education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.10 לימודי השואה

(תשע) 1–9.10  27 בינואר – יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות השואה
 

כזכור החליטה עצרת האו"ם לקבוע את 27 בינואר ליום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות השואה. בהחלטת האו"ם כלולים בין השאר הסעיפים האלה:

1.    האו"ם מעודד את המדינות החברות לפתח תכניות לימוד שתשפענה על הדורות הצעירים ללמוד את לקחי השואה כדי למנוע פשעים עתידיים.

2.    האו"ם דוחה כל ניסיון להכחיש חלקית או באופן מלא את השואה כאירוע היסטורי.

3.    האו"ם מגנה כל תופעה של חוסר סובלנות דתית וגילויי גזענות ואלימות נגד קבוצות על בסיס אתני או דתי.

בדיון בעצרת האו"ם הדגישו נציגים רבים את ייחודיות השואה בהיסטוריה ודיברו על כך שהשואה עזרה להגדיר את המושגים "רצח עם" ו"פשעים נגד האנושות". מזכ"ל האו"ם ציין כי האו"ם עצמו נוסד בעקבות השואה ומלחמת העולם השנייה. העצרת בחרה ביום ה-27 בינואר כתאריך זיכרון בין-לאומי להנצחת קרבנות השואה משום שזהו יום כניסת הצבא האדום אל אושוויץ, המחנה המסמל יותר מכול את הניסיון להשמדה טוטאלית של העם היהודי. משמעותה של החלטה זו היא כי השפעת השואה לא פחתה ולא התעמעמה, שכן העולם עדיין מחפש את הדרך להגיע לכך שהשמדת עם לא תוכל להתרחש שוב.

במדינת ישראל מצוין יום הזיכרון לשואה ולגבורה ב-כ"ז בניסן. לפיכך החליט משרד החינוך להקדיש את 27 בינואר לעיון ולהעמקה בהיבטים האוניברסליים של השואה. היבטים אלו אפשר ללמוד רק מתוך לימוד שואת העם היהודי ונושאי הגזענות והאנטישמיות.

התאריך 27 בינואר, יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות השואה, יצוין במערכת החינוך בשעת מחנך בחטיבה העליונה, שתוקדש לסוגיות האלה:

 –        מה משמעות היום הזה לנו ולעולם?

 –        כיצד התאפשר רצח היהודים?

 –        מה המשמעות של השואה לאדם בחברה המודרנית?

מערך שיעורים בנושאים אלו יופץ ויופיע באתר האינטרנט של משרד החינוך ושל "יד ושם". ראו גם הצעות לפעילויות חינוכיות בנושא האנטישמיות והכחשת השואה בסעיף 19 ב"מידע" בחוזר זה. השנה התאריך 27 בינואר 2010 חל ביום רביעי, י"ב בשבט התש"ע.

החל מ-י"א בשבט התש"ע, 26.1.10, תיפתח לציבור תצוגת הסרטוטים המקוריים של מחנה אושוויץ בביתן התערוכות המתחלפות ב"יד ושם" למשך חודש.

 עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/5, ט"ו בטבת התש"ע, 01 בינואר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014