אם התפנתה משרת ניהול ובהתקיים הנסיבות המפורטות בסעיף 1.4.3 לעיל, והוחלט לפעול לפי חלופה ד-3-ב, ימנה המנהל הכללי ממונה בפועל למשרה למשך שנת לימודים אחת בלבד. במקרה זה תוקם ועדת איתור שתראיין כמה מועמדים פוטנציאליים ותמליץ על אחד מהם בפני מנהל המחוז, אם הוא איננו משתתף בוועדת האיתור. אם מנהל המחוז הוא אחד מחברי ועדת האיתור אין צורך להמליץ על המועמד בפניו.

         ועדת האיתור תורכב ממנהל המחוז או מנציגו וממפקח במחוז; רצוי כי יהיה זה מפקח שלא המליץ על אף אחד מהמועמדים. המפקחים במחוז הם אלה שימליצו על מועמדים פוטנציאליים, שעל פי היכרותם ראויים לשמש בתפקיד (למשל מועמד המשמש מפקח על עובדי ההוראה בבית הספר, או מועמד שהרשים  במכרזים קודמים). תינתן עדיפות להמלצה על מועמד העומד בתנאי הסף למשרה המובאים בנספח 1.

         הוועדה תראיין לא פחות משני מועמדים, באם יתאפשר הדבר. הראיונות יתועדו בפרוטוקול, כולל הנימוקים לבחירה במועמד המומלץ. לאחר איתור המועמד המומלץ יש להביא את פרטי ההמלצה אל מנהל המחוז – אם הוא לא השתתף בוועדת האיתור – והוא ימליץ על המועמד, אם ימצא שהוא אכן ראוי לכך, בפני המנהל הכללי, אשר יודיע על החלטתו בעניין.

          על המחוז לשלוח באופן מקוון לאחראי על מינוי מנהלים באגף כוח אדם בהוראה את ההצעה למינוי בפועל ולצרף את פרוטוקול ועדת האיתור וכן את המלצת מנהל המחוז.

         אם המנהל הכללי יאשר את מינויו של המועמד, יגיש המועמד את מועמדותו באופן מקוון בפורטל  עובדי הוראה של  משרד החינוך בהתאם לסעיף 1.2 לעיל.

         לקראת שנת הלימודים שלאחר המינוי בפועל תפורסם הודעה לאיוש משרת הניהול.

1.5.3  על מינוי כאמור בסעיפים 1.5.1 ו-1.5.2 לא תחול חובת פרסום הודעה, והמועמד לתפקיד יוצע על ידי מנהל המחוז על גבי טופס הצעה למינוי בפועל הנמצא במערכת מרום, באתר משרד החינוך.

1.5.4 במקרים חריגים בלבד ובעקבות נימוקים מיוחדים שיירשמו, יהיה  המנהל הכללי רשאי למנות מנהל במינוי בפועל גם אם לא התקיימו סעיפים 1.5.1-1.5.3.

 

1.6    ועדת יועצים עליונה (להלן "הוועדה העליונה")

1.6.1  כללי

א.      המנהל הכללי רשאי למנות ועדה עליונה בכל מקרה שבו הוא סבור כי יש לשוב ולבחון את כל המועמדים שהופיעו לפני ועדת היועצים או רק את אלה שהומלצו על ידה.

ב.       המנהל הכללי ינמק את החלטתו בדבר הצורך בכינוס הוועדה העליונה, במיוחד אם מצא לנכון לכנס ועדה עליונה על אף שוועדת היועצים המליצה פה אחד או ברוב דעות על מועמד אחד.

הערה: למען הסר ספק, בהתקיים הנסיבות המפורטות בסעיפים א' ו-ב' לעיל, המנהל הכללי רשאי להעדיף שלא להסתייע בוועדת יועצים עליונה אלא לראיין בעצמו את המועמדים.

 

1.6.2  הזמנה להופעה בפני ועדת היועצים העליונה

א.      הזמנה להופעה בפני הוועדה תישלח למועמדים שנקבעו על פי המצוין בסעיף 1.6.1-א לעיל.

ב.       ההזמנה תישלח למועמד על ידי מנהל האגף הבכיר לפחות שבעה ימים לפני מועד הריאיון באמצעות כתובת הדואר אלקטרוני המוזנת במערכות המשרד. על המועמדים לוודא כי כתובתם מעודכנת.

1.6.3  סדרי עבודתה של הוועדה העליונה

א.      בריאיון בוועדה העליונה תיבדק התאמתו של המועמד מבחינת הכישורים הדרושים למילוי המשרה.

ב.       יושב ראש הוועדה העליונה ימנה מרכז לוועדה העליונה, והוא ירשום פרוטוקול של דיוניה.

               חברי הוועדה יהיו:

-      מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה – יושב ראש

-      מנהלי האגפים של הגיל המתאים במינהל הפדגוגי

-      נציג הלשכה המשפטית

-      האחראי על מינוי מנהלים באגף הבכיר לכוח אדם בהוראה – מרכז הוועדה.

          המנכ"ל, או ממלא מקומו בהעדרו, רשאי למנות אד הוק נציג/ים חלופי/ים בהיעדר חבר אחד או יותר של הוועדה העליונה.

ג.       מקום כינוסה של הוועדה העליונה ומועד הכינוס ייקבעו על ידי מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה.

ד.       הוועדה העליונה רשאית לדון במועמדותו של מועמד הנמצא מחוץ לישראל, אם מצאו חברי הוועדה העליונה כי המסמכים שהובאו לפניהם מספקים כדי לעמוד על תכונותיו וכישוריו של המועמד. הוא הדין במועמד שנבצר ממנו להופיע לפני הוועדה עקב מחלה או שירות מילואים. אי הופעה לא תהווה עילה לדחייתה של ישיבת ועדת היועצים העליונה. 

ה.      מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז הרלוונטי יעמיד לרשות הוועדה העליונה את תיקיו האישיים של כל מועמד ואת טופס הבקשה ונספחיו, אשר הומצאו לו על ידי המועמד והונחו לפני ועדת היועצים.

ו.       מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה רשאי, ביזמתו או על פי בקשת חברי ועדת היועצים העליונה, לדרוש עריכת בדיקה, בין בעצמו ובין באמצעות עובדי המשרד או גופים חיצוניים למשרד, של נתונים אישיים או מקצועיים של מועמד, מעבר לאלה שנתבקשו והונחו לפני ועדת היועצים.

          מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה ימציא את תוצאות הבדיקה לחברי ועדת היועצים העליונה אם לדעתו יש הן רלוונטיות להמלצה על המועמד.

ז.       אם אחד או יותר מהמועמדים למשרת הניהול הוא קרוב משפחה של חבר בוועדת היועצים העליונה, יודיע על כך חבר הוועדה ליושב ראש הוועדה ולא ישתתף בוועדה העליונה המראיינת את המועמדים למשרה שעליה מתמודד גם קרוב המשפחה. קרוב משפחה הוא: בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה.

ח.      עם סיום תהליך הראיונות של כל המועמדים שהתייצבו לפני הוועדה יעריך כל אחד מחברי הוועדה העליונה את המועמדים על פי נתוניהם האישיים ועל פי התרשמותו מהם בריאיון. הערכות אלה תירשמנה באופן מפורט בפרוטוקול הוועדה.

ט.      סיכום הערכת המועמדים על ידי חברי ועדת היועצים ירוכז בטבלה  אשר תשמש אותם ככלי עזר בלבד.

י.        כל חברי הוועדה יחתמו על סיכום הערכת המועמדים, ויושב ראש הוועדה ימסור אותו למרכז הוועדה.

יא.     בישיבת הוועדה העליונה יהיו נוכחים אך ורק חברי הוועדה המפורטים בסעיף ב' לעיל.

יב.     דיוני הוועדה העליונה, מסמכיה ומסקנותיה הם סודיים. אין להביאם לידיעתם של אחרים, אלא באישור המנהל הכללי.

יג.      פרוטוקול ישיבת הוועדה העליונה יודפס או ייכתב באורח ברור, ויוגש למנהל הכללי על ידי מרכז הוועדה באמצעות יושב ראש הוועדה העליונה.

1.6.4  מינוי לאחר הגשת המלצתה של הוועדה העליונה

א.      המנהל הכללי יחליט בדבר מינויו של מועמד למשרת ניהול בית ספר לאחר שיעיין בפרוטוקול של הוועדה העליונה ובמסמכים שהובאו לידיעתו.

ב.       המנהל הכללי ימסור החלטה מנומקת המבוססת על עובדות, על ממצאים ועל שיקול דעת  לגבי מינויו של המועמד שבחר בו למשרת הניהול.

ג.       אם יחליט המנהל הכללי על מינויו של מועמד למשרת ניהול, ישלח הממונה על מינוי מנהלים באגף כוח אדם בהוראה הודעה על כך למנהל המחוז הרלוונטי, והאחרון ישלח הודעה בהתאם למועמד שנבחר. יתר המועמדים יקבלו מכתב ממנהל המחוז או מנציגו על אי בחירתם.

 

2.            מינוי סגני מנהלים בבתי ספר רשמיים

 

2.1    כללי

אם מספר הכיתות במוסד חינוכי יגיע למספר המצדיק  מינוי סגן מנהל (ראה נספח 4), רשאי המנהל לפנות אל המפקח על המוסד בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה פנימי על משרה של סגן מנהל.

2.2     הליך הבחירה הפנימי

2.2.1  הודעה על משרה פנויה לסגן מנהל תפורסם על לוח המודעות בבית הספר ותכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות  ואת הנהלים הקשורים במכרז. כל מורה בבית הספר רשאי להגיש את מועמדותו, בתנאי שיענה על הדרישות, יהיה בעל הכישורים המתאימים ויפעל בהתאם לנהלים שייקבעו.

בחטיבת ביניים הצמודה לחטיבה עליונה יוכלו להגיש את מועמדותם רק מורים שהם עובדי משרד החינוך בבית הספר.

2.2.2  ועדת היועצים תמנה שני חברים: מנהל בית הספר והמפקח על בית הספר.

         בבית ספר על-יסודי שש-שנתי (כיתות ז'-י"ב) שבו חטיבת הביניים צמודה לחטיבה העליונה מנהל בית הספר לעניין זה הוא מנהל חטיבת הביניים. מנהל בית הספר השש-שנתי רשאי להשתתף בוועדה במעמד של משקיף, אולם הוא לא יהיה בעל זכות הצבעה.

2.2.3  הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

2.2.4  מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר.

2.2.5  הליך הבחירה הפנימי ייערך ככל האפשר לא יאוחר מתחילת חודש יוני.   

 

2.3 הליך הבחירה החיצוני

2.3.1  אם לא יימצא מועמד לתפקיד בין מורי בית הספר, או אם ועדת היועצים לא תמליץ על מועמד ראוי לתפקיד מקרב מורי בית הספר, או במקרה שמנהל המחוז לא ייתן את אישורו להמלצת ועדת היועצים לבחירה במועמד מקרב מורי בית הספר, תפורסם בעיתונות או באתר האינטרנט של משרד החינוך הודעה על משרה פנויה של סגן מנהל.

2.3.2 הרכבה של ועדת היועצים יהיה כהרכב הוועדה בהליך בחירה פנימי, כמפורט בסעיף 2.2.2 לעיל.

2.3.3 הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

2.3.4  מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר.

 

3.            מינוי סגני מנהלים במרכזי פסג"ה

 

3.1    כללי

אם יגיע מרכז פסג"ה לגודל המצדיק מינוי סגן מנהל מרכז פסג"ה (גודל בינוני ומעלה, כלומר מעל 1000 עובדי הוראה הרשומים באזור ההזנה של מרכז הפסג"ה), רשאי מנהל המרכז לפנות אל המפקח על הפיתוח המקצועי בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה למשרה של סגן מנהל מרכז פסג"ה.

3.2    הליך הבחירה

3.2.1  הודעה על משרה פנויה לסגן מנהל מרכז פסג"ה תפורסם על לוח המודעות במרכז ועל לוח המודעות של כל בתי הספר השייכים לאזור ההזנה של המרכז, ותכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות  ואת הנהלים הקשורים במכרז. כל עובד הוראה השייך לאזור ההזנה רשאי להגיש את מועמדותו, בתנאי שיענה על הדרישות, יהיה בעל כישורים מתאימים ויפעל בהתאם לנהלים שייקבעו.

ועדת היועצים תמנה שני חברים: מנהל מרכז הפסג"ה והמפקח על הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה באותו מרכז.

בוועדת היועצים רשאי להשתתף משקיף שהוא עובד משרד החינוך.

3.2.2  הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

3.2.3  מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל מרכז הפסג"ה.

 

4.            מינוי סגני מנהלים במרכזי הדרכה

 

4.1    כללי

אם התפנתה משרת סגן מנהל מרכז הדרכה, רשאי מנהל מרכז ההדרכה לפנות אל המפקח על אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות במינהל החברה והנוער בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה למשרה של סגן מנהל מרכז הדרכה.

4.2    הליך הבחירה

4.2.1  הודעה על משרה פנויה לסגן מנהל מרכז הדרכה תפורסם על לוח המודעות במרכז ההדרכה. אם המשרה שהתפנתה היא במרכז הדרכה מחוזי, תפורסם המודעה באותו מרכז הדרכה וכן במשרדי מינהל החברה והנוער במחוז. אם המשרה שהתפנתה היא במרכז הדרכה ארצי, תפורסם המודעה באותו מרכז הדרכה וכן במשרדי מטה מינהל החברה והנוער. המודעה תכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים במכרז.

4.2.2 בוועדת היועצים יהיו חברים: במרכז הדרכה מחוזי – מפקח מאגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות, נציג מינהל החברה והנוער במחוז ומנהל מרכז ההדרכה. במרכז הדרכה ארצי – מפקח מהאגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות, ממונה מהאגף החברתי-קהילתי ומנהל מרכז ההדרכה.

4.2.3 הוועדה תראיין את המועמדים ותגיש את המלצותיה למנהל אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות במינהל החברה והנוער, והוא יאשר או ידחה את המלצות הוועדה.

4.2.4 הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל מרכז ההדרכה.

 

5.            מינוי סגני מנהלים בחינוך ובספורט ימי

 

5.1    כללי

אם יגיע בית ספר לחינוך ימי (להלן "בית ספר") לגודל המצדיק מינוי סגן מנהל (כמפורט בנספח 4), רשאי מנהל בית הספר לפנות אל המפקח על החינוך הגופני במחוז בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה על משרה של סגן מנהל.

5.2    הליך הבחירה

5.2.1  הודעה על משרה פנויה לסגן מנהל בית הספר תפורסם על לוח המודעות בבית הספר, ותכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים במכרז. כל עובד הוראה רשאי להגיש את מועמדותו, בתנאי שיענה על הדרישות, יהיה בעל כישורים מתאימים ויפעל בהתאם לנהלים שייקבעו.

         ועדת היועצים תמנה שני חברים: מנהל בית הספר לחינוך ימי והמפקח על החינוך הגופני במחוז.

5.2.2  הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

5.2.3  מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר.

 

6.            מינוי מנהלי אשכול פיס - הליכי הבחירה

6.1     הליכי הבחירה והמינוי יהיו כנהוג לגבי סגני מנהלים בבתי ספר רשמיים, מאחר שמעמדו של מנהל אשכול פיס הוא כשל סגן מנהל בית ספר.

6.2      הליך הבחירה הפנימי יהיה כדלקמן:

6.2.1 המחוז יפרסם על לוחות המודעות של בתי הספר שאליהם משויך ה"אשכול" הודעה על משרה פנויה ויכלול בה את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים במכרז.

6.2.2 כל עובד הוראה העונה על הדרישות שפורטו לעיל רשאי להגיש את מועמדותו למשרה האמורה.

6.2.3 המנהל ייבחר על ידי ועדת בחירה שימנה מנהל המחוז. מנהל המחוז או נציגו יעמוד בראש ועדת היועצים וימנה את חברי הוועדה לפי ההרכב הזה:

-    נציג הרשות המקומית

-    מנהל בית הספר השש-שנתי או מנהל חטיבת הביניים  העצמאית שה"אשכול" צמוד אליהם

-    נציג הארגון היציג

-    מפקח בית הספר

-    המפקח המחוזי למדע ולטכנולוגיה

-    נציג המינהל למדע ולטכנולוגיה שישמש כמשקיף בוועדה.

אם לא התקבלה הכרעה חד-משמעית בדבר המועמד המועדף, יכריע קולו של יושב ראש הוועדה.

6.2.4 מועמד שלא הוזמן לריאיון בפני ועדת הבחירה יקבל על כך הודעה מנומקת בכתב.

6.2.5  הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

6.2.6 מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר השש-שנתי ולמנהל חטיבת הביניים.

6.3     הליך הבחירה החיצוני יהיה כדלקמן:

6.3.1 אם לא יימצא מועמד לתפקיד בין מורי בית הספר המשויכים לאשכול, או אם ועדת היועצים הפנימית לא תמליץ על מועמד ראוי מבין אלה שהגישו את מועמדותם, או אם מנהל המחוז לא יאשר את המלצת ועדת היועצים, תפורסם בעיתונות או באתר האינטרנט של משרד החינוך הודעה על משרה פנויה של מנהל אשכול פיס.

6.3.2 הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

6.3.3  מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר השש-שנתי ולמנהל חטיבת הביניים.

 

7.            מינוי מנהל חטיבה צעירה – הליכי בחירה

 

7.1    כללי

7.1.1 הליכי הבחירה והמינוי יהיו כנהוג לגבי סגני מנהלים בבתי ספר רשמיים.

7.1.2  במוסד חינוך רשמי הכולל חטיבה צעירה רשאי מנהל המוסד לפנות אל המפקח על המוסד בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה פנימי למשרה של מנהל חטיבה צעירה.

7.2    הליך הבחירה הפנימי

7.2.1  הודעה על משרה פנויה למנהל חטיבה צעירה תפורסם על לוח המודעות בבית הספר ותכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים במכרז. כל עובד הוראה בבית הספר רשאי להגיש את מועמדותו, בתנאי שיענה על הדרישות, יהיה בעל כישורים מתאימים ויפעל בהתאם לנהלים שייקבעו.

7.2.2  ועדת היועצים תמנה שני חברים: מנהל בית הספר והמפקח על בית הספר.

7.2.3  הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

7.2.4  מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר.

7.2.5  הליך הבחירה הפנימי ייערך ככל האפשר לא יאוחר מתחילת חודש יוני.   

7.3  הליך הבחירה החיצוני

7.3.1  אם לא יימצא מועמד לתפקיד בין עובדי ההוראה בבית הספר, או אם ועדת היועצים אינה ממליצה על מועמד ראוי לתפקיד מקרב עובדי ההוראה בבית הספר, או אם מנהל המחוז לא יאשר את המלצת ועדת היועצים לבחירה במועמד מקרב עובדי ההוראה בבית הספר – תפורסם בעיתונות או באתר האינטרנט של משרד החינוך הודעה על משרה פנויה של סגן מנהל.

7.3.2 הרכבה של ועדת היועצים יהיה כהרכב הוועדה בהליך בחירה פנימי, כמפורט בסעיף 7.2.2 לעיל.

7.3.3 הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

7.3.4 מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר.

 

8.            נספחים

נספח 1: כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה

נספח 2: כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת סגן מנהל

נספח 3: הנחיות למסירת פרוטוקול ועדת היועצים

נספח 4: מספר הכיתות המצדיק מינוי של סגני מנהלים.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/6 (א), י"א בשבט התשע"ז, 07 בפברואר 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  07/04/2017