education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.1 חינוך למאבק באנטישמיות ובגזענות

(תשסח) 9.1-17  תכנית "מפתח הל"ב לשעת חינוך"
 

1.  יישום הליבה החברתית-ערכית בראי ערכי מפתח הל"ב

      פורסמה חוברת המציגה יישומים מגוונים של הליבה החברתית-ערכית בראי ערכי מפתח הל"ב. יישומים אלה פותחו בבתי-הספר המדגימים הממלכתיים בתחום החינוך לחיים לחברה בשנת הלימודים התשס"ח. כזכור, הליבה החברתית-ערכית בחינוך היסודי עוסקת בטיפוח הקשרים והזיקות שבין הפרט לקבוצה, לסביבה ולחברה במעגלים הולכים ומתרחבים.

      88 היישומים הייחודיים שיזמו בתי הספר המדגימים ברחבי הארץ במסגרת יישום הליבה החברתית-ערכית בראי ערכי מפתח הל"ב מדגישים את המבנים, את המסגרות ואת הנהלים שהובנו כדי לאפשר את יישומה של הליבה החברתית-ערכית ולצדם את התכנים, את הערכים ואת ההיבטים ההתנהגותיים שהתלמידים למדו עליהם והתנסו בהם. כמו כן מתוארות השפעות של יישום הליבה החברתית-ערכית על מערכות היחסים הבין-אישיים בין באי בית הספר.

      החוברת המציגה יישומים אלה עשויה לשמש בסיס ללמידה בחדרי מורים אודות מגוון האפשרויות ליישום הליבה. על מנהלי בתי-הספר ועל הרכזים לחינוך לחיים בחברה להציג את החוברת לצוות החינוכי ולבחון את הסוגיות, את הרעיונות, את המודלים, את המבנים, את התכנים ואת המהלכים הרלוונטיים עבורם.

      אפשר ליצור קשר עם המנהלים ועם הרכזים החברתיים שפרטיהם מופיעים בכרטיסי הקשר שבחוברת לצורך למידה נוספת אודות הזוויות הייחודיות ביישום הליבה החברתית-ערכית המתוארות בה.

      אפשר למצוא את החוברת באתר האגף לחינוך יסודי, המחלקה לחינוך לחיים בחברה, בכתובת זו: EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/.

 

2.  שגרירי מפתח הל"ב

      בחודש אדר ב' החל מהלך להעצמת הטיפוח של ערכי מפתח הל"ב בקרב חברת הילדים בבתי הספר הממלכתיים. במסגרת מהלך זה קבוצת ילדים (כיתה, שכבה, ועדה, מועצה או כל פורום אחר) פועלת כ"שגרירי מפתח הל"ב" ויוזמת פעילויות מגוונות בחברת הילדים בהתאם לערך החודשי בתכנית מפתח הל"ב.

      את הפעילות של "שגרירי מפתח הל"ב" מלווה נציג הצוות החינוכי, והיא מתבצעת בסבב שבו בכל שבוע או שבועיים נבחרת קבוצת ילדים אחרת היוזמת את פעילות "שגרירי מפתח הל"ב" בשיתוף נציגי מועצת התלמידים. בכ"ח באייר, יום ירושלים, יתקיים טקס הענקת הפרסים לבתי-הספר שהפעילויות של "שגרירי מפתח הל"ב" שיזמו עמדו בהצלחה בקריטריונים שפורסמו.

      לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המנחות המחוזיות לחינוך לחיים בחברה.

 

3.  מפגש חשיפה לתכנית מפתח הל"ב לחודשים סיוון-תמוז

      המפגש הרביעי של הרכזים לחינוך לחיים בחברה מובילי "מפתח הל"ב" לשעת חינוך יתקיים באמצע חודש אייר ב-34 מרכזי פסגה ברחבי הארץ. במפגש תוצג התכנית החברתית-הערכית לחודשים סיוון-תמוז בדגש על עבודה בצוות ועל ביטחון ובטיחות, וכן תידונה דרכים ללמידה ולהתנסות במסגרת שעת החינוך הקבועה במערכת, יוצגו חומרי הוראה-למידה לרכזים החברתיים ותחולקנה ערכות למחנכים בבתי-הספר היסודיים. על המנהלים להקצות לרכזים מפגש מליאה בחדר המורים כדי לאפשר להם להציג את התכנית הדו-חודשית לכלל צוות המורים.

      לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המנחות המחוזיות לחינוך לחיים בחברה.


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' זהבה שמש, מנהלת המחלקה לחינוך לחיים בחברה, רחוב דבורה הנביאה 2, בניין לב רם, ירושלים 91911, טל' 02-5603283/4,
דוא"ל
veredsi@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/9(א), כ"ו בניסן התשס"ח, 01 במאי 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014