education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.5 תנאי שירות

(תשע) 1–8.5  תמריצים למורים בשנת הלימודים התש"ע
 

לאור החלטת בג"ץ מס' 11163/03 מיום כ"ט בשבט התשס"ו, 27.2.06, שלפיה יש לבטל את מעמדם של אזורי העדיפות הלאומית, אי אפשר להמשיך ולתת תמריצים, ובכלל זה תמרוץ מיוחד – חוזים אישיים – לעובדי הוראה המתגוררים ו/או עובדים באזורים אלה החל מיום י"א באדר התשס"ז, 1.3.07. הוראה זו חלה על עובדי הוראה וחינוך שלא קיבלו תמריצים בעבר ואשר הגישו בקשות לגף התמריצים לאחר י"א באדר התשס"ז, 1.3.07.

עובדי הוראה שקיבלו תמריצים עד לשנת הלימודים התשס"ז ימשיכו לקבל את אותם תמריצים גם בהתש"ע על פי ההוראה בחוזר "הודעות ומידע" סז/1,סעיף 1–8.5.

עובדי הוראה שהועסקו בחוזה אישי (תמרוץ ותגמול מיוחדים) בשנת הלימודים התשס"ט יאושרו גם בשנת הלימודים התש"ע. האישור לא יהיה אוטומטי, והוא מותנה בקבלת דיווחים מילוליים על מידת הצלחתם של המורים בשנת הלימודים התשס"ט ובחוות דעת חיובית של המנהל והמפקח של המוסד ושל מנהל המחוז.

עד לגיבוש סופי של תכנית התמריצים יקבלו מורים חדשים שיעברו ליישובים ברשימה המפורטת להלן תמריצים כרגיל, כמפורט בחוזר "הודעות ומידע" סז/1, סעיף 8.5-1:

–        אילת

–        מצפה רמון

–        מועצה אזורית רמת הנגב (עזוז, ניצנה, ניצני סיני)

–        מועצה אזורית ערבה תיכונה (פארן, צופר, ספיר, עין יהב)

–        מועצה אזורית חבל אילות (כל היישובים).

 


 

בשאלות אפשר לפנות אל גף התמריצים למורים, טל' 02-5604771/2.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/1, י"ב באלול התשס"ט, 01 בספטמבר 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014