education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.1 חינוך למאבק באנטישמיות ובגזענות

(תשסח) 9.1-1  40 שנה למאבק יהודי ברה''מ
 

1.      רקע

בסתיו 2007 יציין העולם היהודי מלאת ארבעים שנה לתחילת המאבק של יהודי ברה"מ על הזכות לעלות לישראל ולקיים חיים יהודיים חופשיים. מאבקה של יהדות ברה"מ לעלייה חופשית, ללימוד העברית ולקיום החגים היהודיים עורר את האחדות היהודית בכל רחבי העולם. מחאת יהודי העולם עוררה את הארצות החופשיות להיאבק למען שחרור אסירי ציון ולמתן רישיונות עלייה ליהודים. הלכידות היהודית שניעורה באותם ימים מתגייסת מאז לעזרה בכל שאלה של מצוקה יהודית. במאבק זה נרשם פרק מזהיר בהיסטוריה היהודית: למעלה ממיליון יהודים עלו מברה"מ, והם תרמו לתרבות, ליצירה ולמדע בארץ. באמצעות פרק זה אנו מתוודעים לערך הערבות ההדדית היהודית. המאבק הפך  לסמל לעוצמת הרוח היהודית.

 

2.      ההיערכות לשנת התשס"ח

          2.1   משרד החינוך נערך השנה לפעילות חינוכית בקרב המחנכים והמורים, כדי  להפגיש את הנוער בישראל עם פרק הרואי זה. בכל בית ספר יקים המנהל ועדה שתגבש את הפעילות החברתית בנושא (מוצע שיהיו חברים בה הרכז החברתי והמורים להיסטוריה, לספרות, לאזרחות ולמדעי החברה).

          2.2   מומלץ לבתי הספר לשלב בפעילות הורים ומורים מעולי ברה"מ, כדי להעניק לפעילות גוון אישי חווייתי.

          2.3   בתי הספר יקדישו לנושא 3-2 שיעורים בין חנוכה לפסח, ושיאו של התהליך יהיה בפעילות חינוכית בסימן החירות שתתקיים ביום ראשון, ראש חודש ניסן, 6 באפריל 2008.

          2.4   המשרד יפיץ לבתי הספר ערכה שתכלול כרזה, חומרים דידקטיים, סרט ופעילויות בנושא.

          2.5   מינהל החברה והנוער במשרדנו יפיק גיליון "על סדר היום" ובו הצעה לפעילות חינוכית שתעסוק בסיפור המאבק דרך דמויות שונות של מסורבי עלייה ואסירי ציון, במניעים העיקריים למאבק ובחשיבותה של הסולידריות היהודית והכלל-עולמית להצלחת המאבק. הגיליון יישלח לבתי הספר (לחטיבות הביניים ולחטיבות העליונות). כמו כן אפשר למצוא את הגיליון וחומרים נוספים באתר האינטרנט של מינהל החברה והנוער, http://noar.education.gov.il.     

          2.6   משרד החינוך ובית הספר ללימודי העם היהודי בבית התפוצות נערכים גם לפעילות חינוכית כדלקמן:

                  א.   תערוכה מקיפה בבית התפוצות מספרת את סיפור הגבורה של היהודים שחיו תחת הדיכוי הסובייטי שמנע מהם זיקה לתרבותם ולקורות עמם והם מימשו את ערך חירות האדם ואת הזיקה למורשתם חרף כל המכשולים.

                  ב.   בית הספר ללימודי העם היהודי הכין חומרים שיופיעו באתר בית התפוצות ומקיים מגוון פעילויות, סמינרים, ימי עיון וסדנאות. המורים יזומנו להשתלמויות אלה (ההודעות תישלחנה לבתי הספר). בין הנושאים המוצעים:

        בין הפטיש למגל – אנטומיה של מאבק (1991-1948)

        מאבק לחירות או מאבק לחיפוש הזהות היהודית?

                                התגייסות העולם היהודי למען יהודי ברה"מ

                                איך השפיע המאבק על הדימוי העצמי היהודי במאה ה-21?

                                יצירות ספרות שנכתבו בעקבות המאבק.

                  ג.    במט"ח הוקם אתר הכולל חומר עזר לבתי הספר, תיעוד
                        על 
המאבק, סרטים, תמונות והפעלות.

 


לפרטים נוספים על היזמות: משה זעפרני, מפקח ארצי על מורשת קהילות

 ישראל, טל' 5603165–02, דוא"ל mosheza@education.gov.il. פרטים

על התערוכה בבית התפוצות ותיאום ביקור בה: דנה אבידר, בית הספר

ללימודי העם היהודי בבית התפוצות, טל' 6405855–03, דוא"ל

bhdana@post.tau.ac.il .


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/4, כ''ב בכסלו התשס''ח, 02 בדצמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014