education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.5 תנאי שירות

8.5-47  קביעת דרגת שכר שוות-ערך לדרגה אקדמית למורים שהם בוגרי ישיבות המלמדים בפועל תלמוד ו/או תושבע"פ ו/או מחשבת ישראל ו/או תנ"ך

 

חוזר זה מבוטל

(למען הסר ספק, חוזר זה פורסם בטעות והוא מבוטל. להלן קישור לחוזר המתוקן  עג/7(א), סעיף 8.5-48)

 

מבוא

תמצית

חוזר זה קובע קריטריונים לקבלת דרגת שכר שוות-ערך לדרגה אקדמית למורים שהם בוגרי ישיבות המלמדים בפועל תלמוד ו/או תושבע"פ ו/או מחשבת ישראל ו/או תנ"ך.

התוקף: החל מ-1 ביוני 2012.

התחולה: כלל מערכת החינוך במגזר היהודי.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא

 -    סעיף 8.5-46 בחוזר הוראות הקבע עג/1(א), "קביעת דרגת שכר שוות-ערך לדרגה אקדמית למורים שהם בוגרי ישיבות המלמדים בפועל תלמוד ו/או תושבע"פ ו/או מחשבת ישראל ו/או תנ"ךמבוטל          

-     סעיף 8.5-45 בחוזר הוראות הקבע עב/10(א), "קביעת דרגת שכר שוות-ערך לדרגה אקדמית למורים שהם בוגרי ישיבות המלמדים בפועל תלמוד ו/או תושבע"פ ו/או מחשבת ישראל ו/או תנ"ך" –  מבוטל

-      סעיף 8.5-44 בחוזר הוראות הקבע עב/4(א), "קביעת דרגת שכר שוות-ערך לדרגה אקדמית למורים שהם בוגרי ישיבות המלמדים בפועל תלמוד ו/או תושבע"פ ו/או מחשבת ישראל ו/או תנ"ך" –  מבוטל

-     סעיף 8.5-4 בחוזר "הודעות ומידע" סט/3, "קביעת דרגת שכר למורים לתושבע"פ ו/או למחשבת ישראל שהם בוגרי ישיבות – תיקון לסעיף 104 בחוזר נד/2"מבוטל

-     סעיף 428 בחוזר נז/10, "גמול כפל תואר וגמול ביניים לבעלי דרגות אקוויוולנטיות" – מבוטל

-     סעיף 43 בחוזר נו/1, "קביעת דרגת שכר למורים לתושבע"פ ו/או למחשבת ישראל שהם בוגרי ישיבות – שינוי" – מבוטל

-     סעיף 104 בחוזר נד/2, "קביעת דרגת שכר למורים לתושבע"פ ו/או למחשבת ישראל שהם בוגרי ישיבות" – מבוטל

-     סעיף 95 בחוזר נג/2, "בעלי דרגות אקוויוולנטיות" – מבוטל

-     סעיף 58 בחוזר שם/2, "קביעת דרגת שכר שוות-ערך למורים לתושבע"פ שהם בוגרי ישיבות" – מבוטל

-     סעיף 12 בחוזר לט/1, "קביעת דרגות שכר אקוויוולנטיות למורים לתושבע"פ שהם בוגרי ישיבות" – מבוטל.

 

התפוצה: מנהלי בתי הספר, המפקחים, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות.

 

 

הגורם האחראי

א.   שם היחידה: המינהל לכוח-אדם בהוראה, תיאום ובקרה

ב.    בעל התפקיד: עובדי גפי כוח אדם בהוראה במחוזות ובמטה.

 

נספחים

נספח א: בקשה לאישור ניקוד לשם קביעת דרגת שכר אקוויוולנטית בעד פרסומים

נספח ב: הצהרות לצורך קבלת ניקוד עבור שנות לימוד בישיבה

נספח ג: טופס בקשה לדירוג אקוויוולנטי.

 

תוכן העניינים

1.    כללי

2.    שיטת הדירוג

3.    הקריטריונים לקבלת דירוג בשל לימודים גבוהים

4.    הקריטריונים לקבלת דירוג בשל פרסומים

5.    נוהלי הפנייה לקבלת הדרגה

6.    נספחים.

 

 

1.     כללי

1.1     חוזר זה נועד לקבוע דירוג לצורכי שכר בלבד למורים שהם בוגרי ישיבות המלמדים בפועל את מקצועות הקודש: תלמוד/תושבע"פ (בכל מקום בחוזר שמצוין בו אחד מהם הוא כולל את שניהם) ו/או מחשבת ישראל ו/או תנ"ך.

 1.2    הדירוג הוא למורים העומדים בכל הדרישות המפורטות בחוזר זה. להלן דרישות הסף:

1.2.1  למורה יש תעודת הוראה למקצועות הקודש (על סמך בחינות מילואים) ו/או תעודת הוראה/רישיון הוראה קבוע/רישיון לעיסוק בהוראה במקצועות תושבע"פ ו/או תושבע"פ ומחשבת ישראל ו/או תושבע"פ  ותנ"ך

         או

תעודת "השכלה תורנית גבוהה" של הרבנות הראשית לישראל כמפורט ב-3.2.2 א להלן

או

תעודת סמיכה לרבנות מהרבנים הראשיים לישראל כמפורט ב-3.2.2 או ג להלן

או

תעודת הרחבת הסמכה להוראת התנ"ך על פי תכנית שתיקבע על ידי המשרד, לפי המפורט ב-3.2.6 להלן

או

בחינה על 150 דפי גמרא כמפורט ב-3.2.5.

1.2.2  המורה למד בישיבה גבוהה מוכרת לפחות 4 שנים לאחר גיל 18 או לאחר סיום י"ב כיתות.

1.2.3  המורה מלמד בפועל את המקצועות המצוינים לעיל בשנת הגשת הבקשה בהיקף של שליש משרה לפחות.

1.2.4 למען הסר ספק, אפשר לקבל ניקוד עבור לימודים/תעודות המעניקים ניקוד פעם אחת בלבד, למעט מקרים שצוין בהם אחרת.

1.3       דרגות שכר שוות-ערך לדרגה אקדמית מיועדות לפלח באוכלוסיית המורים המלמדים בפועל תושבע"פ ו/או מחשבת ישראל ו/או תנ"ך אשר מטעמים של תפיסת עולם והכרה דתית אינם לומדים מקצועות אלה במוסדות להשכלה גבוהה לקראת קבלת תואר אקדמי. לפיכך מורים שקיבלו תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה לא יאושרו עבורם דרגות שכר אקוויוולנטיות ל-M.A. ולדוקטור. זאת משום שכשם שהם למדו לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה, כך לא נמנע מהם ללמוד במוסד כזה גם לתארים אקדמיים גבוהים יותר. הוראה זו תחול על מי שהחל את לימודיו לתואר אקדמי משנת הלימודים התש"ע ואילך.

1.4       עובדי הוראה בעלי דרגה אקוויוולנטית חסרי תעודת בגרות, אשר ברשותם תעודת מורה מוסמך בכיר ממוסד להכשרת עובדי הוראה, יהיו זכאים לכפל תואר. זאת בתנאי שתעודת ההוראה לא נלקחה בחשבון לצורך הדרגה האקוויוולנטית.

1.5       מורים שהגישו בקשות להכרה בתעודות השכלה, ולא להכרה בפרסומים, שהחלו לעבוד בפועל החל משנת הלימודים התשע"ב (1.9.11), וזכאותם לתעודת בגרות או לתעודת הסמכה להוראה או ל-B.Ed. או ל-M.Ed., או בוגרי אוניברסיטאות שסיימו את לימודיהם לכל המאוחר בסוף שנת הלימודים התשע"א (31.8.11), אשר פנו לצורך קבלת דירוג אקוויוולנטי, נבדקו בקשותיהם עד סוף התשע"ב (31.8.12) על פי ההנחיות בחוזרים הקודמים. החל משנת הלימודים התשע"ג ייבדקו כל הבקשות על פי  חוזר זה בלבד.

 

חזרה

 

2.     שיטת הדירוג

הדירוג ייקבע לפי שיטת ניקוד מצטברת, כמפורט להלן:

2.1     לדרגת שכר שוות-ערך לדרגה אקדמית B.A. יהיה זכאי מורה שעמד בדרישות הסף וצבר 30 נקודות,  כמפורט בחוזר זה. 

2.2     לדרגת שכר שוות-ערך לדרגה אקדמית .M.A יהיה זכאי מורה שעמד בדרישות הסף וצבר 55 נקודות, כמפורט בחוזר זה, בתנאי שיכללו את הנקודות עבור אחת מהתעודות המפורטות להלן:

2.2.1  תעודת "השכלה תורנית גבוהה" של הרבנות הראשית לישראל כמפורט ב-3.2.2 א להלן

או

2.2.2  תעודת סמיכה לרבנות מהרבנים הראשיים לישראל כמפורט        ב-3.2.2 ב או ג להלן

או

 2.2.3 תעודת  הרחבת הסמכה להוראת  התנ"ך על פי תכנית שתיקבע על ידי המשרד, לפי המפורט ב-3.2.6 להלן

או

 2.2.4 בחינה על 150 דפי גמרא כמפורט ב-3.2.5 להלן.

 

2.3     לדרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית דוקטור נדרשים תנאי הסף האלה: א. המורה למד בישיבה גבוהה 7 שנים לפחות; ב. המורה עמד בדרישות הסף לדרגת דוקטור וצבר 75 נקודות, כמפורט בחוזר זה, בתנאי שיכללו את הנקודות עבור הדרישות שלהלן:

2.3.1   תעודות כמבואר לעיל, ב-2.2.1 או ב-2.2.2 או ב-2.2.3 או ב-2.2.4

2.3.2  כתיבת ספרים או מאמרים (למעט מאמרים דידקטיים) שהוא יוכל לצבור עבורם 40 נקודות בסך הכול; זאת בתנאי: א. שהוא קיבל 10 נקודות לפחות על ספר/מאמר אחד ובסך הכול יצבור בסעיף זה 20 נקודות לפחות; ב. שהוא יגן בהצלחה בפני ועדה שתוסמך לכך על המאמר או על הספר שעליו קיבל 10 נקודות אם יידרש לכך, כמבואר ב-4.1.6 להלן.

הערה: מורה בעל תעודת כושר לדיינות מהרבנות הראשית לישראל יהיה פטור מצבירת נקודות בגין כתיבת  מאמרים או ספרים.

 

חזרה

 

 

3.     הקריטריונים לקבלת דירוג בשל לימודים גבוהים

3.1     הגדרות

3.1.1  ישיבה: ישיבה גבוהה/כולל אברכים/ישיבת הסדר המוכרים על ידי מי שהוסמך לכך.

3.1.2  שנת לימודים בישיבה: שנת הלימודים בישיבה מתחילה בחודש אלול ומסתיימת בחודש אב. השנה תוכר רק למי שלמד ברציפות לפחות 10 חודשים באותה שנה ובהיקף של 35 שעות שבועיות לפחות. שנת לימודים איננה כוללת חודשי שירות צבאי סדיר בפועל.

3.1.3  עבודה במהלך שנות הלימודים בישיבה

א.      ב-4 שנות הלימודים הראשונות בישיבה: ניקוד עבור שנות לימודים בישיבה יינתן רק למי שלא עבד בהוראה ולא עבד בשום עבודה אחרת במהלך 4 השנים הראשונות ללימודים בישיבה. יש לצרף את הצהרת המורה שהוא לא עבד בשנים אלה.

ב.       לאחר 4 שנות לימודים ראשונות בישיבה: ניקוד עבור שנות הלימודים בישיבה לאחר 4 שנים ראשונות יינתן רק למי שלמד לפי 3.1.2 לעיל גם אם עבד בעבודה כלשהי, אך לא יותר מאשר 16 ש"ש. על המורה להצהיר על סך השעות השבועיות שהוא עבד בהן.

3.1.4  לימודים לתואר או לתעודה במהלך לימודים בישיבה

תלמיד ישיבה שלומד במקביל ללימודי הישיבה במכללה להכשרת מורים לתואר B.Ed. או M.Ed. או לימודים אקדמיים אחרים, לא יהיה זכאי לניקוד עבור אותן שנות ישיבה המקבילות ללימודיו.

מורים שהחלו לעבוד בפועל החל בשנת הלימודים התשע"ב (1.9.11), אושרו בקשותיהם לתקופת לימודיהם בישיבה על פי ההנחיות בחוזרים הקודמים עד סוף שנת הלימודים התשע"ב (31.8.12).

 

3.2     הקריטריונים לקביעת נקודות מצטברות לקבלת דרגות שכר שוות-ערך לדרגה אקדמית  בשל לימודים גבוהים

3.2.1  לימודים בישיבה גבוהה

סוג הלימודים

מספר הנקודות המצטברות

המסמכים הדרושים לאישור הנקודות המצטברות

לימודים בישיבה גבוהה לפחות 4 שנים לאחר סיום כיתה י"ב

3 נקודות בעד כל שנת לימודים (אפשר לצבור עד 30 נקודות)

אישורים מקוריים החתומים על ידי ראש הישיבה לאחר סיום, בציון מספר שעות הלימוד השבועיות בכל שנה

 

3.2.2  תעודות כושר או הסמכה מטעם הרבנות הראשית לישראל

סוג התעודות

מספר הנקודות המצטברות

המסמכים הדרושים לאישור הנקודות המצטברות

א.  תעודת כושר לרב שכונה, מושב או מועצה מקומית או מועצה אזורית החתומה ע"י הרב הראשי לישראל

4 נקודות

תעודת כושר המונפקת ע"י הרבנות הראשית

 

 או

סוג התעודות

מספר הנקודות המצטברות

המסמכים הדרושים לאישור הנקודות המצטברות

ב.  כתב הסמכה לרב עיר חתום ע"י הרבנים הראשיים לישראל

20 נקודות

תעודת כתב הסמכה לרב עיר מהרבנות הראשית לישראל

ג.   כתב הסמכה לרבנות מהרבנים הראשיים לישראל שנרשם בו "יורה יורה"

12 נקודות

תעודת כתב הסמכה לרבנות המונפק ע"י הרבנות הראשית לישראל וחתום ע"י הרבנים הראשיים לישראל

 

 או 

ד.  תעודת "השכלה תורנית גבוהה" המונפקת על ידי הרבנות הראשית לישראל באופן שהוסכם בין הרבנות הראשית לישראל לבין משרד החינוך

12 נקודות

תעודת "בעל השכלה תורנית גבוהה" המונפקת ע"י הרבנות הראשית

ה.  תעודת כושר לדיינות החתומה ע"י הרבנים הראשיים לישראל

55 נקודות

תעודת כושר לדיינות המונפקת ע"י הרבנות הראשית לישראל וחתומה ע"י הרבנים הראשיים לישראל

 

הערות ל-א-ה

1.       תעודות על הסמכה או על השכלה תורנית גבוהה ניתנות על בסיס בחינות הנערכות על ידי הרבנות הראשית בלבד. בסעיפים שלעיל לא תילקח בחשבון סמיכה לרבנות בדרגה כלשהי שניתנה על ידי רבני ערים, גם לאחר חתימת הרבנים הראשיים.

2.       אם בתעודת "השכלה תורנית גבוהה" נכתב שמחזיק התעודה "מוסמך להוראה", הכוונה היא שמחזיק התעודה מוסמך לפסוק הלכה. הרבנות הראשית איננה גוף המכשיר מורים להוראה בבתי הספר. תעודה זו איננה מוכרת כתעודת הוראה בבתי ספר, ואיננה מקנה ניקוד כתעודת הוראה.

 


3.2.3 לימודים להוראה במקצועות תושבע"פ ו/או תושבע"פ  ותנ"ך ו/או  מחשבת ישראל (להלן: "מקצועות הקודש")

 

סוג התעודות

מספר הנקודות המצטברות

המסמכים הדרושים לאישור הנקודות המצטברות

א.  תעודת מורה מוסמך להוראת מקצועות הקודש לחינוך היסודי על סמך בחינות מילואים

3 נקודות

תעודת מורה המונפקת ע"י משרד החינוך

           או

        

ב.  רישיון הוראה קבוע/רישיון להוראת מקצועות הקודש למעט רישיון שניתן על סמך ותק ללא עמידה בבחינות

4 נקודות

רישיון הוראה קבוע/רישיון לעיסוק בהוראה המונפקים ע"י משרד החינוך

           או

 

ג.  תעודת הוראה של סמינר דו-שנתי או תעודת הוראה ממוסד להשכלה גבוהה או תעודת מורה מוסמך ממכללה  להכשרת עובדי הוראה בארץ או תעודת דרגת שכר של מורה מוסמך בכיר להוראת מקצועות קודש

6 נקודות

תעודה מסמינר או ממכללה בארץ, על סמך לימודים במשך שנתיים, או ממוסד להשכלה גבוהה בארץ, או תעודת דרגת שכר של מורה מוסמך בכיר מהאגף להכשרה ולהשתלמות במשרד החינוך

           או

 

ד.  תעודת מורה מוסמך בכיר במקצועות הקודש ממכללה להכשרת עובדי הוראה בארץ

9 נקודות

תעודה ממכללה בארץ על סמך לימודים במשך 3 שנים

 

ה.      מעמדם של מורים לא מוסמכים

1)       מורים חדשים בלתי מוסמכים

א)      מורים חדשים בלתי מוסמכים, הנקלטים למערכת החינוך יהיו מחויבים לסיים את חובותיהם הלימודיים לתעודת מורה בכיר תוך 3 שנים מיום תחילת עבודתם.

ב)       לשם קביעת דרגת שכר שוות-ערך ל-B.A. למורים חדשים תינתן אפשרות לקבוע את דרגתם על סמך  תעודת השכלה תורנית גבוהה מהרבנות הראשית לישראל עד תום 3 שנים מיום תחילת עבודתם, בתנאי שהמציאו אישור על רישום ללימודים במכון להכשרת מורים (ואף המציאו קבלה על תשלום ללימודיהם במכון).

ג)       לגבי מורים שלא ישלימו את הסמכתם להוראה תוך 3 שנים – באחריות האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי או מינהל החמ"ד להודיע לבעלויות על הפסקת עבודתם לאלתר. בכל מקרה תישלח הודעה על הפסקת עבודה כל שנה למורים החדשים שאינם מוסמכים.

2)       מורים בלתי מוסמכים

מורים בלתי מוסמכים המועסקים בפועל והקבועים במערכת, לא יהיו זכאים לקביעת דרגת שכר שוות-ערך ולא יהיו זכאים לקידום בדרגות על סמך תעודת השכלה תורנית גבוהה, אלא יידרשו להשלים את הסמכתם להוראה באמצעות בחינות מילואים. מורים אשר יונפקו להם כתבי חיוב יידרשו להשלים את הסמכתם תוך 4 שנים בלבד.

 

3.2.4  לימודים אקדמיים במכללות להוראה במקצועות תושבע"פ או תושבע"פ ותנ"ך או תושבע"פ ומחשבת ישראל (להלן: "מקצועות הקודש")

סוג התעודות

מספר הנקודות המצטברות

המסמכים הדרושים לאישור הנקודות המצטברות

א.  תעודת B.Ed.  במקצועות הקודש ממכללה אקדמית דתית לחינוך בארץ

9 נקודות

תעודת B.Ed. ממכללה אקדמית דתית לחינוך

          או

ב.   תעודת M.Ed.  במקצועות הקודש ממכללה אקדמית דתית לחינוך בארץ

15 נקודות

תעודת M.Ed. ממכללה אקדמית דתית לחינוך

 

הערות

1.       הניקוד לתואר M.Ed. מבטל את הניקוד עבור תעודת B.Ed..

2.       מורה שלמד במסלול אקדמי לשם קבלת תואר B.A. באוניברסיטה לא יהיה זכאי לקבל דירוג אקוויוולנטי על סמך  הלימודים לתואר האקדמי. 

 

3.2.5  לימודים לבחינות על דפי גמרא

הבחינה

מספר הנקודות המצטברות

המסמכים הדרושים לאישור הנקודות המצטברות

בחינה בכתב על 30 דפי גמרא עם רש"י ותוספות במסכת אחת

3 נקודות (בסעיף זה אפשר לצבור עד 15 נק')

אישור של ועדת הבחינות במשרד החינוך בראשותו של המפמ"ר לתושבע"פ, שיכלול פרטים אלו: תאריך המבחן, חומר המבחן, הציון (ציון עובר: 75 נק' לפחות בכל מבחן)

 

הערה: אפשר להיבחן בחמש בחינות על מסכתות שונות ולצבור בסעיף זה בסך הכול 15 נקודות. הבחינות יתקיימו שלוש פעמים בשנה (בסוף החודשים תשרי, ניסן ואב). בכל מועד בחינה יהיה אפשר להיבחן על מסכת אחת מבין שתיים. רשימת המסכתות, מקום המבחן, התאריך המדויק, השעה ומבנה המבחן יפורסמו באתר המפמ"ר לתלמוד ולתושבע"פ:  www.education.gov.il/Hemed 

יש לבחור בלשוניות > מקצועות לימוד  > תלמוד ותושב"ע  > מבחן גמרא לניקוד אקוויוולנטי.

 

3.2.6  לימודים לתעודת הרחבת הסמכה להוראת תנ"ך, להכשרת מורים לתושבע"פ ולתנ"ך

התעודה

מספר הנקודות המצטברות

המסמכים הדרושים לאישור הנקודות המצטברות

תעודת הרחבת הסמכה להוראת תנ"ך, המוכרת על ידי האגף להכשרת מורים במשרד החינוך

15 נקודות (ניקוד זה נוסף לניקוד הניתן ב-3.2.3 ד)

תעודה להשלמת התכנית המורחבת בתנ"ך להוראה בכיתות ז'-י"ב

 

חזרה

 

4.     הקריטריונים לקבלת דירוג בשל פרסומים

הערה

 מורה שאין ברשותו אחד מהמסמכים על פי סעיף 2.2 דלעיל, לא יוכל להגיש בקשה לקבלת ניקוד עבור פרסומים.

4.1     אופן הפרסום

-     חומר מודפס: לוועדה יוגש רק מאמר מודפס שפורסם בדפוס כחוברת או בתוך חוברת מאסף.

-     פרסום אינטרנטי: הוועדה לא תקבל מאמר או ספר שפורסם רק ברשת האינטרנט.

4.2     היקף המאמר/הספר

-      לוועדה יוגש רק  מאמר שבו לא פחות מ-5,000 מילים.

-      לוועדה יוגש רק ספר שבו לא פחות מ-50,000 מילים.

4.3     העורך, המערכת וההוצאה לאור של החוברת שבה פורסם המאמר

-      חוברת תוכר רק אם יש לה עורך, מערכת והוצאה לאור מסודרת עם כתובת. בחוברת שיש בה אסופת מאמרים של כמה כותבים יש לוודא שמופיע שמו של העורך הפעיל ו/או המערכת הפעילה. לגבי חוברות וביטאונים שיוכרו על ידי הוועדה, אין צורך להוכיח את הכתוב בסעיף זה.

-      על החוברת לצאת לאור בתדירות של פעם בשנתיים לפחות. יתקבלו מאמרים לוועדה רק מהחוברת השלישית ואילך, ומאז יהיה אפשר להכיר גם במאמרים שפורסמו בשתי החוברות הראשונות.

4.4     תפוצה

-     תפוצת מאמר: לוועדה יוגש מאמר שפורסם בחוברת שהופצה ב-250 עותקים לפחות. על המורה יהיה לציין רשימה של 10 ספריות מוכרות שונות ברחבי הארץ (ספריות בישיבות וספריות ציבוריות מוכרות), שבהן אפשר למצוא את החוברת.

-     תפוצת ספר: לוועדה יוגש ספר שהופץ ב-250 עותקים לפחות. על המורה יהיה לציין רשימת תפוצה של 10 ספריות מוכרות שונות ברחבי הארץ (ספריות בישיבות וספריות ציבוריות מוכרות) שבהן אפשר למצוא את הספר.

-     להלן רשימה של ספריות ציבוריות מוכרות, שחובה לשלוח להן את הפרסומים: הספרייה הלאומית, האוניברסיטה העברית, ירושלים; ספריית הרמב"ם בתל אביב; ספריית המועצה הדתית ברמת גן; 3 ספריות במכללות להכשרת מורים.

4.5     תוכן

-     בתוכן כל מאמר או ספר שיוגש לוועדה צריך להיות חידוש משמעותי בעיני חברי הוועדה. על המגיש לצרף דף ובו הסבר קצר (עד 150 מילים) על החידוש שבמאמר או בספר שיובא לפני הוועדה לשם הערכתו. לא יינתן ניקוד למאמר או לספר העוסקים בנושאים נדושים, שאין בהם חידוש משמעותי.

-     לא יינתן ניקוד למאמר או לספר העוסקים בדרשות, בליקוטי מקורות,  בסידור מקורות או בעריכה.

4.6     הגנה על מאמר או על ספר בפני הוועדה

על המורה יהיה להגן על הספר/המאמר בפני הוועדה להשכלה תורנית או בפני מי שיוסמך על-ידה,  אם הוא יידרש לכך, וזאת רק על פרסום שיזכה ב-10 נקודות ויותר .

4.7     פרסומים שנעשה בהם שימוש לצורך קידום מקצועי

פרסומים שנעשה בהם שימוש לצורך קידום מקצועי, כגון במסגרת "אופק חדש"/"עוז לתמורה", לימודים אקדמיים וכד', לא יילקחו בחשבון באישור דרגת שכר שוות-ערך לדרגה אקדמית. על המורה יהיה להצהיר שהמאמר לא נכתב לצורך קידום מקצועי.

4.8     המסמכים הדרושים להגשה לאישור הנקודות המצטברות לספר או למאמר

-     שני עותקים של הפרסום, הספר או החוברת שבהם המאמר

-     תקליטור בקובץ "וורד" ובו העתק הספר/המאמר

-     תקציר: תוכן הספר/המאמר והחידוש שהוא מחדש (עד 150 מילים)

-     רשימה של 10  ספריות מוכרות שבהן הספר נמצא

-     קבלה וחשבונית מס מקורית על הדפסת הספר ב-250 עותקים לפחות 

-     טופס בקשה שיש למלא ולצרף לחומר (ראה בנספח).

4.9     להלן טבלת הקריטריונים לקביעת נקודות מצטברות לקבלת דרגת שכר שוות-ערך לדרגה אקדמית  בשל פרסומים:

סוג הפרסום

מספר הנקודות המצטברות

הפרטים הנדרשים לוועדה

א. מאמר תורני שפורסם ובו חידושי תורה, בירור הלכתי, בירור סוגיה תלמודית או סוגיה במחשבת ישראל או בנושאים בתנ"ך על פי מקורות בתושבע"פ ובמחשבת ישראל שהתפרסם בביטאון תורני  (שיוכר ע"י הוועדה)

לפי שיקול דעת הוועדה, עד 10 נקודות בעד כל מאמר ולכל היותר 20 נקודות בסעיף זה

2 עותקים מהפרסום והעתק על תקליטור בקובץ "וורד" (יש לצרף חשבונית)

ב.   ספר תורני שפורסם ובו חידושי תורה, בירורים הלכתיים, סוגיות תלמודיות, נושאים מחשבתיים  או נושאים בתנ"ך על פי מקורות בתושבע"פ או במחשבת ישראל

לפי שיקול דעת הוועדה, עד 20 נקודות לספר ולכל היותר 40 נקודות בסעיף זה

2 עותקים מהספר והעתק על  תקליטור בקובץ "וורד" (יש לצרף חשבונית מס מקורית על הדפסת הספר ב-250 עותקים)

 

סוג הפרסום

מספר הנקודות המצטברות

הפרטים הנדרשים לוועדה

ג.  ספר או מאמר בדידקטיקה של תושבע"פ או של תנ"ך או של מחשבת ישראל שפורסם בביטאון שהוכר ע"י הוועדה או ספר שיצא לאור

לפי שיקול דעת הוועדה, עד 3 נקודות למאמר ועד 6 נקודות לספר (בסעיף זה אפשר  לצבור 6 נקודות לכל היותר)

2 עותקים מכל מאמר או ספר והעתק על תקליטור בקובץ "וורד" (יש לצרף חשבונית מס מקורית על הדפסת הספר ב-250 עותקים  לפחות)

 

 

חזרה

 


5.     נוהלי הפנייה לקבלת הדרגה

מורה המלמד בפועל תושבע"פ ו/או מחשבת ישראל ו/או תנ"ך, והוא בוגר ישיבה גבוהה, המבקש דרגה על פי שיטת הניקוד המצטברת יפנה אל משרדנו כדלהלן:

5.1     מורה המועסק במערכת החינוך הרשמי יפנה בבקשה לקביעת דרגת שכר שוות-ערך לדרגות האקדמיות B.A. ו-M.A. ישירות לגף כוח אדם בהוראה במחוז עבודתו, בצירוף אישור ממנהל בית הספר שבו יצוינו המקצועות שהוא מלמד והיקף משרתו.

 

5.2     מורה המועסק בחינוך היסודי המוכר שאינו רשמי

-     המורה יפנה באמצעות הבעלות בבקשה לקביעת דרגת שכר שוות-ערך לדרגות האקדמיות B.A., M.A. ודוקטור ישירות לגף כוח אדם בהוראה באגף הבכיר לחינוך  מוכר שאינו רשמי בירושלים, בצירוף אישור ממנהל בית הספר ובו יצוינו המקצועות שהוא  מלמד  והיקף משרתו.

-     מורה המבקש ניקוד בגין פרסום ספרים או מאמרים  תורניים יפנה ישירות לגף כוח אדם בהוראה באגף הבכיר לחינוך מוכר שאינו רשמי בירושלים בצירוף המצוין ב-5.5 להלן. הבקשות יובאו בפני הוועדה  להערכת השכלה תורנית בגף לדירוג  ולהסמכה שבאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך בירושלים.

 

5.3     מורה המועסק בחינוך העל-יסודי ובכלל זה חטיבת-הביניים במערכת החינוך המוכר שאינו רשמי יפנה באמצעות הבעלות בבקשה לקבוע דרגת שכר שוות-ערך לדרגות האקדמיותB.A  ו-M.A. ישירות לגף לכוח אדם בהוראה במחוז עבודתו, בצירוף אישור ממנהל בית הספר שיצוינו בו המקצועות שהוא מלמד והיקף משרתו.

 

5.4     מורה המועסק במערכת החינוך הרשמי והחינוך המוכר שאינו רשמי, ובכלל זה כיתות י"א-י"ב, המבקש לקבוע דרגת שכר שוות-ערך לדרגה האקדמית דוקטור יפנה ישירות לגף לדירוג ולהסמכה באגף הבכיר לכוח אדם בהוראה בירושלים, בצירוף אישור ממנהל בית הספר שיצוינו בו המקצועות שהוא מלמד והיקף משרתו.

5.5     מורה המועסק במערכת החינוך הרשמי והחינוך המוכר שאינו רשמי, ובכלל זה כיתות י"א-י"ב, המבקש ניקוד בגין פרסום ספרים או מאמרים תורניים, יפנה ישירות לגף לדירוג ולהסמכה באגף הבכיר לכוח אדם בהוראה בירושלים, בצירוף בקשה לאישור ניקוד לשם קביעת דרגת שכר אקוויוולנטית בעד פרסומים שדוגמתו מצורפת בנספח. יש לצרף את כל המסמכים, האישורים והפרסומים הרלוונטיים, ובכלל זה אישור המפרט את מקצועות ההוראה שלו ואת היקף משרתו. החלטת הוועדה תועבר למורה/לבעלות  ולגף כוח אדם בהוראה במחוז עבודתו של המורה.  

 

הערה: מורה יהיה רשאי לשנות את הרכב הניקוד פעם אחת בלבד.

חזרה

 

6.     נספחים

נספח א   בקשה לאישור ניקוד לשם קביעת דרגת שכר אקוויוולנטית בעד פרסומים

נספח ב   הצהרות לצורך קבלת ניקוד עבור שנות לימוד בישיבה

נספח ג   טופס בקשה לדירוג אקוויוולנטי

 

חזרה

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/7(א), כ"א באדר התשע"ג, 03 במרץ 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014