education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.1 חינוך למאבק באנטישמיות ובגזענות

(תשעו) 9.1-1  פעילויות חינוכיות לרגל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות
 

ב-21 בחודש מרס בשנת 1960 בעיירה שרפוויל שבדרום אפריקה, פתחה המשטרה באש על קבוצת אנשים שהפגינו נגד חוקי האפרטהייד. מהירי נהרגו 69 מפגינים. בעקבות האירוע הכריז ארגון האומות המאוחדות על ה-21 במרס כיום המאבק הבין-לאומי באפליה גזעית.

בשנת 1966 חתמה מדינת ישראל על האמנה הבין-לאומית הקוראת לבער כל צורה של  אפליה גזעית. גזענות היא: "רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכול בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני" (סעיף 144א לחוק העונשין, תשל"ז-1977). שונות בין בני אדם היא טבעית ומבורכת, אולם כאשר שונות זו משמשת עילה לאפליה או מתבטאת בדעות קדומות, בהכללות, בסטריאוטיפים ובשנאת חינם – יש להוקיעה.

מערכת החינוך שותפה למשימה חינוכית וערכית זו כפי שקובעות גם מטרותיו של חוק החינוך הממלכתי: "להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים" (סעיף 2(2) לחוק).

ברוח הציר החינוכי המרכז בשנת הלימודים התשע"ו אשר עוסק בסובלנות, חשוב להתמקד ביום הבין-לאומי למאבק בגזענות בנטייה האנושית להכללה ולחלוקה דיכוטומית לקבוצות נבדלות: קבוצת ה"אנחנו" וקבוצת ה"אתם", ובהשפעתה על התקבעותם של עמדות קיצוניות ושל ביטויי גזענות. הפעילויות שגובשו לקראת יום זה עוסקות במושג "הכללה" ובקשר שלו לתופעת הגזענות. ביום הבין-לאומי למאבק בגזענות חשוב גם לקיים דיון מעמיק בהשלכותיה של תופעת הגזענות, בדרכים שבהן היא באה לידי ביטוי ובאמצעים למניעתה. יש לעודד את התלמידים לגלות מעורבות ולפעול למיגורה.

השנה אנו מציינים גם מלאת ארבעים שנה לנאומו של חיים הרצוג באו"ם שבו הוא תוקף את החלטת הארגון להכריז על הציונות כגזענות. הנאום והפעילויות הקשורות אליו מצויים באתר מינהל החברה והנוער.

בשל החשיבות הרבה שיש למאבק בגזענות ובאפליה לסוגיה בתי הספר מוזמנים לעסוק בנושא לא רק בשבוע שבו חל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות, אלא במהלך שנת הלימודים כולה.

באתר "האחר הוא אני", בתכנית "מסובלנות למניעת גזענות וחיים משותפים" מרוכזות פעילויות חדשות שהוכנו לקראת היום הבין-לאומי למאבק בגזענות התשע"ו בנוסף על מגוון רחב של פעילויות לבתי הספר בנושא המותאמות לחטיבות הגיל השונות. כתובת האתר היא:

  /EducationCMS/Units/ui/.


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' דנה פרידמן, מנהלת המטה לחינוך אזרחי,  טל' 050-6289268, דוא"ל danielaf@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/7, כ"ב באדר א' התשע"ו, 02 במרץ 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  05/03/2016